Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau wedi'u cyllido gan y GIC

Cyhoeddodd Ysgrifennydd Cabinet Cymru dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon yn Rhagfyr 2016 byddai cefnogaeth i raglenni Addysg Iechyd yn parhau yng Nghymru i fyfyrwyr oedd yn dymuno ymrwymo i weithio yng Nghymru am gyfnod o 2 flynedd ar ôl graddio.

I fyfyrwyr sy'n dewis peidio ag ymrwymo'r Telerau ac Amodau a nodwyd gan GIG Cymru mae’n bosib I chi gael cyllid gan eu sefydliad Cyllid Myfyrwyr.

 Anogir myfyrwyr i edrych ar y ddau cynllun cyllido i sicrhau eich bod yn gwneud cais am y cyllid a fydd yn cefnogi eich costau byw orau wrth ii chi astudio.

Cyllid gan GIG Cymru

Mae pecyn Bwrsariaeth y GIG yn wahanol i'r gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr nad ydynt yn rhai GIG. Er mwyn bod yn gymwys am gefnogaeth gyllidol y GIG:

 • Rhaid i chi gael eich derbyn am le a gyllidir gan y GIG ar gwrs llawn amser neu ran-amser.
 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd yn syth cyn dechrau'r flwyddyn academaidd y mae'r cwrs yn dechrau ynddi, ac yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs
 •  Ac ymrwymo i weithio yng Nghymru am gyfnod o DDWY flynedd yn dilyn graddio

Pwy all wneud cais?

Er mwyn bod yn gymwys am gefnogaeth gyllidol y GIG, rhaid i fyfyrwyr gael eu derbyn am le a gyllidir gan y GIG ar gwrs llawn amser neu ran-amser, sy'n arwain at gofrestru'n broffesiynol fel:-

 • Ciropodydd (yn cynnwys podiatrydd), dietegydd, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd, radiograffydd, gwyddonydd gofal iechyd, parafeddyg, therapydd lleferydd ac iaith
 • glanweithydd deintyddol neu therapydd deintyddol
 • nyrs neu fydwraig (i fyfyrwyr newydd sydd wedi dechrau eu hyfforddiant ers Medi 2012 neu ar ôl hynny)
 • meddyg neu ddeintydd (yn gymwys am fwrsariaeth yng nghamau olaf yr hyfforddiant)

Ym Mhrifysgol Bangor mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr Nyrsio, Bydwreigiaeth a Radiograffeg.

Ffioedd Dysgu

Cymorth Ffioedd Dysgu i fyfyrwyr sy'n dewis cyllid GIG Cymru

 • Caiff y ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau nad ydynt yn rhai meddygol eu talu'n unionyrchol gan y GIG yn achos myfyrwyr sy'n dewis ymrwymo i weithio yng Nghymru am gyfnod o DDWY flynedd yn dilyn graddio felly nid oes angen i fyfyrwyr cymwys dalu ffioedd dysgu.

Cymorth Ffioedd Dysgu i fyfyrwyr sydd ddim am wneud cais am gyllid GIG Cymru

 • Bydd Prifysgol Bangor yn codi ffi o £9,000 y flwyddyn am bob cwrs gradd israddedig llawn-amser.
 • Nid oes raid i chi dalu unrhyw ffioedd dysgu tra ydych yn astudio (er y gallwch wneud hynny os dymunwch). Caiff y taliad ei ohirio nes ar ôl i chi raddio trwy Fenthyciad Ffioedd Dysgu.
 • Nid yw’r Benthyciad Ffioedd Dysgu yn ddibynnol ar incwm y teulu. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr sydd wedi astudio ar lefel Addysg Uwch yn y gorffennol gysylltu â Cyllid Myfyrwyr Cymru. i wirio eu hawl.
 • Mae’n rhaid i fenthyciad ffioedd dysgu gael ei ad-dalu unwaith y byddwch wedi gorffen eich cwrs ac yn ennill mwy na £26,575 y flwyddyn (6ed o Ebrill, 2020 ymlaen). Fel rheol bydd eich cyflogwr yn tynnu’r arian o’ch cyflog trwy’r system dreth PAYE, yn yr un ffordd a threth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol. Byddwch yn ad-dalu ar gyfradd o 9% o unrhyw swm a enillwch dros £26,575 y flwyddyn (6ed o Ebrill, 2020 ymlaen).
 • Fel arall, gallwch dalu eich ffioedd wrth astudio. Am ragor o wybodaeth am sut y gallwch dalu eich ffioedd dysgu, os ydych chi'n dewis gwneud hynny, neu unrhyw ffioedd prifysgol arall fel llety, ewch i safle we Swyddfa Gyllid.

