Cefnogi Staff

Mae'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl ar gael i dderbyn cyfeiriadau am fyfyrwyr y mae gennych bryderon yn eu cylch. Yn ogystal, rydym yn cefnogi eich darpariaeth les mewn colegau ac adrannau mewn amrywiaeth o ffyrdd.

  • Os byddwch yn cyfeirio myfyriwr atom byddwn yn mynd ar ôl hynny.
  • Cysylltu â chi a'ch ysgol.
  • Rhoi cefnogaeth i golegau ac adrannau sy'n ymdopi â thrawma.
  • Cyfle i drafod pryderon neu ofyn am arweiniad heb orfod datgelu manylion am fyfyriwr.
  • Cyfarfodydd i drafod achosion brys.

Rhaid i staff academaidd, gweinyddol a chefnogol fod yn glir ynghylch eu sgiliau a'u swyddogaethau fel unigolion, a ffiniau'r hyn y gallant ei wneud.

Cofiwch na ddylech gadw pryderon difrifol am rywun arall i chi’ch hun.

Ymdrin ag Argyfwng Iechyd Meddwl.

Fel rhan o becyn lles cyffredinol i staff, mae’r Brifysgol yn darparu Gwasanaeth Cwnsela cyfrinachol a phroffesiynol i staff. Mae ar gael i’w holl weithwyr ac fe'i cynigir gan y Network of Staff Supporters Ltd (NOSS).

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Ymddiriedolaeth Goffa Charlie Waller

Darperir y pecyn e-ddysgu hwn gan Ymddiriedolaeth Goffa Charlie Waller ac mae wedi ei gynllunio i roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i staff nad ydynt yn arbenigwyr roi cefnogaeth gychwynnol i fyfyrwyr a all fod yn dioddef o broblemau iechyd meddwl. Fe'i hargymhellir yn arbennig i staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldebau bugeiliol.

 

Wedi'i ddiweddaru 04.04.19