Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i staff

Mae Iechyd Galwedigaethol yn annog rheolwyr i ofyn am gyngor ynglŷn â'r ffordd orau o gynorthwyo staff â phroblemau iechyd, a allai effeithio ar eu gallu i weithio. Os oes gennych bryderon am eich iechyd a'ch gallu i gyflawni gofynion eich swydd, gallwch ofyn i gael eich cyfeirio at Iechyd Galwedigaethol trwy eich rheolwr llinell. Gall Adnoddau Dynol hefyd eich cyfeirio at Iechyd Galwedigaethol am gyngor. Y nod yw cynnig barn ddefnyddiol ynglŷn â'ch ffitrwydd i weithio ac unrhyw gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnoch yn awr neu yn y dyfodol.

Rheoli Absenoldeb Salwch

Mae'r Polisi a'r Weithdrefn Absenoldeb Salwch yn bodoli er mwyn darparu dull teg a chyson o reoli absenoldeb salwch yn y gwaith.

Canllawiau i'r Staff ynglŷn â chyfeirio

Isod ceir rhestr o gwestiynau cyffredin gan staff ynglŷn â'r broses gyfeirio:

Pwy yw Iechyd Galwedigaethol?

Mae Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol Prifysgol Bangor yn cael eu staffio gan Michele Lake. mae hi'n Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol cymwysedig (Nyrs Gofrestredig) sy'n darparu gwasanaeth sgrinio iechyd galwedigaethol i holl staff Prifysgol Bangor.

Beth yw iechyd galwedigaethol?

Mae Iechyd Galwedigaethol (OH) yn gangen arbenigol o ofal iechyd sy'n ymwneud ag effeithiau gwaith ar iechyd a hefyd effeithiau iechyd ar y gallu i weithio. Gall Iechyd Galwedigaethol roi cyngor ynghylch materion fel ffitrwydd i weithio, absenoldeb salwch, anabledd, adsefydlu, ymddeol oherwydd salwch, iechyd ar gyfer teithio, neu yn wir unrhyw fater sy'n ymwneud ag iechyd a'r gwaith.

Beth yw asesiad iechyd galwedigaethol?

Mae Iechyd Galwedigaethol (OH) yn gangen arbenigol o ofal iechyd sy'n ymwneud ag effeithiau gwaith ar iechyd a hefyd effeithiau iechyd ar y gallu i weithio. Gall Iechyd Galwedigaethol roi cyngor ynghylch materion fel ffitrwydd i weithio, absenoldeb salwch, anabledd, adsefydlu, ymddeol oherwydd salwch, iechyd ar gyfer teithio, neu yn wir unrhyw fater sy'n ymwneud ag iechyd a'r gwaith.

Pam bod arnaf angen asesiad iechyd galwedigaethol?

Fel arfer bydd eich Ymgynghorydd Adnoddau Dynol neu'ch Rheolwr Llinell yn eich cyfeirio at yr asesiad Iechyd Galwedigaethol. Mantais yr asesiad yw ei fod yn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw broblemau sydd gennych o ran iechyd gyda'r gweithiwr proffesiynol iechyd galwedigaethol, ac effaith y rheiny ar eich gwaith. Gall y gweithiwr proffesiynol Iechyd Galwedigaethol ystyried yr holl amgylchiadau, a rhoi cyngor i'ch cyflogwr ac i chi am eich iechyd a'ch ffitrwydd i weithio.

A oes rhaid i mi fynd i asesiad iechyd galwedigaethol?

Os nad ydych yn hapus ynglŷn â pham y cawsoch eich cyfeirio, neu os nad ydych yn dymuno cael asesiad, dylech drafod hynny gyda'ch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol neu'ch rheolwr llinell. Rhowch wybod i'r gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol cyn gynted â phosibl os na allwch ddod i'r apwyntiad. Os na ddewch chi i'r apwyntiad, efallai y bydd yn rhaid i'ch cyflogwr wneud penderfyniadau am eich cyflogaeth heb gyngor y gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol.

Rwyf wedi trefnu i gael asesiad iechyd galwedigaethol - beth sy'n digwydd nesaf?

Mae eich ymgynghoriad gyda'r gweithiwr proffesiynol iechyd galwedigaethol yn debygol o bara tua 30-60 munud. Bydd y gweithiwr proffesiynol iechyd proffesiynol yn sicrhau eich bod yn deall pwrpas yr asesiad a rôl y gweithiwr o ran rhoi cyngor annibynnol, diduedd. Bydd angen eich caniatâd er mwyn bwrw ymlaen â'r asesiad ac anfon adroddiad ysgrifenedig ynghylch eich iechyd galwedigaethol at eich rheolwr llinell. Cewch gynnig gweld yr adroddiad cyn iddo gael ei anfon at eich rheolwr. Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn ystod y broses ni chaiff yr adroddiad ei rannu gyda'ch rheolwr llinell.