Cyllido eich Costau Byw

Mae'r cymorth ariannol gan GIG Cymru

 • Grant o £1,000 heb brawf modd
 • Bwrsariaeth sylfaenol â phrawf modd o:-
  hyd at £2,643 (30 wythnos) ynghyd â £84 am bob wythnos ychwanegol (‘Cyfradd Mannau Eraill’ yw'r enw ar hyn, ac fe'i telir i fyfyrwyr sy'n byw i ffwrdd o gartref eu rhieni yn ystod y cwrs)
  hyd at £2,207 (30 wythnos) ynghyd â £54 am bob wythnos ychwanegol (‘Cyfradd Cartref Rhieni’ yw'r enw ar hyn, ac fe'i telir i fyfyrwyr sy'n byw yng nghartref eu rhieni yn ystod y cwrs)

Gall myfyrwyr hefyd wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth gan eu sefydliad cyllido myfyrwyr

 • Mae Benthyciad Cynhaliaeth ar gael i’ch helpu gyda chostau byw fel llety, bwyd, llyfrau, dillad a theithio. Daw’r arian yma gan Lywodraeth Cymru drwy’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.
 • Caiff benthyciadau eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc mewn tri rhandaliad - un ar ddechrau pob tymor.
 • Mae’n rhaid i fenthyciad cynhaliaeth gael ei ad-dalu unwaith y byddwch wedi gorffen eich cwrs ac yn ennill mwy na £26,575 y flwyddyn (6ed o Ebrill, 2020 ymlaen). Fel rheol bydd eich cyflogwr yn tynnu’r arian o’ch cyflog trwy’r system dreth PAYE, yn yr un ffordd a threth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol. Byddwch yn ad-dalu ar gyfradd o 9% o unrhyw swm a enillwch dros £26,575 y flwyddyn (6ed o Ebrill, 2020 ymlaen).

Benthyciadau Cynhaliaeth i fyfyrwyr o Gymru  

 

Cychwyn yn 2020/21 Medi 2020  & Ebrill 2021

Cychwyn yn 2019/20 Medi 2019 & Ebrill 2020

Byw oddi gartref:    

£4,405

£4,110

Byw gartref hefo rhieni:

£3,665

£3,420

Benthyciadau Cynhaliaeth i fyfyrwyr o Loegr 

 

Cychwyn yn 2020/21 Medi 2020 & Ebrill 2021

Cychwyn yn 2019/20 Medi 2019 & Ebrill 2020

Byw oddi gartref:    

£2,458

£2,389

Cymorth Ariannol Ychwanegol

Yn ogystal, gall myfyrwyr wneud cais am nifer o lwfansau ychwanegol os ydynt yn cyflawni meini prawf ychwanegol. Rhoddir y lwfansau hyn ar ôl prawf modd, sef:-

 • Lwfansau Dibynyddion
 • Lwfans Dysgu i Rieni
 • Lwfans Gofal Plant

Costau Lleoliadau Clinigol/Ymarfer

Mae'n bosib y gall myfyrwyr hefyd dderbyn cymorth gyda chostau lleoliadau clinigol/ymarfer, yn dilyn prawf modd. Dylai myfyrwyr gysylltu â'u prifysgol am gyngor sut i hawlio costau lleoliadau clinigol/ymarfer.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae'n bosib y gall myfyrwyr anabl sydd angen cymorth ychwanegol neu offer i gwblhau eu cwrs hefyd dderbyn cymorth dan y Lwfans Myfyrwyr Anabl. Dylai myfyrwyr gysylltu â'u prifysgol am gyngor sut i hawlio Lwfans Myfyrwyr Anabl.
Sut ydw i'n gwneud cais am Fwrsariaeth GIG a roddir drwy brawf modd?

Pan gynigir lle a gyllidir gan y GIG i chi, bydd eich coleg yn rhoi gwybod am y cynnig i Uned Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru. Bydd yr Uned yn anfon ffurflen gais gychwynnol atoch. Ar ôl i’ch ffurflen gais gychwynnol gael ei derbyn, anfonir ffurflen asesu ariannol atoch er mwyn medru cyfrifo'ch hawl i fwrsariaeth. Ar ôl llenwi hon, anfonir llythyr atoch yn rhoi gwybod am y grant yr ydych i’w chael, unrhyw gyfraniad a ddisgwylir gan rieni neu briod, ac unrhyw gyfraniad at deithio.

Manylion cyllido i fyfyrwyr sy'n dewis PEIDIO ag ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl graddio.

Cymorth Ffioedd Dysgu i fyfyrwyr sydd ddim am wneud cais am gyllid GIG Cymru

 • Bydd Prifysgol Bangor yn codi ffi o £9,000 y flwyddyn am bob cwrs gradd israddedig llawn-amser.
 • Nid oes raid i chi dalu unrhyw ffioedd dysgu tra ydych yn astudio (er y gallwch wneud hynny os dymunwch). Caiff y taliad ei ohirio nes ar ôl i chi raddio trwy Fenthyciad Ffioedd Dysgu.
 • Nid yw’r Benthyciad Ffioedd Dysgu yn ddibynnol ar incwm y teulu. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr sydd wedi astudio ar lefel Addysg Uwch yn y gorffennol gysylltu â Cyllid Myfyrwyr Cymru. i wirio eu hawl.
 • Mae’n rhaid i fenthyciad ffioedd dysgu gael ei ad-dalu unwaith y byddwch wedi gorffen eich cwrs ac yn ennill mwy na £26,575 y flwyddyn (6ed o Ebrill, 2020 ymlaen). Fel rheol bydd eich cyflogwr yn tynnu’r arian o’ch cyflog trwy’r system dreth PAYE, yn yr un ffordd a threth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol. Byddwch yn ad-dalu ar gyfradd o 9% o unrhyw swm a enillwch dros £26,575 y flwyddyn (6ed o Ebrill, 2020 ymlaen).
 • Fel arall, gallwch dalu eich ffioedd wrth astudio. Am ragor o wybodaeth am sut y gallwch dalu eich ffioedd dysgu, os ydych chi'n dewis gwneud hynny, neu unrhyw ffioedd prifysgol arall fel llety, ewch i safle we Swyddfa Gyllid.

Arianau eich Costau Byw  fyfyrwyr sydd ddim am wneud cais am gyllid GIG Cymru
- cyfeiriwch at y dudalen Cyllid Israddedig a TAR ar ein gwefan.

Cliciwch ar y ddolen sy'n berthnasol i ble rydych chi'n byw ar hyn o bryd cyn cychwyn eich astudiaethau:

Manylion cyswllt

Uned Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru  (Mae Uned Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru yn gweithredu Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, sy’n rhoi cyllid i fyfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau a gyllidir gan y GIG yng Nghymru).
Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr
Llawr 4
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
Ffôn:      029 2090 5380
Ebost: abm.sas@wales.nhs.uk
Wefan: http://www.nwssp.wales.nhs.uk/student-awards

Mae'r llinellau ffôn ar agor o 9.00 a.m. tan 4.30 p.m.
   
Am fwy o wybodaeth ewch i wefan yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.