Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffioedd 2019–20 – Tir na n-Og

Isod fe welwch y fframwaith ffioedd newydd sy’n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn ym mis Medi.

Sesiwn y bore (cynnwys cinio)
Sesiwn y prynhawn
y diwrnod
yr wythnos
£26
£24
£45
£220

Gall cyfnewid cyflog arbed 29.4% o’u costau gofal plant i dalwr treth cyfradd sylfaenol, a gall arbed 41% o’u costau gofal plant i dalwr treth cyfradd uwch. Gwneir yr arbedion drwy dynnu llai o dreth ac yswiriant gwladol.

Mae costau gofal plant wedi’u seilio ar gyfnod o 45 wythnos – gyda 45 wythnos y nifer arferol o wythnosau gwaith mewn blwyddyn.

Sylwch, rhoddir blaenoriaeth i staff sydd angen lle llawn amser. Yna ystyrir staff sydd angen llai na 10 sesiwn yr wythnos. Heb ystyried faint o sesiynau gofal plant sydd eu hangen bob wythnos, tybir y bydd yr aelod staff yn defnyddio’r feithrinfa am y flwyddyn lawn o 45 wythnos waith, h.y. ni fydd yn bosibl dan y trefniant hwn i amcangyfrif costau cyfredol wedi eu seilio ar nifer llai o wythnosau, e.e. yn ystod tymor ysgol neu ddyddiau gwyliau yn unig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y cynllun hwn, cysylltwch â:

Bethan Williams, Cynorthwywr Adnoddau Dynol, ar: (01248) 388132 / benefits@bangor.ac.uk NEU

Gareth Owen, Swyddog Adnoddau Dynol, ar: (01248) 382058 / benefits@bangor.ac.uk

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch y Feithrinfa at Reolwr y Feithrinfa ar (01248) 388383.


At ddibenion y trefniadau hyn, golyga cyfrifoldeb rhiant fod â phob hawl, dyletswydd, pŵer, cyfrifoldeb ac awdurdod sydd gan riant plentyn yn ôl y gyfraith mewn cysylltiad â’r plentyn ac eiddo’r plentyn.


Chi fydd yn gyfrifol am dalu unrhyw wahaniaethau rhwng ffioedd y feithrinfa a’r swm a gyfnewidir drwy’r cynllun.