Pa wybodaeth a roddir i'r rheolwr llinell?

Bydd yr adroddiad i'ch rheolwr llinell yn rhoi cyngor am eich iechyd mewn perthynas â'r gwaith. Mae hyn yn debygol o gynnwys cyngor am eich ffitrwydd i weithio, sut y gallai hynny newid yn y dyfodol ac unrhyw addasiadau yn y gweithle a allai eich helpu. Gallai'r adroddiad gynnwys gwybodaeth feddygol gyfyngedig, ond dim ond os yw hynny'n berthnasol. Ni waiff yr adroddiad ddatgelu manylion clinigol diangen ynglŷn ag unrhyw gyflyrau nad ydynt yn effeithio ar eich ffitrwydd i weithio. Y nod yw eich helpu chi a'ch rheolwr reoli unrhyw broblemau iechyd sy'n effeithio ar eich gallu i weithio.

Sut caiff fy nghofnodion iechyd galwedigaethol cyfrinachol eu cadw?

Caiff eich cofnodion Iechyd Galwedigaethol eu cadw i'r un safon uchel o gyfrinachedd â chofnodion meddygol yr ysbytai a'r meddygon teulu, yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018. Ni chaiff eich cofnod Iechyd Galwedigaethol ei ddatgelu i neb y tu allan i'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol heb eich caniatâd

A oes gennyf hawl gweld adroddiadau iechyd galwedigaethol neu wybodaeth ysgrifenedig arall amdanaf?

Oes. Cewch gynnig gweld yr adroddiad Iechyd Galwedigaethol cyn iddo gael ei anfon at eich rheolwr llinell. O dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 gallwch chi neu'ch cynrychiolydd awdurdodedig hefyd wneud cais i weld eich cofnodion iechyd galwedigaethol.

Mae gennych hawl i weld unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn eich cofnod iechyd (galwedigaethol). I wneud hynny, gallwch ofyn am gopïau o'r wybodaeth sydd yn ein meddiant drwy ofyn am ffurflen gais mynediad at ddata sydd ar gael ar y tudalennau gwe canlynol: https://www.bangor.ac.uk/governance-and-compliance/dataprotection/DPRequest.php.cy Os ydych chi'n credu bod unrhyw ran o'r wybodaeth sydd yn ein meddiant yn anghywir neu'n gamarweiniol, gallwch ofyn am roi diwygiad ynghlwm wrth y cofnod iechyd.

A fydd rhaid i chi gysylltu â'r meddyg teulu neu arbenigwr yr ysbyty?

O bryd i'w gilydd bydd y Gweithiwr Proffesiynol Galwedigaethol yn ceisio (gyda'ch caniatâd ysgrifenedig) adroddiad meddygol gan eich meddyg teulu neu arbenigwr yr ysbyty. Mae hyn fel arfer yn angenrheidiol os yw'r gweithiwr proffesiynol proffesiynol yn gofyn am fwy o wybodaeth glinigol am eich iechyd, (e.e. gwybodaeth am eich diagnosis, canlyniadau ymchwiliadau, triniaeth, cynlluniau'r dyfodol ac ati) cyn eich cynghori chi/eich cyflogwr. Mae'r broses yn amodol ar Ddeddf Mynediad at Adroddiadau Meddygol 1988. Mae honno'n rhoi hawliau penodol i chi (gan gynnwys hawl gweld adroddiad eich meddyg, os dymunwch, cyn iddo gael ei anfon atom).

O dan rai amgylchiadau gallai'r gweithiwr proffesiynol Iechyd Galwedigaethol ysgrifennu at eich meddyg teulu gyda'ch caniatâd gan roi gwybodaeth am ganlyniad eich asesiad Iechyd Galwedigaethol. Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn os oes canfyddiadau clinigol neu drefniadau gwaith y mae'r gweithiwr proffesiynol iechyd proffesiynol yn credu y dylid rhoi gwybod i'r meddyg teulu amdanynt.

Beth ddylwn ddod i'r asesiad?

  • Llythyr yr apwyntiad
  • Rhestr o'r meddyginiaethau rydych chi wedi bod yn eu cymryd
  • Gwydrau a/neu lensys cyffwrdd, os ydych yn eu gwisgo
  • Unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn berthnasol i'ch asesiad yn eich barn chi

Cysylltiadau defnyddiol eraill

- mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sydd ar gael i'r holl staff.