Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Help arall a linciau defnyddiol

Gwasanaeth Heddlu Prifysgol Bangor

BangorUniversity.PolicingTeam@nthwales.pnn.police.uk

Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu Gogledd Cymru

I gael gofal meddygol pan fydd y Feddygfa wedi cau 0300 123 55 66 (Llun- Gwener 6.30pm- 8.00am, Dydd Sadwrn a Sul a Gwyliau Banc)

Y Samariaid

Canolfan galw heibio yn ystod y dydd, 5A Llys Onnen, Parc Menai, Bangor
Ffôn : 01248 674985 (Gwasanaeth ffôn lleol 24 awr) 0300 123 3011 (llinell gymraeg) 116 123 (llinell ffon genedlaethol) jo@samaritans.org. Nid oes yn rhaid i chi deimlo fod popeth ar ben arnoch i alw'r Samariaid

Cefnogaeth i rai sydd wedi dioddef trosedd

Gwasanaeth i unrhyw un a fu'n dioddef o achos trosedd.
Agor rhwng  8yb a 8yn. 
Ffôn : 0845 6 121 900 / 01492 530600 (lleol)

Gwasanaethau Seiciatrig

  • Tîm Iechyd Meddwl Gwynedd - Gall apwyntiadau eu gwneud drwy y meddyg teulu (01248 363470)
  • Gwasanaethau Seiciatrig ar nosweithiau a phenwythnosau, Uned Hergest, Ysbyty Gwynedd. Ffôn: 01248 384384
  • Meddyg teulu'r myfyriwr
  • Gwasanaethau Cymdeithasol. Swyddog Dyletswydd - 01286 675502

Canolfan Lles, Cyngor a Chynrychiolaeth

Gwybodaeth a Chyngor ynglŷn ag ystod eang o faterion yn ymwneud â lles gan gynnwys cyllid, llety a chyngor cyfreithiol. Staff a hyfforddwyd mewn medrau cynghori.

Dydd Llun - Dydd Gwener 10a.m. - 4p.m. (Cau am ginio rhwng 12.30 - 1 p.m. )

01248 388004 /8014 /8015

PAPYRUS

Adnoddau a chymorth sydd ar gael yn y DU ar gyfer y rhai sy'n ymdrin â hunanladdiad, iselder neu drallod emosiynol - yn benodol pobl yn eu harddegau ac oedolion ifainc. http://www.papyrus.org.uk/

Connecting with People

Linc ar gyfer pobl sydd yn ystyried hunan niweidio www.connectingwithpeople.org

Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr y Brifysgol

Mae'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr, Helen Munro, yn gweithio gyda'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr yn Rathbone. Gall Helen roi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr a staff ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chynwysoldeb. E-bostiwch h.munro@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 388021 neu cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr yn uniongyrchol ar cefnogimyfyrwyr@bangor.ac.uk