Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Calendr Arweinwyr Cyfoed

Hydref – Pasg Ffurflenni arweinwyr cyfoed electronig ar agor
Diwedd Hydref Sesiynau gwybodaeth i ddarpar arweinwyr cyfoed – mae’r rhain yn cael eu hailadrodd ar ddechrau semester 2
Tachwedd / Mai Hyfforddiant arweinwyr cyfoed – rhaid i bob arweinydd cyfoed fynd i un o’r nifer o sesiynau sydd ar gael
Ionawr – Mehefin Byddwn yn cysylltu â chanolwyr ac yn gwirio cofnodion disgyblu’r rheiny sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant
Pasg – Medi Yr arweinwyr cyfoed yn cadw mewn cysylltiad â’r cydlynwyr ysgol ynglŷn â threfnu gweithgareddau croeso
Medi Arweinwyr cyfoed yn casglu eu llawlyfrau a chrysau-t gan y cydlynwyr ysgol
Penwythnos Cyntaf Arweinwyr cyfoed yn cyfarfod a chyfarch myfyrwyr newydd yn y neuaddau preswyl ac yn gwahodd pawb i nosweithiau cymdeithasol
Yr Wythnos Groeso Bydd yr arweinwyr cyfoed yn tywys y myfyrwyr newydd trwy gydol eu hwythnos gyntaf – teithiau ymgynefino, opsiynau modiwlau, cofrestru, mwy o ddigwyddiadau cymdeithasol
Ar ôl yr Wythnos Groeso Bydd yr arweinwyr cyfoed yn parhau i gynnig cefnogaeth ar ôl yr Wythnos Groeso – bydd hyn yn llai dwys ac fel arfer yn dirwyn i ben yn raddol
Ebrill – Mai Seremoni’r arweinwyr cyfoed – cyflwyno tystysgrifau i’r holl arweinwyr cyfoed, ynghyd â Gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn

Buasem yn falch o gael adborth gennych

Rydym yn falch o gael eich adborth er mwyn gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl yn awr ac yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o’r canlynol: