Canllawiau i Ddarparwyr Allanol Cymorth An-feddygol (NMH)

Rhagarweiniad

Rhaid i ddarparwyr Cymorth An-feddygol (NMH) gadw at safonau'r Fframwaith Sicrhau Ansawdd Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA-QAF), a sicrhau bod holl bolisïau a dulliau gweithredu wedi'u sefydlu, eu bod yn cael eu rhannu â'r myfyriwr, ac ar gael i'r brifysgol.  

Mae ar y Grŵp Sicrhau Ansawdd DSA (DSA-QAG) angen i ddarparwyr allanol NMH sefydlu trefniadau adrodd â Sefydliadau Addysg Uwch (HEIs) i roi gwybod iddynt am y gefnogaeth sy'n cael ei darparu i'w myfyrwyr.   Rhaid iddynt egluro pwysigrwydd y trefniadau adrodd wrth fyfyrwyr, ac annog myfyrwyr i roi caniatâd i wybodaeth gael ei rhannu.   Rhaid i ddarparwyr allanol hefyd ymgyfarwyddo â'r wybodaeth a ddarperir gan yr HEI (gweler isod) ynghylch rhoi gwasanaethau NMH i'w myfyrwyr, a sicrhau bod eu gweithwyr NMH yn derbyn y wybodaeth hon.

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi fframwaith ar gyfer gweithgareddau gweithredol er mwyn sicrhau fod pawb yn ymwybodol o'r safonau a ddisgwylir ganddynt.

Cyfathrebu ac Adborth

Gwasanaethau Anabledd

Mae'r Gwasanaethau Anabledd yn rhan o'r Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn cydweithio â rhwydwaith o Diwtoriaid Anabledd ar draws ysgolion ac adrannau academaidd i hwyluso amgylchedd dysgu hygyrch a chynhwysol i fyfyrwyr anabl.   Mae Cynlluniau Cefnogi Dysgu Personol (CCDP) yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gweithredu.   Ceir mwy o wybodaeth am swyddogaethau a chyfrifoldebau yn: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/disability/index.php.cy

Pennaeth y Gwasanaethau Anabledd yw'r pwynt cyswllt penodedig i ddarparwyr allanol NMH.   Dylai gwybodaeth am ddarpariaeth allanol NMH gael ei hanfon i gyfeiriad e-bost i gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Cyfrifoldebau Darparwyr Allanol Cymorth An-feddygol (NMH):

Rhaid i ddarparwyr allanol NMH wneud y canlynol:

 • Rhoi gwybod i'r brifysgol os ydych yn rhoi cefnogaeth i'n myfyrwyr, yn cynnwys yr unigolyn penodedig yn y sefydliad (yn cynnwys manylion cyswllt) y gallwn gysylltu ag ef/â hi gydag unrhyw ymholiadau'n ymwneud â chefnogi myfyrwyr.
 • Lle mae myfyrwyr yn cael cyllid DSA, disgwylir iddynt rannu eu Hadroddiad Asesu Anghenion gyda'r brifysgol a dylai'r darparwr allanol roi gwybod i fyfyrwyr am hyn a hwyluso'r gweithgaredd hwn gyda'r brifysgol fel bo'r angen.
 • Sicrhau bod cyllid ar gael cyn dechrau sesiynau â myfyriwr, monitro'r defnydd o'r oriau a bennir, a sicrhau nad yw myfyrwyr yn rhedeg allan o gyllid (nid yw Prifysgol Bangor yn atebol am unrhyw daliadau y mae'r SFE yn gwrthod eu talu). 
 • Trefnu ystafelloedd cyfarfod addas ar gyfer sesiynau cefnogi. 
 • Cyfeirio myfyrwyr yn ôl at y Cynghorwr Anabledd / SpLD / Iechyd Meddwl neu ysgol academaidd i drafod unrhyw faterion yn ymwneud â gwasanaethau prifysgol neu eu cwrs.   Dylai myfyrwyr gydag ymholiadau'n ymwneud â'u cefnogaeth anabledd gysylltu â ni eu hunain.   Nid ydym yn annog gweithwyr NMH i gyfryngu dros fyfyrwyr.   Yn aml y ffordd orau i fyfyrwyr gysylltu â ni yw drwy e-bost: (gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk neu ffonio: 01248 383620). 
 • Cysylltu'n syth â'r Gwasanaethau Anabledd (gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk) os bydd unrhyw bryderon yn codi o ran ymwneud â'r gefnogaeth, lles, diogelwch, neu gynnydd academaidd, fel y gellir rhoi sylw prydlon iddynt.  
 • Darparu adroddiad cryno ar ddiwedd pob semester (diwedd Ionawr a Mai) i bob myfyriwr sy'n derbyn cefnogaeth band 4. Dylai hwn gynnwys:  
  • enw'r myfyriwr/myfyrwyr a rhif CRN;
  • enw'r gweithiwr/gweithwyr allanol NMH; 
  • disgrifiad byr o’r gefnogaeth a roddwyd;
  • dyddiad y dechreuodd y gefnogaeth; 
  • nifer sesiynau / oriau o gefnogaeth a roddwyd y tymor hwnnw, a chyfanswm am y flwyddyn hyd yma; 
  • lleoliad y gefnogaeth a roddir; 
  • gwybodaeth am unrhyw faterion y mae angen i'r brifysgol wybod amdanynt neu fynd ar eu hôl.

Lle bynnag y bo modd, rydym eisiau i wybodaeth gael ei rhannu'n electronig mewn fformat diogel.

 • Darparu copïau o unrhyw bolisïau perthnasol os gofynnir amdanynt.
 • Rhoi gwybodaeth i'r brifysgol ar sut i roi adborth ar sail ad hoc

Mynediad i Brifysgol Bangor i weithwyr allanol NMH

Ymweld a Pharcio

Nid yw Prifysgol Bangor yn brifysgol ar un campws ac mae lleoedd parcio'n gyfyngedig iawn.    Anogir ymwelwyr i ddefnyddio meysydd parcio cyhoeddus gerllaw.   Gall deiliaid bathodynnau glas drefnu parcio drwy gysylltu â parking@bangor.ac.uk   

Mae gwybodaeth ynghylch ymweld a sut i fynd o gwmpas i'w chael yn: 
https://www.bangor.ac.uk/mapcampws

Mae taflen y brifysgol, Mynd o Gwmpas Bangor, hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar fynd i adeiladau: 
https://www.bangor.ac.uk/studentservices/guide/index.php.cy

Mannau y gellir eu harchebu i gynnal cyfarfodydd cyfrinachol

Mae darparwyr allanol yn gyfrifol am ddarparu cyfleusterau cyfarfod addas sy'n gyfforddus, cyfrinachol a chymryd i ystyriaeth anghenion myfyrwyr yn gysylltiedig ag anabledd.  Mae myfyrwyr yn gallu archebu ystafelloedd cyfarfod y Brifysgol, fodd bynnag, mae'r rhain yn gyfyngedig iawn mewn argaeledd.  Gall darparwyr allanol gysylltu â Gwasanaethau Datblygu Busnes y brifysgol am wybodaeth ar logi ystafelloedd:

https://www.bangor.ac.uk/commercial-services/conferencing.php.cy 
https://www.pontio.co.uk/Online/default.asp (ebost: sara.l.roberts@bangor.ac.uk)
https://www.bangor.ac.uk/management_centre/photogallery/categories/conference/conference.php.cy

Dim ond mannau y mae arnynt angen mynd iddynt fel rhan o'u cefnogaeth NMH y cytunwyd arni y dylai gweithwyr NMH allanol fynd iddynt.   Ni ddylent fynd i mewn i unrhyw weithdai, labordai neu fannau peryglus eraill oni bai eu bod yn cael caniatâd penodol gan staff y brifysgol, ac wedyn dim ond pan maent yn cael eu goruchwylio a gwisgo dillad/offer diogelwch priodol (nas darperir gan y brifysgol).

Mynediad i Lyfrgelloedd

Gweler:  https://www.bangor.ac.uk/library/visitor/visitor.php.cy

Lleoedd i fwyta ac yfed ym Mhrifysgol Bangor:

Gweler:  https://www.bangor.ac.uk/commercial-services/index.php.cy

Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch

Gweler:  https://www.bangor.ac.uk/hss/visitors.php.cy

Mae dyletswydd ar weithwyr NMH i ymgyfarwyddo â threfniadau argyfwng ar gyfer yr adeilad (fel y dangosir ar arwyddion gweithredu mewn argyfwng).   Pe bai larwm argyfwng yn seinio, mae'n rhaid i weithwyr NMH adael yr adeilad yn syth yn unol â chyfarwyddiadau.  

Gwasanaeth Diogelwch

Mae is-adran Diogelwch yr Adran Gwasanaethau Campws ac Eiddo yn cynnwys tîm o unigolion wedi'u hyfforddi'n dda sy'n gyfrifol am ddiogelwch myfyrwyr, staff ac ymwelwyr, yn ogystal ag ystâd y brifysgol.

Rhaid rhoi gwybod i'r Gwasanaethau Diogelwch am unrhyw ddigwyddiadau neu sefyllfaoedd argyfwng, gweler:  https://www.bangor.ac.uk/eo/security.php.cy  am rifau ffôn.

Delio ag Argyfwng Iechyd Meddwl

Gweler:  https://www.bangor.ac.uk/studentservices/mentalhealth/emergency.php.cy

Gwasanaethau/Polisïau Prifysgol Bangor perthnasol i Ddarparwyr a Gweithwyr NMH Allanol

Math

Ffynhonnell

Gwasanaethau Myfyrwyr

Gwasanaethau Anabledd 

Polisïau a Dulliau Gweithredu

Wedi'i ddiweddaru 05.02.19