Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Together We

Ar y Cyd


Pan fydd myfyrwyr a staff yn gweithio gyda'i gilydd, rydym yn gwneud Prifysgol Bangor yn wych. Yn ystod eich cyfnod yn astudio gyda ni, byddwch yn cael llwyth o gyfleoedd i ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl, drwy arolygon, drwy system gynrychiolwyr cwrs Undeb y Myfyrwyr, a drwy sgwrsio â'ch darlithwyr. Mae Ar y Cyd yn golygu gwneud newidiadau yn unol â'ch adborth chi - felly darganfyddwch fwy, a chymerwch ran.

Instagram: AryCyd

Twitter: @BangorArYCyd
togetherwe.bangor.ac.uk

Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr wedi ymrwymo i ddatblygu eu gwasanaethau'n barhaus mewn ymateb i sylwadau chi.  Isod rhestrir rhai enghreifftiau diweddar o'r ffordd rydym wedi gwella ein gwasanaethau mewn ymateb i sylwadau gan staff a myfyrwyr.

Canolfan Access

Fod amseroedd aros am Adroddiad Anghenion Astudio gan y Ganolfan Access yn rhy hir.
Torasom amseroedd aros am apwyntiad o 50% (o 23 i 11 o ddiwrnodau gwaith) a’r amser a gymer cyn cael Adroddiad Anghenion Astudio o 30% (o 10 i 7 o ddiwrnodau gwaith).
Ei bod yn anodd dod o hyd i unrhyw le oedd yn gwerthu troshaenau lliw
Eu cyflwyno i'n siop ar-lein

Gwasanaeth Anabledd

Mwy o hyblygrwydd wrth gynnig cefnogaeth sgiliau astudio arbenigol un-i-un y tu allan i oriau 9-5 arferol i fyfyrwyr ar leoliad.
Cynnig gwasanaeth y tu allan i oriau arferol ar nosweithiau Mercher tan 7pm.
Cymorth gyda mathemateg ac ystadegau.
Tiwtor Mathemateg penodedig ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol ar gael yn llawn-amser trwy gydol y flwyddyn.
Darparu sesiynau ar yr un diwrnod.
Cyflwyno gwasanaeth galw-heibio bob dydd 12-1 yn ystod amser tymor yn cynnwys cefnogaeth Fathemateg a chefnogaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhannu gwybodaeth gydag ysgolion academaidd am fformatau / cynllun aseiniadau a ffurflenni gwaith cwrs cynhwysol a hygyrch.
Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn cymryd rhan flaenllaw yn datblygu dysgu cynhwysol ar draws Prifysgol Bangor. Mae dysgu cynhwysol ar frig agenda'r Gwasanaeth Anabledd wrth i newidiadau i'r Lwfans Myfyrwyr Anabl ddod i rym.
Eich bod eisiau amseroedd aros byrrach
Cynnig sesiynau galw-heibio yn UM gyda'n Cynghorwyr Iechyd Meddwl
Gofynnodd staff am hyfforddiant ym maes ymwybyddiaeth iechyd meddwl.
Mae ein Cynghorwyr Iechyd Meddwl bellach yn hyfforddwyr achrededig mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ac yn cynnig rhaglen barhaus o hyfforddiant i staff ar draws y brifysgol gydag ymateb rhagorol.
Ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl pe bawn yn dod am gefnogaeth at ddyslecsia
lunio taflen i egluro'r hyn rydym yn ei wneud (ar gael yma) a chynnal sesiynau blasu yn ystod yr Wythnos Groeso
Mwy o argaeledd
Rydym wedi cyflogi 2 aelod o staff sesiynol sydd wedi dechrau cynnig cefnogaeth o'r wythnos yn dechrau 18 Ebrill 2018.

Cwnsela

Gofynnoch am fwy o help gyda phynciau megis panig, hunanladdiad a hunan-niweidio, dicter, problemau perthynas a phendantrwydd.
Byddwn yn canolbwyntio ar y pynciau hyn yn ein gweithdai meithrin gwytnwch, yn ein dosbarthiadau sgiliau rheoli emosiynau ac yn ein gweithdai Mi Fedra'i.
Gofynnwyd am fwy o ddarpariaeth cynghori, un yn un, drwy gyfrwng y Gymraeg.
Yr ydym wedi penodi cynghorydd rhan-amser, rhugl yn yr iaith Gymraeg.
Gofynnodd myfyrwyr ar leoliadau am apwyntiadau y tu allan i oriau gwaith arferol.
Erbyn hyn, rydym ar agor ar nos Fawrth.
Gofynasoch am amseroedd aros byrrach.
Rydym wedi cael mwy o staff ac yn gweithredu trefn flaenoriaethu. Mae hyn wedi lleihau amseroedd aros ac wedi sicrhau mai’r rhai mwyaf anghenus a welir gyntaf.
Gofynnodd myfyrwyr mewn gwledydd tramor neu ar leoliadau y tu allan i Fangor am ffynonellau ychwanegol o gymorth.
Rydym wedi buddsoddi mewn pecynnau meddalwedd ar-lein ar gyfer pryder ac iselder, ac mae gennym lyfrgell fach o eitemau i’w benthyca, a’r cyfan wedi’u prynu ag arian a roddwyd o gronfa’r Alumni.
Rydych wedi gofyn am fwy o grwpiau a gweithdai.
Eleni, rydym wedi cynnal rhaglen gynhwysfawr o weithdai, ynghyd â chwrs Lleihau Straen ar sail Ymwybyddiaeth Ofalgar.
Mae staff wedi gofyn am fwy o gyngor ynglŷn â sut y gallant gynorthwyo myfyrwyr.
Rydym yn cynnig ymgyngoriadau ar yr un diwrnod trwy ein system cwnselwyr ar ddyletswydd, ac wedi cymryd rhan yn y gwaith o gyflwyno rhaglen hyfforddi ym maes iechyd meddwl i staff ar draws y Brifysgol.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Ni all pob myfyriwr fynd i apwyntiadau gyrfaoedd ar yr adegau maent ar gael a/neu yn Adeilad Rathbone
Sicrhau bod apwyntiadau clinig ar gael pob diwrnod yr wythnos.
Sefydlu stondinau cyflogadwyedd dros dro ar draws safleoedd y brifysgol.
Sefydlu apwyntiadau Skype wythnosol pwrpasol ar-lein.
Cynnig apwyntiadau ffôn ac e-gyfarwyddyd pwrpasol.
Rydych angen mynediad i gyflogwyr cenedlaethol a rhyngwladol mawr.
Rydym bellach wedi cynyddu nifer y bysiau sy'n mynd i ffeiriau gyrfaoedd pwysig ddwywaith y flwyddyn.
Roedd ffair swyddi'r brifysgol yn rhy gyffredinol heb ddigon o gyfleoedd lleol i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith rhan-amser.
Roedd ffair swyddi 2017 yn canolbwyntio ar gyfleoedd lleol yn unig - swyddi rhan-amser a phrofiad gwaith/gwirfoddoli.
Mae angen gweithdai arnoch sy'n eich helpu i ddelio â gwydnwch meddwl, diffyg hyder a thrallod
Rydym wedi cyflwyno teitlau gweithdy newydd sy'n ymdrin â'r pynciau hyn.
Mae angen i weithdai fod yn fwy amrywiol yn eu harddull cyflwyno (er enghraifft, fideos), yn rhyngweithiol ac yn rhoi cyfle i ymarfer sgiliau.
Rydym wedi cyflwyno'r rhain lle bo'n bosib ac wedi gwneud rhai gweithdai yn hwy i gynnwys cyfle i ymarfer.

Arweinwyr Cyfoed

Dangosodd yr arolygon Arweinwyr Cyfoed bod myfyrwyr sy'n byw mewn Neuaddau eisiau mwy o amser i ddod i adnabod eu cyd-letywyr yn ystod yr Wythnos Groeso, tra gofynnodd rhai nad ydynt yn byw mewn Neuaddau am fwy o gyswllt ag Arweinwyr Cyfoed.
Fe wnaethom gyfarfod â'r Swyddfa Neuaddau a chytunwyd i gael noson yn ystod yr Wythnos Groeso ar gyfer digwyddiadau mewn Neuaddau, a fydd yn rhoi cyfle i Arweinwyr Cyfoed ganolbwyntio ar y myfyrwyr hynny nad ydynt yn byw mewn Neuaddau.