Trefnu Sesiwn Cefnogi

Yr ydym yn cynnig Sesiynau Cefnogaeth i fyfyrwyr sydd angen cefnogaeth ar frys.

Neilltuwch Sesiwn Cefnogi os:

  • Yr ydych angen gweld rhywun ar frys;
  • Yr hoffech drafod mater a ellir ei ddatrys yn sydyn;
  • Yr ydych angen cefnogaeth y gwasanaeth rhwng eich apwyntiadau cwnsela arferol.

Anfonwch e-bost at cynghori@bangor.ac.uk  neu cysylltwch dros y ffon ar 01248 388520 mor agos i 9 o'r gloch y bore a phosib ar y diwrnod yr ydych angen y sesiwn cefnogi - nodir nad oes modd eu neilltuo flaen llaw.  Ble bynnag posib, cynnigir Sesiynau Cefnogi yn yr prynhawniau am 3.00 a 3.30 (amseroedd gallu newid yn ystod gwyliau'r haf).

 

Trefnu Apwyntiad Asesu

Os yr hoffech gofrestru â’r Gwasanaeth am Apwyntiad Asesu, galwch mewn i Dderbynfa’r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr (ystafell 401, 2ail Llawr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg), dydd Llun - ddydd Gwener, rhwng 10am - 12pm neu 2.00yp - 4.00yh i gasglu pecyn gwybodaeth os:

  • Yr ydych yn glir eich bod angen cynghori unigol neu cynghori grŵp;
  • Mae’ch Meddyg neu weithiwr proffesiynol iechyd arall wedi awgrymu hyn;
  • Mae’ch problemau wedi bod yn gyson ers peth amser;
  • Yr ydych yn teimlo y byddwch angen amser i ddatrys eich problemau.

Cyn gynted ac y byddwn wedi derbyn eich manylion byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda manylion eich apwyntiad Asesu sef apwyntiad 50 munud. Yn yr apwyntiad, gofynnir i chwi am eich pryderon, unrhyw hanes personol perthnasol, eich systemau cefnogi presennol a blaenorol ynghyd a beth yr hoffech gael allan o’r cwnsela. Bydd y cwnselydd yn cynnig peth cefnogaeth ichi ar unwaith ynghyd ac adnabod y ffordd orau ‘mlaen i’r gwasanaeth helpu chi, h.y. drwy cynghori unigol neu grŵp, adnoddau hunangymorth, gweithdai, neu drwy eich cyfeirio at wasanaeth arall.

Yr amser aros presennol ar gyfer apwyntiad asesu yw tua 7-10 diwrnod gweithio.

Drwy roi eich gwybodaeth i ni, mi fyddwch yn cytuno i'n Telerau ac Amodau fel y nodir o dan Cyfrinachedd a Gwarchod Data.

 

Mae'n bwysig i nodi nad ydym yn Wasanaeth Brys. Os yw eich sefyllfa yn fater o argyfwng, dylid cysylltu â'ch Meddyg dan ofyn am apwyntiad brys.

  • Os tu allan i oriau gwaith, awgrymwn eich bod yn cysylltu ag Uned Argyfwng a Damweiniau eich ysbyty lleol.

 

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar ein gwefan am help o fannau eraill a linciau defnyddiol.