Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Holl Archif Newyddion A–Y

100 trysor Prifysgol Bangor

Gall ymwelwyr i Storiel, Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, fwynhau arddangosfa newydd, 100 trysor Prifysgol Bangor, yn y cas sydd yn y dderbynfa. Defnyddir y cas arddangos hwn yn unswydd ar gyfer arddangos casgliadau’r Brifysgol, ac mae’r arddangosfa’n newid bob chwe mis.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2018

110 mlynedd o ddysgu Coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor

One of the oldest “forestry universities” in the UK – and the first to offer a degree in forestry – is celebrating 110 years of forestry teaching.  Over that time Bangor University has awarded forestry degrees to students from more than 100 countries, and today 60 undergraduate and 100 postgraduate MSc students are studying on forestry courses run by its School of Environment, Natural Resources and Geography.  Bangor’s international research profile and vibrant research culture in forestry mean that 50% of the School’s research students are working in the areas of forestry, agroforestry and wood science.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014

12 Mis o greu argraff yn M-SParc

Mae busnesau sydd wedi'u lleoli yn M-SParc yn arwain y ffordd mewn arloesedd a datblygu economaidd. Edrychwn yn ôl dros y flwyddyn a'r effaith a gawsant.

Ers i’r Parc agor ym mis Mawrth 2018, mae’r 24 busnes wedi creu 24 swydd newydd, rhoi profiad gwaith i 6 myfyriwr, rhoi cyfleoedd cyflogaeth i 4 o raddedigion ac wedi cynyddu trosiant eu cwmni er budd y rhanbarth. Newyddion da a chychwyn da ar gyfer gwneud 2019 yn flwyddyn llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2019

12 o raddedigion cyntaf Gwyddorau Meddygol o Brifysgol Bangor

Ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2015 bydd deuddeg o israddedigion y rhai cyntaf i raddio o’r cwrs arloesol BMedSci Gwyddorau Meddygol o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol, adran academaidd ieuengaf Prifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2015

£1.8m ar gyfer yr adnodd ar-lein i roi sylw i Gymraeg cyfoes ar raddfa fawr

Fel awdurdod blaenllaw ar dechnolegau iaith Gymraeg, bydd Prifysgol Bangor y cymryd rhan mewn prosiect aml-sefydliad i ddatblygu'r corpws torfol cyntaf erioed i gofnodi a hysbysu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol yr iaith Gymraeg .

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2015

£1.8m o gyllid i astu daeth newydd o bwys ar reoli gwaedu ar ôl genedigaeth

Mae £1.8m o gyllid gan Sefydliad Cenedlaethol y DU dros Ymchwil Iechyd (NIHR) wedi ei ddyfarnu i gynnal astudiaeth o bwys ar drin gwaedu gyda chyffuriau ar ôl genedigaeth (COPE).

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2017

£1 miliwn o hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiect arbrofol i gynnal ymchwil i newid ymddygiad y diwydiant

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog dros Raglenni Ewropeaidd, wedi cyhoeddi y bydd prosiect peilot sy’n cynnal ymchwil arloesol er mwyn helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd yn cael £1 miliwn o arian Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2013

2001 yn dod i Fangor

Bydd y Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu hanner canfed pen blwydd y ffilm chwedlonol, 2001: A Space Odyssey yn Pontio ddydd Sadwrn, 16 Mehefin 2018.  

“Mae 2001: Beyond 50” yn ddiwrnod o sgyrsiau, cerddoriaeth a chelf sy'n dathlu'r ffilm sy'n cynnwys amrywiaeth eang o arbenigwyr a phobl a weithiodd ar y ffilm.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2018

2018 must be the year that we reimagine judicial diversity

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2018

28 Mawrth - Cadwraeth Planhigion yn nhiriogaethau dramor y D.U.

Dr Colin Clubbe Gardd Fotaneg brenhinol, Kew. Dydd Gwener 28fed o Fawrth 1yh – 2yh Ystafell Edward-Jones Adeilad Thoday.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

£30 million investment in Combined Food and Power facilities in Wales announced

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

30 mlynedd o Ddosbarthiadau Mathemateg

Mae dosbarthiadau Mathemateg Prifysgol Bangor yn dathlu 30 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

30 Years of Mathematics Master Classes

Mae’r Dosbarthiadau Meistr Mathemateg yn dathlu yn dathlu eu 30ain flwyddyn.  Mae’r rhain yn sesiynau ymarferol a rhyngweithiol cyffrous a arweinir gan arbenigwyr ym myd addysg a diwydiant ar gyfer pobl ifanc frwdfrydig a dawnus ar draws Gogledd-Orllewin Cymru. Mae’r sesiynau unigryw hyn yn mynd y tu hwnt i’r cwricwlwm ysgol ac yn dod â mathemateg, cyfrifiadureg a pheirianneg yn fyw mewn pynciau annisgwyl, megis celfyddyd a cherflunio, cyfrifiadureg, dylunio, meddygaeth a hyd yn oed cryptograffeg, sef y gelfyddyd o warchod gwybodaeth trwy ei hamgryptio ar ffurf annarllenadwy, o’r enw testun seiffr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

£3.2 miliwn i helpu sefydliadau trawsffiniol i ennill contractau newydd

Bydd busnesau bach ac elusennau yng Nghymru ac yn yr Iwerddon yn gallu cystadlu yn well am gontractau'r sector cyhoeddus, diolch i brosiect gwerth £3.2 miliwn sydd ar fin dechrau.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2011

32 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn cyrraedd copa Kilimanjaro er budd elusen Mind

Ar ôl blwyddyn o ddod i adnabod ei gilydd ac ymarfer, fe wnaeth grŵp o 32 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor gyrraedd copa mynydd Kilimanjaro gyda'i gilydd ychydig ar ôl codiad haul ar y 9ed o Fedi.

Roedd y daith lafurus hon i fyny mynydd uchaf Affrica, sydd 5,895 metr uwch lefel y môr, er budd yr elusen iechyd meddwl Mind ac mae'r tîm hyd yma wedi codi bron i £100,000.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

35 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dringo Kilimanjaro i godi arian i Mind

Bydd 35 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dringo mynydd uchaf Affrica, Kilimanjaro, i godi arian i’r elusen iechyd meddwl, Mind.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2019

35 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dringo Kilimanjaro i godi arian i Mind

Bydd 35 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dringo mynydd uchaf Affrica, Kilimanjaro, i godi arian i’r elusen iechyd meddwl, Mind.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2019

£4.6m o Gyllid UE i Brifysgol Bangor ar gyfer ymchwil i effeithlonrwydd ynni carbon isel

Bydd canolfan gwyddor data newydd ar gyfer ynni gwyrdd yn cael ei chreu ym Mhrifysgol Bangor, gyda chymorth £4.6m o gyllid yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Bydd y Ganolfan Ynni Effeithiol a Chlyfar yn datblygu ymchwil ar y cyd rhwng sefydliadau a busnesau Cymru ac yn rhyngwladol. Bydd yn ymchwilio i'r dewisiadau ar gyfer defnyddio gwyddor data mawr i wella effeithlonrwydd systemau ynni carbon isel gan gynnwys ynni niwclear, ynni'r môr ac ynni gwynt ar y môr.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2019

£4.9 miliwn o bunnoedd i hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr amgylcheddol

Mae Prifysgol Bangor ar fin dechrau hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr amgylcheddol fydd yn cael eu paratoi i fynd i'r afael â sialensiau planed o dan bwysau fel rhan o fenter £4.9m a gyllidwyd gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2013

£6 miliwn i Dechnolegwyr ifanc

Mae Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesedd a Sgiliau,  wedi cyhoeddi project gwerth £6 miliwn i annog pobl ifanc i ddilyn esiampl Bill Gates, Steve Jobs a thechnolegwyr ac entrepreneuriaid llwyddiannus eraill.

 

Bydd Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn Technocamps, a fydd o dan arweiniad Prifysgol Abertawe ac ar y cyd â Phrifysgolion Aberystwyth a Morgannwg. Bydd y prifysgolion yn cynnal sesiynau dyddiol ac wythnosol i ddisgyblion 11-19 oed ar ystod o bynciau cyffrous gan gynnwys roboteg, datblygu gemau, animeiddio, gwaith fforensig digidol, datblygu meddalwedd a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2011

9bach a chyfeillion i berfformio yn Pontio yn ystod wythnos yr Eisteddfod

Wrth i wythnos Eisteddfod Genedlaethol Môn agosau, mae Pontio wedi cyhoeddi y bydd 9bach a chyfeillion yn dychwelyd i Theatr Bryn Terfel i berfformio LLECHI, gwaith ar y cyd newydd sbon sy’n cynnwys agweddau gweledol, cerddorol ac awyrol ac wedi ei ysbrydoli gan thema’r chwarel a hanes Bethesda nos Lun 7fed a nos Fercher 9fed o Awst, 8pm.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2017

A 400-year-old shark is the latest animal discovery to reveal the secrets of long life

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Paul Butler o'r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2016

A allai diflaniad Rhew’r Arctig fod yn arwydd o gyfnod arall o dywydd oer y gaeaf hwn?

Mae gwyddonwyr wedi canfod cyswllt rhwng y gaeafoedd oer, gwyn ym Mhrydain a rhew môr tawdd yn yr Arctig, ac wedi rhybuddio bod cyfnodau hir o dywydd rhewllyd yn debygol o ddigwydd yn amlach yn y blynyddoedd i ddod.A allai diflaniad Rhew’r Arctig fod yn arwydd o gyfnod arall o dywydd oer y gaeaf hwn?

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2011

A allai ynysoedd Orkney arwain y ffordd ar gynhyrchu trydan carbon isel?

Mae arbenigwyr ynni adnewyddadwy morol ym Mhrifysgol Bangor wedi cyhoeddi astudiaeth newydd sy'n edrych ar y posibilrwydd o gynhyrchu trydan carbon isel trwy dyrbinau llanw ar ynysoedd Orkney, yng ngogledd yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

A all diagnosis cynharach wella canlyniadau canser yng Nghymru?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2016

A all 'gofalwyr lleyg' roi mwy o gymorth ar ddiwedd oes?

Byddai'n well gan y rhan fwyaf o bobl sy'n marw gael gofal yn y cartref. Mae gweithwyr gofal iechyd yn ceisio galluogi i hynny ddigwydd. Mae project ymchwil newydd a arweinir gan Brifysgol Bangor yn archwilio un ffordd o droi hynny'n ffaith i fwy o bobl.

Mae gofal yn y cartref fel arfer yn cael ei ddarparu gan Nyrsys Ardal, yn gweithio gyda nifer o aelodau tîm eraill yn cynnwys ymarferwyr, doctoriaid hosbis a nyrsys, a gwasanaethau Macmillan neu Marie Curie. Caiff aelodau'r teulu eu dysgu sut i ofalu am y sawl sy'n annwyl iddynt, ac fel arfer i alw am Nyrs Ardal os oes symptomau anodd. Wrth i bobl wanhau yn ystod wythnosau neu ddyddiau olaf eu bywyd, nid yw'n bosib iddynt lyncu. Bryd hynny, caiff gyrrwr chwistrell ei osod i roi meddyginiaethau o dan y croen dros 24 awr. Bydd hyn yn lliniaru'r rhan fwyaf o symptomau, ond gall rai symptomau amlygu a fydd angen meddyginiaeth bellach ('trech symptomau'). Yr adeg hynny bydd y teulu fel arfer yn galw'r nyrs ardal a all roi dosiau ychwanegol o feddyginiaeth drwy chwistrelliad. Serch hynny, gall hynny gymryd amser maith, yn aml dros awr. Gall yr aros achosi trallod i'r claf a'r gofalwyr, a fydd yn teimlo'n analluog i helpu. Fel arfer, ni fyddai gofal teuluol yn cynnwys rhoi chwistrelliadau ar gyfer y trech symptomau hyn, er bod hynny'n gyfreithlon ac yn ymarferol.

Mae Prifysgol Bangor yn gweithio gyda phartneriaid ym Mhrifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth GIG Caerloyw i ymchwilio i p'un ai y dylid mabwysiadu’n ehangach yn y Deyrnas Unedig estyniad ar swyddogaethau gofalwyr lleyg i roi'r chwistrelliadau 'yn ôl yr angen' ai peidio. 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2017

A all gogledd Cymru arwain ym maes yr economi werdd?

Gydag un rhan o dair o fusnesau’r DU yn buddsoddi mewn ymchwil a datblygu cynnyrch a gwasanaethau ‘gwyrdd’, a all gogledd Cymru fod yn fodel i’r economi werdd a chael budd ohoni?

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2013

A all gosod negeseuon ar sigarennau ein darbwyllo i beidio ag ysmygu?

Bu dau academydd o Ysgol Fusnes enwog Prifysgol Bangor wrthi’n defnyddio eu gwybodaeth o astudiaethau marchnata a rheolaethol er mwyn ymchwilio i gyfwng newydd o gyfleu’r neges dim ysmygu, sef y sigarét ei hun.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2013

A all planhigion gymryd lle cyfansoddion sy'n deillio o olew?

Mae Prifysgol Bangor yn ymateb  i’r cynnydd parhaus ym mhris olew a’r modd y dihysbyddir cyflenwadau tanwyddau ffosil yn fyd-eang, drwy gynnal ymchwil arloesol i ddefnydd cyfansoddion defnyddiol sydd i’w cael mewn planhigion cyffredin. Y gobaith yw y bydd y gwaith yn rhoi’r genhedlaeth nesaf o fio-gynhyrchion a thanwydd, ac efallai hyd yn oed leihau ein dibyniaeth ar olew.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2012

A all seicoleg helpu chwaraewyr academi pêl-droed i hybu eu potensial i'r eithaf?

Mae seicolegwyr chwaraeon o Brifysgol Bangor wedi ymuno â Chlwb Pêl-droed Manchester City i adnabod a deall y nodweddion seicolegol sy'n helpu chwaraewyr ifanc academi i gyflawni eu potensial.

Dros y pedair blynedd nesaf dilynir hynt chwaraewyr academi Manchester City fel rhan o'r project ymchwil unigryw hwn.  Mae hyfforddwyr City eisoes wedi nodi'r nodweddion seicolegol y maent hwy'n credu sy'n allweddol i ddatblygu doniau, a chaiff y rhain eu monitro a'u hasesu'n rheolaidd.  Caiff y graddau y maent yn darogan gwelliannau yn lefelau perfformiad yn ystod yr amser hwn ei gloriannu.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2017

'Academi Rhagoriaeth' i Entrepreneuriaid Cymdeithasol yng Nghymru - Prifysgol Bangor yn lansio rhwydwaith dysgu ar gyfer busnesau gyda chydwybod gymdeithasol.

Mae’r “gorau o’r gorau” ym maes menter gymdeithasol ar fin dod yn well byth – caiff entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru ac Iwerddon fudd o gefnogaeth broffesiynol ehangach i’w helpu i ddatblygu’r sector fusnes bwysig hon sy’n aeddfedu.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2012

Academyddion Bangor yn gwneud argraff gyda phapurau BMJ

Mae papur y mae academydd o Fangor yn gydawdur iddo wedi cael ei gyhoeddi ar glawr blaen y British Medical Journal dylanwadol, tra cafodd papur arall a gyhoeddwyd gan y BMJ yr un mis, ac a oedd yn ail-werthuso gwaith ymchwil blaenorol, sylw rhyngwladol ar y cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015

Academyddion Bangor yn mynd â thoriadau S4C i'r Cenhedloedd Unedig

Gall toriadau i gyllideb S4C ddiystyru hawliau plant, yn ôl dau ddarlithydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor. Mae Dr Alison Mawhinney a Ms Carys Aaron o Ysgol y Gyfraith Bangor yn dadlau y gall y cwtogi a wnaed gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyllideb S4C dros y pum mlynedd diwethaf fod yn groes i ofynion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, sy'n cydnabod y rôl bwysig a chwaraeir gan gyfryngau torfol o ran caniatáu i blant fwynhau eu hawliau ac o ran datblygu parch at 'hunaniaeth ddiwylliannol, iaith a diwylliant' y plentyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2016

Academyddion Prifysgol Bangor yn cael eu hanrhydeddu gan Academi Cymru

Mae tri o academyddion Prifysgol Bangor ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Maen nhw’n ymuno â 40 o Gymrodyr newydd eraill, sydd oll yn rhannu cyswllt â Chymru, ei phrifysgolion neu ei bywyd deallusol, gan gynrychioli pob arbenigedd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Academyddion ym Mangor yn denu grantiau o’r Academi Brydeinig

Bydd canlyniadau anfwriadol y camau gorfodi i reoleiddio banciau yn cael eu craffu mewn astudiaeth newydd gan Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Academydd o Brifysgol Bangor yn ymddangos mewn rhaglen ddogfen a gyflwynwyd gan Syr David Attenborough

Y llynedd, datgelodd adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig fod tua miliwn o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion dan fygythiad o ddifodiant. Mae rhaglen newydd gan y BBC, Extinction: The Facts, yn mynd y tu hwnt i emosiwn i ymchwilio i'r hyn y mae colli a difodiant bioamrywiaeth yn ei olygu - nid yn unig i'r blaned ond i ni fel rhywogaeth.  

Roedd Julia Jones, Athro Gwyddor Cadwraeth yn yr Ysgol y Gwyddorau Naturiol, yn ymddangos ymhlith rhai o brif wyddonwyr y byd yn y rhaglen hon a gyflwynwyd gan Syr David Attenborough.  

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

Academydd o Fangor i deithio i Wlad Pwyl

Yr wythnos hon, bydd Dr Aled Llion Jones o Ysgol y Gymraeg, yn teithio i brifysgolion yng Ngwlad Pwyl, yn dilyn gwahoddiadau i ddarlithio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg. Hefyd, bydd yn cyfrannu at brosiectau sy’n ymwneud â chyfieithu llenyddiaeth gyfoes rhwng y ddwy iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2012

Academydd o Fangor yn cefnogi rhieni ifanc

O ystyried y penawdau a welir am dadau eithriadol ifanc a daliadau cyffredinol am geisiadau am fudd-daliadau a thai, mae magu plant gan rieni ifanc iawn wedi dod i gael ei weld fel perygl i gymdeithas.  Fodd bynnag, mae astudiaeth ymchwil ddiweddar o Fangor ar y project 'Rhieni Ifanc Ni' a gynhelir gan GISDA ar draws Gogledd Orllewin Cymru, yn herio'r safbwyntiau hynny. 

Rhoddodd y project Rhieni Ifanc Ni gefnogaeth unigol i dros 100 o rieni dan 25 oed, y rhan fwyaf ohonynt yn famau.  Ei brif nod oedd datblygu gallu rhieni i ymdopi.   Roedd agweddau ar hyn yn cynnwys hyrwyddo cynhwysiad economaidd drwy gefnogi rhieni i ennill cymwysterau perthnasol, cefnogi cysylltiadau teuluol a galluogi rhieni i ffurfio rhwydweithiau â rhieni eraill. 

Cyflawnodd Prifysgol Bangor astudiaeth flwyddyn o hyd yn ymwneud â phrofiadau rhieni o 'fagu gwytnwch'.    Arweiniwyd yr astudiaeth gan Dr Myfanwy Davies ac fe'i gwnaed gan Karen Wyn Jones ac Elin Williams yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017

Academydd o Fangor yn ennill Gwobr Ben Jonson

Mae'r Athro Andrew Hiscock o Brifysgol Bangor yn un o dri academydd rhyngwladol i dderbyn Gwobr Ben Jonson eleni.

Enillodd Andrew, o Ysgol Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol, y Ben Jonson Discovery Award am ei erthygl ymchwil “‘O, Tom Thumb! Tom Thumb! Wherefore art thou Tom Thumb?’: Early Modern Drama and the Eighteenth-century Writer – Henry Fielding and Fanny Burney”.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2014

Academydd o Fangor yn ennill gwobr gyhoeddi AHGBI-Llysgenhadaeth Sbaen 2012

Mae Dr David Miranda-Barreiro, darlithydd astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi ennill y wobr gyhoeddi gyntaf am y traethawd ymchwil gorau ym maes astudiaethau Sbaenaidd a Brasilaidd-Portiwgalaidd gan unrhyw brifysgol yn y DU ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Academydd o Fangor yn para’n un o Bencampwyr Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop

Mae academydd o Brifysgol Bangor wedi cynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop 2016 yn Tacen, Slofenia yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Academydd Prifysgol Bangor yn rhoi tystiolaeth arbenigol yn Nhŷ’r Cyffredin ar Ddydd Gŵyl Dewi

Cyflwynodd academydd o Brifysgol Bangor dystiolaeth gerbron Pwyllgor yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (1 Mawrth 2018). Mae’r Athro Barrie Johnson o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol yn arbenigwr rhyngwladol ar ddefnyddio technegau biolegol er mwyn echdynnu mineralau. Bu’n rhoi tystiolaeth ar sicrhau cyflenwad mineralau yn y DU.

Roedd ei dystiolaeth i’r Pwyllgor heddiw yn seiliedig ar ei gyfraniad i broject ymchwil o bwys yn y DU, yn ymchwilio dulliau o adennill cobalt. Mae’r project, a gyllidir gan y Natural Environment Research Council, yn anelu at gynyddu ymchwil, cloddio a phrosesau adennill sy’n gysylltiedig â cobalt yn y DU, gan fod cobalt yn fetel o bwys strategol ac economaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2018

ACau, ASau ac Arbenigwyr yn Galw ar Bleidiau Cymru i Gefnogi Addysgu Ymwybyddiaeth Ofalgar ym meysydd Iechyd ac Addysg

Bydd ACau o bob plaid yn ymuno ag arbenigwyr ymwybyddiaeth ofalgar yn Nhy Hywel Cynulliad Cenedlaethol Cymru fory (Mawrth 17 Tachwedd) i alw am wneud mwy ym maes ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae Cymru yn wynebu argyfwng iechyd meddwl; ceir consensws bod angen gwneud mwy i gefnogi pobl sy'n dioddef problemau iechyd meddwl neu mewn perygl o'u datblygu. Mae Mindful Nation UK, adroddiad newydd gan ASau San Steffan, yn cyflwyno tystiolaeth bod hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar - dysgu technegau gan gynnwys myfyrio sy'n helpu pobl i ymateb yn well i anawsterau - yn gallu chwarae rhan hanfodol mewn gofal iechyd, mewn addysg ac mewn gweithleoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2015

Accessing health care is challenging for Deaf people – but the best solution isn’t ‘one-size-fits-all’

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Christopher Shank, Darlithydd mewn Ieithyddiaeth a Anouschka Foltz, Prifysgol Graz  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2019

A century after the Battle of the Somme, can we finally explain shell shock?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson myfyrwraig Doethuriaeth yn yr Ysgol Seicoleg a Sefydliad Perfformiad Elît sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2016

Achrediad safon aur i archifau’r Brifysgol

An accreditation accepted as the ‘gold standard’ in archive management has been awarded to Bangor University’s Archives and Special Collections. The University Archive was among 11 new applicants to achieve The National Archives Archive Accreditation, to become one of the 62 accredited archives in the UK.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2017

Acolâd pellach i fardd nodedig

Mae Carol Rumens, Athro Ysgrifennu Creadigolyn yr Ysgol Ieithoedd, llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth wedi ennill gwobr Michael Marks am y bamffled orau o farddoniaeth a gyhoeddwyd rhwng Medi 2017 a Medi 2018. Dyfarnwyd y Wobr ar gyfer Bezdelki/Small Things a lansiwyd yn Pontio yn y gwanwyn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2018

Adar ffrigad yn hedfan ymhell uwchlaw anawsterau dyfroedd meirwon trofannol Cefnfor yr India

Bu tîm rhyngwladol o wyddonwyr, dan arweiniad yr Athro Henri Weimerskirch o Ganolfan Gwyddorau Biolegol Chize, Canolfan Genedlaethol Ymchwil Wyddonol Ffrainc, mewn cydweithrediad â Dr Charles Bishop o Brifysgol Bangor yn astudio ecoleg symudedd adar ffrigad (Fregata minor).  Yn dilyn yr ymchwil fe gyhoeddwyd erthygl: Frigate birds track atmospheric conditions over months-long trans-oceanic flights, gan Henri Weimerskirch et al. yn y cylchgrawn Science, 1 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016

Adar o'r unlliw a hedant i'r unlle - Map magnetig telorion cyrs

Bydd pob un ohonom yn rhyfeddu at y mamaliaid, yr adar a'r pryfed sy'n mudo ymhell ac at eu gallu cynhenid i gyrraedd pen eu taith filoedd o filltiroedd i ffwrdd.

Mae gwyddonwyr yn dal i geisio deall yr holl fecanweithiau sydd ynghlwm â hyn. Bellach, mae un grŵp o wyddonwyr yn credu eu bod wedi canfod un system sy'n cael ei defnyddio gan rai adar sy'n mudo, ac mae'n datgelu map diddorol o'r byd y byddai sawl un ohonom yn rhyfeddu ato.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2017

Addysg feddygol yng ngogledd Cymru

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ei fod yn bwriadu ehangu addysg feddygol ledled Cymru, sy'n cynnwys cyfleoedd newydd i astudio yn y gogledd.

O 2019, trwy gydweithrediad rhwng Prifysgolion Caerdydd a Bangor, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â'u gradd meddygol israddedig yn llawn yn y gogledd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2018

Addysg gwyddoniaeth yng Nghymru a’r goblygiadau ar gyfer economi Cymru

Mae Prifysgol Bangor yn dod a’r ŵyl wyddoniaeth bwysig hon, a fydd yn para am wythnos gyfan, i’r ddinas. Cynhelir  digwyddiadau a fydd yn apelio at bobol o bob oedran a diddordeb. Bydd yr ŵyl, a gynhelir rhwng 11-20 Mawrth 2011, yn agor gyda Thrafodaeth Banel ar addysg gwyddoniaeth yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Addysgwr sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn addysg uwch yn derbyn gwobr bwysig

Mae Dr Charles Buckley o Brifysgol Bangor wedi derbyn Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch. Dyma’r tro cyntaf i aelod staff o Brifysgol Bangor dderbyn gwobr o’r fath.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2012

Ad industry may gripe about adblockers, but they broke the contract – not us

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew McStay o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015

Administrative justice can make countries fairer and more equal – if it is implemented properly

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sarah Nason o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018

Adnabod am y tro cyntaf proses yr ymennydd o baratoi i weithredu

Mae Niwrowyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor a Choleg Prifysgol Llundain (UCL) wedi adnabod am y tro cyntaf y prosesau sy'n digwydd yn ein hymennydd milieiliadau cyn i ni wneud cyfres o symudiadau, sy'n hanfodol ar gyfer lleferydd, llawysgrifen, chwaraeon neu chwarae offeryn cerddorol. Gwnaethant hyn trwy fesur meysydd magnetig bychan iawn y tu allan i bennau'r cyfranwyr ac adnabod patrymau unigryw sy'n ffurfio pob dilyniant cyn iddo gael ei weithredu. Gwelsant y gwahaniaethau rhwng patrymau nerfol sy'n arwain at weithredu rhywbeth yn fwy medrus o gymharu â bod yn fwy tueddol o wneud camgymeriadau.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2019

Adnabod rôl yr amgylchedd wrth i'r gallu i wrthsefyll gwrthfiotigau ledaenu drwy'r byd

Mae gwrthsefyll gwrthfiotigau wedi cael ei adnabod yn y blynyddoedd diwethaf fel problem fawr ym maes gofal iechyd. Daw papur yn The Lancet Infectious Diseases (doi:10.1016/S1473-3099(12)70317-1), sy'n adolygu'r broblem ar raddfa fyd-eang, i'r casgliad nad oes digon o sylw yn cael ei roi i'r rôl bwysig y mae'r amgylchedd naturiol yn ei chwarae mewn cylchredeg gwrthfiotigau ac o ganlyniad bod bacteria yn datblygu'r gallu i'w gwrthsefyll.  

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2013

Adnabod y mecanweithiau sy'n effeithio ar wahaniaethau rhwng gwenwynau nadredd

Mae brathiadau gan nadredd yn lladd hyd at 90,000 o bobl bob blwyddyn, mewn ardaloedd gwledig tlawd yn y trofannau gan fwyaf. Mae'r nifer hon yn syndod o fawr wrth ystyried bod meddyginiaethau gwrthwenwyn ar gael. Y gwir yw, serch hynny, bod y meddyginiaethau hyn i raddau helaeth yn effeithiol wrth drin brathiadau gan y rhywogaeth nadredd a ddefnyddiwyd i'w cynhyrchu, ond yn aml iawn maent yn aneffeithiol wrth drin brathiadau gan rywogaethau nadredd gwahanol, hyd yn oed rai sy'n perthyn yn agos.

Mewn erthygl yn PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America doi.10.1073/pnas. 1405484111) mae Dr Nicholas Casewell a Wolfgang Wüster o Brifysgol Bangor ynghyd â'u cydweithwyr yn disgrifio'r mecanweithiau sy'n creu'r amrywiadau yng ngwenwynau rhywogaethau sy'n perthyn yn agos i'w gilydd a hefyd yr amrywiadau sylweddol yn effeithiau'r gwenwynau a geir oherwydd hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Adnabod Ymlysgiaid dan fygythiad

Mae Dr Anita Malhotra o Ysgol Gwyddorau Biolegol Bangor yn un o 200 o arbenigwyr blaenllaw ar ymlusgiaid sydd wedi cyd-awduro papur sy’n asesu’r perygl o ddifodiant i restr o 1,500 o ymlusgiaid a ddewiswyd ar hap o bob cwr o’r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2013

Adnabod y paill sy’n cosi’r trwyn

Mae’n bosib fod gwyddonwyr gam yn nes at gynnig rhagolygon paill mwy manwl gywir i’r bobl hynny sy’n dioddef o asthma neu glwy’r gwair - tua  25% o boblogaeth y Deyrnas Unedig. Dyma’r  canlyniadau cyntaf i ddeillio o broject mawr tair blynedd i ddadansoddi paill glaswellt yn yr aer.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2019

Adnabod y paill sy’n cosi’r trwyn

Mae’n bosib fod gwyddonwyr gam yn nes at gynnig rhagolygon paill mwy manwl gywir i’r bobl hynny sy’n dioddef o asthma neu glwy’r gwair - tua  25% o boblogaeth y Deyrnas Unedig. Dyma’r  canlyniadau cyntaf i ddeillio o broject mawr tair blynedd i ddadansoddi paill glaswellt yn yr aer.

Mae canlyniadau’r flwyddyn gyntaf, a gyhoeddir yn Nature Ecology & Evolution, wedi dangos nad   ‘llwyth’ y paill gwair yn yr aer un unig all fod yn gyfrifol am y ‘dyddiau drwg’ hynny i ddioddefwyr asthma a chlwy’r gwair. Gallai’r dyddiau hynny pan fo pobl yn dioddef mwy o byliau asthma neu glwy’r gwair mwy dwys fod yn gysylltiedig â rhyddhau paill o rywogaethau glaswellt penodol. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2019

Adnoddau Dysgu i Fyfyrwyr Nyrsio yn y Gymraeg

Mae adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr Nyrsio, sydd eisoes wedi ennill Gwobr Addysg, Gwobrau’r Gymraeg Mewn Gofal Iechyd GIG Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cael eu lansio’n swyddogol ar stondin Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 11.00 ddydd Gwener, 5 Awst 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Adnoddau Newydd ar gyfer Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg

Yn ystod 2015-2016 bu tîm Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn datblygu adnoddau newydd ar gyfer siarad Cymraeg gyda chyfrifiaduron. Mae hon yn dechnoleg sy’n dod yn fwyfwy pwysig wrth i’r llais dynol gael ei ddefnyddio mewn systemau holi ac ateb ar ffonau symudol a thabledi, systemau rheoli teclynnau fel setiau teledu a robotiaid, a systemau arddweud. Os na fydd modd defnyddio’r Gymraeg yn y sefyllfaoedd hyn, bydd yr iaith yn cael ei chau allan fwyfwy o’r byd digidol, a siaradwyr Cymraeg yn gorfod troi i’r Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Adnodd newydd ym Mhrifysgol Bangor i bawb sy’n ymchwilio i hanes eu teulu

Gall unrhyw un sy’n ymchwilio i hanes eu teulu gael mynediad at gronfa ddata helaeth o gofnodion yn Archifau Prifysgol Bangor

Diolch i roddion hael gan gyn-fyfyrwyr y brifysgol, mae Cronfa Bangor wedi  rhoi arian i Lyfrgell ac Archifau’r Brifysgol brynu mynediad at gronfa ddata ar-lein sy’n rhoi mynediad am ddim i dros 1.5 biliwn o gofnodion am hanes teuluoedd. Mae’r cofnodion yn cynnwys manylion am enedigaethau, marwolaethau a phriodasau, llyfrau cofnodion plwyf, cofnodion milwrol a rhestrau teithwyr ar longau.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2014

ADNODD yn ennill ysgoloriaethau pwysig y Gymanwlad ar gyfer MSc Coedwigaeth Drofannol

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yn falch iawn o gyhoeddi y cafwyd cyllid ar gyfer 10 ysgoloriaeth i'r cwrs MSc Coedwigaeth Drofannol (dysgu o bell) fydd yn dechrau ym mis Medi 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2015

Adolygu adnoddau bioynni ar gyfer adeiladu a defnyddiau eraill ar wahân i ynni

Bangor University’s BioComposites Centre (BC) has been selected to lead a consortium to deliver a review on ‘The potential for using bioenergy resources for construction and other non-energy uses’ for the Committee on Climate Change (CCC), a non-governmental advisory body. This review will feed into the updated Bioenergy Review 2018, which will be published by the CCC in the autumn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2018

Adroddiad newydd yn tynnu sylw at ddylanwad ymchwil Prifysgol Bangor ar Gemau Olympaidd Llundain 2012

Mae ymchwil o Brifysgol Bangor wedi’i chynnwys mewn adroddiad newydd sy’n dangos effaith ymchwil a datblygiad chwaraeon mewn prifysgolion ar y Gemau Olympaidd a Pharaolymaidd, ac ar chwaraeon ym Mhrydain yn gyffredinol. Cyhoeddwyd yr adroddiad fel rhan o Wythnos Prifysgolion (30 Ebrill – 7 Mai) sy’n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus o swyddogaeth eang ac amrywiol prifysgolion Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

Adroddiad pwysig yn canfod bylchau a gwendidau sylweddol mewn gwybodaeth iechyd i blant

Nid yw pob plentyn a pherson ifanc sydd â chyflwr iechyd cronig, neu sydd ag angen llawdriniaeth, yn cael mynediad at wybodaeth o safon uchel sy’n addas i blant i’w helpu i ddeall beth sy’n digwydd iddo/iddi. Dyna ganfyddiad allweddol astudiaeth tair blynedd a ariannwyd gan raglen Cyflenwi a Threfnu Gwasanaethau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd ac a arweiniwyd gan Brifysgolion Bangor a Chaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2011

Adroddiad yn annog llywodraethau i adolygu'r ddyletswydd o addoli ar y cyd mewn ysgolion

Yn ôl y gyfraith mae angen i'r mwyafrif llethol o ysgolion gwladol yn y DU gynnal addoliad ar y cyd dyddiol (Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon) neu ddefod grefyddol (Yr Alban) i'w disgyblion.  Rhaid i’r mwyafrif o’r addoliadau hyn yn ystod unrhyw dymor ysgol fod ‘yn gyfan gwbl neu’n bennaf Gristnogol eu natur’, ymwneud â ‘moli neu addoli bod neu rym dwyfol’ a 'rhoi statws arbennig i Iesu Grist'.

Mae tîm ymchwil amlddisgyblaethol dan arweiniad Dr Alison Mawhinney (Ysgol y Gyfraith Bangor) wedi edrych ar y ddyletswydd hon ac, mewn cynhadledd ryngwladol a gynhaliwyd y mis hwn, lansiwyd adroddiad sy'n argymell i lywodraethau'r DU edrych drachefn ar y rheidrwydd hwn rhag blaen.   

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2015

Aelod Cyswllt o’r Canolfan Colclough wedi ei gwahodd i ddathlu gyrfa awdur poblogaidd

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2017

Aelod o ‘Dîm Bangor’ yn ennill Medal Aur gyntaf Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad

Mae medal Aur gyntaf Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad newydd gael ei hennill gan aelod o dîm Prifysgol Bangor yng Ngemau’r Gymanwlad.

Mae Gareth (Gaz) Evans yn aelod o staff y brifysgol yn gweithio yng Nghanolfan Brailsford. Mae newydd gipio’r fedal Aur wrth godi pwysau yn y categori 69 cilogram ar gyfer dynion, gan lwyddo i godi 299 kg.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ebrill 2018

Aelod Seneddol yn canmol Prifysgol Bangor am ei gwaith arloesol ar Fanciau Bwyd

Mae’r AS lleol Hywel Williams wedi canmol Prifysgol Bangor am ei gwaith ymchwil arloesol yn dilyn Cynhadledd Undydd  i Fudd-ddeiliaid Lleol: Mapio Tlodi Bwyd, a oedd yn gyfle i gyfnewid gwybodaeth a barn am y twf sydd y dyddiau hyn yn y defnydd o Fanciau Bwyd.

Mae project ymchwil gan David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, wedi canfod bod yna 157 banc bwyd yng Nghymru ar hyn o bryd, yn cefnogi pobol mewn peryg o beidio â gallu bwydo’u hunain a’u teuluoedd (data a gasglwyd Gorffennaf 2015), o gymharu ag 16 yn 1998.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016

Aelod staff Prifysgol Bangor yn ennill y Taith Eithafol Eryri50 gyntaf erioed

Enillodd John Parkinson, sy’n bennaeth gweithredol Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ac yn dipyn o redwr mynydd, gategori'r dynion yn ras gyntaf Taith Eithafol Eryri50 ddydd Sadwrn, 13 Medi.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2014

A&E waiting times worst on record – but using AI to unblock beds could be part of the solution

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Christian Subbe o’r Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2020

A fyddai cael rhagolygon tymhorol yn ein helpu i ymdopi â'r newid yn y tywydd?

Rydym wedi cael tywydd eithriadol o wlyb a gwyntog y gaeaf hwn, ac er bod pobl y tywydd yn llawer gwell o ran rhoi gwybod i ni beth y gallem ei ddisgwyl am y ddau neu dri diwrnod nesaf, maent yn dal i gael trafferth i wneud rhagolygon tymhorol am gyfnod hir.

Mae’r gwaith a wnaed ym Mhrifysgol Bangor ers y 1970au wedi cyfrannu'n sylweddol at y modelau a ddefnyddir i wneud rhagolygon o'r hinsawdd.  Mae'r gwaith wedi canolbwyntio ar ddeall cynnwrf morol yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Ers 2007 mae'r grŵp Ffiseg Môr yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion wedi ennill dros £6 miliwn mewn cyllid ymchwil i ddatblygu eu gwaith ymhellach.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2014

A fydd athletwyr elit yn gallu defnyddio technoleg 'dopio'r' ymennydd i wella eu perfformiad?

Ysgrifennwyd papur safbwynt yn ddiweddar gan niwrowyddonydd ym Mhrifysgol Bangor ac a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn "Sports Medicine" ynglŷn â'r posibilrwydd o wella perfformiad chwaraeon drwy 'niwrodopio'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

A fydd ffilm fud yn ennill Oscar?

Mae Dr Jonathan Ervine yn aelod staff academaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ac yn arbenigwr ar ffilmiau Ffrangeg a sinema. Yma mae'n rhannu ei farn am y ffilm a enwebwyd am wobr Oscar, The Artist.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2012

Agenda newydd i adfywio a datblygu canol trefi yng Ngogledd Cymru

 
Ddydd Llun, 13 Ebrill, fe wnaeth Julian Dobson, arbenigwr cydnabyddedig mewn adfywio trefol, draddodi darlith gyhoeddus yn Adeilad Thoday i fyfyrwyr Datblygu Cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2015

A Good Clean Heart yn dod i Fangor Wedi'i Pherfformiad Cyntaf yng Ngwyl Fringe Caeredin

Yn dilyn eu perfformiad cyntaf yng Ngŵyl Fringe Caeredin, daw Neontopia a Chanolfan Mileniwm Cymru â drama ddoniol ac emosiynol Alun Saunders, enillydd Gwobr Theatr Cymru 2016 am Ddramodydd Gorau yn yr Iaith Saesneg, A Good Clean Heart, i Stiwdio Pontio, Bangor ar ddydd Mercher 5ed a dydd Iau 6ed o Hydref.

Cynhyrchwyd a pherfformiwyd A Good Clean Heart yn wreiddiol yn theatr-dafarn The Other Room yng Nghaerdydd, enillwyr gwobr The Stage am Theatr Fringe Orau, 2015. Mae hi’n stori deimladwy am ddau frawd a fagwyd gan wahanol deuluoedd, mewn ieithoedd gwahanol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2016

Agor Canolfan Iaith Newydd yn Yr Wyddgrug

Yn sgil cynnydd yn y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg yn yr ardal, mae Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, agorwyd Canolfan Iaith newydd yn Yr Wyddgrug heddiw. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2015

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2014

Agoriad yr Arddangosfa ar Fywyd yr Iddewon – Gyda Derbyniad Cosher

Mae Goleufa Cymru wedi dyfarnu £19,000 i Dr Nathan Abrams o Ysgol Astudiaethau Creadigol Prifysgol Bangor a Dr Sally Baker o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, gan gydweithredu ag Esther Roberts o Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, i gynnal arddangosfa deithiol ar fywyd yr Iddewon yng Ngogledd Cymru. Trwy’r arddangosfa hon, caiff pobl leol gyfle i ddysgu am hanes yr Iddewon yng Ngogledd Cymru. Mae Iddewon yn byw yng Ngogledd Cymru ers o leiaf ganrif a hanner, ac wedi chwarae rhan bwysig yn ei hanes. Er enghraifft, roedd Isidore Wartski yn faer ar Fangor, ac ef oedd y maer Iddewig cyntaf yng Nghymru.  Cynhelir yr arddangosfa mewn cyfuniad o leoliadau o fewn Prifysgolion ac adeiladau cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru. Cynhelir hefyd gyfres o weithdai yn y Brifysgol, ac mewn lleoliadau ac ysgolion yn y cylch.
Mae Sally and Nathan wedi derbyn gwahoddiad gan Yr Adran Astudaiethau Crefyddol, Coleg Menai Bangor, i gyflwno eu hymchwil yn benodol i fyfyrwyr Lefel ‘A’ sydd ar hyn o bryd yn astudio Iddewiaeth ac hefyd i aelodau staff y Coleg.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2010

Agor y Llen ar Drysor Cudd

Bydd trysor o adnoddau hanesyddol lleol yn cael eu harddangos i’r cyhoedd wrth i Adran Archifau Prifysgol Bangor gynnal Diwrnod Agored ar Chwefror 26 rhwng 1.00 a 4.30.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2015

A great year for signed languages in film – and what we can learn from it

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Sara Louise Wheeler o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2018

Agroforestry can help the UK meet climate change commitments without cutting livestock numbers

Dyma erthygl yn Saesneg gan Charlotte Pritchard,o’r Ysgol Gwyddorau  Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2018

Agroforestry can help the UK meet climate change commitments without cutting livestock numbers

Dyma erthygl yn Saesneg gan Charlotte Pritchard,o’r Ysgol Gwyddorau  Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2018

AI called GPT-3 can write like a human but don’t mistake that for thinking – neuroscientist

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Guillaume Thierry, Ysgol Seicoleg, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2020

Ail-ddarllediad America Gaeth a'r Cymry

Nos yfory ( 22.00 Iau 18 Mehefin) mae S4C yn ail-ddangos America Gaeth a’r Cymru i gyd-fynd â digwyddiadau cyfredol symudiad Black Lives Matter

Yr Athro Jerry Hunter o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd sy'n ymchwilio hanes Cymry â chaethwasiaeth yn UDA yn y gyfres tair rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2020

Ail enwebiad am wobr i Ysgol y Gyfraith Bangor

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn.

Mae Dr Ama Eyo yn un o ddim ond chwech o athrawon y gyfraith mewn sefydliadau ledled y DU a roddwyd ar y rhestr fer am y wobr. Noddir y Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn gan Wasg Prifysgol Rhydychen, a dyma'r unig un o'i bath yn y DU a sefydlwyd yn benodol i wobrwyo dysgu da ym maes y gyfraith mewn addysg uwch ac addysg bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2014

Ailenwi Cae Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn Stadiwm Prifysgol Bangor yn dilyn cytundeb partneriaeth o bwys

Bydd cartref Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn cael ei ail enwi yn Stadiwm Prifysgol Bangor wedi cytundeb rhwng y Clwb a’r Brifysgol.

 

Prifysgol Bangor fydd y partner gyda hawliau enwi, fel rhan o gytundeb tair blynedd, yr ail newid enw ers i’r Clwb symud i Nantporth yn 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2015

Ailenwi ysbytai dros dro Gogledd Cymru ar ôl y symbol o obaith sydd wedi diffinio argyfwng COVID-19

Datganiad gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae'r tri ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru wedi'u hailenwi ar ôl y symbol o obaith ar ffurf enfys sydd wedi dod yn gyfystyr ag ymateb y rhanbarth i achosion COVID-19.

Mae'r ysbytai dros dro yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Venue Cymru Llandudno, a Phrifysgol Bangor wedi'u hailenwi'n Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy, Ysbyty Enfys Llandudno, ac Ysbyty Enfys Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2020

Ail-greu Organ ‘Ganoloesol’ i gwblhau Eglwys Ganoloesol

Mae offeryn cerdd unigryw i’w ddadorchuddio yn Amgueddfa  Werin Cymru Sain Ffagan ar 8-9 Ebrill. Mae’r organ addurnedig, sydd â sain wahanol iawn i’r organ eglwys fodern, yn ail-greu’r organ ganoloesol sydd, erbyn hyn, wedi’i cholli. Bydd yn ail-greu sain ddilys cerddoriaeth eglwysig yr oesoedd canol, ac yn cwblhau’r tu fewn i Eglwys Ganoloesol Teilo Sant yn Sain Ffagan.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2011

Ailgreu'r profiad o addoli yn y cyfnod canoloesol

Mae project sy’n ymchwilio profiad Canoloesol o addoli yn cael sylw mewn stori nodwedd ar safle we’r Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Yr Athro John Harper a Dr Sally Harper o Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol sy’n arwain project: ‘Y profiad o addoli mewn eglwys gadeiriol ac eglwys blwyf ganoloesol ddiweddar.’

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2013

Ailgyfodi Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Y mae’n fwriad gan rai o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg atgyfodi hen gymdeithas a sefydlwyd yma ym Mangor yn 1923 dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry sef CYMDEITHAS Y DDRAMA GYMRAEG.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

AI like HAL 9000 can never exist because real emotions aren't programmable

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Guillaume Thierry o’r Ysgol Sicoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2018

Ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru 2016

Dylan Williams, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Môn oedd un o'r siaradwyr yn ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru - digwyddiad cyfnewid gwybodaeth a gynhaliwyd yn rhad ac am ddim ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. 

Cyflwynodd Mr Williams broffil y prif brosiectau trawsnewidiol sydd ar y gorwel yng ngogledd Cymru ac yn Ynys Môn, a chynnig ei sylwadau ynglŷn â sut y gall gogledd Cymru fanteisio ar y cyfleoedd y mae'r fath ddatblygiadau’n eu cynnig i'r gadwyn gyflenwi.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2016

Airbus, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn dechrau partneriaeth sgiliau newydd

Gwnaeth dri Phrentis Gradd yn Airbus ddechrau'r rhaglen Gwyddor Data Cymhwysol newydd gyda Phrifysgol Bangor a'i phartner cyflenwi, Grŵp Llandrillo Menai yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2019

Aircraft debris looks like it's from MH370 – now can we find the rest?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Mattias Green  o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Ai’r hyn rydych yn ei weld fyddwch chi’n ei gael? Academyddion Bangor yn ymchwilio i reoli argraffiadau gan sefydliadau busnes

Bydd ‘rheoli argraffiadau’, neu sut mae sefydliadau yn rheoli’r ffordd cânt eu gweld gan y cyhoedd, yn ganolbwynt ymchwil blaengar gan ganolfan newydd ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2012

Ai thus, a roddwyd gan y doethion, yw’r cynnyrch naturiol nesaf i’w ail-ddarganfod?

Ystyriwyd thus yn ddigon drudfawr i’w roi’n rhodd gan y doethion i’r baban Iesu, ynghyd ag aur a myrr. Roedd yn ddeunydd naturiol a ystyrid yn werthfawr gan ddiwylliannau hynafol.

Ond pa briodoleddau oedd yn ei wneud yn rhodd ddrudfawr yn yr hen fyd. Beth oedd ei wneud yn addas fel rhodd werthfawr i frenin?

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

All aboard for a train ticket to bring Europe together again

Dyma erthygl yn Saesneg gan , Ysgol Hanes ac Archaeoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2017

Allwn ni ddefnyddio eDNA fel 'chwyddwydr amgylcheddol'?

Mae syniad arloesol a gyflwynwyd gan Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis fel un o wyth project a ddewiswyd o fewn pedwar maes 'syniad' a gyllidir drwy ffrwd cyllid ymchwil newydd "Highlight Topic" Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Ar sail eu hymchwil, gwahoddwyd y gymuned wyddonol i gyflwyno meysydd project a fyddai'n rhoi lle canolog i wyddor amgylcheddol yn y gwaith o reoli'r blaned yn gynaliadwy.  

Ymysg tua 150 o gyflwyniadau roedd "DNA amgylcheddol: cyfrwng ar gyfer ecoleg yr unfed ganrif ar hugain", sef y syniad newydd a awgrymwyd gan Brifysgol Bangor, mewn cydweithrediad ag academyddion a budd-ddeiliaid eraill.  Bydd y project llwyddiannus yn asesu sut y gallwn ddefnyddio technegau genetig newydd i fesur bioamrywiaeth. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2015

Allwn ni stopio newyddion ffug yn y 10 mlynedd nesaf?

Mae Vian Bakir (Athro Cyfathrebu Gwleidyddol a Newyddiaduraeth yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor) yn besimistaidd, ond mae'n ein hannog i beidio â rhoi'r ffidil yn y to. Ar y llaw arall mae Andrew McStay (Athro mewn Bywyd Digidol ym Mhrifysgol Bangor) yn fwy gobeithiol.

Wrth siarad yn ddiweddar yn y gynhadledd CommsCymru ar ymddiriedaeth, rhoddodd Bakir olwg ar y gwahanol atebion i ddatrys newyddion ffug a gafwyd yn y 79 cyflwyniad a wnaed i ymchwiliad presennol llywodraeth y Deyrnas Unedig i newyddion ffug.  (Ysgrifennwyd yr arolwg hwn o atebion a gynigiwyd ar y cyd gydag Andrew McStay.)

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2017

Alumnus Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2019

Alumnus y Flwyddyn 2017

Bob blwyddyn, mae Bwrdd Ymgynghorol Alumni Prifysgol Bangor yn ystyried ceisiadau ac yn cynghori'r brifysgol ar ddyfarnu’r wobr Alumnus y Flwyddyn. Mae'r wobr yn cydnabod llwyddiant eithriadol gan un o raddedigion Bangor yn ei maes dewisol, yn enwedig y rhai sy'n cadw cysylltiad gweithredol â'r brifysgol ar ôl iddynt raddio.

Roedd Prifysgol Bangor yn falch o enwi Ray Footman yn Alumnus y Flwyddyn 2017 yn ystod yr wythnos raddio

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Alumnus y Flwyddyn 2018

Bob blwyddyn mae Bwrdd Ymgynghorol Alumni Prifysgol Bangor yn ystyried ymgeiswyr ac yn cynghori'r Brifysgol ynglŷn â dyfarnu gwobr Alumnus y Flwyddyn. Yn ystod yr wythnos raddio roedd Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi mai Gwilym Rees-Jones yw Alumnus y Flwyddyn 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2018

Alumnus y Flwyddyn 2019

Mae gan Brifysgol Bangor bron i 80,000 o gyn-fyfyrwyr sy'n byw ledled y byd, yn gweithio ym mhob maes a diwydiant y gallwch ddychmygu. Mae’r Brifysgol yn falch o lwyddiannau ein cyn-fyfyrwyr ac, i dynnu sylw at hyn, bob blwyddyn mae Bwrdd Ymgynghorol Cyn-fyfyrwyr y Brifysgol yn dewis Alumnus y Flwyddyn, gan anrhydeddu myfyriwr sydd wedi graddio ym Mangor ac sydd wedi rhagori yn ei faes, ac wedi parhau i ymwneud â'u alma mater. Ymhlith y rhai a dderbyniodd Alumnus y Flwyddyn gynt mae Gwilym Rees-Jones (Mathemateg, 1963), Dr Ross Piper (Sŵoleg, 1998) a Ray Footman (Hanes ac Athroniaeth, 1961).

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2019

Alys Conran Wedi’i Henwi’n Gymrawd Rhyngwladol Cymru Greadigol Gŵyl Y Gelli 2019-2020

DATGANIAD GAN Gŵyl Y Gelli 

Mae’r nofelydd Alys Conran o ogledd Cymru wedi cael ei henwi’n dderbynnydd Cymrodoriaeth Ryngwladol Cymru Greadigol Gŵyl y Gelli ar gyfer 2019-2020.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2019

Ambergris: how to tell if you've struck gold with 'whale vomit' or stumbled upon sewage

This article by Vera Thoss, Lecturer in Chemistry, was originally published on The Conversation. Read the original article.

When walking along the beach, some objects might seem unusual because they are neither pebble nor shell nor seaweed. They can be covered with a soft white layer that looks a bit like cotton wool. They may appear hard or waxy, and sometimes have objects trapped within. And a smell that has been described as “a cross between squid and farmyard manure”. Dogs with their keen sense of smell often find these objects first.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2016

Amgylchedd “Dosbarth Cyntaf” Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gryfhau ei pherfformiad amgylcheddol. Yn dilyn archwiliad annibynnol trylwyr o’i pholisïau a’i dulliau gweithredu, mae’r Brifysgol wedi llwyddo i gyrraedd Lefel 4 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd, sydd yn dipyn o gamp.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011

Amser bwydo’r anifeiliaid (robotaidd) yn y Sw

Mae Sw Mwytho o fath dipyn bach yn wahanol yn dod i Ganolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Prifysgol Bangor rhwng 4 - 10 Rhagfyr.

Bydd hi’n amser bwydo’r anifeiliaid yn y sw - ond yn lle geifr neu wŷn bach,  robotiaid hwfro ydy’r ‘anifeiliaid’, pob un efo’i bersonoliaeth ei hun a phob un yn cwffio i gael ei ‘fwydo’ gan y cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2017

“Am wasanaeth wrth fynd i’r afael â thlodi tramor ac am wasanaeth i addysg yn Derby”

Mae Dr Daljit Singh Virk, Cymrawd Ymchwil Uwch gyda Phrifysgol Bangor wedi ei ddewis i dderbyn anrhydedd yr OBE.

Mae’r anrhydedd yn cydnabod effaith cyfraniad gwyddonol Dr Virk fel genetegydd a bridiwr planhigion yn ogystal â’i gyfraniad blaenllaw wrth sefydlu Ysgol Gynradd Akaal yn Derby yn 2015, ysgol sy’n dilyn crefydd Sikh a sefydlwyd fel ysgol rydd o dan y Ddeddf Academïau.

Mae Dr Virk wedi bod wrth wraidd un o brojectau Prifysgol Bangor sydd wedi cael yr effaith fwyaf ac sydd wedi cyfrannu at wella diogelwch bwyd a bywoliaeth miloedd o gartrefi mewn rhai o wledydd tlotaf y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2019

Anadl sylffwr poeth: archaea eithafoffil yn taflu goleuni newydd ar esblygiad metaboledd sylffwr

Mae cynhyrchu egni trwy ddefnyddio cyfansoddion sylffwr yn un o'r mathau mwyaf hynafol o fetaboleddau a ddefnyddiwyd gan ficro-organebau cyntefig i ffynnu ar y Ddaear anocsig gynnar.Mae esblygiad y math hwn o fywyd microbaidd yn parhau i fod yn aneglur.

Mewn erthygl a gyhoeddir yn Nature Microbiology, mae tîm rhyngwladol o ymchwilwyr gan gynnwys Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB) Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor yn datgelu bod y gostyngiad mewn sylffad yn y darddell boeth i'w briodoli i 'Candidatus  Vulcanisaeta moutnovskia'.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2020

Anelka: Netflix documentary on 'misunderstood' French footballer fails to persuade

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithtddiaeth a'r Cyfryngau  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2020

Angen pobl sydd wedi goroesi strôc fel cefnogwyr yn y gymuned

Mae prosiect ymchwil newydd a chyffrous, sy'n anelu at wella ansawdd bywyd pobl sydd wedi goroesi strôc, wedi cychwyn yng ngogledd Cymru. Bydd y project ‘Grym y Bobl/People Power’ yn dwyn ynghyd cleifion sydd wedi cael strôc yn ddiweddar a goroeswyr strôc i rannu profiadau a’u helpu i wella.
 
Mae llawer o bobl sydd wedi cael strôc yn ei chael yn anodd mynd yn ôl at y math o weithgareddau teuluol a chymdeithasol oedd yn bwysig iddyn nhw cyn cael eu strôc. Mae mynd allan, ymweld â ffrindiau, neu ddod o hyd i hobïau newydd yn gallu bod yn anodd, ac yn aml mae pobl yn colli hyder i 'roi cynnig arni'.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

Angen tystiolaeth gadarn - gwyddonwyr yn mynnu bod angen mwy o wybodaeth cyn gwneud rhagor o benderfyniadau cadwraethol yn Awstralia

Dadleuwyd a ddylid mynd ati'n fwriadol i ddifa dingos, ac i ba raddau y maent yn ddefnyddiol wrth ddiogelu anifeiliaid llai sydd o dan fygythiad trwy hela cathod mawr a llwynogod.   Tra bod gwasanaethau bywyd gwyllt Awstralia yn gwario miloedd ar ffyrdd eraill o reoli rhywogaethau anfrodorol, heb gael canlyniadau boddhaol, ceir tystiolaeth bod cynnal niferoedd y dingo o fudd i famaliaid llai.  Mae gan y wlad bolisi difa a gwenwyno sy'n gwneud i gynllun difa moch daear y DU edrych yn ddigon diniwed. 

Mae papur yn y Journal of Applied Ecology yn annog pawb sydd wedi bod yn rhan o'r ddadl hon, sydd wedi bod yn boeth iawn ar brydiau, i roi eu gwahaniaethau barn o'r neilltu a mynd allan i'r maes eto i gasglu'r data cadarn sydd eu hangen i greu sylfaen gadarn ar gyfer camau rheoli.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2014

Anifail sydd wedi byw hiraf yn datgelu cyfrinachau am hinsawdd y cefnfor

Mae dadansoddiad o'r gragen forwyn fwyaf yn dangos sut mae'r cefnforoedd wedi cael effaith ar yr hinsawdd dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf

Mae astudiaeth o'r anifail sydd wedi byw hiraf ar y ddaear, y gragen forwyn fwyaf, wedi rhoi gwybodaeth na welwyd ei thebyg o'r blaen i ymchwilwyr am hanes y cefnforoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2016

Annog myfyrwyr i bacio llai

Mae Prifysgol Bangor yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r British Heart Foundation yn eu hymgyrch diweddaraf. Eleni mae Campws BywGwirfoddoli Myfyrwyr Bangor a’r Lab Cynaliadwyedd yn ymwneud â menter elusennol i atal gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi a hefyd i godi arian ar gyfer y British Heart Foundation.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Anrhydedd am ddefnyddio lloerennau i astudio’r môr

Anrhydeddu academydd o Fangor am ei waith ar ddefnyddio lloerennau i astudio'r môr. Cyflwynir gwobr y "Remote Sensing and Photogrammetry Society (RSPSoc)" i David Bowers o Ysgol Gwyddorau'r Eigion. Cyflwynir y wobr am "services to remote sensing…through sustained and distinguished contribution to furthering science and applications which use remote sensing".

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015

Anrhydeddau i ysgolheigion Eidaleg Bangor

Bu’n chwe mis rhagorol i ysgolheigion Eidaleg ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2011

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn dod i Fangor

Mae dau unigolyn sydd â chysylltiadau â'r Brifysgol ymhlith  yr unigolion sy’n ymddangos ar Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.  Mae David Wyn Williams, DL, Trysorydd a Dirprwy Gadeirydd Prifysgol Bangor i dderbyn MBE a Paul Nolan, un o raddedigion Bangor mewn Coedwigaeth i dderbyn OBE.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014

Anrhydedd i ysgolhaig o Fangor am wasanaeth nodedig

Bydd Dr Carl Hughes o Ysgol Seicoleg y Brifysgol, sydd yn Gyfarwyddwr cyrsiau ôl-raddedig mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ac yn ddirprwy gyfarwyddwr y ganolfan newydd, Canolfan Newid Ymddygiad Cymru yn derbyn Gwobr Gwasanaeth Nodedig ym maes Dadansoddi Ymddygiad gan y gymdeithas Americanaidd, The Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA) yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014

Anrhydeddu cyfraniadau oes

(Diweddarwyd 5/5 gweler y diwedd) Bydd unigolion sydd wedi gwneud cyfraniadau oes i’r celfyddydau, y gwyddorau a byd busnes, mewn meysydd mor amrywiol â barddoniaeth, llongau rhyngwladol a sŵoleg, yn ymuno â myfyrwyr sy’n graddio o Brifysgol Bangor er mwyn derbyn anrhydedd am eu gwaith.

Bydd deuddeg o bobl, a restrir isod, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol rhwng 17-21 Gorffennaf i gydnabod y cyfraniad nodedig yn eu meysydd gwaith penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2017

Anrhydeddu cyn fyfyriwr Prifysgol Bangor gyda gwobr ddaearyddol

Mae’r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol wedi dyfarnu Medal Frenhinol i gyn fyfyriwr Prifysgol Bangor am ei waith ym maes datblygu amaethyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Anrhydeddu cynllun mentora ieithoedd mewn ysgolion

A unique mentoring scheme, designed to encourage language learning amongst young people in Wales, has been awarded the prestigious Threlford Cup by the Chartered Institute of Linguists (CIOL).

The Modern Foreign Languages (MFL) Mentoring Scheme, which is led by Cardiff University’s School of Modern Languages, is funded by Welsh Government as part of its Global Futures plan which aims to improve and promote the take up of modern foreign languages in schools. In partnership with Swansea, Bangor and Aberystwyth Universities, the project undertakes a nationwide approach to increasing inter-cultural understanding and promoting language learning at key stages.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017

Anrhydeddu darlithydd o Brifysgol Bangor am ei chyfraniad i addysg mewn gerddi botanegol

Mae Dr Sophie Williams, darlithydd mewn cadwraeth ym Mhrifysgol Bangor, wedi derbyn y Marsh Christian Award for Education in Botanic Gardens.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

Anthill 23: Bursting the Bitcoin bubble

Cyfwelwyd Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo, Ysgol Busnes Bangor, ar gyfer yr erthygl yma sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Anti Glenda a'i ffrindiau Dementia - Eisteddfod Genedlaethol Mawrth 8 Awst

Mae adnodd aml-gyfrwng a grëwyd gan ddisgyblion Ysgol Pentreuchaf i godi ymwybyddiaeth o ddementia,  wedi ei ddangos am y tro cyntaf mewn cyfarfod i drafod project arloesol, Project Anti Glenda, ym Mhabell Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod  bore 'ma (ddydd Mawrth 8 Awst).

Mae dementia yn broblem iechyd cyhoeddus o bwys yng Nghymru ac mae'r ymchwil a'r dysgu ym Mhrifysgol Bangor wedi ei anelu at wella’r gefnogaeth i’r rhai hynny sy'n byw gyda'r cyflwr. Amcangyfrifir bod rhwng 40,000 a 50,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia. Gall y symptomau amrywio yn ôl y math o ddementia ond gall y cyflwr effeithio ar dasgau bob dydd, cyfathrebu, y synhwyrau a'r cof.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2017

Antur a Thu Hwnt: Cynhadledd Flynyddol Twristiaeth Gogledd Cymru, 2018

Wrth i rai sy'n chwilio am wefr anelu am Ogledd Cymru, 'canolbwynt' twristiaeth antur, bydd Canolfan Arloesi Pontio ym Mhrifysgol Bangor a Go North Wales yn cynnal cynhadledd flynyddol Twristiaeth Gogledd Cymru yn Pontio ar 6 Rhagfyr.  Teitl y gynhadledd yw "Antur a Thu Hwnt/Adventure and Beyond".

Mae'r prif siaradwyr yn cynnwys yr Arglwydd Ellis-Thomas, y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, y cyflwynydd teledu, Kate Humble, yr awdur a siaradwr cyhoeddus, John Thackara, yn ogystal ag Ash Dykes, o Ogledd Cymru, yr anturiaethwr ac athletwr eithafol a ddaeth i amlygrwydd drwy fynd ati i gerdded ei hun ar hyd Afon Yangtze. Bydd ef yn ymuno drwy gynhadledd fideo.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2018

Anturiaethau Amy yn Ffrainc

Mae’r profiad cafodd myfyrwraig o Brifysgol Bangor wrth fyw a gweithio yn Ffrainc wedi helpu iddi benderfynu ar ei llwybr wedi ei gradd.

Y llynedd bu Amy Mason, 21, o Ferthyr Tydfil, yn gweithio mewn dwy ysgol fel athrawes Saesneg am flwyddyn, mewn tref o’r enw Boulogne Billancourt sydd ar gyrion Paris.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2014

Ap defnyddiol i bobol efo dementia

Mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu arbenigedd i gefnogi datblygiad ac effeithiolrwydd ‘Book of You’,  sef ap sy’n cael ei groesawu fel rhywbeth sydd â’r potensial i chwyldroi therapi atgofion yn achos pobol efo dementia.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Ap ffôn symudol yn helpu cleifion cemotherapi i aros yn ddiogel yn ystod eu triniaeth yn Ysbyty Gwynedd

Mae meddygon yn Ysbyty Gwynedd yn profi ap ffôn clyfar fel rhan o dreial clinigol i helpu cleifion i aros mor ddiogel ag sy'n bosibl yn ystod eu triniaeth cemotherapi. 

Mae cleifion sydd wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn y treial 'Fy Nghadw’n Ddiogel' yn defnyddio'r ap i'w helpu i gymryd y camau cywir petai cymhlethdodau yn codi yn ystod eu triniaeth. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2019

Apusrwydd yw... Ap Termiadur Addysg ar eich ffôn a’ch tabled!

Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, oedd y cyntaf i gael ap newydd Y Termiadur Addysg wedi’i lwytho ar ei ffôn symudol yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012

Apwyntiad yr Athro Robert Rogers

Rydym yn falch o gyhoeddi penodiad yr Athro Robert Rogers o Brifysgol Rhydychen a fydd yn ymuno â'r gyfadran yn ystod 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012

Arbed miliynau trwy roi'r dechrau gorau mewn bywyd i fabanod Cymru

Gall buddsoddi mewn rhaglenni sy'n hyrwyddo'r dechrau gorau mewn bywyd i'n babanod a'n plant arwain at arbedion ariannol yng Nghymru yn y tymor byr a'r tymor hir.

Dyna yw dadl economegwyr iechyd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor yn eu hadroddiad "Trawsnewid Bywydau Pobl Ifanc - y ddadl economaidd dros fuddsoddi yn y blynyddoedd cynnar" a lansiwyd heddiw (13 Hydref 2016).

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Arbenigeddau Bangor yn rhoi llawenydd y llais yn ôl i John

Mae arbenigeddau arloesol ym Mhrifysgol Bangor wedi golygu fod gŵr a gollodd y defnydd o’i lais yn dilyn triniaethau canser ddwy flynedd yn ôl, bellach yn gallu cyfathrebu yn ei lais synthetig ei hun.

Yn ail bennod cyfres DRYCH ar S4C nos Sul, 28 Ebrill, ceir hanes cyn-aelod staff y Brifysgol, John Wyn Jones, o Fiwmares, ac ymdrechion’r Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedwyr, Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor, i greu llais synthetig ar ei gyfer.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2019

Arbenigedd Bangor mewn ‘technoleg a fydd yn newid y byd’

Mae maes ymchwil y mae Bangor yn arwain ynddo ar raddfa fyd-eang yn cael ei ddisgrifio fel un o’r deg syniad a allai newid y byd, yn rhifyn y mis hwn (Rhagfyr) o’r Scientific American.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2011

Arbenigedd Bangor yn helpu ennill Gwobr Aur yn Chelsea

Treuliodd Curadur Gardd Fotaneg y Briofysgol, Natalie Chivers, yr wythnos ddiwethaf hyd at ei phenelinoedd mewn pridd yn rhan o dîm dylunio cynllun plannu Gardd Montessori St Nicholas yn Sioe Flodau Chelsea.  Treuliodd Natalie yr wythnos yn plannu pob blodyn a ddewiswyd yn ofalus iawn ar gyfer yr Ardd a enillodd Wobr Aur enwog Chelsea.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Arbenigwr o Fangor yn cynghori ar fod yn barod ac ymateb i argyfwng iechyd cyhoeddus yn yr Unol Daleithiau

Mae'r gwersi a ddysgwyd o ymateb i argyfyngau iechyd cyhoeddus yn tueddu i fynd o'r cof, ac mae cyllid iechyd cyhoeddus a blaenoriaethau ymchwil yn newid.

Dyna pam y galwyd ar arbenigwr o Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor i ymuno ag adolygiad Academïau Gwyddorau, Peirianneg a Meddygaeth Cenedlaethol yr Unol Daleithiau o gyflwr presennol y dystiolaeth ar gyfer bod yn barod ac ymateb i argyfwng iechyd cyhoeddus (PHEPR) yn yr Unol Daleithiau. 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2020

Arbenigwr ym maes iechyd meddwl ym Mangor yn helpu i lansio'r European Mental Health Integration Index

Cynhelir Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 10 Hydref. I nodi'r achlysur mae'r Mental Health Integration Index (MHII) yn edrych am y tro cyntaf ar y sialensiau sy'n gysylltiedig ag integreiddio Ewropeaid gyda salwch meddwl i gymdeithas a chyflogaeth yn y 28 o wledydd sy'n perthyn i'r Undeb Ewropeaidd, a hefyd Norwy a'r Swistir. Comisiynwyd yr ymchwil gan Janssen ac fe'i gwnaed gan yr Economics Intelligence Unit.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2014

Arbenigwr yn cryfrannu ar Ymgynghoriad Byd ar Adnoddau Genynnol Dyfrol

Roedd yr Athro Gary Carvalho o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor ymysg un o 13 arbenigwr byd-eang yn cymryd rhan mewn Ymgynghoriad Byd ar Adnoddau Genynnol Dyfrol Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig. Roedd hyn yn swyddfa Rhanbarth y Môr Tawel ac Asia yn Bangkok (28 Ionawr - 1 Chwefror 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Arbenigwyr a disgyblion ysgolion lleol i gyd-drafod Argyfwng Hinsawdd

Mae Prifysgol Bangor yn croesawu disgyblion o ysgolion lleol i Uwchgynhadledd yr Ifanc ar Newid Hinsawdd i'w chynnal yn y Brifysgol heddiw.

Wedi i’r Brifysgol ymuno â'r nifer o sefydliadau ledled y byd drwy ddatgan argyfwng hinsawdd yn ddiweddar, mae'r Brifysgol yn awyddus i weithio ar ddatrusiad ac mae’n angenrheidiol gwneud hynny ar y cyd â phlant a phobl ifanc Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2019

Arbenigwyr a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymddangos yng nghyfres newydd Channel 4 "Hidden Talent"

Mae Dr Jamie Macdonald a Dr Tim Woodman o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor wedi bod yn cynghori ar gyfres Channel 4 a byddant yn ymddangos yn y sioe gyntaf y gyfres newydd: "Hidden Talent" am 21.00 ddydd Mawrth 24.4.12, ynghyd â rhai myfyrwyr o'r Brifysgol.

Cyfres  newydd chwe rhan yw "Hidden Talent". Mae’n darganfod doniau cudd hynod  nad oedd pobol byth yn breuddwydio hyd yn oed bod ganddynt.  Yn y rhaglen, mae cannoedd o bobl, a ddewiswyd ar hap, yn cael eu rhoi drwy gyfres o brofion i adnabod rhai sydd â galluoedd cudd. Mae naw cyfranogwr yn darganfod os gallant fynd o fod yn ddechreuwyr llwyr i berfformiwr o'r radd flaenaf mewn ychydig o amser.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Arbenigwyr blaenllaw yn rhannu’r ymchwil ddiweddaraf i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Yr wythnos hon, bydd ymchwilwyr penigamp i ymwybyddiaeth ofalgar yn dod ynghyd i gyflwyno ac ystyried ymchwil arloesol yn y maes newydd hwn.

Wedi’i drefnu gan arbenigwyr yn Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar o fewn Prifysgol Bangor, bydd y digwyddiad yn trafod sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar ddod â buddion i unigolion ac i gymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2015

Arbenigwyr canser yn dod ynghyd mewn Cynhadledd ym Mangor

On Wednesday and Thursday this week (23/24/11/11), delegates from across the UK will be gathering at Bangor University for the second conference exploring how services for patients with cancer can be provided in a rural environment.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2011

Arbenigwyr Cymysgu Moroedd yn dod i Fangor

Mae arbenigwyr cymysgu moroedd o bob cwr o'r byd yn dod i Ganolfan Môr Cymru ym Mhrifysgol Bangor i weithdy rhyngwladol ar gymysgu moroedd (11-13 Gorffennaf).

Bydd gwyddonwyr o mor bell i ffwrdd â'r Unol Daleithiau, Tsieina a Rwsia, yn ogystal â chyfandir Ewrop a Gwledydd Prydain, yn trafod ymdrechion byd-eang i wella ein dealltwriaeth o'r prosesau sy'n ysgogi'r cefnforoedd a sut y dylid cynrychioli'r prosesau hynny mewn modelau rhagolygon tywydd a hinsawdd. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2017

Arbenigwyr Iaith Blaenllaw yn Ymweld â Bangor

Daeth arbenigwyr o bob cwr o’r byd i Fangor yr wythnos diwethaf i rannu eu profiadau ac i esbonio sut gellid dysgu ieithoedd tramor yn llwyddiannus.

Hwn oedd yr ail dro i Sefydliad Conficius o Brifysgol Bangor drefnu cynhadledd fel hon, a llwyddwyd i ddenu dros 70 o gynadleddwyr o Brydain, Ffrainc, Rwsia a Romania i Fangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2019

Arbenigwyr o Brifysgol Bangor ar genhadaeth i ddarparu rhyddhad rhag clefyd y gwair i filiynau o bobl

Mae ymchwilwyr o ogledd Cymru yn astudio DNA paill er mwyn rhoi gobaith newydd i filiynau o bobl sy'n dioddef o glefyd y gwair ledled y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2020

Arbenigwyr o Brifysgol Bangor yn cynnig fideos arlein i helpu plant gadw’n heini yng nghyfnod cyfyngiadau COVID-19

Mae rhaglen ymarfer corff arloesol i blant wedi cael ei lansio yng ngogledd Cymru ynghanol ofnau y gallai'r cyfyngiadau symud yn sgil Covid-19 arwain at gynnydd enfawr mewn gordewdra ymhlith plant.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2020

Arbenigwyr Prifysgol yn croesawu camau i atal chwant bwyd ymysg plant

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau (Holiday Hunger) Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

Mae ymchwil ddiweddar gan Brifysgol Bangor i effeithiau tlodi ar gyrhaeddiad academaidd plant mewn ysgolion gwledig yng Nghymru wedi dangos bod chwant bwyd yn effeithio ar lefelau canolbwyntio plant mewn ysgolion cynradd yn arbennig, a bod hyn yn lleihau i ryw raddau mewn ysgolion uwchradd. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2018

Arbenigwyr Rhyngwladol ym maes Caethiwed yn mynd i Brifysgol Bangor ar gyfer Cynhadledd

Rhwng 7 a 10 Mai, bydd arbenigwyr rhyngwladol ym maes caethiwed yn mynd i Brifysgol Bangor i gymryd rhan mewn cynhadledd Ewropeaidd ar ymddygiadau caethiwus, sydd i’w chynnal gan Ysgol Seicoleg y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2015

Arbrawf arloesol mewn gofal sy’n pontio cenedlaethau

Gyda chynnydd ym mhoblogaeth pobl hŷn, y pwysau sydd ar arian cyhoeddus a chostau gofal plant, does ryfedd bod ymchwil cynyddol i mewn i ffyrdd newydd o ddarparu gofal.

Mae bron i 625,000 o bobl hŷn dros 65 mlwydd oed yng Nghymru. Darganfuwyd adroddiad diweddar gan The Family and Childcare Trust bod dros 6.4 miliwn o bobl 65 oed a throsodd ym Mhrydain yn byw mewn ardaloedd sydd ddim gyda digon o ofal pobl hŷn i ateb y galw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Archeoleg fodern yn datgelu cyfrinachau Eliseg

Bydd archeolegwyr o brifysgolion Bangor a Chaer yn cychwyn ail dymor o waith cloddio o gwmpas Colofn Eliseg, heneb garreg o’r nawfed ganrif OC a saif ar dwmpath ger Abaty Glyn y Groes, Llangollen,  rhwng 4-16 Medi 2011. Bydd prynhawn agored ar y safle cloddio archeolegol ddydd Gwener 16 Hydref, rhwng 3- 6 y.p.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2011

Archeoleg fodern yn datgelu cyfrinachau Eliseg

Bydd Prynhawn Agored rhwng 2-5 Ddydd Sadwrn 8 Medi yn rhoi cyfle i’r cyhoedd canfod mwy am waith cloddio o gwmpas Colofn Eliseg, heneb garreg o’r nawfed ganrif OC a saif ar dwmpath ger Abaty Glyn y Groes, Llangollen. Mae archeolegwyr o brifysgolion Bangor a Chaer yn cychwyn trydydd dymor o gloddio ar y safle rhwng 26 Awst -16 Medi 2012

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012

Archeolegwyr yng Ngŵyl Gwyddoniaeth Bangor

Ymunwch â ni yn yr Arddangosfa Bydoedd Cudd yn ystod Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

Archesgob Caergrawnt yn anrhydeddu Athro o Fangor

Mae Archesgob Caergrawnt, Dr Rowan Williams, wedi cyhoeddi bod yr Athro John Harper, athro ymchwil mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill gradd Doethur mewn Cerddoriaeth. Mae’r Archesgob yn ysgrifennu bod y cymhwyster yn cydnabod cyfraniad clodwiw’r Athro Harper at ddatblygiad cerddoriaeth eglwysig a’i gwerthfawrogiad fel ysgolhaig, gweinyddwr, addysgwr a chyfansoddwr, ac at well dealltwriaeth o’r berthynas rhwng cerddoriaeth a litwrgi’r eglwys.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2010

Archifau Cymru’n elwa ar gyllid partneriaeth

Bydd papurau sy’n rhoi record ddi-dor o ystâd Cymraeg o bwys, ac sy’n taflu goleuni dros fywyd yng ngogledd Cymru dros y canrifoedd yn cael eu diogelu, diolch i ddyfarniad grant i Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2016

Archifdy Prifysgol Bangor ar raglen Cerys Matthews

Cofiwch wrando ar Radio 6 Music fore Sul rhwng 10.00 ac 1.00 (3ydd o Dachwedd 2013)

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2013

Archif y mis

An unusual informal picture taken of the wives and children of some of the main lecturers of the College c. 1900

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2013

Archif y mis

Archif y mis: Castell Conwy a Phont Grog Telford

Llun o Gastell Conwy a Phont Grog Telford, diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Tynnwyd y llun cyn i'r bont ddiweddarach dros Afon Conwy gael ei hadeiladu yn 1958. Y bont honno a ddefnyddiwyd gan gerbydau ar yr A55 nes i Dwnnel Conwy gael ei adeiladu yn 1991. Dychmygwch y tagfeydd traffig fyddai yna heddiw pe bai hon yr unig bont dros yr afon o hyd!

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2013

Archif y mis

Archif y mis: Coch Bach y Bala

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2013

Archif y mis

Darluniau gwerthfawr o'r Oriel Genedlaethol yn cael eu dadlwytho yn Neuadd Prichard-Jones ym 1939.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2013

Archif y mis

Ffotograff o Stryd Fawr Bangor, tua 1910. Fe ymddengys iddo gael ei dynnu o gyfeiriad y cloc.

Daw’r llun yma o gasgliad R.T. Pritchard, Ffordd y Gogarth, Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2014

Archif y mis

 

The Archives are responsible for the care and storage of the early College Records as well as our Archives Collections and General Collection of Bangor Manuscripts. All of these manuscript collections are bound by one common factor, their relevance to the history, people and topography of North Wales. However, their subject areas are wide ranging and are of national as well as local historical interest.

 

All images, photographs and documents appearing on this page are subject to copyright restrictions.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Archif y mis

Llun o Bont Britannia cyn Mai 1970.

Adeiladwyd y bont gan y peiriannydd Robert Stephenson, ac fe’i hagorwyd ar y 5ed o Fawrth 1850.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2015

Archif y mis

Prif Adeilad y Celfyddydau yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru yn y 1970au cynnar. Sylwch ar waith adeiladu Theatr Gwynedd a agorodd ym 1974 ac ar y tai ar Strand St., Regent St. a Deiniol St. (Bangor Uchaf) a ddymchwelwyd a lle saif Brigantia (Seicoleg) erbyn hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2014

Archif y mis

Arolwg stad Bodorgan a wnaed gan Lewis Morris 1724-1727

Bodorgan 1579

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2013

Archif y mis

Dyma dudalen o lyfr nodiadau, di-nod yr olwg, a ddarganfyddwyd yn ddiweddar gan Sarah Vaughan, Archifydd, tra’n catalogio casgliad Castell Penrhyn.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2015

Archif y mis

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf cynhaliwyd arbrawf yng Nglan-llyn, ar lannau Llyn Tegid, Y Bala i ganfod a ellid hyfforddi morloi i ganfod llongau tanfor y gelyn yn y môr mawr.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ionawr 2016

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2016

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2016

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mai 2016

Archif y Mis – Ionawr 2019: George Hartley Bryan (1864-1928)

Roedd George Hartley Bryan yn Athro Mathemateg Bur a Chymhwysol ym Mangor o 1896 tan iddo ymddeol yn 1926. Yn 1911 cyhoeddodd 'Stability in aviation; an introduction to dynamical stability as applied to the motions of aeroplanes', llyfr a osododd Bangor yn y rheng flaen lle'r oedd datblygiadau gwyddonol newydd yn y cwestiwn.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2019

Archwilio economeg technoleg arbed golwg

Mae dros ddwy filiwn o bobl yn y Deyrnas Unedig yn colli eu golwg.  Bydd hyn yn dyblu i bron bedair miliwn erbyn 2050 wrth i'r boblogaeth heneiddio ac i achosion sylfaenol megis gordewdra a diabetes gynyddu.  Mae hyn yn rhoi pwysau enfawr ar wasanaethau gofal llygad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

Mae dau ymchwilydd o'r  Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Moddion, Seow Tien Yeo a'r Athro Rhiannon Tudor Edwards, yn gyd-ymchwilwyr ar yr astudiaeth tomograffeg cydlynedd optegol a gyllidir gan raglen Dyfeisio ar gyfer Arloesi NIHR-i4i (£1.3 miliwn).  

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2017

Archwilio’r berthnas dymhestlog yr oedd Margaret Thatcher yn ei rhannu â Chymru

Ar raglen newydd ar Radio Wales, bu'r hanesydd o Fangor, Dr Andrew Edwards (Deon Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau) yn archwilio’r berthnas dymhestlog yr oedd Margaret Thatcher yn ei rhannu â Chymru.

Darlledwyd Thatcherism and Wales fel rhan o gyfres Histories of Wales ar Radio Wales ar Ionawr 2il 2014.  Gellir gwrando ar y rhaglen ar y ddolen hon: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03mnmbf

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2014

Arctic sea ice is being increasingly melted from below by warming Atlantic water

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Tom Rippeth, Ysgol Gwyddorau Eigion, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2020

Arddangos celf boblogaidd yn seiliedig ar ddementia yn y Rhyl

Daw gweithgareddau Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia Prifysgol Bangor i ben gyda gosodiad doniol o gelf sy'n dod yn fyw wrth iddi nosi yn y Taste Academy yn y Rhyl.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Arddangosfa Addysg Uwch ar gyfer y gogledd orllewin ym Mangor

Gall myfyrwyr lleol gael atebion i’w cwestiynau ynghylch prifysgol yng nghynhadledd addysg uwch UCAS ym Mhrifysgol Bangor.

Dylai myfyrwyr o  siroedd Gwynedd, Mon a Chonwy  sy’n ymgeisio i fynd i brifysgol neu goleg ymweld â chynhadledd UCAS ym Mhrifysgol Bangor i glywed y cyfan am fywyd mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2016

Arddangosfa a thrafodaeth “Cymunedau Dwyieithog y Byd”

Bydd cyfle i ddysgu mwy am gymunedau dwyieithog eraill y byd mewn arddangosfa a thrafodaeth ar ddydd Mercher, 2 Tachwedd 2011 yn Stiwdio 1, Galeri, Caernarfon.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2011

Arddangosfa Caffael Cyhoeddus

Cynhelir arddangosfa'n trafod Caffael Cyhoeddus a Nodau Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor ddydd Mawrth 4 Chwefror. Yno, bydd swyddogion caffael o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Ngogledd Cymru, academyddion ac arweinwyr eraill ym maes caffael cyhoeddus, yn rhoi sylw i sut y gall cyrff cyhoeddus ddefnyddio bwyd lleol, a gynhyrchir mewn modd mwy cynaliadwy, a chwrdd â'r nodau llesiant.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2020

Arddangosfa Canser yn Arddangosfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol

el un o brif noddwyr Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan flaenllaw mewn denu plant ac oedolion i’r sioe. Mae gan y brifysgol amrywiaeth o weithgareddau yn yr arddangosfa drwy’r wythnos - yn ymwneud â phopeth o wyddoniaeth i’r plant lleiaf, gyda’r sioe boblogaidd iawn Fflach Bangor - i faterion iechyd, gan gynnwys ymchwil canser, y bwyd yr ydym yn ei fwyta a sut i wirio ‘arwyddion bywyd' yn ogystal â datgelu ychydig mwy ynghylch sut mae ein hymennydd yn gweithio. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Arddangosfa Cyflogadwyedd Tech Gwybodaeth

Ar ddydd Gwener, Mai 31ain, bydd Cynghrair Meddalwedd Cymru, ynghyd ag Ysgolion Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Prifysgol Bangor yn cynnal Arddangosiad Cyflogadwyedd TG yn Neuadd Reichel yn y Brifysgol, ar Ffordd Ffriddoedd, Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Arddangosfa Cyflogadwyedd Tech Gwybodaeth - 31ain Mai 2013

Ar ddydd Gwener, Mai 31ain, bydd Cynghrair Meddalwedd Cymru, ynghyd ag Ysgolion Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Prifysgol Bangor yn cynnal Arddangosiad Cyflogadwyedd TG yn Neuadd Reichel yn y Brifysgol, ar Ffordd Ffriddoedd, Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Arddangosfa gelf newydd yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor

A all celf wella ansawdd bywyd a lles i bobl sy'n byw â dementia? A all hyd yn oed fod â buddiannau cymdeithasol a chymunedol ehangach? Ac os yw’n.gwneud gwahaniaeth, sut mae'n gwneud hyn - a pham?

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015

Arddangosfa o hanes Iddewig Bangor yn mynd i Gaerdydd

Mae arddangosfa sy'n cyflwyno hanes yr Iddewon ym Mangor yn teithio i Gaerdydd.

Mae'r arddangosfa, Hanes yr Iddewon ym Mangor, yn dathlu presenoldeb Iddewon ym Mangor o'r canol oesoedd i'r Ail Ryfel Byd (a thu hwnt).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2019

Arddangosfa Tynged yr Iaith

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal Arddangosfa Tynged yr Iaith i nodi 50 mlynedd ers darlledu darlith ‘Tynged yr Iaith’ gan Saunders Lewis.

Mae’r arddangosfa, sydd yn cael ei chynnal yng Nghoridor  Ystafell y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Brifysgol o Chwefror 13 2012 ymlaen.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2012

Arddangosfa ym Mhorthaethwy

Mae prosiect SEACAMS sy’n cael ei redeg yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn eich gwahodd i ymweld ag arddangosfa i gael gweld a thrafod y cynlluniau ar gyfer ailddatblygiad safle ‘Westbury Mount’ ym Mhorthaethwy.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2011

Arddangosfa yn cynnig cyfle i gymryd rhan mewn trafodaeth trethi hanesyddol

Mae arddangosfa sy’n amlinellu hanes trethi yng Nghymru ac yn annog ymwelwyr i roi eu barn ar ddeddfwriaeth drethi gyntaf y wlad yn y cyfnod modern i’w gweld yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor tan 28 Tachwedd.

Bu’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn lansio’r arddangosfa yn y Brifysgol cyn  ymuno â’r cyfarfod Fforwm Trethi cyntaf yn y Gogledd. Grŵp o randdeiliaid yw’r Fforwm sy’n cynghori ar gyfraith trethi, gweinyddu a’r ffordd y caiff polisi a deddfwriaeth trethi Cymru eu datblygu. Mae’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol y Gyfraith hefyd yn aelod.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Arddangosfa Y Rhyfel Mawr ym Mhrifysgol Bangor: ar agor tan Mawrth 2015

Awst 1914 oedd y mis pan ddywedodd Syr Edward Grey, "The lamps are going out all over Europe ... We shall not see them lit again in our lifetime." Bydd Awst 2014 yn nodi can mlynedd ers i Brydain fynd i ryfel yn erbyn yr Almaen, ac mae cynlluniau ar gael ledled y byd i goffau a myfyrio ar ryfel a gafodd effaith ddofn a sylfaenol ar gwrs ein hanes.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2014

Arddangos gwisgoedd o Tsieina

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd.

Bydd gwisgoedd cenedlaethol Tsieineaidd yn cael eu harddangos yn Ystafell Ddysgu 5  Rathbone, Adeilad Rathbone, Ffordd y Coleg ddydd Iau 29 Tachwedd am 6.00.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Arddangos ymchwil arloesol i ofal iechyd

Heddiw (Iau 2 Gorffennaf), ym Mhrifysgol Bangor, rhoddwyd sylw i ymchwil newydd o bwys sydd i wella gofal iechyd yng Nghymru a’r DU.

Oherwydd y posibiliadau iddynt effeithio ar wasanaethau i gleifion, tri phroject penodol a gafodd flaenoriaeth, wrth i Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, ymweld â’r Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2015

Ar drywydd gwyddau ucha’r byd

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi datgelu gorchestion rhyfeddol y gwyddau sy’n medru hedfan uchaf yn y byd, ac mae ffrwyth eu hymchwil i’w gyhoeddi yn y cylchgrawn gwyddonol Americanaidd pwysig:  Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Are electric fences really the best way to solve human-elephant land conflicts?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Liudmila Osipova, myfyrwraig doethurol ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi ei gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2018

Are the Amazon fires a crime against humanity?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Tara Smith o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2019

Ar frig y dosbarth: Cydnabod Annabelle yn un o’r myfyrwyr gorau yn y gyfraith yn y DU

Mae myfyrwraig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn cystadleuaeth genedlaethol i ganfod y myfyriwr israddedig gorau yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015

Arglwydd Raglaw Gwynedd yn cyflwyno Gwobr bwysig gan y Frenhines i grŵp gwirfoddol lleol

Heddiw (17 Hydref 2012) cynhaliodd Arglwydd Raglaw Gwynedd seremoni arbennig i gyflwyno Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol 2012 i Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor ym Mhrifysgol Bango

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2012

Argraffiad arbennig o'r Cylchgrawn Rhyngwladol Dwyieithrwydd (gol. Chondrogianni, Cornips, Vasić)

Bydd Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor) ynghyd â Leonie Cornips (Meertens Institute) a Nada Vasić (Prifysgol Amsterdam) yn olygyddion gwadd i rifyn arbennig o’r International Journal of Bilingualism o’r enw “Cross-linguistic aspects in child L2 acquisition” a gyhoeddir ym mis Mawrth 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2012

Argymhellion i gryfhau System Cyfiawnder Gweinyddol Cymru

Lansiwyd adroddiad sy’n codi ymwybyddiaeth a thynnu sylw at yr heriau a'r cyfleoedd i system cyfiawnder gweinyddol Cymru heddiw (17 Tachwedd).

Mae cyfiawnder gweinyddol yn ymdrin â'r berthynas rhwng yr unigolyn a'r wladwriaeth ac mae'n cynnwys egwyddorion gwneud penderfyniadau da i gyrff cyhoeddus,  sut mae pobl yn cwyno i'r cyrff hynny, yn ogystal â dulliau allanol o unioni cam fel y llysoedd, tribiwnlysoedd, ombwdsmyn a chomisiynwyr sydd â chyfrifoldebau mewn gwahanol feysydd o fywyd cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Argymhellion newydd Sefydliad Iechyd y Byd: Gwneud y defnydd gorau o weithwyr iechyd trwy ailddosbarthu tasgau

Bwriad argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch gwneud y defnydd gorau o weithwyr iechyd yw mynd i'r afael â phrinder dybryd yn y gweithlu iechyd sy'n ei rwystro rhag cyrraedd Nodau Datblygu’r Mileniwm ym maes iechyd. Byddai ailddosbarthu tasgau a chyfrifoldebau’n fwy synhwyrol ymysg carfanau gweithwyr iechyd yn sicrhau bod triniaethau ar gael yn llawer haws ac yn llawer mwy cost effeithiol  - gellid er enghraifft hyfforddi a galluogi gweithwyr iechyd 'lefel ganol' a 'lleyg' i gyflawni tasgau penodol sydd fel arall yn cael eu gwneud gan garfanau sydd wedi cael hyfforddiant hirach (ac weithiau hyfforddiant mwy arbenigol).

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2012

Arian i ddatblygu mwy o ymchwilwyr ym maes dementia

Mae oddeutu 45,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghymru, ac amcangyfrifir bod yr afiechyd yn costio £1.4 biliwn y flwyddyn.  Y ganran uchaf o’r gost yw’r gofal di-dâl a ddarperir gan deuluoedd a chyfeillion. Nid yw gwasanaethau dementia ar gael i bawb yn yr un modd, ac mae cael mynediad at y gwasanaethau drwy sectorau iechyd a gofal yn anodd i rai. Mae cludiant cyhoeddus yn wael a’r risg y bydd gofalwyr yn teimlo’n ynysig a heb gefnogaeth hefyd yn heriau arbennig mewn ardaloedd gwledig.

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wedi cael dros hanner miliwn o bunnoedd mewn cyllid i gynnal dwy Gymrodoriaeth Ymchwil mewn Ymchwil ym maes Dementia gan Lywodraeth Cymru. Bwriad y Cymrodoriaethau hyn, a ariennir drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yw cynyddu’r gallu mewn ymchwil gofal ac iechyd drwy gefnogi unigolion i ddod yn ymchwilwyr annibynnol a chynnal projectau ymchwil o ansawdd uchel.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2017

Arloesedd newydd yn derbyn Gwobr y Gymdeithas Fetelegol

The Royal Meteorological Society’s Vaisala Award for Weather Observing and Instrumentation for 2018 has been awarded to Professor Tom Rippeth and his research team at Bangor University’s School of Ocean Sciences.

Prof Rippeth is interested in how different water masses mix within our oceans and how the mixing of waters of different temperatures and salinity drives and affects global climate and weather patterns.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Arloesi â defnydd newydd o Wlân

A ydych chi erioed wedi ystyried sut mae defaid yn goroesi ar y bryniau oer a gwlyb? Mae gan eu gwlân nodweddion insiwleiddio anhygoel sy’n eu cadw’n gynnes, ac mae’r ddynoliaeth wedi gwneud yn fawr o’u cnu ers miloedd o flynyddoedd. Ond a ellir ei ddefnyddio i gadw pethau’n oer?

Mae gwyddonwyr ymchwil yng Nghanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at ehangu ein dealltwriaeth o briodweddau anhygoel gwlân fel defnydd insiwleiddio yn y diwydiant cludo nwyddau oer, ac wedi rhoi prawf ar ei berfformiad at ddibenion newydd a gwerthfawr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Arloesi amlddisgyblaethol mewn twristiaeth antur ym Mhrifysgol Bangor yn dod â llesiant i ogledd Cymru.

Mae Menter trwy Ddylunio yn dychwelyd yn 2018 gyda'r seithfed gystadleuaeth flynyddol, ac mae'r tîm buddugol newydd ennill siec am £2,500. Mae'r her yn dod â myfyrwyr o feysydd Seicoleg, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, Busnes, Dylunio Cynnyrch ac Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau at ei gilydd i weithio mewn timau amlddisgyblaethol. Eu nod yw creu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer busnesau lleol dros gyfnod o 8 wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Arloesi mewn hyfforddi'r lluoedd arfog

Tynnwyd sylw at broject sydd wedi trawsnewid hyfforddi recriwtiaid yn y Fyddin Brydeinig ac wedi arwain at newidiadau yn y ffordd y darperir yr hyfforddiant yn y tri llu arfog, ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar pan enillodd un o wobrau Menter ac Effaith cyntaf y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2013

Arloesi Pontio yn cefnogi cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor i ddatblygu braich brosthetig ar gyfer ei fab

A Bangor University alumnus has set up his own company to develop prosthetics for young children with support from Pontio Innovation.

Two years ago, Sol Ryan, son of psychology alumnus Ben Ryan, needed emergency surgery at just 10 days old. Surgeons made the devastating decision to amputate Sol's left arm just below the elbow because of a blood clot.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2017

Arolwg pum mlynedd o bwys i adrodd ar effeithiau cadarnhaol a negyddol heneiddio

Mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio. Mae pobl hŷn yn byw yn hirach ac felly’n ganran uwch o’n poblogaeth nag erioed o’r blaen. Erbyn 2025, am y tro cyntaf mewn hanes, bydd 20% o’r boblogaeth dros 65 a 5.5% dros 80. Mae ystadegau’n awgrymu y bydd achosion o ddementia yn y DU yn cynyddu o 38% dros y 15 mlynedd nesaf ac o 154% dros y 45 mlynedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2011

Arolwg ymgynghorwyr yn dangos cefnogaeth ddiamheuol i Ysgol Glinigol Gogledd Cymru

Mae canlyniadau arolwg newydd wedi dangos fod Ysgol Glinigol Gogledd Cymru yn helpu i ddenu meddygon i weithio yng ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2011

Ar Orchymyn Brenhinol

Mae dau ysgolhaig o Brifysgol Bangor wedi derbyn gwahoddiadau brenhinol i gymryd rhan mewn digwyddiadau pwysig a dylanwadol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2016

Around the world in 80 payments – global moves to a cashless economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Busnes Leonidas Efthymiou, Intercollege Larnaca, a Sophia Michael, Intercollege Larnaca sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2016

Arriva a’r Brifysgol yn nodi wythnos hinsawdd gyda chynllun teithio am ddim ar fysiau

Mae Bysus Arriva Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Bangor i gynnig teithio AM DDIM i fyfyrwyr a staff sy'n teithio yn ôl ac ymlaen i'r brifysgol yn ystod Wythnos Hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2014

Arthur – Arweinydd pawb

Mae’r Arthur chwedlonol yn dal i hawlio ein sylw a’n difyrru hyd heddiw, ac mae’n ymddangos fod ei apêl wedi parhau ar hyd y canrifoedd.

