Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyllido

Fel myfyriwr ar incwm cyfyngedig mae’n rhaid i chi fod yn ofalus iawn gyda’ch arian. Mae’n bwysig iawn i chi fel myfyriwr allu rheoli’ch arian ac mae hefyd yn bwysig eich bod yn dechrau dysgu clustnodi arian ar gyfer biliau, llyfrau, bwyd a phethau angenrheidiol eraill er mwyn osgoi mynd i ormod o ddyled. Cofiwch mai mewn rhandaliadau y byddwch yn cael eich arian yn ôl pob tebyg. Dyna pam ei bod yn bwysig i chi gynllunio sut y byddwch yn gwario’ch arian. Dylai’r arian eich cadw hyd ddiwedd y tymor.

Os ydych yn dod i brifysgol yn syth o’r ysgol neu goleg chweched dosbarth, rydym yn eich cynghori i lunio cyllideb gyda’ch rhieni gan fod angen iddynt fod yn ymwybodol o’r gwariant fydd gennych.

Dyma ffurflen cyllido gwag i’ch helpu

Os ydych angen help i gyllido neu gyngor ar sut i reoli eich arian, cysylltwch gyda’n Ymgynghorydd Ariannol.

Syniadau da am wneud i'ch arian bara:

 • Treuliwch amser yn cynllunio
 • Rhestrwch eich gwario hanfodol
 • Cadwch gofnod o bopeth ydych yn wario - mae hyn yn help i nodi patrymau gwario rheolaidd/achlysurol
 • Cynlluniwch ar gyfer gwariant ychwanegol megis costau dechrau blwyddyn / achlysuron arbennig /pen-blwydd teuluol etc.
 • Talwch am gymaint ag y medrwch pan gewch eich Benthyciad Myfyriwr, megis rhent am y semester cyfan, ffioedd dysgu a biliau.
 • Prynwch bethau fel llyfrau yn ail law
 • Cofiwch y llyfrgell, does dim rhaid i chi brynu pob llyfr ar eich rhestr ddarllen.
 • Cofiwch eich cardiau gostyngiad myfyrwyr
 • Agorwch gyfrif banc myfyriwr os nad oes gennych un yn barod
 • Os oes raid i chi fenthyca arian, yna defnyddiwch gyfleusterau gorddrafft am ddim yn unig ond peidiwch ag mynd dros derfyn eich gorddrafft heb ganiatâd.
 • Osgoi defnyddio cardiau credyd a chardiau siopau