Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Iechyd

Sut i gofrestru gyda meddyg teulu

Rydych yn rhydd i ddewis y feddygfa y dymunwch gofrestru ynddi ac, wrth gwrs, os ydych eisoes yn byw yn lleol, efallai y dewiswch ddal yn gofrestredig â'ch meddyg persennol. I gofrestru â meddygfa, mae angen i chi lenwi ffurflen GMS1, ac amgaeir un o'r ffurfleni hyn.

Er mwyn darparu cyfleusterau meddygol nad ydynt ar gael fel rheol mewn meddygfa gyffredinol, mae'r Brifysgol wedi dod i gytundeb â meddygfa leol i ddarparu gwasanaethau arbennig ar gyfer myfyrwyr. Delir y cytundeb hwn ar hyn o bryd gan y Meddygon Morgan, Jones, Williams, Elliott, Hughes, Cumming, Hesketh, A Parry, C Parry ac Arfon o Ganolfan Feddygol Bodnant, Rhodfa Menai, Bangor Uchaf (gweler y map ynghlwm).

Canolfan Iechyd Myfyrwyr - Canolfan Feddygol Bodnant

Mae darpariaeth arbennig i fyfyrwyr yn cynnwys:

Clinigau ar gyfer myfyrwyr yn unig bob diwrnod gwaith. Mae'r rhain yn ychwanegol at y sesiynau arferol y gall myfyrwyr sydd wedi'u cofestru â'r feddygfa fynd iddynt.

Mae Nyrs Iechyd Myfyrwyr ar gael ddwywaith y dydd i ymdrin â Chynllunio Teulu, brechiadau, archwiliadau iechyd etc.

Cewch archwiliadau meddygol arbennig a thystysgrifau am ddim ar gyfer cyrsiau'r Brifysgol ac os byddwch yn sâl yn ystod y tymor.

Mae'r cyfleusterau hyn ar gael i'r holl fyfyrwyr pa feddygfa bynnag y maent wedi'u cofrestru ynddi.

Rhifau Ffon

Apwyntiadau 364492
Materion Brys yn unig 364567

http://bodnantmedicalcentre.co.uk


Gwasanaeth Canlyniadau

Bydd canlyniadau unrhyw brofion a wnaed yn y feddygfa h.y. gwaed / dwr ar gael naill ai ar y ffôn neu drwy alw i mewn rhwng 12.30 p.m. a 2.30 p.m. o ddydd Llun tan ddydd Gwener. Ffôn: 01248 353512

Gellir trefnu apwyntiadau ar 01248 364492 rhwng 8 am - 6.30 pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener; fodd bynnag, mae'r feddygfa'n ymdrechu i'r eithaf i weld y myfyrwyr hynny sy'n cyrraedd yn ystod y sesiwn. Os oes gormod wedi dod i sesiwn, gofynnir i rai nad ydynt yn achosion brys ddychwelyd i'r sesiwn gyda'r nos neu i sesiwn y diwrnod canlynol.

Gall myfyrwyr ddod i'r sesiynau hyn i gael triniaeth i anhwylderau llym, problemau meddygol cyffredinol, etc. Hefyd, rhoddir tystysgrifau meddygol ar gyfer materion Prifysgol, ac archwiliadau meddygol ar gyfer gweithgareddau megis plymio / teithio yn rhad ac am ddim yn ogystal yn ystod y sesiynau hyn.

Cynghorir myfyrwyr nad ydynt wedi cofrestru ym Meddygfa Bodnant ac sydd angen triniaeth i weld y meddyg y maent wedi cofrestru ag ef/â hi. Fodd bynnag, gallant ddefnyddio'r Gwasanaethau Iechyd Myfyrwyr o hyd ar gyfer archwiliadau meddygol, tystysgrifau, etc. yn rhad ac am ddim.

Dylai pob myfyriwr lenwi'r holiadur Iechyd Myfyrwyr (a amgaewyd gyda llenyddiaeth y Brifysgol) a'i anfon yn ôl i Feddygfa Bodnant cyn gynted ag y bo modd. Gofynnwn i'n holl glientiaid newydd ddod i'r feddygfa i gael archwiliad cyn gynted â phosibl.

Gofal Meddygol Brys

Y tu allan i oriau agor arferol mae gofal meddygol BRYS ar gael drwy ffonio'r rhif canlynol - 0845 850 1362.

Gellir cael cyngor meddygol ar faterion nad ydynt yn rhai brys 24 awr y dydd gan NHS Direct ar 0845 4647.

Ardystio

Yn dilyn salwch, efallai y bydd y Coleg yn gofyn i chi ddangos Tystysgrif Feddygol i egluro eich absenoldeb.

Yn achos anhwylderau o lai na 7 niwrnod, mae ffurflenni hunan-ardystio ar gael gan unrhyw feddyg teulu yn yr ardal neu mae myfyrwyr yn gallu printio un eu hunain:

http://www.hmrc.gov.uk/forms/sc2.pdf

 

Clwy'r Pennau

Dylai myfyrwyr blwyddyn gyntaf edrych beth yw statws eu brechiad MMR gyda'u meddyg teulu gartref cyn iddynt ddechrau blwyddyn academaidd 2005-06.