Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i staff

Gweithio gydag Ysgolion Academaidd

Rydym yn gweithio gyda staff academaidd a staff cefnogi er mwyn sicrhau bod gweithgareddau addysgu a dysgu ar gael yn hwylus i fyfyrwyr anabl.  Mae hyn yn golygu galluogi myfyrwyr i fynd at gynnwys cwrs, cymryd rhan lawn mewn gweithgareddau dysgu a dangos eu gwybodaeth a'u cryfderau mewn asesiad.  Caiff Cynlluniau Cefnogi Dysgu Personol (CCDP) eu llunio ar gyfer myfyrwyr unigol ac mae Cynghorwyr yn trafod gyda Tiwtoriaid Anabledd Ysgolion a staff academaidd ynghylch addasiadau rhesymol i gael gwared ar rwystrau.

Rydym yn gweithio'n agos hefyd gyda Thiwtoriaid Derbyn a Thiwtoriaid Anabledd i sicrhau y gellir gwneud addasiadau rhesymol a bod cyrsiau'n hygyrch i fyfyrwyr unigol.

Polisi a Dulliau Gweithred

Mae Cod Ymarfer PB ar Ddarpariaeth ar gyfer Myfyrwyr Anabl yn cynnwys polisïau a dulliau gweithredu ar yr amgylchedd dysgu, asesu, derbyn myfyrwyr, cyfrinachedd.

Datblygu Staff

Rydym yn cynnig sesiynau datblygu pwrpasol ar gyfer holl staff y Brifysgol, gyda’r amcanion isod:

 • cynyddu ymwybyddiaeth o'r problemau a'r rhwystrau a wynebir gan fyfyrwyr anabl

 • ymchwilio i strategaethau ar gyfer darparu profiad dysgu cynhwysol

 • amlinellu cyfrifoldebau’r Brifysgol mewn perthynas â myfyrwyr anabl

 • cyfarwyddo staff ar bolisïau a dulliau gweithredu perthnasol y Brifysgol

Mae’r sesiynau datblygu sydd ar gael ar hyn o bryd ar gais yn cynnwys:

 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth yn y meysydd canlynol:

  • Dyslecsia / Dyspracsia / Anawsterau Dal Sylw

  • Syndrom Asperger a chyflyrau cysylltiedig

  • Nam ar y golwg

  • Ymwybyddiaeth o Fyddardod

  • Anawsterau iechyd meddwl

 • Deddfwriaeth yng nghyswllt myfyrwyr anabl

 • Systemau cefnogi Bangor i fyfyrwyr anabl

Rydym hefyd yn sylweddol y gall agwedd flaengar tuag at gynhwysiant olygu bod staff academaidd yn treulio llai o amser yn gweithio ar sail un-i-un gyda myfyrwyr sy'n wynebu rhwystrau i ddysgu. O'r herwydd, rydym yn cydweithio'n agos gyda’r Canolfan Gwella Addysgu a Dysgu (CELT) i ddatblygu a chyflwyno gweithdai ar ddysgu cynhwysol. 

Os hoffech sicrhau bod eich dysgu'n hygyrch i fyfyriwr unigol neu os ydych eisiau gwybod mwy am ddulliau o sicrhau bod eich dysgu'n gynhwysol yna cysylltwch â ni.

Adnoddau i Staff

Gwefannau Defnyddiol

Rhaglenni Astudiaeth Cynhwysol

SCIPS (Strategies for the Creation of Inclusive Programmes of Study)
Mae'r adnodd hwn wedi ei anelu at staff academaidd ac eraill ac mae'n cynnig strategaethau i hyrwyddo addysgu, dysgu ac asesu cynhwysol o fewn rhaglenni astudio Addysg Uwch. Mae'n nodi sialensiau posibl y gall myfyrwyr anabl eu hwynebu wrth gyflawni ac/neu arddangos sgiliau a nodweddion fel y cânt eu diffinio o fewn Datganiadau Meincnod Pwnc. Mae hefyd yn awgrymu strategaethau ac addasiadau i arferion y gall staff academaidd eu hystyried i gynorthwyo myfyrwyr i oresgyn y sialensiau hyn.

Myfyrwyr Ôl-radd

Mae’r casgliad hwn o adnoddau yn cartref i amrywiaeth o ddefnyddiau i staff a myfyrwyr yng nghyswllt ymwybyddiaeth a datblygiad ar gyfer staff a myfyrwyr, yn cynnwys arolygwyr ymchwil, rheolwyr a myfyrwyr ôl-raddedig. Bydd angen ichi gofrestru ac yna chwilio yn ôl 'anabledd'.

Deddfwriaeth

Cyhoeddiad a ddatblygwyd gan yr Uned Her Cydraddoldeb i helpu sefydliadau i fabwysiadu dull mwy strategol o ymwneud â'r cylch cynllunio cyffredinol, fydd yn arwain at ddiwylliant mwy cynhwysol ac arbedion cost ac effeithlonrwydd yn y tymor hir.

 • Deddfwriaeth ar Anabledd: Cyfarwyddyd Ymarferol ar gyfer Academyddion
  www.ecu.ac.uk

Llyfr a luniwyd gan yr Uned Her Cydraddoldeb a’r Academi Addysg Uwch i helpu staff academaidd i gymhwyso’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd Rhan 4 at addysgu a dysgu.  Tra bod y ddogfen yn cyfeirio at y DGSA, sydd bellach wedi ei disodli gan y Ddeddf Cydraddoldeb, mae llawer o'r wybodaeth mewn perthynas â dysgu ac addysgu yn parhau i fod yn berthnasol.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth i academyddion

Cyfres o daflenni gwybodaeth wedi eu cynhyrchu gan Unedau Herio Cydraddoldeb a’u hanelu at staff academaidd yng Nghymru a Lloegr.

Asesiadau Cynhwysol

Mae’r adnodd hwn yn deillio o Broject 3 blynedd dan nawdd HEFCE i ddatblygu a hyrwyddo ffurfiau amgen ar asesu er hwyluso dull mwy cynhwysol o asesu. 

Ffynonellau Eraill o Gefnogaeth

Mae’r Academi Addysg Uwch (HEA) hefyd yn lledaenu’r dysgu a ddaw o brojectau ar anabledd trwy ei rhwydwaith o Ganolfannau Pwnc ar draws y DU, fel y daw ymwybyddiaeth ac arfer yng nghyswllt anabledd yn rhan hanfodol o safonau proffesiynol o fframweithiau.  Mae llawer o Ganolfannau Pwnc wedi darparu neu gomisiynu gwybodaeth sy’n benodol i anabledd, ynghyd ag adnoddau ar anabledd.   Ewch i'w gwefan a rhoi 'disability' yn y peiriant chwilio i weld rhestr o adnoddau defnyddiol.

 

Brig y dudalen

 

Wedi'i ddiweddaru 20.04.2020