Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Hŷn

Mae Myfyriwr Hŷn yn derm a glywn yn aml ond beth yw myfyriwr hŷn?

Yn y Brifysgol, weithiau, mae angen i ni ddefnyddio diffiniadau penodol, er enghraifft, wrth lunio ystadegau swyddogol mae'n rhaid i ni ddefnyddio diffiniad yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, sef 21 oed neu hŷn wrth ddechrau yn y brifysgol yn achos israddedigion a 25 oed yn achos ôl-raddedigion. Yn yr un modd, wrth gynnig arweiniad ynglŷn â Chyllid Myfyrwyr mae bod yn 25 oed neu hŷn yn un o'r meini prawf ar gyfer ystyried rhywun yn fyfyriwr annibynnol. 

Caiff yr ymadrodd 'myfyriwr hŷn' ei ddefnyddio'n aml hefyd i sôn am fyfyrwyr sydd heb ddod i'r brifysgol yn syth o'r ysgol ac yn aml gall olygu fod eu profiad o fywyd yn wahanol iawn. Fodd bynnag, mae angen i ni gofio ei fod yn ymadrodd llac sy'n dueddol o fan yn ystrydebol. Nid yw'n adlewyrchu amrediad oedran myfyrwyr hŷn na pha mor amrywiol ac unigryw ydynt. Nid yw'n cydnabod ychwaith bod sawl agwedd o broffil 'myfyriwr hŷn' yn berthnasol hefyd i nifer o'n myfyrwyr iau.

Ym Mangor rydym wedi ymrwymo i ddatblygu cymuned gynhwysol ac o'r herwydd rydym yn ceisio ennyn diddordeb myfyrwyr yn y profiad o fod yn fyfyriwr a hynny mewn modd mor eang â phosibl ac mewn ffordd sy'n addas iddyn nhw. Fodd bynnag, trwy ddilyn y cysylltiadau ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth ar gyfer y rhai hynny ohonoch sy'n ystyried eich hunain yn 'fyfyriwr hŷn'.

Stevie Fox

 • Unwaith y gwnes i sylweddoli nad oedd dim o'i le â pheidio â gwybod pethau, a dod i delerau â'r ffaith fy mod i yn hŷn a derbyn nad oedd disgwyl i fi wybod beth ro'n i'n ei wneud, mi wnes i lwyddo i ymlacio a mwynhau'r holl brofiad o fod yn y Brifysgol. 
 • Fe wnes i sylweddoli gymaint yr o'n i'n hoffi'r myfyrwyr eraill ac fe wnaethon ni gyd-dynnu'n dda iawn.
 • Roedd gen i'r sgiliau bywyd angenrheidiol i wybod fod angen gofyn pan nad ydw i'n gwybod rhywbeth. Fe wneith eich tiwtoriaid bopeth o fewn eu gallu i'ch cefnogi ac maen nhw'n wirioneddol falch os ydych chi'n gofyn am help.
 • Fe wnes fwynhau bod yn Arweinydd Cyfoed yn arw, gan helpu i groesawu myfyrwyr newydd o bob oed a'u helpu i ymgartrefu. 
 • Cymerwch ran mewn cymaint o weithgareddau eraill ag y gallwch ar wahân i astudio. Mae yna glybiau a chymdeithasau ar gyfer popeth, a gallwch ymuno â nhw neu ddim ond cefnogi.  Mae wastad rhywbeth yn digwydd yn rhywle ac mae'n eich helpu i wneud ffrindiau a bod yn rhan o gymuned y myfyrwyr. 
 • Cofiwch bob amser eich bod yn rhan o sefydliad rhyfeddol - manteisiwch i'r eithaf ar bob munud yno. 
 • Eich Prifysgol chi yw hi, a bydd yn brofiad a fydd yn aros gyda chi am weddill eich oes. Yn anad dim - MWYNHEWCH EICH HUNAIN.

Cewch ddarllen mwy am brofiad Stevie yma.

Judith Ainsworth

 • Fe wnes i adael yr ysgol heb unrhyw gymwysterau ac yna yn 55 oed dechreuais ddilyn gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.
 • I ddechrau, ro'n i'n teimlo'n eithaf diaddysg ond mi wnes i sylweddoli'n fuan fod hynny oherwydd fy niffyg hyder fy hun.
 • Y rhwystr pennaf oedd cyrraedd lefel academaidd ddigonol wrth ysgrifennu aseiniadau. Mi es i i'r 'Ysgol Ysgrifennu' i gael help nes fy mod yn hyderus yn fy ngallu fy hun.
 • Roedd y radd yn fy ysbrydoli. Rwyf wedi synnu at y diddordebau newydd yr ydw i wedi'u cael a dwi'n bwriadu gwneud PhD yn seiliedig ar yr ymchwil dwi wedi ei wneud i hanes fy nheulu.
 • Mae gradd yn llawer mwy na'r hyn sy'n cael ei nodi yn y prosbectws. Mae wedi ehangu fy ngorwelion mewn sawl ffordd ac rwyf wedi meithrin hunanhyder a hunan-barch.
 • Fe wnaeth y myfyrwyr eraill fy nerbyn i fel unrhyw fyfyriwr arall ac ro'n i'n teimlo'n rhan go iawn o ddiwylliant y brifysgol.
 • Roedd yn rhaid wrth waith caled ac ymrwymiad ond roedd yn werth chweil. Roedd yn brofiad rhyfeddol.
 • Fe wnes i fwynhau pob munud ac ro'n i'n ddagreuol iawn pan orffennodd y cwrs.

Cewch ddarllen mwy am brofiad Judith yma.