Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau Iechyd Meddwl Ar-lein

Sylwch fod llawer o'r adnoddau a gynhwysir isod yn cael eu darparu yn Saesneg oherwydd efallai nad oes rhywbeth Cymraeg priodol cyfatebol yn bodoli. Mae Prifysgol Bangor yn cefnogi project parhaus i greu adnoddau iechyd meddwl yn Gymraeg er mwyn diwallu'r angen hwn - gwyliwch y gofod hwn ym mis Medi 2020 i gael adnoddau ychwanegol yn Gymraeg.

Mewn Argyfwng

Gall argyfyngau gynnwys gwaedu trwm, colli ymwybyddiaeth, ac anawsterau anadlu; er enghraifft, gwenwyno/ gorddos, ymdrechion hunanladdiad, damweiniau car.

Am gymorth meddygol, ffoniwch 999 neu ewch i'ch Adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf.

I siarad â rhywun, ffoniwch y Samariaid ar 0808 164 0123 (Cymraeg) neu 116 123 (Saesneg).
Sylwch, mae'r gwasanaeth Cymraeg ar agor bob dydd 7pm - 11pm, ac mae'r gwasanaethau Saesneg ar gael 24/7.

Angen Cefnogaeth Nawr?

Ymwadiad: Daw'r holl ddisgrifiadau o'r sefydliadau, gwefannau, ac adnoddau isod gan eu hawduron gwreiddiol, a chyfieithwyd llawer o'r Saesneg. Nid yw Prifysgol Bangor yn gyfrifol am gywirdeb y disgrifiadau o'r adnoddau.

Estyn allan i eraill

Llinellau cymorth

Gallai siarad â rhywun dros y ffôn am sut rydych chi'n teimlo fod yn ddefnyddiol mewn adegau anodd. Mae yna amrywiol linellau cymorth a gwasanaethau gwrando a all ddarparu cefnogaeth emosiynol. Mae staff y llinell gymorth yn wirfoddolwyr hyfforddedig sydd eisiau eich helpu chi.

Samariaid - 116 123: Beth bynnag rydych chi'n mynd drwyddo, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi. Estynnwch allan am gefnogaeth emosiynol. Ffoniwch 0808 164 0123 i gael siarad Cymraeg (7pm - 11pm bob dydd), a 116 123 ar gyfer y Saesneg (24/7).

HOPELINE gan Papyrus - 0800 068 4141: Mae HOPELINEUK yn wasanaeth cymorth a chyngor cyfrinachol i blant a phobl ifanc o dan 35 oed sy'n meddwl am hunanladdiad, neu unrhyw un sy'n poeni y gallai person ifanc fod yn meddwl am hunanladdiad. Ar gael Llun-Gwener: 9am - 10pm, penwythnosau a gwyliau banc: 2pm - 10pm. Ffoniwch 0800 068 4141. Mae'r gwasanaeth hwn yn Saesneg.

C.A.L.L. – 0800 132 737: Mae'r Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol (C.A.L.L.) yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/deunydd darllen ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. Gall unrhyw un sy'n poeni am eu hiechyd meddwl eu hunain neu berthynas neu ffrind gael mynediad i'r gwasanaeth i gael rhywun i wrando a rhoi cefnogaeth yn gyfrinachol. Ar gael 24/7. Ffoniwch 0800 132 737.

Mwy o linellau cymorth ar gyfer anghenion penodol: Os ydych chi'n dymuno siarad â rhywun am fater mwy penodol, edrychwch ar y rhestr hon o linellau cymorth a llinellau gwybodaeth. 

Gwasanaethau Negeseuon Testun

Ar adegau pan mae siarad yn teimlo'n ormod, gall llinellau negeseuon testun ddarparu ffordd gyffyrddus i gael cefnogaeth gan wirfoddolwyr hyfforddedig drwy wasanaeth negeseuon testun ar eich ffôn symudol. 

Shout Crisis Textline - 85258: Mae Shout yn wasanaeth negeseuon testun cenedlaethol 24/7, am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un sydd mewn argyfwng unrhyw bryd, yn unrhyw le. Mae'n lle i fynd os ydych chi'n cael trafferth ymdopi ac mae angen help arnoch chi ar unwaith. Anfonwch neges destun Shout i 85258.Mae'r gwasanaeth hwn yn Saesneg.

