Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut mae cael cymorth i fyw'n annibynnol/gofal personol yn y brifysgol

Beth yw cymorth gofal personol?

Mae cymorth gofal personol yn cyfeirio at unrhyw help neu gymorth ymarferol sydd ei angen arnoch ar gyfer eich bywyd beunyddiol, waeth beth fo statws y myfyriwr - hynny yw, gweithgareddau neu dasgau nad ydynt yn gysylltiedig ag astudio fel:

  • codi, mynd i'r gwely, neu newid ystum y corff yn ystod y nos (ac yn ystod y dydd)
  • ymolchi/cael bath a gwisgo
  • help gyda bwyta neu feddyginiaeth
  • defnyddio'r toiled
  • gweithgareddau domestig - glanhau eich man byw, siopa, paratoi prydau bwyd
  • gweithgareddau hamdden neu allgyrsiol
  • gyrru neu eich helpu chi fynd o gwmpas y tu allan i'r oriau astudio

Pethau i’w hystyried

Os na allwch fyw'n annibynnol heb help gyda'r tasgau beunyddiol neu ofal personol, bydd angen i chi drefnu cefnogaeth drwy adran y Gwasanaethau Cymdeithasol gartref ymhell cyn i chi ddod i'r Brifysgol (cyn gynted ag y byddwch yn gwneud cais i'r Brifysgol). Wrth ystyried a oes angen i chi gysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol i drafod pecyn gofal, ystyriwch yr help yr ydych yn ei gael ar hyn o bryd gan y teulu neu ffrindiau, waeth pa mor fach. Er y gwnaiff y Brifysgol addasiadau rhesymol o ran mynediad at astudio, ni allwn ddarparu cyllid na chymorth i fyw'n annibynnol neu ofal preswyl neu bersonol.

Hefyd ystyriwch natur fryniog (a gwyntog!) dinas Bangor, ac effaith hynny ar eich tasgau beunyddiol.  Byddai'n dda o beth petaech chi'n dod i Fangor ar ymweliad cyn gwneud cais i'r brifysgol.

Asesiady Gwasanaethau Cymdeithasol

Dylai'r myfyrwyr hynny sydd angen gofal neu gymorth personol beunyddiol i fyw'n annibynnol a hwythau'n byw yn y Deyrnas Unedig, gysylltu â thîm Gwasanaethau Cymdeithasol eu hawdurdod lleol i drafod yr opsiynau sydd ar gael iddynt. Mae'n debygol y gwnaiff tîm y Gwasanaethau Cymdeithasol wneud asesiad o'r anghenion sydd gennych o ran gofal.

Tra byddwch chi'n cymryd rhan yn yr asesiad, sicrhewch ei fod yn seiliedig ar fyw'n annibynnol mewn neuadd breswyl mewn prifysgol neu lety ar rent heb gefnogaeth eich rhieni / teulu. Unwaith y bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cynnal yr asesiad, byddant yn paratoi adroddiad a fydd yn argymell y math o gymorth neu becyn gofal y bydd ei angen arnoch, cost y cymorth hwnnw a sut y caiff ei ariannu.

Mae'n bwysig iawn cofio y gall gymryd rhwng 6 a 12 mis i drefnu pecyn cymorth. Felly mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â thîm y Gwasanaethau Cymdeithasol yn lleol cyn gynted â phosibl er mwyn trefnu'r arian a'r pecyn cymorth priodol ar eich diwrnod cyntaf yn y Brifysgol. Does dim gwarant o gyllid ar gyfer gofal a chymorth gan eich Gwasanaethau Cymdeithasol lleol.

Rhaid i chi hefyd roi gwybod i'r Gwasanaethau Anabledd a'r Swyddfa Neuaddau Myfyrwyr cyn gynted â phosibl os bydd eich gwasanaethau cymdeithasol gartref yn cytuno ar gyllid ar gyfer llety ychwanegol i ofalwr a fydd yn byw i mewn a bod angen ystafell ychwanegol arnoch mewn Neuadd Breswyl.

gwasanaethauanabledd@bangor.ac.uk
halls@bangor.ac.uk

Cewch ragor o wybodaeth am gymorth gyda budd-daliadau gwladol ar:  https://www.gov.uk/browse/benefits a gan Disability Rights U.

Nid yw'r Brifysgol yn darparu cymorth na chyllid ar gyfer gofal personol na thriniaeth feddygol (gan gynnwys meddyginiaeth, cyflenwadau meddygol neu offer symudedd) oherwydd byddai angen y pethau hynny hyd yn oed pe na baech yn fyfyriwr ac felly nid ydynt yn perthyn i'ch astudiaethau. Eich cyfrifoldeb chi hefyd yw'r costau teithio i dderbyn triniaeth feddygol.

Fodd bynnag, dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl i'r Gwasanaethau Anabledd am eich anghenion cyn i chi gyrraedd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol sicrhau bod ganddynt gyllid os oes angen gofal arnynt cyn iddynt ddechrau yn y brifysgol - gweler yr adran ar ddiwedd y ddogfen hon.

