Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion a Digwyddiadau Tai

Cliciwch yma i fynd i wefan Studentpad am restr tai ac am gyngor.


Mehefin 2020

COVID-19 Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â Thai

 


Mawrth/Ebrill 2020 - Cyn i chi adael am y Pasg:

Gwiriwch
Clowch
Gadewch

 • Diogelu eich tŷ.
 • Cofiwch sicrhau bod pob un o'r ffenestri a'r drysau wedi eu cloi ac yn saff cyn gadael am wyliau'r Pasg, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud hyn. Os oes gennych unrhyw beth gwerthfawr, cadwch nhw'n ddiogel allan o'r golwg. Cofiwch ddweud wrth eich landlord pryd y byddwch yn gadael ac pryd y byddwch yn ôl.
 • Peidiwch ag anghofio gwaredu'ch sbwriel ac ailgylchu'n gyfrifol - am fanylion, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Biniau-ac-ailgylchu/Biniau-ac-ailgylchu.aspx

Mwynhewch y gwyliau Pasg ac fe'ch gwelwn pan ddowch chi yn ôl.

Swyddfa Tai Myfyrwyr www.bangorstudentpad.co.uk


Ionawr 2020 - Wyt ti wedi talu blaendal? Ydi'r landlord wedi ei ddiogelu?

Am awgrymiadau a chyngor ar flaendaliadau, ewch i:
www.citizensadvice.org.uk/wales/housing/renting-privately/during-your-tenancy/check-your-landlord-has-protected-your-deposit/  


Rhagfyr 2019 - Contractau

 • Wedi dod o hyd i dŷ rydych chi'n hapus ag ef? Ydych chi'n barod i lofnodi contract?
 • Meddyliwch cyn llofnodi! Mae contractau'n eich ymrwymo'n gyfreithiol.
 • Cysylltwch â’r Swyddfa Tai Myfyrwyr am arweiniad ynghylch eich contract cyn i chi lofnodi.
 • Neu ewch i www.bangorstudentpad.co.uk/local am wybodaeth hunan-gymorth.

 


Rhagfyr 2019 - Diogelu eich tŷ

 

Hefyd, gwnewch yn siŵr bod y gwres wedi ei osod i ddod ymlaen yn rheolaidd. Cofiwch fod gwres isel cyson yn well na chyfnodau byr o wres uchel, ac wrth gwrs gofalwch fod digon o gredyd yn y mesurydd os oes gennych un. Rhowch wybod i'ch landlord pryd y byddwch yn gadael a beth yr ydych yn bwriadu ei wneud gyda'r system wresogi.

 

Peidiwch ag anghofio gwaredu'ch sbwriel ac ailgylchu'n gyfrifol - am fanylion, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Biniau-ac-ailgylchu/Biniau-ac-ailgylchu.aspx

Mwynhewch y gwyliau ac fe'ch gwelwn yn y flwyddyn newydd!


Tachwedd 2019

Mi fyddan o gwmpas y campws rhwng y 5ed ar 7fed o Dachwedd yn eich helpu i wneud y penderfyniad cywir ynglŷn â'ch llety ar gyfer y flwyddyn nesaf.


Hydref 2019


Medi / Hydref 2019

Dyma ychydig o luniau i ddangos yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol:

Serendipity 2019 - Diolch i Seren (papur newydd misol myfyrwyr Prifysgol Bangor) am y lluniau.

Wythnos Ymwybyddiaeth Gwastraff - ymweld â thai yn y gymuned gyda Chyngor Gwynedd ac Undeb Bangor.

Siarad â myfyrwyr i annog arferion ailgylchu da, a helpu i fynd i'r afael ag unrhyw faterion.


Hydref 2019 - Wythnos Am Wastraff


Medi 2019 - Symud i Mewn

Symud i lety preifat yn ddiweddarach y mis yma? Cymerwch olwg ar y Rhestr Wirio Symud i Mewn defnyddiol hon sydd ar gael o’r Swyddfa Tai Myfyrwyr, i'ch helpu i gofio'r pethau sylfaenol:

www.bangorstudentpad.co.uk/Local


Mehefin 2019 - Tacluso'r Tŷ

Ymweld â thai yn y gymuned gyda Undeb Bangor.


Mai / Mehefin / Gorffenaf 2019 - Wyt ti yn byw ar un o'r strydoedd hyn?

 


Mai 2019 - Symud Allan

Mae Swyddfa Tai Myfyrwyr wedi creu rhestr wirio ddefnyddiol gyda'r hanfodion o symud allan o'ch tŷ, i helpu sicrhau eich bod yn cael diwrnod didrafferth:

www.bangorstudentpad.co.uk/Local


Ebrill 2019 - Cyn i chi adael am y Pasg:

Gwiriwch
Clowch
Gadewch

 • Diogelu eich tŷ.
 • Cofiwch sicrhau bod pob un o'r ffenestri a'r drysau wedi eu cloi ac yn saff cyn gadael am wyliau'r Pasg, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud hyn. Os oes gennych unrhyw beth gwerthfawr, cadwch nhw'n ddiogel allan o'r golwg. Cofiwch ddweud wrth eich landlord pryd y byddwch yn gadael ac pryd y byddwch yn ôl.
 • Peidiwch ag anghofio gwaredu'ch sbwriel ac ailgylchu'n gyfrifol - am fanylion, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Biniau-ac-ailgylchu/Biniau-ac-ailgylchu.aspx

Mwynhewch y gwyliau Pasg ac fe'ch gwelwn pan ddowch chi yn ôl.

Swyddfa Tai Myfyrwyr www.bangorstudentpad.co.uk


Mawrth 2019 – Dal i chwylio am dy erbyn flwyddyn nesaf?

Does dim angen pryderu os nad ydych chi wedi dechrau chwilio eto, neu os nad ydych wedi gweld rhywle addas. Mae nifer o letyau yn dal ar gael gennym ar gyfer grwpiau neu unigolion. Os ydych yn chwilio fel unigolyn, mae sawl llety gyda ystafell sengl i’w gosod.

Ewch i www.bangorstudentpad.co.uk am fanylion am ein gwefan Studentpad lle gellwch chwilio drwy ein cronfa ddata am yr eiddo delfrydol i’w rentu. Gellwch hefyd lwytho i lawr Cyfarwyddyd i Fyfyrwyr Ynghylch Llety Preifat, sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu wrth chwilio am eich tŷ cyntaf yn y sector rhentu preifat, gan dynnu sylw at y pethau i edrych amdanynt a’ch hawliau fel tenant.

Mae’n bwysig ichi beidio â llofnodi unrhyw gytundeb tenantiaeth/contract nes i chi weld/ymweld â’r adeilad hwnnw a gwneud yn siŵr ei fod yn addas ar gyfer eich anghenion.

Cofiwch, os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â chael hyd i rywle i fyw ar gyfer y flwyddyn nesaf, gellwch gysylltu â ni i gael cefnogaeth neu gyngor. Os ydych am gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 01248 382034 / 382883 neu anfonwch e-bost i taimyfyrwyr@bangor.ac.uk neu galwch heibio’r Swyddfa Tai Myfyrwyr.


Mawrth 2019 - Wythnos Ar Y Cyd


Ionawr 2019 - Gwobrau Landlordiaid


Ionawr 2019
Wyt ti wedi talu blaendal? Ydi'r landlord wedi ei ddiogelu?

Am awgrymiadau a chyngor ar flaendaliadau, ewch i:
www.citizensadvice.org.uk/housing/renting-a-home/student-housing/students-in-private-rented-accommodation/student-housing-deposits/


Tachwedd 2018

 • "Paid â Phoeni" - Undeb y Myfyrwyr - 13-15 Tachwedd 2018

 • Ffair Neuadd a Chartref - 22 Tachwedd 2018
Hydref 2018 - Peidiwch ag arwyddo contract am dŷ ych a fi!

🎃 Mae yna ormod o dai i fyfyrwyr eu rhannu ym Mangor, felly os nad ydych eisiau aros mewn Neuaddau flwyddyn nesaf, ewch i www.bangorstudentpad.co.uk 🎃


Medi / Hydref 2018

Dyma ychydig o luniau i ddangos yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol:

Diolch i Seren - papur newydd misol myfyrwyr Prifysgol Bangor - am y lluniau.

Diolch i Seren - papur newydd misol myfyrwyr Prifysgol Bangor - am y lluniau.

Wythnos Ymwybyddiaeth Gwastraff - ymweld â thai yn y gymuned gyda Chyngor Gwynedd ac Undeb Bangor.

Siarad â myfyrwyr i annog arferion ailgylchu da, a helpu i fynd i'r afael ag unrhyw faterion.