C.A.L.L. Textline - 81006: Gall unrhyw un sy'n poeni am ei iechyd meddwl ei hun neu berthynas neu ffrind gael gafael ar wybodaeth a chyngor trwy anfon cais byr at 81066. Yn syml, anfonwch y gair HELP wedi'i ddilyn gan y manylion sydd eu hangen arnoch. 

Cefnogaeth Gymunedol Ar-lein

Elefriends: Mae Elefriends yn gymuned ar-lein gefnogol lle gallwch chi fod yn chi'ch hun. P'un a ydych chi'n teimlo'n dda ar hyn o bryd, neu'n isel iawn, mae'n lle diogel i rannu profiadau a gwrando ar eraill. Rheolir Elefriends gan Mind, yr elusen iechyd meddwl. Sylwch, dim ond yn Saesneg y mae Elefriends ar gael ar hyn o bryd a bydd monitoriaid yn cuddio negeseuon neu sylwadau mewn ieithoedd eraill.

Ewch i

Meddygfa Meddygon Teulu: Mae Canolfan Feddygol Bodnant yn darparu gwasanaethau arbennig i fyfyrwyr, ond gallwch ddewis cofrestru yn unrhyw un o'r meddygfeydd lleol. Os ydych chi y tu allan i Fangor, gallwch chi ddefnyddio Galw Iechyd Cymru (NHS Direct) ar-lein i chwilio am eich meddygfa agosaf. Ar agor yn ystod yr wythnos 8:00am - 6:30pm. 

Meddyg Teulu Allan o Oriau: Ar gyfer gofal meddygol pan fydd y Feddygfa Feddygon Teulu ar gau, ffoniwch 0300 123 55 66 (yn ystod yr wythnos 6:30pm - 8:00am, dydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc). 

Tîm Iechyd Meddwl Gwynedd: Mae ein timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth a chefnogaeth i bobl â phroblemau iechyd meddwl a'u gofalwyr. Gellir gwneud apwyntiadau trwy eich meddyg teulu neu'n uniongyrchol trwy ffonio 01248 363470. Wedi'i leoli yn Uned Hergest, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd. 

Swyddog ar Ddyletswydd y Gwasanaethau Cymdeithasol: Am bryderon ynghylch oedolion neu blant bregus, cysylltwch â Swyddog ar Ddyletswydd eich Gwasanaethau Cymdeithasol lleol. 
- Plant: 01758 704 455
- Oedolion: 1766 772577
- Y tu allan i oriau arferol: 01286 675502

Gwasanaeth Cwnsela: Mae'r Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu hamser yn y Brifysgol, gan gynnwys darlithoedd, gweithdai, sesiynau cefnogi, a chwnsela un i un. Dewch o hyd iddyn nhw ar y campws:
2il Lawr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DF.
Mae ein derbynfa ar agor:
Dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener: 9:00am - 12:45pm a 2:00pm - 5:00pm.
Dydd Mawrth (yn ystod y tymor): 9:00am - 12:00pm a 4:00pm - 8:00pm
Ffôn: 01248 388520. E-bost: counselling@bangor.ac.uk

Cynghorwyr Iechyd Meddwl: Mae Cynghorwyr Iechyd Meddwl yn rhoi gwybodaeth am faterion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl, a'r gwasanaethau a’r gefnogaeth a all fod ar gael. Maent hefyd yn asesu anghenion iechyd meddwl ac yn cyfeirio myfyrwyr at wasanaethau eraill pan fo hynny'n briodol. Dewch o hyd iddyn nhw ar y campws:
Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr Gwaelod Isaf, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DF. 
Ewch i Undeb y Myfyrwyr ym Mhontio brynhawniau Mercher (2pm - 3:30pm) am sesiynau galw heibio â Chynghorwyr Iechyd Meddwl.
Mae ein derbynfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol y flwyddyn academaidd rhwng 09:00 a 17:00.  
Ffôn: 01248 383620 / 382032. E-bost: disabilityservice@bangor.ac.uk

Ymateb i Ymosodiad (Rhywiol): Os ydych chi'n profi unrhyw fath o drais rhywiol, aflonyddu neu droseddau casineb, gallwn ddarparu lle diogel a chyfrinachol i chi, lle na chewch eich barnu, er mwyn siarad am beth sydd wedi digwydd, a byddwn yn eich cefnogi i symud ymlaen ym mha bynnag ffordd y teimlwch chi sydd orau i chi.
Helen Munro - Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr
2il Lawr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DF.
Mae ein derbynfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol y flwyddyn academaidd rhwng 09:00 a 17:00.  
Ffôn: 01248 388021. E-bost: h.munro@bangor.ac.uk

