Cwestiynau a ofynnir yn aml

Gweithwyr Cynnal

I gael mwy o wybodaeth darllenwch y Cod Ymarfer.  

I gysylltu â chydlynydd y cynllun gweithwyr cynnal, anfonwch e-bost at gwaithcefnogi@bangor.ac.uk neu ffoniwch (01248) 38 3022.

Beth ddylwn i ei wneud os na fydd y myfyriwr yn dod i’r ddarlith?

Bydd angen i chi roi gwybod i gydlynydd y gwasanaeth, yn ogystal â chysylltu â’r myfyriwr i sicrhau a wnaeth ddod ai peidio.    Mae hyn yn cynnwys anfon slip absenoldeb at y cydlynydd i gofnodi unrhyw absenoldebau gan y myfyriwr.   Dylech ddal i fynd i’r ddarlith a chymryd nodiadau fel arfer, oherwydd mae'n bosibl y bydd y myfyriwr yn cael y nodiadau.   Os nad oes gan y myfyriwr reswm dilys dros beidio â mynd i’r ddarlith ni fydd yn derbyn y nodiadau.   Y Gwasanaeth Anabledd fydd yn penderfynu hynny.   Os bydd myfyriwr yn absennol yn gyson, neu’n absennol o dair darlith yn olynol, yna gall y gwaith cynnal gael ei dynnu’n ôl.   Cysylltwch â chydlynydd y gwasanaeth am gyfarwyddyd.

Rwy’n sâl ac yn methu â mynd i’r ddarlith. Beth ddylwn i ei wneud?

Rhowch wybod i’r cydlynydd ac i’r myfyriwr/myfyrwyr cyn gynted ag y bo modd.  Mae’n bosibl y gall y cydlynydd drefnu i rywun fynd yn eich lle nes byddwch yn ddigon da i ailddechrau.

Beth sy’n digwydd os bydd y ddarlith yn newid, neu’n cael ei chanslo?

Os gellwch fynd i’r ddarlith a newidiwyd, gwnewch hynny os gwelwch yn dda a llenwi’r daflen amser ar gyfer hynny.   Os na ellwch fynd i’r ddarlith a newidiwyd, rhowch wybod i gydlynydd y gwasanaeth fel y gellir cael rhywun yn eich lle.
Os ewch i ddarlith a gweld ei bod wedi ei chanslo, cysylltwch â chydlynydd y gwasanaeth cyn gynted â phosibl a hawlio tâl am amser a hyd y ddarlith wreiddiol.   Cyfrifoldeb y myfyriwr yw rhoi gwybod i weithwyr cynnal am newidiadau neu ddarlithoedd wedi’u canslo; felly, oni bai y dywedir wrthych yn wahanol, ewch i’r darlithoedd yr ydych wedi eich amserlennu ar eu cyfer.   Byddwch yn cael eich talu os caiff sesiwn ei chanslo gyda llai na 24 awr o rybudd.

Byddaf yn absennol o un neu fwy o ddarlithoedd. Oes angen i mi ddweud wrth rywun?

Oes, neu ni fydd y myfyriwr yn cael unrhyw gefnogaeth.   Rhowch gymaint o rybudd â phosibl i’r cydlynydd fel y gellir cael rhywun yn eich lle dros dro.

Mae’r darlithydd eisiau gwybod ar gyfer pwy rydych yn cymryd nodiadau. A alla i ddweud wrtho/wrthi?

Mae’r Cod Ymarfer yn eich ymrwymo i gynnal cyfrinachedd ac felly ni ddylech ddatgelu enw myfyriwr. Os yw’r darlithydd eisiau gweld pa fyfyrwyr gydag anabledd sydd angen gwasanaethau ysgrifennwr nodiadau, dylent naill ai gysylltu â Tiwtor Anabledd yr Ysgol i ddarllen PLSP y myfyrwyr, neu’r rhestr ‘Banner’ sydd ar gael ar gyfer pob modiwl y maent yn ei ddysgu.

Rwy’n teimlo na allaf roi cefnogaeth i’m myfyriwr mwyach. Beth ddylwn i ei wneud?

Gall hyn ddigwydd am lawer o resymau.   Bydd angen i chi drafod hyn gyda’r cydlynydd i ddatrys y mater.   Dylai’r myfyriwr a’r gweithiwr cynnal barhau fel arfer nes ceir ateb i’r anhawster.

Trefniadau Taflenni Amser

Mae’n rhaid rhoi taflen amser ar wahân ar OPUS ar gyfer pob myfyriwr unigol, ac ar gyfer pob math o gefnogaeth a roddir i’r myfyriwr hwnnw. Dangosir ‘New’ fel statws y daflen amser nes byddwch wedi’i chyflwyno.   Ar ôl ei chyflwyno bydd y statws yn newid i ‘Pending’ a chysylltir â’ch myfyriwr drwy OPUS i ofyn iddo/iddi gymeradwyo eich oriau.

Os ydych angen cymorth gyda'ch taflen amser, cyfeiriwch at Ganllawiau OPUS i Weithwyr Cynnal neu cysylltwch â Randstad am gymorth.  

Gwybodaeth/Amserlen Talu

  • Ceisiwch gyflwyno eich taflenni amser yn wythnosol.   Y dyddiad cau i’ch taflenni amser gael eu cymeradwyo gan eich myfyrwyr yw’r 17eg o bob mis.   Caiff unrhyw daflenni amser na chymeradwywyd erbyn y dyddiad hwn eu trosglwyddo i'r mis canlynol.
  • Y diwrnod talu yw’r 24ain o’r mis.
  • Gwneir yr holl daliadau drwy BACS (gellir trefnu i dalu â sieciau mewn amgylchiadau eithriadol).
  • Anfonir slipiau cyflog i gyfeiriad cartref y Gweithiwr Cynnal yn fuan ar ôl y drefn dalu fisol.
  • Tynnir PAYE ac Yswiriant Gwladol fel bo’n briodol.

Rwy’n cael problemau o ran cael derbyn fy nhaflen amser. Ddylwn i ddal ati i gymryd nodiadau?  

Dylech.   Efallai ei bod yn well gan y myfyriwr dderbyn yr holl daflenni amser unwaith yr wythnos neu unwaith bob pythefnos. Wrth drosglwyddo’r nodiadau dylech atgoffa’r myfyriwr o bwysigrwydd derbyn y daflen amser a gofyn iddo/iddi gysylltu â chydlynydd y gwasanaeth os yw’n cael trafferth mynd i’r wefan neu ddim yn derbyn negeseuon e-bost oddi wrth OPUS.   Dylech gysylltu â chydlynydd y gwasanaeth cyn gynted â phosibl i roi gwybod iddynt am y sefyllfa.   Os hoffech weld beth y mae angen i’ch myfyrwyr ei wneud yn y broses gymeradwyo, edrychwch ar Ganllawiau OPUS ar gyfer Myfyrwyr.

Mae angen i mi gynhyrchu nodiadau wedi’u teipio ar gyfer fy myfyriwr/myfyrwyr. Sut rydw i’n gwneud hyn?

Defnyddiwch Comic Sans fel ffont y testun a ffont maint 12, oni bai bod y myfyrwyr yn dweud wrthych fel arall.   Os ydych yn e-bostio nodiadau i fwy nag un myfyriwr, rhowch eu cyfeiriadau e-bost yn y bocs BCC i gadw cyfrinachedd rhwng myfyrwyr. Ym mhob achos anfonwch gopi CC hefyd at gwaithcefnogi@bangor.ac.uk fel y gall y cydlynydd gadw copi o’r nodiadau a chadarnhau eich bod wedi anfon y nodiadau at y myfyrwyr.   Os na wnewch e-bostio copi at y cydlynydd, cymerir yn ganiataol na wnaethoch gymryd nodiadau ar gyfer y myfyrwyr a gall hynny achosi oedi mewn talu i chi, neu hyd yn oed atal y taliad yn gyfan gwbl.   Bydd y cydlynydd yn mynd ar ôl unrhyw nodiadau na anfonwyd o fewn cyfnod rhesymol.

Hoffwn gymryd gwyliau, alla i wneud hyn?

  • Ni ddylech gymryd gwyliau yn ystod adegau tymor, er y gellwch hawlio tâl gwyliau ar gyfer dyddiau pan nad ydych yn gweithio.   Cyfrifir swm y tâl gwyliau y gellwch ei hawlio fel 12.07% o’ch oriau misol a weithir a chyfrifir hynny gan adran gyflogau Randstad.   
  • Mae’r flwyddyn wyliau’n mynd o Ionawr i Ragfyr a rhaid cymryd yr holl wyliau erbyn diwedd Ionawr.   Collir unrhyw wyliau fydd heb eu cymryd erbyn diwedd y flwyddyn wyliau.   Felly, mae’n bwysig eich bod yn edrych ar eich cronfa wyliau ar ddiwedd y flwyddyn fel y gallwn wneud yn sicr eich bod wedi cymryd y cyfan rydych wedi’i grynhoi.
  • Cysylltwch â Randstad i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar faint o wyliau rydych wedi’i grynhoi/gymryd.
  • I hawlio eich gwyliau mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen gais gwyliau a’i hanfon drwy e-bost, ffacs neu bost at Randstad erbyn y 10fed o’r mis i’w phrosesu gyda’ch tâl ar gyfer yr 24ain.

Beth yw manylion cyswllt y swyddfa dreth sy’n delio â’m cyflog?

Ffôn y Swyddfa Dreth: 0845 300 0627.

Cyfeirnod PAYE:  070/R5204.

Cysylltwch â Randstad gydag unrhyw ymholiadau cychwynnol am eich cod treth neu ffurflenni P46 a P45.

 

Mae gennyf problem gyda fy nghyflog phwy ddylwn i gysylltu?

Gallwch gadw golwg ar statws eich taflenni amser ar OPUS. Ond os cewch unrhyw broblemau eraill yn ymwneud â thâl gwyliau, tâl mamolaeth neu os nad ydych wedi derbyn tâl am waith, ayb. cysylltwch â Randstad.

Manylion cysylltu:

Arbenigwr cyfrif Randstad.

Sanjeet Deb
Randstad Student & Worker Support
5th Floor
St James's Buildings
79 Oxford Street
Manchester
M1 6FQ


Tel: 0845 130 4655
Fax: 0845 130 2714
highereducation@randstad.co.uk