Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Meddwl am adael? Gair o gyngor...

Ydych chi'n meddwl am adael neu gymryd egwyl o'ch astudiaethau / eu gohirio (e.e. am resymau iechyd)?

Os felly, argymhellwn yn gryf eich bod yn trafod y mater gydag aelod o staff cyn gwneud penderfyniad. Bydd yr aelod staff yn gwrando ar eich pryderon ac yn rhoi gwybodaeth i chi a allai eich helpu i oresgyn unrhyw broblemau, a byddant yn eich arwain drwy'r prosesau angenrheidiol unwaith y byddwch wedi gwneud penderfyniad.

Yn achos Myfyrwyr Ôl-radd bydd yr ysgol academaidd yn ymdrin â'r broses a dylech wneud apwyntiad i weld eich Cyfarwyddwr Cwrs neu Oruchwyliwr i drafod y sefyllfa.

Yn achos Myfyrwyr Israddedig bydd Cynghorwyr Myfyrwyr y Tîm Cefnogi Myfyrwyr yn y Gwasanaethau Myfyrwyr yn ymdrin â'r broses. Awgrymwn serch hynny eich bod yn cysylltu â'ch Tiwtor Personol am arweiniad cychwynnol, yn enwedig o ran yr ystyriaethau academaidd sydd ynghlwm â gohirio eich astudiaethau.

Yr eithriad i hyn yw myfyrwyr a ariennir gan y GIG. Yn eich achos chi bydd yr Ysgol yn ymdrin ag unrhyw achos o atal neu ohirio astudiaethau gan fod yn rhaid iddynt wneud y trefniadau angenrheidiol gyda'r sefydliadau allanol. Ond mae croeso i chi drafod goblygiadau cyffredinol eich opsiynau gyda'r Cynghorwyr Myfyrwyr.

Os yw eich ymholiadau yn ymwneud a chyllid y GIG, bydd yn ddefnyddiol i chi edrych ar y telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â chynllun bwrsariaeth y GIG, a gellir gweld copi ohono yma.

Buasem yn falch o gael sylwadau gennych

Rydym yn croesawu eich sylwadau am y gwasanaeth a gewch, i'n helpu ni i ddatblygu a chynnig y gwasanaeth gorau posib yn awr ac yn y dyfodol.

Cysylltwch ag un o’r canlynol gyda'ch sylwadau:

Enw

Swydd

Maria Lorenzini

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr

Steph Barbaresi

Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr