Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Iaith, Hanes a Diwylliant

Os ydych yn symud i’r ardal efallai eich bod yn gwybod cryn dipyn neu ychydig iawn am Gymru.  Mae’r darn yma yn rhestr o safleoedd fydd yn rhoi amlinelliad byr o hanes a diwylliant Cymru i chi. Pob lwc a chroeso!

Hanes Cymru a Lleol

I ddarganfod mwy am hanes diddorol Cymru ewch i’r safleoedd gwe yma:

Diwylliant Cymreig a’r Iaith Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg yn un o ieithoedd hynaf Ewrop. Heddiw, mae’n parhau i fod yn iaith gymunedol fywiog, gyda defnydd cynyddol yn cael ei wneud ohoni mewn llawer maes. Fel yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop, mae dwyieithrwydd yng Nghymru yn cael ei dderbyn bellach fel rhywbeth cwbl normal a naturiol.

Yma yng Ngogledd-Orllewin Cymru, mae cynifer a 70% o’r boblogaeth yn siarad yr iaith, ac fe’i defnyddir yn helaeth yn y sector gyhoeddus. Mae’r Brifysgol ei hun wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal ac yn gweithredu Cynllun Iaith cynhwysfawr.

Mae rhagor o wybodaeth am y Gymraeg i’w chael ar wefan ‘Symud i Gymru’ a luniwyd yn benodol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer y rhai hynny sy’n symud yma i fyw.

Dysgu’r Gymraeg

Gweler isod restr o sefydliadau sy’n cynnig gwersi dysgu Cymraeg.

  • Fel arfer mae aelodau o staff sydd am ddysgu Cymraeg, yn dilyn rhaglenni sydd wedi eu paratoi gan Ysgol Dysgu Gydol Oes. Mae’r Cyrsiau hyn yn ddi-dâl i staff.
  • Mae Canolfan Bedwyr yn cynnig cyrsiau ‘Gloywi Iaith’ i Gymry Cymraeg a dysgwyr rhugl sy’n awyddus i wella’u sgiliau ysgrifennu yn Gymraeg. Ewch i dudalennau yr Uned Gloywi Iaith ar wefan Canolfan Bedwyr.
  • CYD - Mae ‘Cymdeithas y Dysgwyr’ yn anelu i roi cymorth i ddysgwyr siarad Cymraeg drwy drefnu nifer o ddigwyddiadau rhwng dysgwyr a rheini sydd yn siarad Cymraeg yn rhugl. Mae yna gangen Gyd yn y Brifysgol. Cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk am fanylion pellach.
  • Acen - Safle we i ddysgwyr Cymraeg.
  • BBC - Safle we i ddysgwyr Cymraeg.

Os ydych eisiau dysgu Cymraeg, cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk ac fe wnawn basio eich manylion ymlaen i’r Ysgol Dysgu Gydol Oes.

Eich rhoi ar ben ffordd ...

Dyma rai ymadroddion i’ch rhoi ar ben ffordd!

Cymraeg Saesneg
Bore Da Good Morning
P`nawn Da Good Afternoon
Nos Da Good Night
Sut dach chi? How are you?
Da iawn, diolch Very well thank you
Reit dda Fine thanks
Hwyl or Ta ra Good bye
Wela i chi eto See you again