Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau Lleol, Iechyd a Llywodraeth

Mae’r rhan yma’n cynnwys gwybodaeth am y gwasanaethau y byddwch angen cysylltu â hwy efallai cyn i chi ddechrau yn eich swydd newydd ym Mangor. Mae’r Rhan ar Lety’n cynnwys gwybodaeth am amryw o opsiynau lletya, megis gwerthwyr tai, gwestai a gwely a brecwast yn yr ardal. Mae’r rhan ar Swyddfeydd y Llywodraeth yn cynnwys rhestr o safleoedd gwe swyddfeydd lleol y llywodraeth, Cyllid y Wlad a swyddfeydd budd-daliadau lleol. Mae’r rhan ar iechyd yn cynnwys rhestr o feddygon lleol, deintyddion ac ysbytai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swyddfeydd Llywodraeth Leol

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor, cynllunio, addysg a chasglu sbwriel.

Cyllid y Wlad

Rhestr o Swyddfeydd Nawdd Cymdeithasol

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swyddfeydd Post

Mae mwyafrif y swyddfeydd post ar agor bob diwrnod ar wahan i ddydd Sul a gwyliau. Mae’r swyddfa bost yn cynnig amrediad o wasanaethau y ty hwn i’r gwasanaethau post arferol fel talu biliau e.e. trydan, dwr, nwy, ffon a threth cerbyd.

Mewn rhai swyddfeydd post, gallwch hefyd gyfnewid arian i arian tramor, ond efallai y bydd rhaid i chi archebu’r arian hwn ymlaen llaw.

Am fwy o wybodaeth ag i ddod o hyd i’r swyddfa bost agosach ewch i’r safle yn y fan hon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iechyd

Sut mae cael gafael ar wasanaethau iechyd?

Y peth cyntaf sy’n rhaid i chi ei wneud yw cofrestru â meddygfa / deintyddfa leol.  Gellwch ddefnyddio’r wefan ganlynol i chwilio am Feddyg Teulu / Deintydd / Optegydd lleol:
http://www.wales.nhs.uk/ourservices/directory/betsicadwaladruniversityhealthboard/
Gan fod trefn gwneud apwyntiadau mewn meddygfeydd yn amrywio, efallai yr hoffech holi beth yw polisi apwyntiadau meddygfeydd cyn i chi benderfynu ym mha feddygfa yr ydych am gofrestru.

Cyfeiriadur GIG

Camau i ddilyn i Gofrestru a Meddyg Teulu

  1. Chwiliwch am restr o feddygfeydd yn eich ardal.
  2. Ffoniwch y feddygfa agosaf atoch chi neu fynd yno.
  3. Os bydd y meddyg yn eich derbyn fel claf, bydd yn gofyn am eich enw a’ch cyfeiriad er mwyn anfon ffurflen gofrestru i chi, neu’n rhoi’r ffurflen i chi os aethoch chi yno’n bersonol.  Bydd rhaid i chi lenwi’r ffurflen honno a’i dychwelyd.
  4. Yna bydd rhaid gwneud apwyntiad i weld nyrs er mwyn cofrestru a’r feddygfa.
  5. Ymhen ychydig wythnosau, fe gewch gerdyn meddygol drwy’r post. Dylech gadw hwn yn ddiogel.  Nid oes rhaid i chi ddefnyddio’r cerdyn hwn i wneud apwyntiad i weld meddyg, dylai rhoi’ch enw iddynt fod yn ddigon.

Beth os bydd gen i argyfwng meddygol?

Dylech ffonio 999 os ydych eisiau cael ambiwlans. Fe’ch derbynnir i Uned Damweiniau ac Argyfwng (A&E) lle byddwch yn cael sylw a thriniaeth gan feddyg.  Nid oes raid i chi gael ambiwlans o anghenraid i gael eich derbyn i uned A&E; os gellwch fynd eich hun i’r ysbyty bydd rhywun yn y dderbynfa yn eich derbyn i’r uned.  Dim ond mewn gwir argyfwng y dylech fynd i uned A&E. 

Yn achos unrhyw ofynion meddygol eraill, dylech gysylltu â’r feddygfa lle rydych wedi cofrestru.  Os bydd y meddyg teulu’n penderfynu bod arnoch angen sylw arbenigol, e.e.  Pelydrau-X, Sganiau etc, bydd yn anfon eich manylion i’r ysbyty lleol a fydd yn cysylltu â chi wedyn gydag apwyntiad.

Beth yw’r costau?

Gan eich bod yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn syth o’ch cyflog, ni chodir tâl arnoch am wasanaethau meddyg teulu ac ysbytai.

Galw Iechyd Cymru (NHS Direct) - Mae Galw Iechyd Cymru yn rhoi gwybodaeth i chi am Feddygon Teulu ad deintyddion GIG lleol. Gallant hefyd roi gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am faterion iechyd, 24 awr y diwrnod, saith niwrnod yr wythnos.