Buddion Pensiynau Bangor - UPAS Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Mae’r ddogfen hon, y dylid ei darllen ar y cyd â’r llythyr eglurhaol, yn egluro sut mae Buddion Pensiynau Bangor a Chyfnewid Cyflog yn gweithio, a cheisia ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Sylwch fod yr holl symiau a ddangosir yn y llyfryn hwn wedi eu cyfrifo ym Mawrth 2009, ac maent yn debygol o gael eu newid yn y dyfodol yn unol â deddfwriaeth.

Rydyn ni wedi nodi atebion isod i rai cwestiynau sydd gennych o bosibl mewn cysylltiad â chyflwyno Buddion Pensiynau Bangor, a sut bydd y trefniadau’n effeithio arnoch chi.

 1. Sut mae Buddion Pensiynau Bangor yn gweithio?
 2. Pam mae’r Brifysgol yn cyflwyno Buddion Pensiynau Bangor?
 3. Sut y bydd hyn yn effeithio ar fy nghyflog?
 4. A fydd fy Nghyflog Pensiynadwy yn aros yr un fath?
 5. Ydw i’n gymwys i gymryd rhan ym Muddion Pensiynau Bangor?
 6. Beth sy’n digwydd os oes nifer o fuddion Cyfnewid Cyflog?
 7. Os byddaf yn parhau i gymryd rhan ym Muddion Pensiynau Bangor, a fydd yn effeithio ar unrhyw daliadau eraill?
 8. Beth am Farwolaeth mewn Swydd a Phensiwn Priod?
 9. Fyddai’n dal i gael yr un pensiwn UPAS pan fyddai’n ymddeol?
 10. Os bydd fy nhâl yn cael ei ostwng, fyddai’n gallu gwirio bod fy ngoramser etc wedi cael ei weithio allan yn gywir a’i dalu i mi?
 11. A fydd Buddion Pensiynau Bangor yn effeithio ar faint o ostyngiad treth rydw i’n ei dderbyn?
 12. A oes unrhyw amgylchiadau lle na fydd yn bosibl neu’n fanteisiol cymryd rhan?
 13. Rydw i dros oedran ymddeol y wladwriaeth, ac felly dydw i ddim yn talu NIC. Alla’i gymryd rhan ym Muddion Pensiynau Bangor?
 14. Rydw i’n talu NIC ar y gyfradd NIC is i ferched priod. Fyddai’n cael budd o arbedion NIC?
 15. A fydd Buddion Pensiynau Bangor yn effeithio ar Dâl Mamolaeth Statudol (SMP)?
 16. A fydd Buddion Pensiynau Bangor yn effeithio ar fy Nhâl Mabwysiadu?
 17. Beth os ydw i’n gofyn am eirda ar gyfer morgais neu fenthyciad?
 18. Beth fydd yn digwydd i fy mhensiwn os byddaf yn rhoi’r gorau i weithio gyda’r Brifysgol ac yn gadael yr UPAS?
 19. A fydd Buddion Pensiynau Bangor yn effeithio ar fy Nghredydau Treth?
 20. Beth am fuddion pensiwn gwladol?
 21. A fydd Buddion Pensiynau Bangor yn effeithio ar fy nhaliadau i’r Asiantaeth Cynnal Plant (CSA)?
 22. A effeithir ar fy ad-daliadau benthyciad myfyriwr?
 23. Oes raid i mi wneud unrhyw beth i gymryd rhan, e.e. llofnodi unrhyw ffurflenni?
 24. Beth os nad ydw i eisiau cymryd rhan ym Muddion Pensiynau Bangor?
 25. Beth os ydw i’n newid fy meddwl, neu fod fy amgylchiadau’n newid?
 26. Sut caiff gweithwyr newydd eu trin?
 27. I bwy alla’i ofyn os oes gennyf ragor o gwestiynau?
 28. Be fydd yn digwydd i’r arian y bydd y Brifysgol yn ei arbed drwy gyflwyno’r cynllun hyn?