Dyna ddysgodd y gynulleidfa yn ystod lansiad diweddar Canolfan Astudiaethau Arthuraidd y brifysgol. Boed yn ddyn o gig a gwaed neu’n chwedl, mae Arthur y brenin neu’r arweinydd, wedi ei defnyddio gan ddiwylliannau ledled Ewrop dros y canrifoedd a fu, ac wedi cyflawni sawl swyddogaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2017

Artist Preswyl cyntaf Pontio yn darlledu ar S4C - "Corneli Cudd”

Bydd ffilm fer am broject artist preswyl cyntaf Pontio’n cael ei dangos y mis Rhagfyr hwn fel rhan o gyfres ‘Calon Cenedl’ S4C. Bydd ffilm a ffilmiwyd gan Osian Williams, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, yng nghartref gofal Plas Hedd ym Maesgeirchen, Bangor, yn cael ei dangos am 7.55pm ddydd Llun, 3 Rhagfyr 2012. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2012

Artists and architects think differently to everyone else – you only have to hear them talk

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Thora Tenbrink  o’r Ysgol  Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2017

Arwain gydag e-lyfrau

Bydd gwaith arloesol staff Canolfan Bedwyr ym maes e-lyfrau Cymraeg yn cael lle blaenllaw ar y rhaglen Pethe ar S4C heno (26 Mawrth 2012).

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Arwain y ffordd i gyflwyno Presgripsiynau dwyieithog

Mae gwasanaeth Gymraeg neu ddwyieithog yn hanfodol ar gyfer lles cleifion Cymraeg eu hiaith yn ôl ymchwiliad gan Gomisiynydd y Gymraeg. Argymhelliad sydd wedi cael sêl bendith Prif Swyddog Fferyllol Cymru yw bod rhoi labeli dwyieithog ar feddyginiaethau presgripsiwn ar gael i gleifion.

Mae tîm sy’n cynnwys arbenigwyr iaith a fferyllwyr ym Mhrifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cymryd y camau cyntaf drwy gyfieithu 30 canllaw rhybuddiol sydd yn cael eu rhoi i gleifion sydd ar feddyginiaeth ar bresgripsiwn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2016

Arweiniad economeg iechyd newydd ar gyfer ymarferwyr iechyd cyhoeddus

Mae Dr Joanna Charles a'r Athro Rhiannon Tudor Edwards o'r Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau yng Ngholeg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad y Brifysgol wedi llunio llawlyfr electronig newydd o'r enw “Arweiniad i economeg iechyd i bobl sy’n gweithio ym maes iechyd cyhoeddus: llawlyfr pen desg cryno”. Mae'r Ganolfan yn rhan o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd y brifysgol ac yn cyfrannu i Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor, sy'n dod ag ymchwil iechyd ar draws y brifysgol at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2017

Arweinwyr Cyfoed yn derbyn diolchiadau’r Brifysgol

Bu bron i bum cant o fyfyrwyr (486) yn gwirfoddoli i gefnogi myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor eleni-  sef y nifer fwyaf erioed.

Diolchwyd i’r ‘Arweinwyr Cyfoed’, fel y’u gelwir, a chyflwynwyd tystysgrifau iddynt mewn seremoni yn y Brifysgol yn ddiweddar, pryd y cydnabuwyd eu sgiliau a’u cyfraniad i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2011

Arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yn mynychu sesiwn ‘Labordy’ ym Mhrifysgol Bangor

Bydd deg ar hugain o academyddion a enwyd fel arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yn mynychu sesiwn ‘Labordy’ Crwsibl Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar Orffennaf 26 – 27 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2012

Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor

Mae Ross Davies o Ben-y-bont ar Ogwr, De Cymru, wedi’i ethol yn Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd Ross yn un o 486 o fyfyrwyr a gafodd eu hyfforddi eleni fel Arweinwyr Cyfoed - y nifer fwyaf erioed -  ac a fu’n gwirfoddoli i gefnogi ac arwain myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2011

A 'sapphire rush' has sent at least 45,000 miners into Madagascar's protected rainforests

This article  by Julia P G Jones, Professor of Conservation Science, Bangor University was originally published on The Conversation. Read the original article.

The rainforests of Didy in eastern Madagascar usually ring with the calls of the indri, the island’s largest lemur. There is a different noise now: the chopping of trees, digging of gravel, and cheers of encouragement from the thousands of illegal miners who have flooded to these forests since sapphires were discovered in late September.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2016

As cash becomes quaint, are ATMs on path to obsolescence?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2015

Asesu gwerth grwpiau cefnogi dementia

New ageing and dementia research at Bangor University will soon be underway, with a team from the Bangor Institute of Health and Medical Research in the School of Health Sciences being the only university in Wales to be awarded funding as part of the ESRC-NIHR Dementia Research Initiative 2018.

This programme of work, led by partners at University College London, centres around people living with rare dementias, and will involve the first major study of the value of support groups for people living with or caring for someone with a rare form of dementia.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2019

Astudiaeth £1.85m i ymchwilio i ficrobau'n "ffawdheglu" ar blastig yn y môr

Mae arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor yn gweithio gyda Phrifysgolion Stirling a Warwick ar broject newydd gwerth £1.85 miliwn sy'n ymchwilio i'r ffordd y mae plastig yn y môr yn cludo bacteria a firysau - a'r effaith bosibl ar iechyd pobl.

Mae'r gwyddonwyr yn ceisio deall sut mae plastig yn gweithredu fel cerbyd, a allai ledaenu pathogenau ar hyd yr arfordir, neu hyd yn oed o wlad i wlad, a sut mae hynny'n effeithio ar iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018

Astudiaeth Fewnfudo WISERD yn y newyddion

Mae astudiaeth a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor, fel rhan o WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru), wedi darparu data newydd ar farn pobl Cymru am fewnfudo a sut mae hyn yn cymharu â rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012

Astudiaeth fyd-eang gyntaf: Gall morwellt ar wely’r môr storio dwywaith gymaint o garbon â choedwigoedd

Mae ardaloedd o wely’r môr sydd dan fygythiad byd-eang yn llefydd arbennig i storio carbon yn ôl papur a gyhoeddir yn y cyfnodolyn Nature Geoscience yr wythnos hon (20.5.11:doi:10.1038/ngeo1477).Yr astudiaeth “Seagrass Ecosystems as a Globally Significant Carbon Stock” yw’r dadansoddiad byd-eang cyntaf o garbon wedi ei storio mewn caeau o forwellt.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Astudiaeth i ddiogelu adnoddau genetig tilapia gwyllt ar gyfer dyfodol ffermio pysgod

Gyda stociau pysgod y byd yn prinhau, mae ffermio tilapia yn llwyddiant byd-eang, gyda chynhyrchu wedi treblu yn ystod y mileniwm hwn. 

Mae hwn yn awr yn ddiwydiant gwerth $7.6bn, gan gynhyrchu 4.5 miliwn tunnell o bysgod fforddiadwy o ansawdd uchel bob blwyddyn.  Yn ogystal, mae'n gynaliadwy, oherwydd yn wahanol i'r eogiaid a'r draenogiaid y môr rydym yn eu magu yn Ewrop, nid oes angen bwydo tilapia gyda llawer o bysgod eraill wedi'u dal o'r cefnforoedd, ond maent at ei gilydd yn bwyta deunydd llysieuol a gwastraff o ffermydd.  Er eu bod yn cael eu meithrin yn awr drwy'r byd, o Affrica y daw tilapia yn wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2015

Astudiaeth newydd i asesu lefelau staffio diogel mewn wardiau ysbytai

Bydd ymchwilwyr Prifysgol Bangor yn gweithio gyda Phrifysgol Southampton ar astudiaeth newydd i asesu gweithredu, effaith a chostau polisïau staffio diogel ar gyfer nyrsio mewn ymddiriedolaethau aciwt.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Astudiaeth newydd i rhoi’r dechrau gorau i blant ag awtistiaeth

Mae astudiaeth arloesol wedi ei lansio er mwyn deall sut y gellir cefnogi teuluoedd a effeithir gan  awtistiaeth yn syth wedi iddynt dderbyn diagnosis.

Bydd y treial, a gyllidir gan elusen ymchwil awtistiaeth, Autistica, yn ceisio canfod os yw cynnig  y rhaglen gefnogaeth  Blynyddoedd Rhyfeddol (Incredible Years®)  i deuluoedd yn fuan wedi deiagnosis eu plentyn â buddiannau hirdymor posib.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2016

Astudiaeth newydd yn dangos bod llygredd golau o'r arfordir yn tarfu ar greaduriaid yn y môr

Gall golau artiffisial yn y nos newid ecosystemau morol, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn  Biology Letters. Mae'r canlyniadau'n dangos y gallai llygredd golau o gymunedau arfordirol, llongau ac adeileddau yn y môr newid cyfansoddiad cymunedau creaduriaid di-asgwrn-cefn yn y môr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2015

Astudiaeth yn dangos bod yr Undeb Bancio wedi peri bod llai o risg ymhlith banciau Ewrop

Mae’r Undeb Bancio a’i fecanwaith goruchwylio bancio canolog wedi lleihau risg sector bancio Ewrop, yn ôl ymchwil newydd a wnaed o dan arweiniad Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2020

Astudiaeth yn dangos fod effaith economaidd prifysgolion Cymru yn tanio’r economi ym mhob rhan o’r wlad

Mae’r astudiaeth ddiweddaraf gan arbenigwyr addysg yn dangos fod prifysgolion yng Nghymru yn chwarae rhan allweddol yn tanio economi Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2015

Astudiaeth yn datgelu bod gwyntyll môr a rhywogaethau eraill yn cymryd amser hir i ddod dros darfu arnynt

Mae tîm o wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor yn darogan y gall gwyntyll môr pinc, cwrelau Ross a chwistrellau môr gwyn gymryd hyd at 20 mlynedd i ddod atynt eu hunain ar ôl i dreillio am gregyn bylchog gael ei atal ar ran o wely'r môr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2018

Astudiaeth yn datgelu diffyg cefnogaeth ar gyfer 'clustnodi' cronfa cyffuriau canser

Mae'r cyhoedd yn gwrthwynebu’r gronfa cyffuriau canser, ond yn cefnogi’r system brisio newydd ar gyfer meddyginiaethau wedi eu brandio, yn ôl astudiaeth newydd.

Pan ofynnwyd a ddylai’r GIG dalu mwy am gyffuriau canser o’i gymharu â meddyginiaethau ar gyfer cyflwr yr un mor ddifrifol, dywedodd y mwyafrif o’r 4,118 o bobl a holwyd ar draws Prydain na ddylent.

Fodd bynnag, ffafriwyd meddyginiaethau os oeddent yn cyflawni meini prawf asesu gwerth meddyginiaethau newydd fel rhan o’r cynllun prisio wedi’i seilio ar werth. Cyflwynir hyn fis Ionawr 2014.  Ffafriwyd triniaethau os oeddent ar gyfer afiechydon difrifol, os oeddent yn lleihau’r baich ar ofalwyr, neu os oeddent ar gyfer afiechydon nad oedd unrhyw driniaethau eraill ar eu cyfer.  Ffafriwyd meddyginiaethau arloesol yn unig os oeddent yn cynnig manteision sylweddol i iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2012

Astudiaeth yn datgelu effaith prif weithredwyr pwerus a gwyngalchu arian ar berfformiad banciau

Mae banciau sydd â phrif weithredwyr pwerus a byrddau llai, llai annibynnol, yn fwy tebygol o fentro ac yn fwy tueddol o wyngalchu arian, yn ôl ymchwil newydd dan arweiniad Prifysgol East Anglia (UEA) ac Ysgol Busnes Prifysgol Bangor lle cafwyd y syniad am yr ymchwil yn wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2020

Astudiaeth yn datgelu pwysigrwydd o fod yn debyg ond yn wahanol

Mae astudiaeth o gathbysgod arfog sydd yn frith yn afonydd bychain a nentydd ar draws De America, yn dangos nad ydynt yr hyn a ymddengys. Y gwir yw bod eu cymunedau’n llawer mwy amrywiol nag y tybiwyd.

Drwy astudiaeth ryngddisgyblaethol newydd, sy’n cael ei hadrodd yng nghylchgrawn Nature,  mae biolegwyr esblygiadol ym Mhrifysgol Bangor wedi sefydlu bod llawer o gathbysgod ‘Corydoras’ sy’n cydfyw yn yr un afonydd yn copïo patrwm lliw ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Astudiaeth yn datgelu pwysigrwydd o fod yn debyg ond yn wahanol

Mae astudiaeth o gathbysgod arfog sydd yn frith yn afonydd bychain a nentydd ar draws De America, yn dangos nad ydynt yr hyn a ymddengys. Y gwir yw bod eu cymunedau’n llawer mwy amrywiol nag y tybiwyd.

Drwy astudiaeth ryngddisgyblaethol newydd, sy’n cael ei hadrodd yng nghylchgrawn Nature,  mae biolegwyr esblygiadol ym Mhrifysgol Bangor wedi sefydlu bod llawer o gathbysgod ‘Corydoras’ sy’n cydfyw yn yr un afonydd yn copïo patrwm lliw ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Astudiaeth yn datgelu symudiadau crwbanod môr yn yr Unol Daleithiau

Am y tro cyntaf erioed cynhaliwyd astudiaeth ar symudiadau is-boblogaeth gyfan o grwbanod môr. Mae’r astudiaeth yn cadarnhau y gellir defnyddio lloeren i wylio bywydau beunyddiol crwbanod môr, er mwyn rhagfynegi’n fanwl gywir lle byddant yn symud, a helpu i gyfeirio’r gwaith o’u gwarchod.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2011

Astudiaeth yn edrych ar nifer ymweliadau â Meddyg Teulu cyn y caiff cleifion canser eu cyfeirio at arbenigwyr

Astudiaeth yn edrych ar nifer ymweliadau â Meddyg Teulu cyn y caiff cleifion canser eu cyfeirio at arbenigwyr 

Mae gwybodaeth am gleifion yn dangos mai ymysg merched, pobl ifanc, lleiafrifoedd ethnig a phobl gyda chanserau llai cyffredin y ceir y nifer uchaf o ymweliadau cyn-gyfeirio 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2012

Astudio gwenwyn nadredd wedi dilyniannu genom cyfan neidr wenwynig y Merchgobra

Am y tro cyntaf, mae gwyddonwyr sy’n astudio gwenwyn nadredd wedi dilyniannu genom cyfan neidr wenwynig, y Marchgobra, a chadarnhau damcaniaeth a oedd wedi’i chynnig o’r blaen ond heb ei dogfennu’n dda, yn egluro sut y cynhyrchir gwenwyn neidr a’r hyn a arweiniodd at gymhlethdod mawr y gwenwynau sy’n cynnwys dwsinau o docsinau unigol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2013

A tale of two nations: why the Scottish nationalists outperformed Plaid Cymru

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Mari Wiliam, Darlithydd Hanes Modern a Hanes Cymru a Dr Andrew Edwards, Deaon Celf a Dyniaethau ac Uwch Ddarlithydd Hanes Modern yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

At arweinwyr ac arloeswyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru Crwsibl Cymru 2012

Mae Crwsibl Cymru yn rhaglen ddatblygu broffesiynol ac arweinyddiaeth bwysig i arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru.    

Beth yw Crwsibl Cymru?

Cyllidir Crwsibl Cymru gan y grŵp Gŵyl Ddewi o sefydliadau addysg uwch, a bydd yn dod â deg ar hugain o ymchwilwyr at ei gilydd i edrych sut y gallant gydweithio i fynd i’r afael â’r sialensiau ymchwil sy’n wynebu Cymru ar hyn o bryd.
Cynhelir Crwsibl Cymru 2012 dros dri gweithdy dwys deuddydd yr un (preswyl), a fydd yn cynnwys siaradwyr gwadd ysbrydoledig, seminarau, sesiynau sgiliau a thrafodaethau anffurfiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2012

Atgyfnerthu cysylltiadau ym myd addysg

Mae cewri addysg yng Ngogledd Cymru wedi atgyfnerthu eu cysylltiadau ymhellach er mwyn gosod y sylfeini ar gyfer cyfnod newydd o gydweithrediad academaidd a diwydiannol. 

Cafwyd cyfarfod rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos i lofnodi cytundeb y bartneriaeth newydd a fydd yn gweld y sefydliadau yn ceisio llwybrau cynnydd amgen o addysg bellach i addysg uwch ac yn edrych ar gynghreiriau strategol ehangach yn yr ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2016

Athletwyr Prifysgol Bangor ar frig y gynghrair traws gwlad

Llongyfarchiadau i Dîm Athletau Prifysgol Bangor a enillodd deitl Is-adran 1 am y tro cyntaf yn Grand Prix Traws Gwlad Cynghrair Gogledd Cymru yng Nghroesoswallt yn ddiweddar. Daeth y fuddugoliaeth 12 mis ar ôl cael eu dyrchafu i'r Adran Gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2015

Athro a Myfyriwr ar Restr Fer Gwobrau Theatr

Llongyfarchiadau calonnog i’r Athro Angharad Price a Llŷr Titus, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, sydd newydd eu henwi ar Restr Fer Gwobrau Theatr Cymru 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Athro Cymraeg yn cyrraedd rhestr fer Llyfr y flwyddyn

Mae cyfrol barddoniaeth gan Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 yn y categori Barddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2018

Athro Cymraeg yn ennill Gwobr Barn y Bobl

Mae cyfrol o farddoniaeth gan Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Barn y Bobl 2018 yn ystod seremoni fawreddog Gwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni.

Gosodwyd Caeth a Rhydd, sef cyfrol gyntaf yr Athro Lynch, ar y rhestr Fer ar gyfer Barddoniaeth.  Cwblhaodd y gyfrol yn ystod cyfnod sabothol yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard yn yr UDA.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2018

Athro Cymraeg yn ymweld ag Ohio i ddathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl Saesneg y Brenin Iago

Gwahoddwyd yr Athro Peredur Lynch o Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan mewn cyfres bwysig o ddarlithoedd ym Mhrifysgol Daleithiol Ohio er mwyn dathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl Saesneg y Brenin Iago ym 1611.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2011

Athro er Anrhydedd Prifysgol Bangor i arwain y gwaith ar addysgu hanes cyfoethog Cymru a adeiladwyd ar sail gwahaniaeth ac amrywiaeth

Mae’r Athro Charlotte Williams OBE wedi’i phenodi gan Lywodraeth Cymru i arwain gweithgor newydd i roi cyngor ar addysgu themâu sy’n ymwneud â chymunedau a phrofiadau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar draws y cwricwlwm ysgol, a gwella’r broses addysgu honno.  

Mae'r Athro Williams yn Athro er Anrhydedd yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor a chyn Deon Cysylltiol ac Athro mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol RMIT, Melbourne, Awstralia. Mae’n Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Glyndŵr a Phrifysgol De Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2020

Athro 'Food Dudes' yn cael ei benodi’n Arbenigwr Ewropeaidd

Mae’r Athro Fergus Lowe, sy'n arwain rhaglen bwyta'n iach y ‘Food Dudes’ llwyddiannus ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei benodi’n aelod parhaol o Grŵp   Arbenigwyr y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n rhoi cyngor technegol ar Gynllun  Ffrwythau i Ysgolion y Comisiwn.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2011

Athro Gwadd mewn Iechyd Plant a Nyrsio Plant

Mae'r Athro Jane Noyes, Athro Iechyd Nyrsio ac  Ymchwil i Wasanaethau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, wedi'i phenodi’n Athro Gwadd yn Ysgol Systemau Nyrsio, Bydwreigiaeth ac Iechyd, Coleg y Brifysgol Dulyn, Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2012

Athro o Brifysgol Bangor yn darganfod sgript ffilm ‘golledig’ Kubrick

Mae'r Athro Nathan Abrams o Brifysgol Bangor, sy’n arbenigwr ar Stanley Kubrick, wedi ailddarganfod sgript ffilm a luniwyd gan y cyfarwyddwr yn 1956 ac y credid oedd wedi mynd ar goll.

Ei theitl oedd Burning Secret, sef addasiad o nofel fer o’r un enw a gyhoeddwyd yn 1913 gan Stefan Zweig, y nofelydd o Fienna.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2018

Athro o Brifysgol Bangor yn siarad â Grŵp Diddordeb Senedd Ewrop ar Iechyd Meddwl, Lles ac Anhwylderau Ymenyddol

Rhoddodd yr Athro Peter Huxley o'r Gaolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor arweiniad arbenigol i'r gwaith o ddatblygu mynegai cynhwysiant cymdeithasol iechyd meddwl (gan yr "Economist Intelligence Unit") sy'n cymharu'r polisïau a'r arferion cynhwysiant iechyd meddwl mewn 38 o wledydd yn Ewrop.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2014

Athro o Fangor yn cael ei benodi’n Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion

Mae'r Athro Chris Collins, Pennaeth Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi'i ethol yn Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion.  Bydd yn gweithredu fel aelod o driawd arlywyddol y Gymdeithas tan fis Ebrill 2020, pan fydd yn camu i rôl yr Arlywydd.

Mae'r Athro Collins yn dilyn yn ôl troed cerddor blaenllaw arall a Phennaeth Ysgol. Bu'r cyfansoddwr, yr Athro William Mathias yn yr un rôl ym 1989-90.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

Athro o Fangor yn cael ei benodi’n Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion

Mae'r Athro Chris Collins, Pennaeth Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi'i ethol yn Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion.  Bydd yn gweithredu fel aelod o driawd arlywyddol y Gymdeithas tan fis Ebrill 2020, pan fydd yn camu i rôl yr Arlywydd.

Mae'r Athro Collins yn dilyn yn ôl troed cerddor blaenllaw arall a Phennaeth Ysgol. Bu'r cyfansoddwr, yr Athro William Mathias yn yr un rôl ym 1989-90.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

Athro o Fangor yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd Seafish

Mae ecolegydd môr, yr Athro Michel Kaiser o Brifysgol Bangor, wedi’i benodi’n Is- Gadeirydd bwrdd Seafish hyd Fawrth 2012.

Mae Seafish yn Gorff Cyhoeddus All-adrannol (Non-departmental Public Body neu NDPB), sy’n gweithio ar draws holl sectorau’r diwydiant bwyd môr i hybu bwyd môr cynaliadwy o ansawdd uchel.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Athro o Fangor yn ennill Medal Hugh Owen

Dyfarnwyd Medal Hugh Owen Cymdeithas Ddysgedig Cymru i’r Athro Enlli Thomas, Athro a Chyfarwyddwr Ymchwil ac Effaith, yr Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor, am gyfraniadau i ymchwil addysgol, i gydnabod ei harbenigedd ar y Gymraeg, dwyieithrwydd ac astudiaethau mewn addysgu, dysgu a defnyddio’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Athro o Ysgol y Gymraeg yn Lansio Dwy Gyfrol yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam

Am hanner dydd brynhawn Llun, 1 Awst, ar stondin Prifysgol Bangor ar faes Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, bydd yr Athro Gerwyn Wiliams o Ysgol y Gymraeg yn lansio dwy gyfrol newydd sbon.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2011

Athro Prifysgol Bangor yn curadu Mis Hanes Iddewig 2019

Mae'r Athro Nathan Abrams, academydd yn Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi chwarae rhan fawr yn curadu'r rhaglen ar gyfer y Mis Hanes Iddewig, Mawrth 2019.

Thema'r Mis Hanes Iddewig eleni yw Sgrin Fawr Sgrin Fach, Iddewon yn Sinema a Theledu Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2019

Athro ymhlith ymchwilwyr mwyaf dylanwadol y byd

Mae'r Athro Jo Rycroft-Malone, Athro mewn Gwasanaethau Iechyd ac Ymchwil Weithredu yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi'i gosod ymhlith ymchwilwyr mwyaf dylanwadol y byd.

Un mesur arwyddocaol a phwysig o ymchwil academaidd yw pa mor aml y dyfynnir papurau ymchwil academaidd, neu y cyfeirir atynt, mewn erthyglau academaidd eraill. Mae gwaith Yr Athro Rycroft-Malone yn ymddangos ar y rhestr sydd newydd ei chyhoeddi, y 'Thompson Reuters Highly Cited Researchers 2014', sy'n cynrychioli meddyliau gwyddonol mwyaf blaenllaw y byd.

Mae'r Athro Rycroft-Malone ymhlith dros dair mil o ymchwilwyr o bob rhan o'r byd sy'n ennill yr anrhydedd drwy ysgrifennu'r nifer fwyaf o adroddiadau. Pennwyd hyn yn swyddogol gan Essential Science Indicators℠ fel papurau y dyfynnir llawer arnynt - gan sefyll ymhlith yr 1% uchaf a ddyfynnir fwyaf am eu maes pwnc a blwyddyn cyhoeddi, a farnwyd gan gymheiriaid i fod o arwyddocâd penodol, ac ennill iddynt nod effaith eithriadol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2014

Athro ym Mhrifysgol Bangor yn ennill gwobr Cyflawniad Oes mewn Seicoleg gan Gymdeithas Seicolegol Prydain

Mae'r Athro Judy Hutchings ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn y wobr Cyflawniad Oes mewn Seicoleg gan Fwrdd Ymarfer Cymdeithas Seicolegol Prydain. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Awst 2020

Athro ymysg 28 o wyddonwyr cymdeithas blaenllaw i dderbyn teitl Academydd

Mae Bob Woods, Athro Seicoleg Glinigol Pobl Hŷn ym Mhrifysgol Bangor, yn un o 28 o wyddonwyr cymdeithas blaenllaw i dderbyn teitl Academydd o fewn yr Academi Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Athro yn Arwain y Ffordd

Mae myfyriwr addysg o Brifysgol Bangor wedi helpu disgyblion Ysgol Friars i gyrraedd rownd derfynol genedlaethol cystadleuaeth Fformiwla 1.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

Athro yn derbyn medaliwn Churchill

Yn ddiweddar cyflwynwyd medaliwn Churchill i'r Athro Nigel John o Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor mewn seremoni wobrwyo bwysig a gynhelir bob dwy flynedd yn Llundain, ar ôl cwblhau ei Gymrodoriaeth Teithio Winston Churchill yn llwyddiannus.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2014

Athro yn dod yn aelod Anrhydeddus Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU

Cyflwynir aelodaeth Anrhydeddus Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU i'r Athro Rhiannon Tudor Edwards, Cyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd a Gwyddorau Meddygol, mewn Seremoni Wobrwyo yng Nghynhadledd y Gyfadran ym Manceinion heddiw (2 Gorffennaf).

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2014

Athro Ysgrifennu Creadigol yn ennill Gwobr

Mae’r Athro a’r bardd, Zoë Skoulding, wedi ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn, yng nghategori Barddoniaeth Saesneg am ei chasgliad diweddaraf, Footnotes to Water.

Mae Footnotes to Water yn dilyn hynt dwy afon anghofiedig, sef Afon Adda ym Mangor ac Afon Bièvre ym Mharis, yn ogystal â dilyn defaid ar lwybrau llenyddol hyd fynyddoedd Cymru. Dyma un o’r cyfrolau a ddewiswyd gan y Poetry Book Society y llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2020

Aur i godwyr pwysau Prifysgol Bangor

Bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cymryd eu lle ar y podiwm ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prifysgolion a Cholegau Prydain a gynhaliwyd ym Mhrifysgol St Mary’s yn Twickenham yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2018

Awdur lleol yn rhoi copi o’i lyfr newydd i Lyfrgell Prifysgol Bangor

Mae awdur lleol, Dr Robert Atenstaedt, wedi cyflwyno copi o’i lyfr ar feddygaeth yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i lyfrgell Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2011

Awduron rhyngwladol yn ymweld eto

Mae'r cysylltiad agos rhwng Ty Cyfieithu Cymru yn Llanystumdwy ac Ysgol y Gymraeg yn parhau. Ar ddiwedd 2012 daeth awdur a bardd o'r Ffindir, Harry Salmeniemmi, at y seminar Ysgrifennu Creadigol i drafod ac i ddarllen ei waith.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

A wnewch chi bleidleisio dros ‘fwydydd Hyll’?

Wnaethoch chi brynu  ‘bwydydd hyll’ o’r Siop dros dro Bwydydd Hyll ym Mangor yn ddiweddar? Ydych chi’n meddwl ei fod yn syniad busnes gwych?

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Awr Ddaear 2018

Mae’r Brifysgol yn helpu i adeiladu dyfodol disgleiriach trwy gefnogi Awr Ddaear WWF. Mae hwn yn ddigwyddiad trawiadol a symbolaidd lle diffoddir y goleuadau ac mae’n tynnu sylw’r byd at ein planed a’r angen i’w gwarchod.

I ddathlu’r degfed Awr Ddaear yng Nghymru, bydd y Brifysgol yn diffodd y llifoleuadau ar ei Brif Adeilad am yr awr, ac yn annog staff a myfyrwyr i ymuno drwy gymryd y camau y gallant.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2018

Awydd adeiladu rhyngrwyd eich hun neu hyd yn oed robot?

Oes gennych chi awydd adeiladu robot? Mae Technocamps wrthi’n trefnu digwyddiadau diddorol rhad ac am ddim ar gyfer pobl ifanc 11-19 oed. Felly dewch draw a chymryd rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2013

A ydych yn cael digon o ymarfer corff i fynd yn sâl?

A ddylech ymarfer yn galetach neu am fwy o amser?

Mae rasys Marathon a rasys dygnwch yn dod yn fwyfwy poblogaidd, ac felly hefyd yr awch am ymarfer yn ddwys, megis mewn dulliau a dosbarthiadau hyfforddi dwys ‘spike’ neu ‘buzz’. Ond p’un sydd orau i chi? Neu, fel arall, p’un fydd yn achosi’r niwed lleiaf i’ch system imiwnedd?

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor yn herio’r meddylfryd cyfredol fod ymarferion hwy, llai straenus yn llai niweidiol i’r system imiwnedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2014

A yw menywod o'r diwedd wedi torri drwy'r nenfwd gwydr gwleidyddol?

Darlith gyhoeddus: From “What? A Woman?” to “What a Woman!”

A yw menywod o'r diwedd wedi torri drwy'r nenfwd gwydr gwleidyddol? A yw Hillary Clinton, Theresa May, Angela Merkel, Nicola Sturgeon a Leanne Wood yn symptomau o newid sylfaenol neu'n ddim ond gwyriadau mewn maes lle mae dynion yn tra-arglwyddiaethu'n barhaus? A all merched hefyd godi i'r brig mewn meysydd eraill, neu a ydynt yn brwydro yn nannedd anfanteision?

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2016

A yw pobol yn cael eu geni’n brynwyr ynteu eu gwneud yn brynwyr?

A yw pobol yn cael eu geni’n brynwyr ynteu eu gwneud yn brynwyr?

A yw pobl  yn cael eu denu at yrfa mewn prynu oherwydd eu sgiliau neu eu tueddfryd? Pa nodwedd yw’r pwysicaf ar gyfer prynwr: deallusrwydd emosiynol neu IQ?

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2012

A yw’r Arctig yn dod o’i aeafgwsg?

Efallai bod y gaeafau wedi bod yn fwy garw yn y Deyrnas Unedig yn ddiweddar oherwydd bod llai o rew dros Gefnfor yr Arctig.

 

Mae’r rhew wedi bod yn cadw newidiadau yn nhymheredd y môr o’r atmosffer. Ond gallai’r ffaith fod y rhew yn cilio gael effaith ar ein hinsawdd.

 

“Mae rhai hinsoddegwyr yn credu bod absenoldeb rhew môr i’r gogledd o Siberia yn yr hydref y llynedd wedi galluogi i’r môr agored gynhesu’r atmosffer, gan newid patrymau’r gwynt a datblygu system o wasgedd atmosfferig uchel dros Siberia. Mae hyn wedyn yn arwain at aer oer yn cael ei yrru i’r de o’r Arctig, dros ogledd Ewrop”, eglurodd Dr Tom Rippeth o Brifysgol Bangor.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2011

A yw'r cyfryngau cymdeithasol yn dylanwadu ar faint o ymarfer corff rydych yn ei wneud?

Yn sgil y pryderon sy'n codi ynglŷn â dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar ganfyddiadau pobl ifanc ynghylch y ddelwedd sydd ganddynt o'u cyrff eu hunain, mae gwyddonwyr chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor yn gofyn a yw'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar ein cyfranogiad mewn ymarfer corff a sut, a phwy a beth yw'r ysgogwyr?

Yn rhyfedd ddigon, ychydig iawn o ymchwil sydd wedi'i gyhoeddi ynglŷn ag effaith y cyfryngau cymdeithasol ar gyfranogiad mewn ymarfer corff, er bod nifer o ddylanwadwyr, hyfforddwyr a chyfranogwyr yn rhannu eu cynghorion a'u buddugoliaethau ar amrywiol lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol. A allai'r cyfryngau cymdeithasol fod yn ddylanwad cadarnhaol hefyd, ac annog rhai i gymryd rhan mewn ymarfer corff neu i ffurfio delwedd iachach o'u cyrff?

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2019

A yw rhaglenni natur yn ein twyllo i feddwl bod cyflwr ein planed yn iawn?

Mae ymchwil i raglenni byd natur diweddar y BBC a Netflix yn awgrymu, er bod y rhaglenni yn sôn fwyfwy am fygythiadau sy'n wynebu byd natur, nid ydynt yn aml yn dangos maint llawn y dinistr amgylcheddol a achosir gan bobl

Mae consensws gwyddonol cryf bod natur yn cael ei heffeithio'n ddifrifol gan bobl, bod cyfradd difodiant rhywogaethau yn cyflymu, a bod hyn yn cael effeithiau difrifol. Mae rhaglenni byd natur wedi cael eu beirniadu o bryd i’w gilydd am beidio â dangos i ba raddau y mae'r amgylchedd yn dioddef. Mae astudiaeth newydd wedi canfod, er bod rhaglenni byd natur poblogaidd diweddar yn trafod mwy o'r bygythiadau sy'n wynebu'r rhyfeddodau natur a bortreadir, mae byd natur yn dal i gael ei ddangos yn bennaf fel rhywbeth dilychwyn heb ei gyffwrdd, a gall hyn arwain at ddifaterwch ymysg gwylwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2019

Baby Friendly Award i Brifysgol Bangor

Bangor University is the first university in Wales to have been awarded the prestigious Baby Friendly Award and is the latest university to gain recognition from Unicef UK for the high levels of training in breastfeeding provided to students on its midwifery course. Student midwives enrolled in the midwifery programme at Bangor University will now graduate with an extra qualification, which will save them having to complete further training when they are employed as midwives.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2018

BAFTA Cymru a Pontio yn cyflwyno rhagddangosiad arbennig o King Arthur: Legend of the Sword

Mae’n bleser gan BAFTA Cymru a Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor gyhoeddi rhagddangosiad arbennig o’r ffilm hir-ddisgwyliedig KING ARTHUR: LEGEND ON THE SWORD yn Sinema Pontio Nos Sul, 14 Mai am 8pm.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017

Banciau Bwyd ar gynnydd yng Nghymru

Bellach mae gan Gymru 157 banc bwyd, yn cefnogi pobol mewn peryg o beidio â gallu bwydo’u hunain a’u teuluoedd (data a gasglwyd Gorffennaf 2015), o gymharu ag 16 yn 1998.

Daw’r ystadegau newydd hyn o broject ymchwil gan David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

Band Jazz Tryfan yn ymuno â Circa Tsuica ar gyfer eu sioe syrcas Now or Never

Daw’r cwmni Ffrengig Circa Tsuica â'u Pabell Fawr i Fangor gan ymuno â Band Jazz Tryfan ar gyfer eu sioe syrcas ddiweddaraf, Now or Never.  

Cyflwynir gan Crying Out Loud fel rhan o Circus250, dathliad cenedlaethol i nodi pen-blwydd y syrcas fodern yn 250 oed 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018

Baner 13 Mawrth 2017

Fel nifer o sefydliadau ar draws Prydain, mae'r Brifysgol wedi codi baner y Gymanwlad i nodi Gwyl y Gymanwlad. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017

Baner y Brifysgol

Codwyd Baner y Brifysgol er cof am Kevin Larkin, myfyriwr yn yr Ysgol Seicoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2018

Baner y Brifysgol

Codwyd baner y Brifysgol er cof am Robert Morris Owen, Cymrawd Anrhydeddus y Brifysgol. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2019

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i’r Athro Antony Carr, Athro Emeritws yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2019

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i Suzanne Rowlands, aelod o staff yn y Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2019

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i Dr Julie Davies, aelod o staff yn yr Ysgol Seicoleg. Cynhelir ei hangladd heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2018

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i Dr Robert Jones, cyn aelod o staff yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg).

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2018

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i Mr Martin Davies, aelod o staff yn yr Adran Gwasanaethau Eiddo a Champws.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2018

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i’r Athro John Lewis, cyn Athro yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2019

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i Dr Ian Lucas, cyn aelod o staff yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2018

Baner y Brifysgol

Mae Baner y Brifysgol yn chwifio fel teyrnged i’r Athro Robert Pascall a fu'n Bennaeth yr Adran Gerddoriaeth o 1998 i 2005.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2018

Baner y Gymanwlad

Fel nifer o sefydliadau ar draws Prydain, mae'r Brifysgol wedi codi baner y Gymanwlad i nodi Gwyl y Gymanwlad.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2019

Baner yr Enfys yn hedfan ar Brifysgol Bangor heddiw!

Mae Prifysgol Bangor yn croesawu myfyrwyr a staff o bob cefndir, tarddiad, cred a chyfeiriadedd rhywiol. Ac rydym yn falch o hynny!

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2019

Bang Goes the Theory yn dod i Fangor

Yn dilyn yr helbul diweddar ynghylch cig ceffyl a ddarganfuwyd ynghanol cigoedd eraill, mae’r rhaglen wyddoniaeth boblogaidd Bang Goes the Theory (BBC 2 Cymru 18.30 Mawrth 8 Ebrill 2013/ Llun 8 Ebrill 19.30 BBC One ond nid yn y rhanbarthau) yn edrych ar sut  y gellir defnyddio technegau  genynnol (DNA) newydd i adnabod y pysgodyn ar eich plât.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2013

Bangor a Phrifysgolion Santander yn cynnig cymorth drwy Lwfans Cynhaliaeth Mentergarwch yn ystod argyfwng COVID

Bangor University and Santander Universities are supporting student and graduates with their businesses and new ventures through the COVID-19 pandemic. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2020

Bangor a Pontio: Llwyddiant Byd-eang Bloomsday

Yn gynharach yr wythnos hon, fel rhan o ddigwyddiad rhyngwladol Global Bloomsday, cydweithiodd Pontio ag Ysgol Saesneg ac Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor i gynhyrchu perfformiad rhyfeddol o'r bennod 'Sirens' allan o'r nofel Ulysses gan yr awdur o Iwerddon, James Joyce.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2013

Bangor i groesawu Ysgolheigion o bwys

Bydd Prifysgol Bangor yn croesawu arweinwyr rhyngwladol y dyfodol i astudio yn y Brifysgol o dan  raglen Ysgoloriaethau Chevening, sydd yn rhaglen uchel ei pharch. Mae'r Brifysgol yn un o’r ychydig brifysgolion yn y DU i groesawu Ysgolorion Chevening ac yn ymuno â phrifysgolion Caergrawnt a Durham wrth gynnig y rhaglen Ysgoloriaethau Partneriaeth Ganolog.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2013

Bangor i gynnal noson wobrwyo cystadleuaeth ffuglen ddigidol 'boblogaidd' gyntaf y DU

Bydd y gystadleuaeth gyntaf yn y DU i ddarganfod yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd newydd yn gwobrwyo ei henillwyr nos Iau, 25 Mai ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2017

Bangor’s Students Union nominated for seven Awards

Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar Prifysgol Bangor wedi ei enwebu am ddim llai na saith Gwobr yng Ngwobrau Blynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru)

Bu panel o feirniaid annibynnol yn cwtogi’r rhestr hir o dros 80 o enwebiadau  i lawr i’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau eleni.

