Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr â Phrofiad Gofal 

Ym Mhrifysgol Bangor, rydym yn rhoi blaenoriaeth uchel i ofalu am ein myfyrwyr a rhoi cefnogaeth iddynt. Rydym yn cynnig gwasanaeth lles cynhwysfawr i fyfyrwyr, felly fel myfyriwr sydd wedi gadael gofal i ddod i Addysg Uwch, neu fel rhywun sy’n rhoi cyngor i fyfyriwr â phrofiad gofal, gallwch fod yn sicr y cewch y gefnogaeth a’r wybodaeth angenrheidiol ym Mangor. Mae’r gefnogaeth hon i’w chael o’r cam cyntaf, tra byddwch yn dal i geisio penderfynu lle neu beth i’w astudio, ac mae’n parhau ar gael i chi drwy’r broses gwneud cais am brifysgol ac ar ôl i chi ddechrau ar eich cwrs yma.

Mae aelod o staff yng Nghanolfan Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol wedi ei neilltuo fel person cyswllt ar gyfer rhai sydd wedi gadael gofal, ac at y person hwnnw y dylech chi droi am gymorth a chyngor ar unrhyw adeg o’ch taith at Addysg Uwch a thrwy gydol eich cyfnod yn y Brifysgol.

Cefnogaeth i fyfyrwyr sydd wedi gadael gofal

Ym Mhrifysgol Bangor, gallwn ddarparu’r canlynol:

  • Arweiniad ar rag-fynediad gan ein Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd, cymorth i lenwi eich ffurflen Cais am Gyllid Myfyrwyr a chymorth a chefnogaeth yn ystod proses gwneud cais a derbyniadau’r brifysgol. 
  • Cymorth gan arweinwyr cyfnod i bob myfyriwr i’w helpu i ymgartrefu yn ystod yr Wythnos Groeso ac wythnosau cyntaf y tymor. 
  • Cymorth ariannol wedi ei glustnodi ar gyfer rhai sydd wedi â phrofiad gofal, drwy gyfrwng bwrsariaethau a Chronfa Caledi y Brifysgol. Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael £1,000 y flwyddyn gan Brifysgol Bangor yn ychwanegol at unrhyw fwrsariaethau neu grantiau eraill y gellwch fod yn gymwys i’w derbyn. 
  • Canolfan Gwasanaethau Myfyrwyr integredig, sy’n cynnig mynediad rhwydd at wasanaethau cymorth ariannol, llety, anableddau, iechyd meddwl a chynghori myfyrwyr. 
  • Cyfarfodydd rheolaidd rhwng y cyswllt penodol a’r myfyrwyr sydd â phrofiad gofal i ganfod eu hanghenion cymorth, gyda chyswllt rhwng adrannau’r Brifysgol ac asiantaethau allanol fel bo’n briodol (a gyda chaniatâd pendant y myfyriwr). 
  • Sicrwydd o lety ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ar gwrs israddedig a chynllunio a threfnu llety i chi ar gyfer amser tymor ac amser gwyliau. 
  • Cyfrinachedd llwyr i fyfyrwyr sydd o gefndir gofal o safbwynt darparu gwasanaeth a threfniadau penodol.

Fel myfyriwr sydd â phrofiad gofal, neu rywun sy’n rhoi cyngor iddynt, eich cyswllt cyntaf yw Wendy Williams, Cynghorwr Myfyrwyr yn Gwasanaethau Myfyrwyr. Gall Wendy roi mwy o fanylion i chi ar bob agwedd  o ddarpariaeth cymorth y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr â phrofiad gofal cyn iddynt gael ei derbyn a thra byddant yn astudio yma.

Cysylltwch â Wendy Williams yn y Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr i gael gwybodaeth a chyngor ar 01248 383637 neu e-bost: studentsupport@bangor.ac.uk.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr