Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

 

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gael drwy Zoom:

Mae'r sesiynau'n addas i ddechreuwyr llwyr ac i'r rhai hynny sydd â pheth profiad o Ymwybyddiaeth Ofalgar neu ffurfiau eraill o fyfyrdod.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys cyfnod o fyfyrdod o dan arweiniad, ac ychydig funudau o adfyfyrio a chwestiynau ar y diwedd. Caiff amrywiaeth o arferion gwahanol eu dysgu yn y sesiynau.

Beth yw ymwybyddiaeth ofalgar a sut allai fod yn fuddiol i chi?

 • Caiff Ymwybyddiaeth Ofalgar ei datblygu drwy dalu sylw’n bwrpasol mewn ffordd sy’n ymatal rhag barnu, i’r hyn sy’n digwydd yn eich corff a’ch meddwl, ac yn y byd o’ch cwmpas. 

 • Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ymwneud â bod yn effro ac yn ymwybodol, byw yn y presennol, yn hytrach nag aros yn y gorffennol neu geisio rhagweld y dyfodol. 

 • Gall aros mewn cysylltiad â’r presennol fel hyn, o un foment i'r nesaf,  eich arwain i weld eich hun mewn goleuni gwahanol, a theimlo’n llai mewn rhigol o bosibl, neu i weld mwy o gryfder, cydbwysedd a hyder ynoch chi eich hun. 

 • Caiff ymwybyddiaeth ofalgar ei dysgu drwy sgiliau myfyrdod, sy’ n cynnwys tynnu sylw at yr anadl a’r corff mewn llonyddwch ac wrth symud.

Gall manteision ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar gynnwys:

 • Gallu ymdopi’n fwy effeithiol gyda sefyllfaoedd anodd yn y tymor byr a’r tymor hir. Gall hyn fod yn arbennig o bwysig yn yr argyfwng coronafeirws presennol.

 • Mwy o hunanhyder, derbyn eich hunain yn well, a derbyn bywyd mwy fel y mae.

 • Mwy o allu i ymlacio a phrofi tawelwch.

 • Mwy o egni, brwdfrydedd a gwerthfawrogiad am fywyd.

 • Gallu canolbwyntio'n well am gyfnodau estynedig.

  Cynhelir pob sesiwn ar ddydd Mawrth - 10.30yb-11.30yb  
     

I ddatgan diddordeb, cyfeiriwch ebost at ican@bangor.ac.uk 

Er mwyn sicrhau sesiwn cyfforddus, ni fyddwn yn cynnig mwy na lle i 24 o fyfyrwyr ymhob sesiwn.

Ar gyfer canllawiau moesol ar gyfer y sesiynau, cliciwch yma.

Adnoddau eraill sydd ar gael ar hyn o bryd:

https://www.bangor.ac.uk/mindfulness/audio/index.php.en

http://franticworld.com/free-meditations-from-mindfulness/

http://www.freemindfulness.org/home

 

Rhaglen Magu Gwytnwch:

Mae'r rhaglen hwn yn cynnig ochr seico-addysgol ar anawsterau cyffredin i fyfyrwyr, megis straen, pryder a hwyliau isel. O'r cyflwyniadau, byddwch yn derbyn gwybodaeth am natur y testun gan alluogi mwy o ddealltwriaeth a dysgu strategaethau ymdopi effeithiol.

Magu Gwytnwch 1:  Rheoli fy straen cliciwch yma ar gyfer y cyflwyniad powerpoint
Magu Gwytnwch 2: Rheoli fy hwyliau isel cliciwch yma ar gyfer y cyflwyniad powerpoint
Magu Gwytnwch 3: Rheholi fy ngorbryder cliciwch yma ar gyfer y cyflwyniad powerpoint

 

 

Cyflwyniadau MiFedrai:

Cyfle i edrych yn fwy manwl ar faterion yn cyffredin i fywyd myfyrwyr, fel hunan-hyder isel, esomiynau a gor-bryder wrth gyflwyno.

MiFedrai reoli fy oedi - cliciwch yma

Oedi: holiadur personol i fyfyrwyr

Oedi: 6 cam

Oedi:  anadlu 3 munud

MiFedrai reoli fy emosiynau- cliciwch ar y linc isod ar gyfer cyflwyniad panopto:

https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=936bee93-4f02-4917-8216-abea015fea47

https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=99d6bfde-f5dc-4b5f-8742-aba00093f85a

MiFedrai wahaniaethu rhwng deiet ac anhwylder bwyd - cliciwch yma ar gyflwyniad powerpoint

 

Cyrsiau Seico-addysgol

Mae’r cyrsiau seico-addysgol wedi eu dylunio i helpu fyfyrwyr sydd â problemau cymleth a tymor-hir.   

Maent yn darparu gwybodaeth ac adnoddau er mwyn deall yn well sut y mae ymdopi ag anawsterau mewn amgylchedd empathetig a chefnogol.  Gellwch ddod ar y cyrsiau hyn drwy gael eich cyfeirio a'ch asesu'n unig.

 

Dosbarthiadau sgiliau DBT

Y cyrsiau hyn, byddwch yn dysgu sut i adnabod a deall eich emosiynau a datblygu sgiliau i allu reoli emosiynau di-fudd heb ymddwyn yn fyrbwyll.

Rhaglen Lawn DBT

Rhaglen 20 wythnos i redeg yn Semester 1 a 2 yn dechrau ym mis Hydref 2020 

Mae'n cynnwys datblygu sgiliau drwy:-

 • Ymwybyddiaeth Ofalgar
 • Effeithiolrwydd rhyngbersonol
 • Goddef Trallod
 • Rheoli emosiynau

Gweld yma am fwy o wybodaeth

Effeithiolrwydd Rhyngbersonol

Cwrs 9 wythnos i'w gynnal yn Semester 2 
Gweld yma am fwy o wybodaeth

 

Dod ymlaen yn well â chi eich hun ac erail

Cwrs 8 wythnos i'w gynnal yn Semester 1

Yn y cwrs seico-addysgol hwn, byddwch yn:

 • Dysgu mwy amdanoch eich hun;
 • Datblygu sgiliau i ffurfio a chynnal perthynas;
 • Gallu ymdopi'n well pan fydd perthynas yn mynd o'i le;
 • Deall sut mae eich gorffennol yn dylanwadu ar eich presennol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma
Gweler yma am ddyddiad y cwrs nesaf.

Mae hunangyfeirio ar gyfer cwrs ar-lein Hydref 2020 bellach ar agor. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost cynhori@bangor.ac.uk

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau parthed y cyrsiau uchod at cynhori@bangor.ac.uk

 

 

 

 

 

 

 

Datganiad:  Nodir os gwelwch yn dda - Yn ystod pandemig COVID-19, mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn cynnig gwasanaethau amgen; felly efallai na fydd cynnwys y dudalen hon yn gyfredol. Gweler ein tudalen gartref am ein gwasanaethau cyfredol.