Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Sut i wneud eich Adnoddau yn Hygyrch

Canllawiau ar Argraffu Clir

Gofalwch bod eich HOLL fyfyrwyr yn medru defnyddio eich dogfennau!

Fformat:

 • Defnyddiwch yr arddulliau penawdau a ddarperir.   Mae’r rhain yn creu elfennau strwythurol i roi dilyniant ystyrlon sy’n neilltuol ddefnyddiol i ddefnyddwyr technolegau cynorthwyol (er enghraifft: darllenyddion sgrin sy’n ‘siarad’ cynnwys sgrin).
 • Mwya’i gyd gorau’i gyd.  Gofalwch bod eich testun yn fawr – yn ddelfrydol rhwng 12 a 18 pwynt, yn dibynnu ar y ffont (mae maint pwyntiau’n amrywio rhwng ffontiau).
 • Dylai’r ffont a ddewiswch fod yn glir, gan osgoi unrhyw beth ffansi.  
 • Dylai’r holl destun fod wedi’i alinio â’r ymyl chwith.   Peidiwch ag unioni’r ochr dde.  
 • Gofalwch bod cynllun y testun yn glir, yn syml a chyson.
 • Wrth ddefnyddio pwyntiau bwled a rhestrau, gofalwch fod atalnod (e.e. atalnod llawn, hanner colon neu goma) ar ddiwedd pob pwynt
 • Bydd hyn yn galluogi defnyddiwr darllenydd sgrin i wahaniaethu rhwng gwahanol syniadau.  Heb yr atalnodi hwn, darllenir gwahanol syniadau fel un frawddeg, heb oedi rhwng cysyniadau.
 • Defnyddiwch brint trwm yn gynnil, gan amlygu ychydig eiriau ar y tro.
 • Osgowch ddefnyddio blociau o BRIFLYTHRENNAU a rhai wedi’u hitaleiddio, a cheisiwch beidio â defnyddio unrhyw danlinellu. 
 • Ni ddylid gosod testun ar ben delweddau.  
 • Gofalwch bod digon o gyferbyniad lliw rhwng y testun a’r cefndir, gan gadw mewn cof na ddylid cael cyferbynnu rhy gryf i rai sy’n cael anghysur gyda’u golwg.
 • Dylai’r holl destun fynd i’r un cyfeiriad ar y dudalen.  
 • Dylai lle gwag rhwng colofnau testun fod yn ddigon mawr i fod yn amlwg.  
 • Rhifwch y tudalennau.

Papur:

Osgowch bapur sgleiniog neu bapur sy’n adlewyrchu.  
Gofalwch fod y papur yn ddigon trwchus fe na ellir gweld teip drwyddo.  

Gwybodaeth weledol:

 • Cofiwch y bydd defnyddwyr darllenyddion sgrin angen i unrhyw wybodaeth a gaiff ei chyfleu mewn lliw neu drwy ddelweddau gael ei disgrifio.    Nodir hyn yng Nghynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) myfyrwyr ynghyd â chyfarwyddiadau.  

Templed

 • Mae templed syml Argraffu Clir [hyperlink] wedi cael ei gynllunio ar gyfer dogfennau rhwydd.       
 • Sut i ddefnyddio’r templed.

Cynlluniwyd y templed hwn i gynhyrchu testun mewn print clir a chyda phenawdau trefnus i helpu defnyddwyr i fynd drwy'r testun yn rhwydd.     Fodd bynnag, yn unrhyw dogfen Word gellwch addasu penawdau i ymddangos mewn ffordd sy'n addas i'ch dogfen.

 

 

 

07.11.18