Ydych chi'n poeni am eich hwyliau, eich ymddygiad neu'ch gallu i ymdopi, neu am hwyliau neu ymddygiad rhywun arall neu eu gallu i ymdopi?

Ydych chi wedi profi neu wedi sylwi ar:

 • Anawsterau gyda’r cof a chanolbwyntio
 • Teimlo’n ddideimlad yn emosiynol, neu eisiau crio’n aml
 • Gorweithio, aflonyddwch, gorfywiogrwydd neu ei chael yn anodd gwneud unrhyw beth o gwbl
 • Trafferth cysgu neu drafferth aros yn effro
 • Colli chwant bwyd, bwyta er mwyn cysur, neu ddiddordeb gormodol mewn bwyd a phwysau
 • Siarad yn ormodol neu’n rhy gyflym, neu ddim yn siarad o gwbl
 • Teimlo’n ofnus drwy’r amser, neu'n cael pyliau o banig
 • Trafferth cysylltu â’ch amgylchedd a/neu â phobl eraill
 • Teimladau o afrealrwydd, neu realiti dwysach
 • Clywed lleisiau, neu weld neu deimlo pethau nad yw eraill i weld yn eu clywed/gweld/teimlo
 • Pryderu am bethau’n barhaus
 • Hunan-niweidio
 • Meddwl am hunanladdiad

Nid yw unrhyw un o’r problemau hyn ar eu pen eu hunain o anghenraid yn arwydd o salwch meddwl, ond mae bob amser yn well gofyn am gymorth neu gyngor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i ddiweddaru 04.04.19