(30/7/19 - o dan adeiladaeth)

2019/20  Rhaglen Semester 1 ar gyfer: Darlithoedd, Gweithdai, Grŵpiau, Cyrsiau a Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar.

Gweithdai MiFedrai

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai ar themâu sy'n berthnasol i fywyd myfyrwyr gyda'r nôd o alluogi newid personol a datblygu sgiliau newydd. Bydd gan gyfranogwyr gyfleoedd i ddarganfod ffyrdd newydd o ddeall eu hunain a dysgu strategaethau ymdopi defnyddiol ar gyfer rheoli ystod o anawsterau.

 

Semester 1:

Darlithoedd Magu Gwytnwch

Cynhelir holl ddarlithoedd Magu Gwytnwch ar prynhawniau Mercher ac i gyd yn sesiynau dwy awr,
1.30yp-3.30yp yn Ystafell Seminar 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.

NID oes angen neilltuo lle ar gyfer darlithoedd Magu Gwytnwch

 

Topig

Dyddiadau

Magu Gwytnwch 1

Rheoli fy straen

Magu Gwytnwch 2

Rheoli fy hwyliau isel

Magu Gwytnwch 3

Rheoli fy ngorbryder

 

Mae Ystafell Seminar 1 (hên Ystafell Dysgu 1), wedi ei leoli ar y Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg (adeilad rhif 70 ar y map a welir yma)

 

Gweithdai MiFedrai - Semester 1, 2019/20

Cynhelir holl gweithdai MiFedrai ar prynhawniau Mercher, gweler trefniadau isod.

 

Topig

Dyddiad/au

 

MiFedrai reoli'n amser a byw bywyd cytbwys

Ystafell Cynghori 5 (315.1), Llawr Cyntaf, Neuadd Rathbone.

Mae'n angenrheidiol neilltuo lle o flaen llaw ar gyfer y gweithdy hwn

 

MiFedrai reoli fy emosiynau

(cyflwynir gan Dr. Michaela Swales)

 

Ystafell Dysgu 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.

Nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw ar gyfer y gweithdy hwn

MiFedrai caru fy PhD

 

 

Ystafell Seminar 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.

Nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw ar gyfer y gweithdy hwn

Am wybodaeth pellach, cysylltir â ican@bangor.ac.uk neu dros y ffôn 01248 388520

 

Ymwybyddiaeth Ofalgar:

Dyddiad:     Bob dydd Mawrth o: 

Amser:        11am tan 11:50am

Lle:              Ystafell Gyfarfod yr Anecs, Neuadd Rathbone

Galw heibio = Does dim angen archebu ymlaen llaw ond gofynnir i chwi gyraedd yn brydlon os gwelwch yn dda.

  

Mae'r sesiynau'n addas i ddechreuwyr llwyr ac i'r rhai hynny sydd â pheth profiad o Ymwybyddiaeth Ofalgar neu ffurfiau eraill o fyfyrdod. 

 

Bydd thema i bob Sesiwn.  Bydd y sesiynau'n cynnwys sgwrs fer am Ymwybyddiaeth Ofalgar, myfyrdod o dan arweiniad, ac ychydig funudau o adfyfyrio a chwestiynau ar y diwedd.  Caiff amrywiaeth o arferion gwahanol eu dysgu yn y sesiynau.

 

 Beth yw ymwybyddiaeth ofalgar a sut allai fod yn fuddiol i chi?

Caiff Ymwybyddiaeth Ofalgar ei datblygu drwy dalu sylw pwrpasol a hynny heb farnu i’ch profiad chi o'r corff a’r meddwl, a'r byd o’ch cwmpas.  Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ymwneud â bod yn effro ac yn ymwybodol, byw yn y presennol, yn hytrach nag aros yn y gorffennol neu geisio rhagweld y dyfodol.

 

O aros mewn cysylltiad â’r presennol fel hyn, o'r naill ennyd i'r llall, cewch eich arwain i synied yn wahanol amdanoch chi eich hun, a theimlo’n llai mewn rhigol o bosibl, neu i weld mwy o gryfder, cydbwysedd a hyder ynoch chi eich hun.

 

Caiff ymwybyddiaeth ofalgar ei dysgu drwy sgiliau myfyrdod, sy’ n cynnwys tynnu sylw at yr anadl a’r corff mewn llonyddwch ac wrth symud.

 

Fodd bynnag, nid yw Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cynnig 'ateb cyflym a rhwydd' i unrhyw broblem.  Er mwyn datblygu sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar mae angen y cymhelliant a'r ddisgyblaeth i ymarfer y sgiliau'n rheolaidd.  Ond mae ymchwil yn dangos fod y rhan fwyaf o bobl yn teimlo bod yr ymdrech yn werth chweil ac yn hirhoedlog mewn sawl ffordd wahanol.   Er enghraifft, mae’r rhan fwyaf o bobl sydd wedi ymarfer Myfyrdod Ymwybyddiaeth Ofalgar yn gyson am gyfnod o ddau fis yn profi manteision corfforol a seicolegol parhaol, gan gynnwys:

 

 • Mae ganddynt fwy o hunanhyder, maent yn derbyn eu hunain yn well, ac yn fwy abl i dderbyn bywyd fel y mae.
 • Yn gallu ymdopi’n fwy effeithiol gyda sefyllfaoedd anodd yn y tymor byr a’r tymor hir.
 • Mwy o allu i ymlacio a phrofi tawelwch.
 • Mwy o egni, brwdfrydedd a gwerthfawrogiad o fywyd.
 • Gallu canolbwyntio'n well am gyfnodau estynedig.

 

Cyrsiau Seico-addysgol

Mae cyrsiau seico-addysgol wedi eu dylunio i helpu fyfyrwyr sydd â problemau cymleth a tymor-hir.

Maent yn darparu gwybodaeth ac adnoddau er mwyn deall yn well sut y mae ymdopi ag anawsterau mewn amgylchedd empathetig a chefnogol.

DBT© - Dosbarthiadau Sgiliau

 • Rhaglen Lawr DBT - Rhaglen 20 wythnos i redeg yn Semester 1 a 2
 • Effeithiolrwydd Rhyngbersonol- cwrs 8 wythnos i'w gynnal yn Semester 2

Yn y cyrsiau hyn, byddwch yn dysgu sut i adnabod a deall eich emosiynau a datblygu sgiliau i allu newid emosiynau di-fudd heb ymddwyn yn fyrbwyll.

Mae'n ofynnol cael eich cyfeirio a'ch asesu er mwyn presennoli'r cyrsiau hyn

 

Grŵp Dod Ymlaen yn well â chi eich hyn ac eraill

Yn y grŵp seico-addysgol hwn a redir dros 8 wythnos yn Semester 1 a 2, byddwch yn:

 • dysgu mwy amdanoch eich hun;
 • datblygu sgiliau i ffurfio a chynnal perthynas;
 • gallu ymdopi'n well pan fydd perthynas yn mynd o'i le;
 • deall sut mae eich gorffennol yn dylanwadu ar eich presennol.

Mae'n ofynnol cael eich cyfeirio a'ch asesu er mwyn presennoli'r cyrsiau hyn

Am wybodaeth pellach/cyngor ar unrhyw o'r uchod, cysylltwch â cynghori@bangor.ac.uk neu dros y ffôn i 01248 388520