Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Asesu Risg

Polisi'r Brifysgol yn y Brifysgol yw:

'Cyn belled ag y bo’n ymarferol bosibl, yw rheoli peryglon a risgiau’n deillio o’i gweithgareddau a gweithgareddau eraill lle maent yn cael effaith ar staff, myfyrwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr y Brifysgol'

Yn ychwanegol at y gofynion cyffredinol hynny o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc, mae gan y Brifysgol, a’r Colegau ac Adrannau sy’n perthyn iddi, ymrwymiadau penodol yn unol â’r Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith i weithredu dulliau rheoli cadarn sy’n ceisio osgoi a/neu rheoli risgiau fel y diogelir iechyd, diogelwch a lles staff ac eraill y mae gweithgareddau'r Brifysgol yn effeithio arnynt.

Mae Asesiadau Risg yn rhan sylfaenol o'r broses rheoli yma, a gobeithir y bydd y Safon Polisi canlynol a Thaflenni Gwybodaeth yn egluro cyfrifoldebau Colegau / Adrannau o ran asesiadau risg, ac yn rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gynnal asesiad risg.

Nid yw Asesiadau Risg mor anodd neu mor llafurus ag y mae pobl yn ei feddwl. Archwiliad gofalus ydynt o'r hyn a allai achosi niwed yn y gweithle, a phwy y gallai niweidio e.e. staff, myfyrwyr, cymdogion, gwasanaethau argyfwng, yr amgylchedd er mwyn i ni wedyn benderfynu a oes digon yn cael ei wneud i reoli'r risg neu a fydd angen i ni wneud mwy.

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch os oes gennych ragor o gwestiynau neu bryderon ynghylch y broses asesu risg neu os hoffech dderbyn hyfforddiant Asesu Risg.

Gellwch weld enghreifftiau Asesiadau Risg drwy ddilyn y cysylltiadau canlynol:

Cysylltwch â Iechyd a Diogelwch ar gyfer Aesu Risg templed arall.