Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut rydym yn gweithio ar draws y Brifysgol i wneud gwelliannau

Drwy wrando arnoch chi!   Gellwch roi sylwadau i ni mewn unrhyw ffordd rydych ei eisiau, ond y prif beth yw rhoi gwybod i ni beth sy'n gweithio i chi, a beth sydd ddim yn gweithio.   Gellwch gymryd rhan hefyd mewn nifer o Grwpiau a Phwyllgorau yn y Brifysgol.   Mae hynny nid yn unig yn rhoi cyfle i chi ddweud eich barn, ond gellwch gael profiad hynod werthfawr hefyd a chael pwyntiau XP!

Am fwy o wybodaeth, gweler Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Gweithgor Mynediad Cynhwysol  (GMC)

Mae'n bolisi gan y Brifysgol sicrhau bod pob adeilad newydd, ac adeiladau a adnewyddir, yn cynnwys anghenion pobl anabl. Caiff ei gadeirio gan y Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr) ac mae'n adrodd i'r Grŵp Tasg Gwasanaethau Eiddo a Champws ac i'r Gweithgor Anabledd. Mae'r GMC yn blaenoriaethu meysydd gwaith allweddol er mwyn cael gwared ar rwystrau diangen a gwella'r amgylchedd ffisegol.   Mae'r Grŵp yn cydnabod pwysigrwydd budd-ddeiliaid anabl wrth wneud penderfyniadau ac mae'n awyddus iawn i gynyddu ei aelodaeth ymysg myfyrwyr.

Os hoffech fod yn aelod o'r Grŵp hwn, neu os hoffech gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk.

Grŵp Strategaeth Iechyd Meddwl

Mae tair prif elfen i'r Strategaeth Iechyd Meddwl:  Cynorthwyo Myfyrwyr sydd ag Anawsterau Iechyd Meddwl, Hyrwyddo Iechyd Meddwl a Chefnogi Staff.  Mae'r Grŵp yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn i drafod datblygiadau a gweithredu darpariaethau pellach i fyfyrwyr sydd ag anawsterau iechyd meddwl.   

Os hoffech fod yn aelod o'r Grŵp hwn, neu os hoffech gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â cynghori@bangor.ac.uk.

Cymerwch ran a dweud eich barn!

Hoffai'r Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr a'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl roi cyfle i chi ddylanwadu ar y gwasanaethau rydych yn eu defnyddio.  Rydym yn sefydlu Grwpiau Defnyddwyr Gwasanaeth i roi cyfle i chi ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl o'r gwasanaethau rydym yn eu darparu, beth y gallem ei wneud yn well, a pha bethau eraill yr hoffech ein gweld yn eu gwneud.  Bydd y wybodaeth a gaiff ei chasglu yn cael ei defnyddio wrth i ni gynllunio'n strategaeth a datblygu polisïau at y dyfodol.

Undeb y Myfyrwyr

Rydym yn cydweithio'n agos ag Undeb y Myfyrwyr. Gwahoddir Cyfarwyddwr yr Undeb, y Swyddogion Sabothol a'r Cynrychiolydd Myfyrwyr Anabl i eistedd ar Grwpiau perthnasol.

 

 

 

 

Wedi'i ddiweddaru 17.12.19