Os cewch drafferth sefydlu eich pecyn gofal cymdeithasol

Os oes gennych unrhyw bryderon na fydd dim cefnogaeth ar gael ar gyfer dechrau'ch astudiaethau, cysylltwch â'r Gwasanaethau Anabledd cyn gynted â phosibl. Gallwn eich cynghori ynghylch sut y gallech chi gyflymu'r broses neu, os oes angen, eich cefnogi i ohirio'r cwrs nes sefydlu'r pecyn gofal, fel y gallwch fwynhau a chymryd rhan lawn yn eich profiad fel myfyriwr.

Sylwer 

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod pecyn byw'n annibynnol/gofal personol ar waith cyn i chi ymuno â'r Brifysgol - ni all y Brifysgol roi pecyn gofal cymdeithasol ar waith ar eich cyfer chi. Mi wnaiff y Brifysgol addasiadau rhesymol i wella eich mynediad at wasanaethau addysgol a gwasanaethau eraill ond nid yw hynny'n cynnwys y  gofal y gall adran y gwasanaethau cymdeithasol ei drefnu. Os nad yw'r gofal cymdeithasol angenrheidiol ar waith a/neu nid ydych wedi darparu gwybodaeth berthnasol i'r Gwasanaethau Anabledd pan fyddwch yn dechrau eich cwrs a/neu os nad yw'n bosibl nac yn rhesymol i'r Brifysgol ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnoch, efallai na fydd yn bosibl i chi symud i neuadd breswyl nac aros ynddi na dechrau ar eich cwrs. O dan yr amgylchiadau hynny ceisiwn drafod yr holl opsiynau gyda chi cyn gwneud penderfyniad a darparu'r gefnogaeth briodol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Nid yw myfyrwyr rhyngwladol yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol at gostau eu gofal gan lywodraeth Prydain, ac nid yw'r Brifysgol yn gallu ariannu cymorth gofal personol. Felly, rhaid ichi gynnwys y costau ychwanegol hynny yn eich cyllideb, a bod gennych ddigon o gyllid drwy gydol eich cwrs cyn i chi ddod i'r Deyrnas Unedig.

Bydd angen i chi drefnu asesiad unigol o'ch anghenion gofal yn y Deyrnas Unedig cyn cael dyfynbris llawn oherwydd gall costau amrywio'n ddirfawr, o £40,000 hyd at fwy na £100,000 dros gyfnod o 10 mis, gan ddibynnu ar fath a lefel y gefnogaeth sydd ei hangen.

Dylech hefyd sicrhau bod darpariaeth briodol ar gael o fewn eich cyllideb yn lleol ym Mangor gan y bydd y costau'n amrywio yn ôl yr angen a'r lleoliad. Mae'r anghenion amrywiol yn cynnwys: Gofal 24 awr neu gefnogaeth fwy ysbeidiol ar adegau penodol o'r dydd; cymorth dros nos yn effro neu wrth gysgu; un neu ddau o ofalwyr ar gyfer codi a chario/gweithio peiriant codi*; llety ar gyfer gofalwr/gofalwyr dros nos; unrhyw offer symud y gallwch ddod ag ef gyda chi o gartref; y cyfnod y mae angen y cymorth (h.y. hyd y cwrs); a fyddwch chi'n teithio adref neu i gyrchfannau eraill yn ystod y gwyliau; ac a oes gan yr asiantaethau lleol ofalwyr sydd wedi'u hyfforddi'n briodol.

*Gallai costau a rheoliadau gofal y Deyrnas Unedig fod yn wahanol i'r hyn yr ydych chi wedi arfer ag ef gartref, a gall olygu bod angen mwy nag un gofalwr ar gyfer codi a chario neu weithredu peiriant codi.

Efallai y bydd rhai myfyrwyr eisiau dod â'u gofalwr eu hunain gyda nhw o'u mamwlad. Gall y Ganolfan Addysg Ryngwladol eich cyfeirio at wybodaeth a chynnig cyngor cyffredinol am unrhyw lwybrau mewnfudo perthnasol: https://www.bangor.ac.uk/international/

Mae gan y Swyddfa Gartref wybodaeth ar eu gwefan i weithwyr domestig gan gynnwys gofalwyr: www.gov.uk/domestic-workers-in-a-private-household-visa/overview.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol sicrhau bod unrhyw feddyginiaethau sydd ganddynt ar bresgripsiwn wedi eu trwyddedu i'w defnyddio yn y Deyrnas Unedig, ac os nad ydynt, sut drefniadau sydd ganddynt i'w hanfon atynt. Yn yr un modd, dylent ystyried a fyddai'n fwy cost-effeithiol gwneud trefniadau i archebu offer meddygol arbenigol yn hytrach na'i brynu yn y Deyrnas Unedig.

Mae yna hefyd bethau penodol i'w hystyried os ydych chi eisiau dod â chi tywys/ci cymorth gyda chi: https://www.guidedogs.org.uk/services/guide-dog-services/assistance-dog-travel-guide/advice-on-entering-the-uk-for-international-visitors#.WSfzjU0UXoo

Gallai fod yn anodd i chi ymweld â Bangor cyn i'r cwrs ddechrau, ac felly mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaethau Anabledd cyn gynted â phosibl er mwyn rhoi gwybod inni ynglŷn â'r hyn y gallai fod ei angen arnoch, ac felly gallwn eich helpu chi feddwl am y trefniadau bydd angen i chi eu gwneud.

Wedi'i ddiweddaru 16.01.2020