Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Asesu

Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran Covid-19, ni allwn gynnal unrhyw brofion nac asesiadau wyneb yn wyneb.  Fodd bynnag, gallwn ddarparu rhai gwasanaethau o bell.

Sgrinio Anffurfiol

Os ydych yn teimlo y gallai fod gennych wahaniaeth dysgu penodol fel dyslecsia neu ddyspracsia, gallwn ddarparu sgrinio rhagarweiniol drwy holiadur e-bost.  Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, byddwn yn trafod gyda chi'r camau nesaf ar gyfer cefnogaeth y gallai fod ei hangen arnoch.

Mae'r holiadur sgrinio yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr Prifysgol Bangor.

I ofyn am un o'r rhain, e-bostiwch asesiad@bangor.ac.uk.

Dylai Staff Prifysgol Bangor holi am eu hanghenion cymorth drwy'r Uned Dyslecsia Miles ar dyslex-admin@bangor.ac.uk.

Asesiad llawn/ffi asesu

Os ydych wedi cael trefniadau arholiad ychwanegol o'r blaen oherwydd Dyslecsia / Dyspracsia ac ati ac yr hoffech gael asesiad llawn, ar hyn o bryd ni allwn gynnig y gwasanaeth hwn oherwydd rheoliadau pellhau cymdeithasol.

Fodd bynnag, gallwn gynnig adroddiad Gwerthuso Angen, a fydd yn cael ei wneud o bell.  Er nad yw hwn yn ddiagnosis ffurfiol, mae'r adroddiad yn eich galluogi i gael gafael ar yr un mathau o gefnogaeth tra ym Mangor a'ch galluogi i wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl (os yw'n berthnasol).  Sylwch, er mwyn i'r adroddiad hwn fod yn ddilys at ddibenion Lwfans Myfyriwr Anabl (DSA), rhaid i chi wneud cais am DSA cyn 31 Awst 2020. 

Mae'r brifysgol yn talu rhan o'r ffi, ond mae'n rhaid i'r myfyriwr gyfrannu £100 hefyd.

Rydym yn cynnal asesiadau ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn unig.  Am wybodaeth am wasanaethau i fyfyrwyr allanol, ewch i: http://dyslexia.bangor.ac.uk/assessment.php.cy.

Mae ein haseswyr cymwysedig yn bodloni canllawiau’r llywodraeth ar gyfer asesu ym maes addysg uwch.

  • Mae ein haseswyr i gyd wedi eu cofrestru gyda’r cyrff proffesiynol priodol.
  • Mae ein haseswyr i gyd yn gymwysedig i adnabod anawsterau dysgu penodol.
  • Mae ein haseswyr i gyd yn gymwysedig i argymell a yw myfyriwr yn gymwys i wneud cais am lwfans myfyriwr anabl.

Gall yr asesiad llawn gymryd tua 3-4 awr i'w gwblhau.

Gwneud cais am LMA

Gallwn roi cymorth i unrhyw fyfyiwr o Brifysgol Bangor gyda'r cais am LMA. Mae hyn yn cynnwys rhoi cefnogaeth i lenwi'r ffurfflen gais, cysylltu â Chofnodion Myfyrwyr a gallu ateb y rhan fwyaf o gwestiynau fydd gennych efallai ynghylch y broses LMA.

Byddwn hefyd yn cadw copi o’r ffurflen rhag ofn y bydd yn mynd ar goll yn y post.

Gwneud cais am LMA

 

Wedi'i ddiweddaru 25.06.2020