Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tynnu’n ôl yn gyfan gwbl o'r brifysgol

Os ydych chi'n ystyried tynnu'n ôl o'r Brifysgol yn gyfan gwbl yn hytrach na throsglwyddo i brifysgol arall, rydym eto'n argymell eich bod chi'n siarad ag aelod o'r staff megis eich Tiwtor Personol, aelod priodol arall o staff yr Ysgol neu un o Gynghorwyr y Myfyrwyr yn y Tîm Cefnogi Myfyrwyr i drafod eich pryderon a'ch opsiynau chi.

Mi wnân nhw geisio rhoi'r holl wybodaeth a'r cyngor angenrheidiol i chi i'ch helpu chi wneud penderfyniad cytbwys. Bydd hynny'n cynnwys trafod goblygiadau gadael a sut y bydd hyn yn effeithio ar eich hawl i gael cyllid myfyriwr, ffioedd dysgu, ffioedd llety ac astudiaethau at y dyfodol a gallai helpu unioni eich pryderon. Os penderfynwch adael ar ôl dwys ystyried mi wnân nhw eich tywys chi drwy'r broses.

Osna wnewch chi dynnu'n ôl yn barhaol o'r Brifysgol yn ffurfiol mi ellid codi ffioedd dysgu arnoch chi am flwyddyn lawn.