Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i Gyrff Cyllido ac Aseswyr Lwfans Myfyrwyr Anabl

Os hoffech ragor o wybodaeth am y manylion cyllido a amlinellir isod, cysylltwch â:

Cydlynydd Cymorth Anfeddygol, Gwasanaethau Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DF

Ffôn: 01248 383022 neu e-bostiwch: gwaithcefnogi@bangor.ac.uk.

PWYSIG

Ni waeth i ba ddarparwr y dyfernir y gefnogaeth cynorthwywr anfeddygol (NMH) gan y darparwr cyllid, mae'n hynod o bwysig bod y myfyrwyr yn cael eu cyfeirio i gofrestru â Gwasanaethau Anabledd Prifysgol Bangor fel y gellir cydlynu eu cefnogaeth drwy Gynllun Cefnogi Dysgu Personol. Dylai myfyrwyr gael eu cyfeirio at gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk yn y lle cyntaf.

Darpariaeth Cymorth Anfeddygol ym Mhrifysgol Bangor - Sgiliau Astudio Un i Un Arbenigol a Cefnogaeth Strategaeth

Y cyfnod dan sylw - 01/04/2020 hyd at 31/03/2021

Mae Prifysgol Bangor wedi cofrestru gyda DSA - QAG er mwyn darparu Sgiliau Astudio Un i Un Arbenigol a Cefnogaeth Strategaeth .

Mae'r tabl isod yn dangos cyfraddau NMH.

Nodyn: Dangosir Cyfraddau Cymorth NMH yr awr yn y tabl isod.

    

  Graddfa Safonol (wyneb yn wyneb) Dysgu o bell yn unig (yn bersonol, adref) Cyflwyno o bell (e.e. Facetime/Skype neu'r math yna o beth) yn unig

  

Net

TAW

Cyfanswm

Net

TAW

Cyfanswm

Net

TAW

Cyfanswm

Hwyluswyr Hygyrchedd a Dysgu Arbenigol Band 4

Cefnogaeth Sgiliau Astudio Arbenigol un-i-un ac Cymorth Strategaeth - Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD)

£58.00

n/a

£58.00

     

£58.00

n/a

£58.00

Cefnogaeth Sgiliau Astudio Arbenigol un-i-un ac Cymorth Strategaeth - Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth (ASC)

£58.00

n/a

£58.00

     

£58.00

n/a

£58.00

 

Darpariaeth Cymorth Anfeddygol ym Mhrifysgol Bangor

Gall Gwasanaethau Anabledd Prifysgol Bangor darparu'r cymorth isod i'r holl gyrff cyllido nad ydynt yn rhan o'r DSA-QAG gan gynnwys Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cyfraddau cymryd nodiadau Prifysgol Bangor:

Cymryd nodiadau â llaw

£17.98 yr awr (heb TAW)

Cymryd nodiadau arbenigol

£34.98 (heb TAW)

Cefnogaeth Arweinydd â Golwg

£17.98 yr awr (heb TAW)

Cefnogaeth ymarferol, cefnogaeth i symud o amgylch y llyfrgell a'r campws

£17.98 yr awr (heb TAW)

Mentor Arbenigol

£49.98 yr awr (heb TAW)
Cefnogaeth Ymarferol Arbenigol £24.96 yr awr (heb TAW)

Randstad Student Support

Mae gan Randstad Student Support gytundeb lefel gwasanaeth hirsefydlog â Phrifysgol Bangor ac maent yn gallu darparu cymorth anfeddygol, yn cynnwys cefnogaeth cymryd nodiadau, i Student Finance England.

Ewch i'w gwefan ar gyfer Cyfraddau Rhanbarthol Cymru am rolau chyfraddau codi tâl.

Cyswllt: Randstad Student Support, 5ed Llawr, St James Buildings, 79 Stryd Oxford, Manceinion, M1 6FQ

Tel: 0161 247 8800, Fax: 0845 130 2714. 

http://www.randstadstaffing.co.uk/studentsupport

Mae pob croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Darpariaeth Gynhwysol ym Mhrifysgol Bangor: 

Recordio darlithoedd

Mae darpariaeth recordio darlithoedd ar Panopto ar gael yn yr holl ystafelloedd dysgu mawr.   Mae Panopto yn rhoi cyfle rhagorol i leihau neu oresgyn rhwystrau sy'n wynebu llawer o fyfyrwyr, yn cynnwys myfyrwyr anabl, yn enwedig mewn darlithoedd o fath traddodiadol.   

Wrth ddefnyddio Panopto gofynnir i staff dysgu ym Mhrifysgol Bangor recordio sain darlith fan leiaf a chadw sgrinluniau o'r sgriniau PowerPoint.  Dylai'r sleidiau gydymffurfio â chanllawiau print clir y Brifysgol a dylid eu cyflwyno ar gyflymder addas.

 

Lle nad yw'r dulliau dysgu'n gydnaws â Panopto, bydd angen i staff dysgu ddefnyddio strategaethau cyfatebol ar gyfer darlithoedd a seminarau. Gallai’r rhain gynnwys:

  • Darparu cwestiynau allweddol, brasluniau sesiynau neu sleidiau PowerPoint o leiaf 24 awr cyn y dosbarth, lle bynnag y bo modd.  

  • Darparu geiriau allweddol a fformiwlâu lle bo'n briodol (neu gyfeirio'r myfyriwr at destunau cefnogol/deunydd darllen priodol) o leiaf 24 awr cyn y dosbarth, lle bynnag y bo modd.  

  • Cynllunio'r man dysgu a'r trefniadau eistedd yn y ffordd orau bosibl lle bo hynny'n bosibl wrth ddysgu grwpiau llai (e.e. er mwyn hwyluso pethau i fyfyriwr sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau).  

  • Rhoi canllawiau clir ynghylch gwybodaeth ychwanegol/atodol y gall myfyrwyr eu defnyddio fel sail i astudiaeth bellach.

Meddalwedd Technoleg Gynorthwyol

Mae TextHelp Read and Write ac Inspiration 9 wedi ei osod ar gyfrifiaduron mynediad agored ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, mae'r pecyn hwn ar gael i fyfyrwyr ei ddefnyddio ar y campws yn unig.

Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (CCDP)

Bydd CCDP myfyriwr yn nodi addasiadau rhesymol y mae angen eu gwneud ar gyfer myfyrwyr sy'n hysbys i'r Gwasanaethau Anabledd.   Mae rhagor o wybodaeth i'w chael yn: https://www.bangor.ac.uk/regulations/codes/code11.php.cy a

https://www.bangor.ac.uk/studentservices/disability/info_staff.php.cy
 

 

Diweddaru 11.06.2020