Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn methu'r flwyddyn ac yn gorfod ei hail-wneud?

Unwaith y bydd eich ysgol a bwrdd arholi'r brifysgol wedi cyfarfod byddwch yn gallu gweld eich marciau yn 'FyMangor'. Os nad ydych wedi gwneud yn ddigon da i lwyddo'r flwyddyn, cewch gynnig un neu fwy o'r dewisiadau canlynol:

  1. Cewch gyfle i'w hail-sefyll ym mis Awst
  2. Cewch gyfle i ail wneud y modiwlau a fethwyd y flwyddyn nesaf
  3. Cewch gyfle i sefyll y modiwlau a fethwyd fel ymgeisydd allanol y flwyddyn nesaf (e.e. nid oes angen bod yn bresennol yn y brifysgol ac ni cheir mynediad at gyfleusterau'r brifysgol)
  4. Mewn amgylchiadau eithriadol efallai y cewch y cyfle i ail-wneud y flwyddyn gyfan 
  5. Cewch gyfle i newid gradd

Oni bai eich bod yn bwriadu ail-sefyll ym mis Awst bydd raid i chi lenwi ffurflen Hysbysiad o Fwriad http://www.bangor.ac.uk/ar/main/publications/documents/FFURFLENHYSBYSUBWRIAD.pdf a'i dychwelyd fel y nodwyd. Cewch wybod os bydd raid i chi wneud hyn.

Cyllid
Os byddwch yn penderfynu cymryd dewisiadau 2, 3, 4 neu 5 bydd raid i chi gadw ystyriaethau ariannol mewn cof. 

Yn gyffredinol, bydd gan fyfyrwyr sy'n cael cyllid gan Gyllid Myfyrwyr yr hawl i gael cyllid am hyd eu cwrs gwreiddiol ynghyd ag un flwyddyn ychwanegol, (hynny yw, 4 blynedd o gyllid os ydych yn dilyn cwrs 3 blynedd). Felly, cyn belled â nad ydych wedi cael unrhyw astudiaeth flaenorol ar lefel gradd neu wedi ail-wneud unrhyw flwyddyn academaidd hyd yma, bydd gennych yr hawl i'r un pecyn o gefnogaeth ariannol yn 2014/15 ag y derbynioch eleni. 

Cyn belled â'ch bod wedi cofrestru ar gyfer modiwlau yn y ddau semester byddwch yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr am y flwyddyn gyfan.

O ran ffioedd dysgu, codir tâl arnoch fesul modiwl. Bydd y ffi am sefyll arholiad fel ymgeisydd allanol yn amrywio yn dibynnu ar nifer y modiwlau y byddwch yn eu cymryd. I gael yr union gost ewch i:  http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees/includes/euhome1415-cy.pdf

Codir ffioedd lawn ar fyfyrwyr sy'n cymryd 100 o gredydau neu fwy.

Cyn gynted ag y cewch wybod eich bod yn gorfod ail-wneud y flwyddyn gyfan neu ran o'r flwyddyn dylech roi gwybod i'ch corff cyllido myfyrwyr. Gellwch ddiwygio eich cais am gyllid myfyrwyr trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein gan ddefnyddio un o'r cysylltiadau canlynol â'r wefan:

Os ydych wedi astudio cwrs ar lefel gradd yn flaenorol neu wedi ail-wneud unrhyw flynyddoedd academaidd blaenorol, gall effeithio ar eich hawl i gael cyllid myfyrwyr. I weld a oes gennych hawl i gael cyllid dylech gysylltu â'ch corff cyllido myfyrwyr neu siarad â staff yn yr Uned Cefnogaeth Ariannol.

Amgylchiadau lliniarol
Os ydych wedi cael salwch, profedigaeth neu gyfrifoldebau gofalu ychwanegol a all fod wedi effeithio ar eich astudiaethau gallwch apelio i'ch sefydliad cyllid myfyrwyr i ddyfarnu blwyddyn arall a gyllidir i chi. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r staff yn yr Uned Cefnogaeth Ariannol neu'r corff cyllido myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2014