Pethau i gefnogi'ch hun

Cynlluniau Diogelwch ar gyfer Meddyliau Hunanladdol

Cadw'n Ddiogel: Gellir dod o hyd i wybodaeth am sut i wneud Cynllun Diogelwch ar y wefan hon i unrhyw un sy'n cael trafferth â meddyliau hunanladdol neu'n cefnogi rhywun arall. Fe'i cynlluniwyd i gynnig gobaith, tosturi a syniadau ymarferol ar sut i ddod o hyd i'ch ffordd eich hun ymlaen. Mae'r wefan hon yn Saesneg. Edrychwch ar meddwl.org i gael gwybodaeth yng nghyswllt meddyliau hunanladdol yn Gymraeg.

Technegau Sylfaenol

Technegau rhyngweithiol: Weithiau gall emosiynau deimlo'n rhy ddwys neu'n rhy bell. Mae technegau sylfaenol yn caniatáu ichi adennill rheolaeth ar yr adegau hynny o angen. Dyma bedair techneg i roi cynnig arnyn nhw. Mae'r wefan hon yn Saesneg.
Edrychwch ar meddwl.org i gael gwybodaeth am hunanofal ac ymlacio yn Gymraeg.

Anadlu Gofalgar a Delweddu

Podlediad sain 3 munud: Mae'r podlediad hwn yn ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar tri munud am ddim a grëwyd gan Ganolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor. Gallwch wrando arno pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo dan straen ac mae'n ffordd syml a gwych i dawelu'ch meddwl a'ch corff. 

Trac sain 10 munud: Mae'r trac sain hwn yn ymarfer ymlacio sy'n canolbwyntio ar anadlu a'r corff. Gallwch ddod o hyd i hyd yn oed mwy o draciau sain yn Gymraeg a Saesneg ar wefan y Ganolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar.

Mood Tracker

Mood Panda: Dadansoddwch eich hwyliau ar graffiau a chalendrau; cewch gefnogaeth a chyngor gan gymuned MoodPanda. Gallwch ddefnyddio MoodPanda o'ch dyfeisiau symudol a'r ap gwe. Mae'r gwasanaeth hwn yn Saesneg.

Cefnogi Rhywun Arall?

Os ydych chi'n pryderu y gallai myfyriwr fod yn risg iddynt hwy eu hunain neu i eraill, cliciwch ar y cyswllt perthnasol isod am gyngor a ffynonellau cymorth. 

Yn ystod oriau swyddfa

Y tu allan i oriau swyddfa

Dysgu mwy am Iechyd Meddwl

Taflenni Adnoddau a Ffeithiau

Student Minds UK
Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys gwybodaeth fanwl am wahanol heriau y gall bywyd prifysgol eu cynnig. Mae'r wefan hon yn Saesneg.

Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaeth Cwnsela: Mae'r pynciau yr ymdrinnir â nhw yn y taflenni gwybodaeth hyn gan y Gwasanaeth Cwnsela yn cynnwys pryder, iselder ysbryd, hiraeth, straen arholiadau, cwsg a mwy. Mae rhywfaint o wybodaeth yn Saesneg.

Adnoddau Hunangymorth y Gwasanaeth Cwnsela: Ar dudalen Adnoddau Hunangymorth y Gwasanaeth Cwnsela, fe welwch ddolenni i wybodaeth ac offer ar gyfer helpu'ch hun trwy ystod o faterion cyffredin y gallech eu profi tra yn y Brifysgol. Mae rhywfaint o wybodaeth yn Saesneg.

Cymuned Gynhwysol Prifysgol Bangor: Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am y ffyrdd yr ydym yn cynnal ac yn gwella cymuned gynhwysol Bangor gan gynnwys rhannu gwybodaeth am gefnogaeth a chyngor, gwybodaeth am sut rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb a manylion am sut rydym yn cynnal campws diogel. Dewch o hyd i adnoddau ar anableddau, LGBTQ+, cymunedau ffydd, a mwy. Dyma hefyd lle i ddod i wybod mwy am roi gwybod am drais rhywiol, aflonyddu a throseddau casineb.  

Podlediadau a Fideos

Cyfweliadau a Thrafodaethau: Mae podlediad rheolaidd y Sefydliad Iechyd Meddwl yn cynnwys cyfweliadau â nifer o bobl ddiddorol sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, gan gynnwys pobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl, ymgyrchwyr ac arbenigwyr iechyd meddwl. 

Awgrymiadau a Thechnegau Lles: Dyma gyfres arall gan y Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae'r podlediadau hyn yn rhoi awgrymiadau a thechnegau ar wella a chynnal lles mewn amryw o ffyrdd, megis straen, cwsg, diet ac ymarfer corff.  

Fideos: Fideos addysgiadol gan y Sefydliad Iechyd Meddwl. Dewch o hyd i fideos Cymraeg ar meddwl.org.

Offer Hunanasesu

Hunanasesiad iechyd meddwl C.A.L.L.: Bydd y wefan hon yn dweud popeth wrthych am broblemau iechyd meddwl cyffredin ac yn rhoi syniadau i chi ar sut i fynd i'r afael â nhw. 

Hunanasesiad hwyliau'r GIG: Gall yr hunanasesiad hwyliau hwn eich helpu i ddeall yn well sut rydych chi wedi bod yn teimlo'n ddiweddar. Mae'r gwasanaeth hwn yn Saesneg.

Blogiau

Meddwl: Yma gallwch ddarllen am brofiadau pobl yn ymwneud ag iechyd meddwl. Mae hefyd nifer o flogiau Cymraeg eraill am iechyd meddwl yma.

Student Minds UK: Blog Student Minds yw'r blog mwyaf yn y DU sy'n ymroddedig i iechyd meddwl myfyrwyr a bywyd prifysgol. Maent yn credu y dylai myfyrwyr gael lle i godi llais am eu profiadau o fyw gydag anawsterau iechyd meddwl a dangos i eraill nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Mae'r wefan hon yn Saesneg.

Medium – Inspire the Mind: Popeth rydych chi wedi bod eisiau ei wybod erioed am iechyd meddwl, ei effeithiau ar yr ymennydd a'r corff, a'r wyddoniaeth y tu ôl iddo. Ysgrifennwyd gan aelodau o'r Labordy Straen, Seiciatreg ac Imiwnoleg (SPI) yng Ngholeg y Brenin Llundain, a chan wahodd awduron gwadd. Mae'r wefan hon yn Saesneg.

Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Bangor

Gwasanaethau Anabledd: Gall y Gwasanaeth Anabledd ddarparu cyngor ac arweiniad ar ystod o faterion yn ymwneud ag anabledd. Eu nod yw darparu gwasanaeth o ansawdd da sy'n sicrhau y caiff myfyrwyr anabl eu cynnwys yn llawn yn y gymuned academaidd a chymdeithasol, fel y gallwch ganolbwyntio ar eich astudiaethau a bod yn rhan o amgylchedd ehangach y brifysgol.

Canolfan Sgiliau astudio: rydym yn cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb, gweithdai, mannau hwyluso ysgrifennu, ac adnoddau dysgu; rydym yn gweithio'n agos gyda staff academaidd i ymgorffori datblygu sgiliau academaidd yn rhan o'r cwricwlwm.

Cynghorwyr Iechyd Meddwl: Mae Cynghorwyr Iechyd Meddwl yn rhoi gwybodaeth am faterion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl, a'r gwasanaethau a’r gefnogaeth a all fod ar gael. Maent hefyd yn asesu anghenion iechyd meddwl ac yn cyfeirio myfyrwyr at wasanaethau eraill pan fo hynny'n briodol.

Trais Rhywiol, Aflonyddu, Troseddau Casineb a Hiliaeth: Os ydych chi'n profi unrhyw fath o drais rhywiol, aflonyddu neu droseddau casineb, gall y gwasanaeth hwn ddarparu lle diogel a chyfrinachol i chi, yn rhydd o farn, i siarad amdano. Byddant yn eich cefnogi i symud ymlaen ym mha bynnag ffordd rydych chi'n teimlo sydd orau i chi.

Gwasanaeth Cwnsela: Mae'r Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu hamser yn y Brifysgol, gan gynnwys darlithoedd, gweithdai, sesiynau cefnogi, a chwnsela un i un.

Undeb Bangor: Undeb Bangor, Undeb y Myfyrwyr, yw llais y myfyrwyr a chartref bywyd myfyrwyr ym Mangor. Mae Undeb Bangor yn rhedeg projectau chwaraeon, clybiau, cymdeithasau a gwirfoddoli. Mae cymryd rhan mewn cyfleoedd i fyfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau, cwrdd â phobl newydd a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.