2019/20  Rhaglen Semester 1 ar gyfer: Darlithoedd, Gweithdai, Grŵpiau, Cyrsiau a Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai ar themâu sy'n berthnasol i fywyd myfyrwyr gyda'r nôd o alluogi newid personol a datblygu sgiliau newydd. Bydd gan gyfranogwyr gyfleoedd i ddarganfod ffyrdd newydd o ddeall eu hunain a dysgu strategaethau ymdopi defnyddiol ar gyfer rheoli ystod o anawsterau.

Darlithoedd Magu Gwytnwch:

Mae'r rhaglen Magu Gwytnwch yn cynnig ochr seic-addysgol ar anawsterau cyffredin i fyfyrwyr megis straen, pryder a hwyliau isel.   Bydd y rhai sy'n breennol yn derbyn gwybodaeth am natur y testun gan alluogi mwyn o dealltwriaeth.  mae fformat darlithoedd i'r sesiynau hyn - nid oes angen rhannu'n bersonol.

Cynhelir holl darlithoedd Magu Gwytnwch ar brynhawniau Mercher yn Ystafell Cyfarfod 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.

Maent i gyd yn sesiynau 2 awr, rhwng 1.30yp-3.30yp.

Nid oes rhaid archebu lle o flaen llawr ar gyfer Darlithoedd Magu Gwytnwch

 

SEMESTER 2:

 

 

Topig

 

Dyddiad

Magu Gwytnwch 1:

Rheoli fy straen

 

22 Ionawr 2020

18 Mawrth 2020

Magu Gwytnwch 2:

Rheoli fy iselder

 

29 Ionawr 2020

19 Chwefror 2020

11 Mawrth 2020

1 Ebrill 2020

Magu Gwytnwch 3:

Rheoli fy ngorbryder

 

5 Chwefror 2020

4 Mawrth 2020

25 Mawrth 2020

6 Mai 2020

Gweithdai MiFedrai:

Mae gweithdai yn cynnig cyfle i edrych yn fwy manwl, gan ddefnyddio fformat gweithdy, ar gaterion cyffredin i fywyd myfyrwyr fel hunan-hyder isel, perffeithrwydd a gorbryder wrth gyflwyno.

Gofynnir i chwi neilltuo lle o flaen llawr ar gyfer y gweithdai isod, gosa nodir yn wahanol.

Cynhelir holl Gweithdai MiFedrai ar brynhawniau Mercher yn Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg (nodir ystafell isod)

SEMESTER 2:

MiFedrai feithrin fwy o hunan-barch a phendantrwydd

(ail-gyflwynir ar 11eg o Fawrth)

Dydd Mercher , 5 Chwefror 2020 (sesiwn 3 awr)

1.30yp-4.30yp

Ystafell Cynghori 5, Llawr 1af, Neuadd Rathbone

(archebu lle o flaen llaw yn hanfodol)

MiFedrai adnabod a rheoli ymddygiad caethiwus

Dydd Mercher, 12 Chwefror (sesiwn 2 awr)

1.30yp-3.30yp

Ystafell Cyfarfod 2, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone

(nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw)

MiFedrai oresgyn perffeithrwydd

Dydd Mercher, 12 Chwefror (sesiwn 2 awr)

1.30yp-3.30yp

Ystafell Gyfarfod 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone

(nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw)

MiFedrai reoli'n amser a byw bywyd cytbwys

Dydd Mercher, 19 Chwefror (sesiwn 3 awr)

1.30-4.30pm

Ystafell Cynghori 5, Llawr 1af, Neuadd Rathbone

(archebu lle o flaen llaw yn hanfodol)

MiFedrai gwahaniaethau rhwng deiet ac anhwylder

Dydd Mercher, 26 Chwefror (sesiwn 2 awr)

1.30yp-3.30yp

Ystafell Gyfarfod 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone

(nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw)

MiFedrai feithrin fwy o hunan-barch a  phendantrwydd

Dydd Mercher, 11 Mawrth 2020 (sesiwn 3 awr)

1.30-4.30pm

Ystafell Gyfarfod 2, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone

(archebu lle o flaen llaw yn hanfodol)

MiFedrai reoli fy emosiynau

Dydd Mercher, 29 Ebrill 2020 (sesiwn 2 awr)

2.00yp - 4.00yp

Ystafell Gyfarfod 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone

(nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw)

MiFedrai garu fy PhD

Dydd Mercher, 13 Mai 2020

1.30yp-3.30yp (sesiwn 2 awr)

Ystafell Gyfarfod 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone

(archebu lle o flaen llaw yn hanfodol)

 

Lleolir Ystafelloedd Cyfarfod 1 & 2 ar y Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg. 

Lleolir Ystafell Cwnsela 5 ar y Llawr 1af, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg (gweler adeilad rhif 70 ar y map yma)

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â ican@bangor.ac.uk neu dros ffon i Helen Williams ar 01248 388520

 

Ymwybyddiaeth Ofalgar:

Dyddiad:     Bob dydd Mawrth o: 

Amser:        11am tan 11:50am

Lle:              Ystafell Gyfarfod yr Anecs, Neuadd Rathbone

Galw heibio = Does dim angen archebu ymlaen llaw ond gofynnir i chwi gyraedd yn brydlon os gwelwch yn dda.

