Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (CCDP)

Rhoddir cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr sydd angen addasiadau rhesymol o ganlyniad i anabledd drwy Gynllun Cefnogi Dysgu Personol.  Mae CCDP yn amlinellu effeithiau anabledd ac yn cynnwys yr addasiadau yr argymhellir sydd eu hangen i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu mynd at eu cwrs a chyfleusterau.

Myfyrwyr

Os ydych yn fyfyriwr newydd, neu os nad ydych wedi cofrestru am CCDP eto, gellwch wneud hynny yn: 

https://apps.bangor.ac.uk/plsp/applicant/

Bydd angen i chi naill ai uwchlwytho eich tystiolaeth ddogfennol neu anfon copi at Gwasanaethau Anabledd.   

Dylai myfyrwyr presennol fedru gweld a chytuno ar eu CCDP yn FyMangor yn: 

https://apps.bangor.ac.uk/plsp/student/

I gael mwy o wybodaeth ar addasiadau, edrychwch ar Eich CCDP wedi'i Egluro.

Cwestiynau cyffredin

Beth yw Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (CCDP)?

Caiff myfyrwyr sydd angen addasiadau rhesymol o ganlyniad i anabledd gefnogaeth ychwanegol trwy Gynllun Cefnogi Dysgu Personol. Mae CCDP yn amlinellu effeithiau anabledd ac yn cynnwys yr addasiadau yr argymhellir eu bod yn angenrheidiol i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu mynd at eu cwrs ac at gyfleusterau.

Ydw i’n gymwys i gael CCDP?

Os oes angen addasiadau rhesymol arnoch, o ganlyniad i anabledd, mae gennych yr hawl i gael CCDP.  Yn y cyd-destun hwn, mae ‘anabledd’, ymysg pethau eraill, yn cynnwys cyflyrau iechyd tymor hir a pharhaus, nam corfforol, cyflyrau iechyd meddwl neu gwahaniaethau dysgu penodol (ADP), yn cynnwys dyslecsia, dyspracsia, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD). 

Beth sy’n rhaid i mi ei wneud i gael CCDP?

Mae angen i chi gymryd nifer o gamau:

 • Cofrestru gyda’r Gwasanaethau Anabledd. Gellwch wneud hynny ar: https://apps.bangor.ac.uk/plsp/applicant/
 • Cydsynio i rannu gwybodaeth. Wrth gofrestru, rhowch ü yn y blwch cydsynio i rannu gwybodaeth. Darllen ein polisi cyfrinachedd.
 • Rhoi tystiolaeth o anabledd i ni.  Gall hon fod yn adroddiad gan Seicolegydd Addysgol neu lythyr gan eich meddyg neu gan ymarferwr meddygol arall.    Bydd angen i unrhyw dystiolaeth fod yn Gymraeg neu’n Saesneg.
  • Os ydych eisoes wedi cael Asesiad Anghenion Astudio ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl, rhowch gopi o’r adroddiad i ni.
  • Yn ddelfrydol, dylech uwchlwytho eich dogfen(nau) wrth gofrestru gyda’r Gwasanaethau Anabledd.  Fodd bynnag, gellwch hefyd alw heibio a’u cyflwyno, neu gellwch bostio copi atom.    
 • ‘Cytuno’ ynglŷn â’r CCDP. Ar ôl i chi ddilyn y camau uchod, bydd Cynghorwr yn llunio eich CCDP. Efallai bydd ef/hi’n awyddus i’ch gweld yn gyntaf, neu bydd ganddo/ganddi ddigon o wybodaeth o’r dystiolaeth am yr anabledd a roddwyd gennych. Unwaith y caiff eich CCDP ei ddrafftio, cewch wybod trwy e-bost a byddwch yn gallu ei weld (ac argraffu fersiwn PDF os dymunwch) yn FyMangor. Bydd angen ichi roi tic yn y blwch ‘Cytunwyd gan y Myfyriwr’. Cyn gynted ag y gwnewch hyn, bydd eich CCDP yn mynd yn ‘fyw’ a chaiff ei weld gan staff perthnasol er mwyn gweithredu’r addasiadau rhesymol.
  • Os oes arnoch angen rhai newidiadau ar eich CCDP, rhowch ü yn y blwch ‘Myfyriwr yn Anghytuno’ ac anfonwch e-bost i gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 383620 neu 382032 i drafod y mater.
  • Os na fyddwch yn gwneud dim cyn pen 5 niwrnod, byddwn yn ystyried eich bod yn hapus ynglŷn â’ch CCDP a bydd yn mynd yn ‘fyw’, fel y gallwn fynd ati i wneud eich addasiadau rhesymol yn ddi-oed. 

Pwy fydd yn gweld fy CCDP?

Dim ond staff perthnasol sydd angen gwneud argymhellion ac addasiadau rhesymol:

 • Gwasanaethau Anabledd
  • Naill ai staff yn y Tîm Dyslecsia neu’r Tîm Anabledd – er mwyn creu, gweinyddu a rheoli eich CCDP. 
 • Staff allweddol yn eich Ysgol academaidd
  • Gall Tiwtor Anabledd, Tiwtor Personol a Thiwtor Uwch yn eich Ysgol weld y CCDP yn ei gyfanrwydd.  Gall Tiwtor Anabledd cytuno ynglŷn â’r addasiadau i addysgu a dysgu ac asesu, gan sicrhau eu bod yn unol â deilliannau dysgu eich cwrs.
  • Bydd angen i weinyddwyr wybod a oes gennych hawl i gael addasiadau rhesymol a byddant yn gallu gweld eich CCDP.   Gall Swyddogion Arholiadau weld adroddiad ar fyfyrwyr yn eu Hysgolion sy’n cael addasiadau rhesymol ar gyfer arholiadau.
 • Gall trefnwyr modiwlau weld tab rhestr dosbarthiadau lle gallant weld hawliau myfyrwyr unigol mewn perthynas ag addysgu a dysgu, ac mae ganddynt gyfrifoldeb dros sicrhau bod addasiadau rhesymol yn digwydd o ran addysgu a dysgu.
 • Bydd staff allweddol yn y gwasanaethau canolog yn gallu gweld adroddiad gyda’ch manylion cyswllt a’r addasiad(au) sy’n ofynnol – ni fyddant yn gallu gweld y CCDP yn ei grynswth.  
  • Bydd staff y llyfrgell yn gweld adroddiad ar yr holl fyfyrwyr sydd angen benthyciadau estynedig gan y llyfrgell a/neu’r gwasanaeth casglu llyfrau.
  • Bydd staff parcio yn gweld adroddiad ar yr holl fyfyrwyr sydd â Bathodyn Glas neu’r rheiny sydd angen trwydded ‘mynediad i bob parth’.
  • Bydd Swyddog Arholiadau’r Brifysgol Ysgolion yn gweld adroddiad ar yr holl fyfyrwyr sydd angen addasiadau i’r arholiadau diwedd semester, yn ogystal â CCDPau unigol. 
  • Bydd Tîm y Wardeiniaid yn gweld adroddiad ar yr holl fyfyrwyr yn y Neuaddau sydd eisiau i’r wardeiniaid fynd ar rai ymweliadau ychwanegol i weld a ydynt yn ymgartrefu.
  • Caiff y Swyddfa Neuaddau wybod am unrhyw fyfyrwyr a fo angen cyfleusterau ychwanegol, e.e. oergell yn eu hystafell, neu addasiadau arbennig i’w hystafell.
  • Os byddwch angen Cynllun Personol Dianc mewn Argyfwng (PEEP), bydd Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn gallu gweld adran Amgylchedd Ffisegol eich CCDP, ynghyd â manylion am eich anabledd a’ch manylion cyswllt. Caiff eich Cynllun Personol Dianc mewn Argyfwng ei uwchlwytho ar eich CCDP a byddwch chi, y Gwasanaeth Anabledd, eich Tiwtor Anabledd (os oes angen) a’r Swyddfa Neuaddau (os oes angen) yn gallu gweld eich Cynllun Personol Dianc mewn Argyfwng.

Caiff y Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio, a swyddogion enwebedig y Tîm Llywodraethu a Chydymffurfio, a' r Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr) weld Cynlluniau Cefnogi Dysgu Personol y myfyrwyr yn rhinwedd eu swyddi.

Pennaeth y Gwasanaethau Anabledd sydd â chyfrifoldeb dros roi caniatâd.  Oherwydd gwahanol fframweithiau cyrsiau, bydd adegau’n codi pryd y bydd ar staff addysgu ychwanegol angen mynediad i’r adran addysgu a dysgu; mae'n bosib y bydd adegau hefyd yn codi pryd y bydd ar staff ychwanegol angen mynediad pe bai pryderon yn codi am les y myfyriwr. Ymdrinnir â’r mathau hyn o ganiatâd yn unigol.

 Fel y gwelwch, rydym yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn i rannu gwybodaeth am anabledd, ac nid ydym yn gwneud hynny ond er mwyn sicrhau bod eich gofynion am gefnogaeth ac addasiadau rhesymol yn cael sylw. Mae’r gwaith o ddatblygu Rhaglen y CCDP ar y gweill, a gwneir unrhyw newidiadau mewn ymateb i adborth. 

Cofiwch, MAE gennych yr hawl i gyfrinachedd llwyr ac i gyfyngu ar bwy sy’n gallu mynd at wybodaeth am eich anabledd, eich gwahaniaeth dysgu penodol neu’ch cyflwr iechyd. Os felly, PEIDIWCH â rhoi ü yn y blwch cydsynio i rannu gwybodaeth wrth gofrestru gyda’r Gwasanaethau Anabledd.  Bydd cyfrinachedd llwyr yn cael effaith ar yr addasiadau y gallwn eu creu, felly, da chi, anfonwch e-bost i’r Gwasanaethau Anabledd neu ffoniwch 01248 383620 neu 382032 i siarad â Chynghorwr i drafod y goblygiadau ac i nodi strategaeth briodol, i sicrhau y cewch y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch yng nghyswllt anabl

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at y Gwasanaethau Anabledd neu ffoniwch 01248 383620 / 382032.   

Tiwtoriaid Anabledd

Gall pob Tiwtor Anabledd mewn Ysgolion weld adroddiad ar yr holl fyfyrwyr yn eu Hysgol sydd â CCDP yn yr app CCDP newydd yn:

https://apps.bangor.ac.uk/plsp/report/disability_contact/

Tiwtoriaid Personol a Uwch Diwtoriaid

Lle bo'n briodol, bydd tiwtoriaid yn awr yn gallu gweld y data CCDP perthnasol sy'n ymwneud â'u myfyrwyr.   Mae'r system newydd i diwtoriaid yn integreiddio gwybodaeth o CCDP myfyrwyr unwaith y cafwyd eu caniatâd.   Unwaith y bydd Tiwtor Personol yn clicio ar enw myfyriwr, dylai gwybodaeth amdanynt ymddangos ar y sgrin, dan y tab CCDP.   Gweler:

https://apps.bangor.ac.uk/tutor/

Gall Uwch Diwtoriaid fynediad at holl Gynlluniau Cefnogi Dysgu Personol o fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar gyrsiau yn eu hysgolion.

Trefnwyr Modiwlau

Er mwyn sicrhau y rhoddir sylw i holl anghenion dysgu eu myfyrwyr, mae Trefnwyr Modiwlau'n medru mynd at dab rhestr dosbarth lle gallant weld yr addasiadau addysgu a dysgu y mae gan fyfyrwyr unigol yr hawl i'w cael.  Gellir gweld hyn yn y system newydd i fodiwlau ac asesiadau, dan y tab CCDP:

https://apps.bangor.ac.uk/modules_assessments/

Swyddogion Arholiadau / Gweinyddwyr

Gall gweinyddwyr ysgolion a swyddogion arholiadau weld adroddiad o'r holl fyfyrwyr sydd angen addasu arholiadau, a gallant weld Cynllun Cefnogi Dysgu Personol unigolion. 
Gweler: https://apps.bangor.ac.uk/plsp/report/exams/

Cymorth Ar-lein / Canllawiau i Staff

Mae cymorth/canllawiau ar-lein wedi cael eu datblygu gan y Gwasanaethau TG ac maent yn awr ar gael ar sut i ddefnyddio'r gwahanol systemau ar FyMangor:

 https://my.bangor.ac.uk/help/

 

Wedi'i ddiweddaru 12.06.2020