Beth ydym ni’n ei wneud?

  • Rhoi gwybodaeth am faterion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl, a'r gwasanaethau a’r gefnogaeth a all fod ar gael.
  • Asesu anghenion iechyd meddwl a helpu i osgoi neu reoli sefyllfaoedd o argyfwng.
  • Cyfeirio myfyrwyr at wasanaethau eraill, lle bo'n briodol, megis meddygon teulu, y Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr neu’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.
  • Helpu i weld beth yw eu hanghenion cefnogaeth, yn  academaidd ac fel arall, a gweithio gydag adrannau a darparwyr gwasanaethau eraill i lunio cynllun cefnogi dysgu.
  • Rhoi cyngor ar strategaethau i wneud astudio’n haws, yn dibynnu ar anghenion cefnogi penodol myfyrwyr unigol a'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu.
  • Mewn cydweithrediad â Chanolfan Access Bangor, helpu myfyrwyr a all fod yn gymwys i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) gan eu corff cyllido, a threfnu i roi cefnogaeth wedi'i chyllido ar waith.

Rydym yn cynnig cefnogaeth iechyd meddwl broffesiynol ond nid ein rôl ni yw cynnig therapi neu gwnsela parhaus. Os ydych chi'n teimlo y byddech chi'n elwa o weld Cwnselydd, dilynwch y cyswllt hwn i Wasanaeth Cwnsela Myfyrwyr y Brifysgol

Pwy ydyn ni?

Mae Cheryl, Fiona a Fiona i gyd wedi'u cofrestru gyda Chorff Proffesiynol (gweler eu proffiliau unigol am fanylion). Maent hefyd yn gyfranwyr gweithredol i Rwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol, sydd â'r nod o rannu arferion da a dylanwadu ar ddatblygiadau ar draws y sector.

Os ydych chi’n poeni y gallai myfyriwr fod yn berygl i'w hunan neu i eraill, gwelwch:

Yn ystod oriau swyddfa

Tu allan i oriau swyddfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i ddiweddaru 04.04.19