  

Mae'r sesiynau'n addas i ddechreuwyr llwyr ac i'r rhai hynny sydd â pheth profiad o Ymwybyddiaeth Ofalgar neu ffurfiau eraill o fyfyrdod. 

Bydd thema i bob Sesiwn.  Bydd y sesiynau'n cynnwys sgwrs fer am Ymwybyddiaeth Ofalgar, myfyrdod o dan arweiniad, ac ychydig funudau o adfyfyrio a chwestiynau ar y diwedd.  Caiff amrywiaeth o arferion gwahanol eu dysgu yn y sesiynau.

 

Beth yw ymwybyddiaeth ofalgar a sut allai fod yn fuddiol i chi?

Caiff Ymwybyddiaeth Ofalgar ei datblygu drwy dalu sylw pwrpasol a hynny heb farnu i’ch profiad chi o'r corff a’r meddwl, a'r byd o’ch cwmpas.  Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ymwneud â bod yn effro ac yn ymwybodol, byw yn y presennol, yn hytrach nag aros yn y gorffennol neu geisio rhagweld y dyfodol.

O aros mewn cysylltiad â’r presennol fel hyn, o'r naill ennyd i'r llall, cewch eich arwain i synied yn wahanol amdanoch chi eich hun, a theimlo’n llai mewn rhigol o bosibl, neu i weld mwy o gryfder, cydbwysedd a hyder ynoch chi eich hun.

Caiff ymwybyddiaeth ofalgar ei dysgu drwy sgiliau myfyrdod, sy’ n cynnwys tynnu sylw at yr anadl a’r corff mewn llonyddwch ac wrth symud.

Fodd bynnag, nid yw Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cynnig 'ateb cyflym a rhwydd' i unrhyw broblem.  Er mwyn datblygu sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar mae angen y cymhelliant a'r ddisgyblaeth i ymarfer y sgiliau'n rheolaidd.  Ond mae ymchwil yn dangos fod y rhan fwyaf o bobl yn teimlo bod yr ymdrech yn werth chweil ac yn hirhoedlog mewn sawl ffordd wahanol.   Er enghraifft, mae’r rhan fwyaf o bobl sydd wedi ymarfer Myfyrdod Ymwybyddiaeth Ofalgar yn gyson am gyfnod o ddau fis yn profi manteision corfforol a seicolegol parhaol, gan gynnwys:

 • Mae ganddynt fwy o hunanhyder, maent yn derbyn eu hunain yn well, ac yn fwy abl i dderbyn bywyd fel y mae;
 • Yn gallu ymdopi’n fwy effeithiol gyda sefyllfaoedd anodd yn y tymor byr a’r tymor hi;.
 • Mwy o allu i ymlacio a phrofi tawelwch;
 • Mwy o egni, brwdfrydedd a gwerthfawrogiad o fywyd;
 • Gallu canolbwyntio'n well am gyfnodau estynedig.

 

Cyrsiau Seico-addysgol

Mae cyrsiau seico-addysgol wedi eu dylunio i helpu fyfyrwyr sydd â problemau cymleth a tymor-hir.

Maent yn darparu gwybodaeth ac adnoddau er mwyn deall yn well sut y mae ymdopi ag anawsterau mewn amgylchedd empathetig a chefnogol.

 

DBT© - Dosbarthiadau Sgiliau

 • Rhaglen Lawr DBT - Rhaglen 20 wythnos i redeg yn Semester 1 a 2  yn cychwyn mis Hydref 2019
 • Effeithiolrwydd Rhyngbersonol- cwrs 9 wythnos i'w gynnal yn Semester 2

Yn y cyrsiau hyn, byddwch yn dysgu sut i adnabod a deall eich emosiynau a datblygu sgiliau i allu newid emosiynau di-fudd heb ymddwyn yn fyrbwyll.

Mae'n ofynnol cael eich cyfeirio a'ch asesu er mwyn presennoli'r cyrsiau hyn

 

Grŵp Dod Ymlaen yn well â chi eich hyn ac eraill

Yn y grŵp seico-addysgol hwn a redir dros 8 wythnos yn Semester 1 a 2, byddwch yn:

 • dysgu mwy amdanoch eich hun;
 • datblygu sgiliau i ffurfio a chynnal perthynas;
 • gallu ymdopi'n well pan fydd perthynas yn mynd o'i le;
 • deall sut mae eich gorffennol yn dylanwadu ar eich presennol.

Mae'n ofynnol cael eich cyfeirio a'ch asesu er mwyn presennoli'r cyrsiau hyn

 

Am wybodaeth pellach/cyngor ar unrhyw o'r uchod, cysylltwch â ican@bangor.ac.uk neu dros y ffôn i 01248 388520