Mae’r Undeb ei hun ym Mangor ar restr fer ‘Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn’ a Rhys Dart, Rheolwr yr Undeb, ar restr fer Gwobr Simpson-King i Aelod Staff y Flwyddyn mewn Undeb Myfyrwyr. Ac yntau’n Gadeirydd y Gymdeithas Ddaearyddol, sydd wedi’i henwebu  am Wobr Clwb neu Gymdeithas y Flwyddyn, mae Chris Bibby yntau wedi’i enwebu am wobr Myfyriwr y Flwyddyn Endersleigh. Mae dau o Fangor ymhlith pedwar enwebiad am Gynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn: Martyn Curzey, o Ysgol Gemeg y Brifysgol a Marta Napodano, sy’n cynrychioli ei chyd fyfyrwyr yn Ysgol y Saesneg. Mae Katherine Young, sydd yn ysgrifennu i  bapur Cymraeg y Brifysgol, Y Llef, ar restr fer gwobr  Myfyriwr Newyddiadurol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2013

Bangor ymysg 200 prifysgol orau'r byd

Mewn tabl cynghrair sydd newydd ei gyhoeddi mae Prifysgol Bangor yn ymddangos ymysg sefydliadau gorau'r byd.  Rhestrir y Brifysgol yn y 200 prifysgol uchaf yn achos pedwar o'r 30 o bynciau sy'n ymddangos eleni yn y tabl dylanwadol 'QS World University Rankings by Subject' (www.topuniversities.com).

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2014

Bangor ymysg prifysgolion gwyrddaf y byd

Mae Prifysgol Bangor wedi ei cael ei rhoi yn safle 22 mewn tabl cynghrair rhyngwladol o’r prifysgolion  gwyrddaf eu hagwedd.

Mae UI Green Metric, tabl cynghrair a gynhyrchir gan Universitas Indonesia, yn tynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd. Mae’n mesur y prifysgolion sy’n cymryd rhan yn ôl eu hymrwymiad i ddatblygu rhwydwaith mewnol sydd yn ‘gyfeillgar i’r amgylchedd’.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016

Bangor yn arloesi dull newydd o hyfforddi Cwnselwyr

Amcangyfrifir y bydd un mewn pedwar oedolyn yn cael trafferthion iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol, a materion yn ymwneud ag iechyd meddwl yw achos unigol mwyaf anabledd yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol wedi gwneud addewid i fuddsoddi dros un biliwn i drawsnewid gofal iechyd meddwl ar draws y Deyrnas Unedig. Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Bangor ymateb i'r cynnydd mewn angen am gwnselwyr trwy gyflwyno gradd Meistr mewn Cwnsela. Mae'r cwrs cyffrous hwn yn cynnig cyfle newydd ar gyfer hyfforddiant therapiwtig yng Ngogledd Cymru ac yn bwriadu creu cenhedlaeth newydd o gwnselwyr i gefnogi’r rheiny sydd mewn angen.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2017

Bangor yn arwain Prifysgolion Cymru o ran bod yn ‘wyrdd’

Prifysgol Bangor yw’r Brifysgol fwyaf ‘gwyrdd’ yng Nghymru, yn ôl ’People and Planet’, sef y rhwydwaith myfyrwyr mwyaf ym Mhrydain sy’n ymgyrchu i ddod â thlodi byd-eang i ben, cefnogi hawliau dynol ac amddiffyn yr amgylchedd.  Yng Nghynghrair 2013, a gyhoeddwyd ym mhapur newydd  The Guardian, roedd Prifysgol Bangor ar y brig o blith prifysgolion Cymru, ac  ymysg  yr 20 prifysgol ar frig y Gynghrair Werdd o brifysgolion y DU.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2013

Bangor yn arwain prosiect arloesol i drawsnewid addysg cyfraith cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi llwyddo i ennill grant strategol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i arwain prosiect traws-sefydliad cyffrous. Y bwriad yw paratoi cyfres o werslyfrau pynciol Cymraeg eu hiaith ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio’r Gyfraith ym mhrifysgolion Cymru, a hynny gan arbenigwyr cydnabyddedig yn y meysydd perthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Bangor yn arwain y sector fel y prif ddarparwr addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Mae’r ystadegau diweddaraf ynglŷn ag astudiaethau cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgolion Cymru wedi datgelu fod Bangor yn parhau i arwain y sector fel y prif ddarparwr gyda mwy yn astudio cyfran helaeth o’u cwrs yn Gymraeg yno nag yn unman arall.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2016

Bangor yn cadw’i safle ymhlith Prifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Bangor wedi cadw’i safle fel un o’r 350 o brifysgolion gorau’r byd, yn ôl y Times Higher Education World University Rankings a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 2 Hydref 2014).

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Bangor yn cael effaith

Mae tabl cynghrair  sydd newydd ei gyhoeddi yn mesur yr effaith go iawn ar gymdeithas gan Brifysgolion y tu allan i'w hymchwil a'u haddysgu.

Mae canlyniadau Cynghrair Effaith Prifysgol yn datgelu rhestr newydd sbon o sefydliadau, ac yn gosod Prifysgol Bangor ymhlith y 200 o sefydliadau sy'n perfformio orau yn y byd. Mae 23 o brifysgolion eraill y DU yn ymuno â Phrifysgol Bangor ymhlith y 200 uchaf, gyda Bangor yn yr unig Brifysgol o Gymru i’w chynnwys.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2019

Bangor yn cyfrannu at Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru

Mae darlithwyr yn yr Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor i chwarae rhan allweddol mewn darparu cefnogaeth ymchwil i athletwyr Cymreig elît wireddu eu gobeithion o ennill medalau yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2018. 

Fel rhan o Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru (Welsh Institute of Performance Science- WIPS), mae'r Doctoriaid Sam Oliver, Stuart Beattie ac Anthony Blanchfield o SSHES wedi cael eu penodi'n arweinwyr ymchwil ym meysydd ffisioleg amgylcheddol, gwyddor hyfforddi a ffisioleg perfformio i gefnogi Chwaraeon Cymru i ddarparu strategaethau perfformio ymarferol arloesol i athletwyr elît o Gymru a staff ategol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016

Bangor yn cyfrannu at Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru

Mae darlithwyr yn yr Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor i chwarae rhan allweddol mewn darparu cefnogaeth ymchwil i athletwyr Cymreig elît wireddu eu gobeithion o ennill medalau yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2018. 

Fel rhan o Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru (Welsh Institute of Performance Science- WIPS), mae'r Doctoriaid Sam Oliver, Stuart Beattie ac Anthony Blanchfield o SSHES wedi cael eu penodi'n arweinwyr ymchwil ym meysydd ffisioleg amgylcheddol, gwyddor hyfforddi a ffisioleg perfformio i gefnogi Chwaraeon Cymru i ddarparu strategaethau perfformio ymarferol arloesol i athletwyr elît o Gymru a staff ategol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016

Bangor yn cymryd rhan yn y gynhadledd gwyddor gymdeithasol fwyaf yng Nghymru

Mae Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), sydd bellach yn ei phumed flwyddyn, yn dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisïau a gwyddonwyr cymdeithasol i drafod themâu fel iechyd; gofal cymdeithasol; lles; addysg; diwylliant a gwerthoedd; yr amgylchedd; marchnadoedd llafur; datganoli; a chymdeithas sifil.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2014

Bangor yn cynnal yr ail gystadleuaeth flynyddol ar ysgrifennu ffuglen ddigidol 'boblogaidd'

Bydd y gystadleuaeth gyntaf yn y DU i ddarganfod yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd newydd yn cael ei chynnal am yr eildro trwy bartneriaeth â Phrifysgol Bangor a'r cyhoeddwr lleol Wonderbox.

Mae'r Gystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol, a gynhelir gan Brifysgol Bangor a Wonderbox Publishing, yn cael ei hariannu gan Wobr Cyflymu Effaith yr ESRC ym Mangor. Gwahoddir ceisiadau gan bobl o bob rhan o'r byd mewn dwy iaith - Cymraeg neu Saesneg i wonderboxpublishing.com

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2017

Bangor yn cyrraedd yr 20 uchaf yn nhabl cynghrair Prifysgolion Gwyrdd y byd

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi ennill safle 19 i'r brifysgol mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.  Bu 301 o brifysgolion mewn 61 gwlad yn cystadlu yn y tabl cynghrair a lansiwyd gan Universitas Indonesia yn 2010 i dynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2014

Bangor yn dathlu cae chwarae pob tywydd i fyfyrwyr a'r gymuned leol

Mae Prifysgol Bangor a Chlwb Pêl-droed Dinas Bangor yn dathlu lansio project cae chwarae pob tywydd a fydd yn dod â myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Bangor yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Ar 24 Chwefror bydd Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn dod â digwyddiad blynyddol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn ôl i Fangor, gyda gorymdaith liwgar y ddraig a Gala Tsieineaidd i ddathlu 2018, Blwyddyn y Ci.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2018

Bangor yn ennill Cymrodoriaeth Arweinydd y Dyfodol

Mae academydd yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor wedi ennill Cymrodoriaeth bwysig Arweinydd y Dyfodol gan Ymchwil ac Arloesi'r DU (UKRI), un o brif gyrff cyllido'r Deyrnas Unedig.

Mae Dr Chris Staples yn ymuno â phrif ymchwilwyr ac arloeswyr  o bob rhan o'r wlad i dderbyn cyfran o'r £78 miliwn a ddyfernir fel Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol. Bwriad y buddsoddiad yw rhoi hwb i'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr gwyddonol, i gynnal eu gwaith ymchwil arloesol ac i ddatblygu annibyniaeth eu hymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2019

Bangor yn ennill grant o bwys gan yr Academi Addysg Uwch

Mae tri academydd o Brifysgol Bangor wedi ennill grant sylweddol gan yr Academi Addysg Uwch (AAU)  a fydd yn cefnogi datblygiad dysgu ac addysgu ar draws addysg uwch y DU.

Bydd Dr Nicola Callow,  Dr James Hardy a Dr Calum Arthur o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn arwain rhaglen  a fydd yn ymchwilio i "Effaith goruchwyliaeth drawsnewidiol ar  ennill myfyrwyr, eu cadw a sicrhau eu llwyddiant."

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2012

Bangor yn fuddugol yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol

Bu myfyrwyr Cymraeg o brifysgolion Cymru’n mwynhau penwythnos o gystadlu a chymdeithasu yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol a gynhaliwyd ym Mangor dros y penwythnos ( 17-19 Chwefror).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Bangor yng Nghefnfor India

Mae biolegwyr môr o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor newydd ddychwelyd o daith wyddonol a chadwraeth i Diriogaeth Brydeinig Cefnfor India. Ar hyn o bryd y diriogaeth hon, sydd 7˚ i'r de o'r cyhydedd, islaw'r Maldives, yw Gwarchodfa Fôr fwyaf y byd.  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Bangor yn helpu i drechu'r bwlis

 Ymchwilwyr yn y Ganolfan Ymyrraeth ar sail Tystiolaeth (CEBEI), sy'n rhan o'r Ysgol Seicoleg, oedd y rhai cyntaf ym Mhrydain i werthuso effeithiolrwydd rhaglen gwrth-fwlio KiVa a grëwyd yn y Ffindir.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2015

Bangor yn paratoi at gyfres olaf Game of Thrones

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Mae dilynwyr selog Game of Thrones yn aros yn eiddgar i wylio'r 8fed gyfres ym mis Ebrill, ond mae academyddion Prifysgol Bangor yn edrych ar y nofelau a'u dylanwad ar y gyfres deledu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2019

Bangor yn y 10% uchaf o brifysgolion gwyrddaf y byd

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi ennill safle uchel i'r brifysgol unwaith eto mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.  Lansiwyd UI Green Metric, tabl cynghrair o brifysgolion gwyrddaf y byd, gan Universitas Indonesia yn 2010 i dynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd. Bob blwyddyn mae nifer y prifysgolion sy'n cymryd rhan yn cynyddu; yn y gynghrair bresennol gwnaeth 360 o brifysgolion o 62 o wledydd gystadlu a rhoddwyd Bangor yn safle 28.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2015

Bangor yn y 10 uchaf yng nghynghrair gwyrdd byd-eang

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos yn y ddegfed safle yn y byd am ei ymrwymiad i gynaliadwyedd yn ôl tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae’r Brifysgol yn un o bedair prifysgol ym Mhrydain sydd yn ymddangos yn neg uchaf UI Green Metric, tabl cynghrair o brifysgolion gwyrddaf y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2019

Bangor yn y 10 uchaf yng nghynghrair gwyrdd byd-eang

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos yn yr wythfed safle yn y byd am ei ymrwymiad i gynaliadwyedd  yn ôl tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae’r Brifysgol yn un o bedair prifysgol ym Mhrydain sydd yn ymddangos yn neg uchaf UI Green Metric, tabl cynghrair o brifysgolion gwyrddaf y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2019

Bangor yn y 10 uchaf yng nghynghrair gwyrdd byd-eang

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi cael ei gadarnhau unwaith eto mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Cafodd UI Green Metric, tabl cynghrair o brifysgolion gwyrddaf y byd, ei lansio gyntaf gan Universitas Indonesia yn 2010 i dynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd. Ers hynny mae nifer y prifysgolion sy'n cymryd rhan wedi cynyddu; eleni gwnaeth 619 o brifysgolion o 76 o wledydd gymryd rhan, o'i gymharu â 516 o brifysgolion y llynedd. Yn y tabl cynghrair cyfredol, mae Prifysgol Bangor wedi codi wyth safle i'r wythfed safle, sy'n ein gosod ni ymhlith y 2% uchaf o brifysgolion sy'n cymryd rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2017

Bangor yn y 4% uchaf o Brifysgolion Gwyrddaf y Byd

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi ennill safle uchel i'r brifysgol unwaith eto mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.  Yng nghynghrair diweddaraf UI Green Metric mae Prifysgol Bangor wedi symud ddeuddeg safle yn uwch i safle 16, sy’n ein gosod yn y 4% uchaf o’r prifysgolion sy’n cymryd rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2017

Bangor yn ymuno â sesiwn holi ac ateb The Guardian heddiw

Mae Dr Roger Slack, Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Dulliau Ymchwilio yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn  sesiwn holi ac ateb The Guardian ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Cymdeithaseg heddiw (Mercher 18 Mai) rhwng 1.00- 4.00.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2011

Bangor yn ymuno â threial Microsoft byd-eang

Mae dull addysgu’r brifysgol, sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr ac yn eu hannog i ddangos menter, wedi arwain at ddyfarnu safon Aur i’r brifysgol am addysgu. Caiff y dull hwnnw ei adlewyrchu mewn project newydd.

Mae’r Ysgol Addysg yn cydweithio gyda Microsoft i alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ddinasyddion digidol yr unfed ganrif ar hugain. Bangor yw’r unig brifysgol yng Nghymru, ac un o ddim ond tair prifysgol yn y Deyrnas Unedig, i beilota defnyddio deunyddiau Microsoft Education yn un o’n cyrsiau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2017

Bangor yn yr 20 uchaf ym Mhrydain am safon Profiad Myfyrwyr yno

Mae staff uwch Prifysgol Bangor wedi croesawu canlyniadau Arolwg Profiad Myfyrwyr y Times Higher Education, sy’n gosod y Brifysgol ymysg 20 prifysgol orau gwledydd Prydain o ran boddhad myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Barcutiaid Tsieineaidd dros Dreborth

Ddydd Sul, 4 Mai, cynhelir ail Ŵyl Barcutiaid Tsieineaidd Bangor yng Ngardd Fotaneg Treborth. Bydd yn brynhawn lliwgar o hwyl i'r teulu yng ngerddi hyfryd Treborth a threfnir yr achlysur gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

Mae'r Ŵyl Farcutiaid eleni'n ddilyniant i'r digwyddiad hynod lwyddiannus a drefnwyd gan Sefydliad Confucius fis Medi diwethaf, pan gymerodd cannoedd o bobl o Ogledd Cymru ran mewn gweithdai paentio barcutiaid Tsieineaidd ac yna rhoi cynnig ar eu hedfan mewn gwahanol fannau ar draws y rhanbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2014

Bardd o Fangor ar restr fer prif wobr

Mae bardd byd-enwog, y mae ei gwaith eisoes wedi ei gyfieithu i 18 o ieithoedd, ar y rhestr fer i brif wobr barddoniaeth.  Rhoddwyd  ar restr fer y Gymdeithas Farddoniaeth ar gyfer Gwobr Ted Hughes am Farddoniaeth Newydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Barddoniaeth yn rhoi llais i ddioddefwyr dementia

Rhagamcanir y gall cymaint ag un o bob tri ohonom ddioddef o ddementia yn y dyfodol felly mae’n sicr yn gyflwr sydd am gyffwrdd â bywydau pob un ohonom mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2012

Bardd Preswyl BBC Radio Cymru

Bydd y prifardd cadeiriol a Chyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, Dr Llion Jones, yn ymgymryd â rôl newydd fel bardd preswyl BBC Radio Cymru y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2014

Barney'r ci yn cael hyd i ddriffter hanner can mlwydd oed

Cafodd cerddwr brwd dipyn o syndod yn ddiweddar pan welodd beth oedd ei gi Barney wedi ei ddarganfod ar y traeth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Bath poeth wedi ymarfer corff yn gwella perfformiad mewn gwres

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor yn dangos bod cael bath poeth wedi ymarfer corff am chwe diwrnod yn olynol yn gostwng tymheredd y corff wrth orffwys ac wrth ymarfer ac yn gwella perfformiad wrth redeg mewn gwres. Meddai’r Athro Walsh, sy’n arwain y tîm a arweiniodd y gwaith:  “I berfformwyr athletaidd sy’n cystadlu mewn gwres, mae strategaeth ‘ymarfer claer, ymdrochi poeth’ yn cynnig ffordd i ymdopi â gwres.”

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2015

BBC yn ffilmio yn yr Ysgol Seicoleg

Ar ddydd Gwener 14 Medi, bu’r BBC yn ffilmio yn Uned Ddelweddu’r Ysgol Seicoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2012

BEACON Cymru yn gyd-sylfaenydd cynghrair newydd lansio i gefnogi twf bio-economi'r DU

Mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yn rhan o gynghrair newydd yn y Deyrnas Unedig- BioPilotsUK, sy’n cael ei lansio i gefnogi twf bio-economi’r DU.

Mae Canolfan Biogyfansoddion y Brifysgol yn bartner ym mhroject arobryn BEACON Cymru, sydd yn un o bum canolfan Ymchwil a Datblygu sefydlog ar draws y DU sydd yn dod ynghyd i ffurfio’r gynghrair newydd, BioPilotsUK. Bydd y gynghrair yn ceisio gosod Prydain yn arweinydd byd-eang ym maes datblygu technoleg bio-buro, a chynhyrchu cynnyrch bioseiliedig - dwy elfen allweddol o'r bio-economi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2016

BEACON yn ennill gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd

Dyfarnwyd gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd 2014 i Ganolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON, partneriaeth ymchwil arloesol o Gymru sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion er mwyn lleihau dibyniaeth ar adnoddau ffosil megis glo a nwy.   

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2014

#bedwyr20: Canolfan Bedwyr yn dathlu 20

Yn y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau i gofnodi ei phen-blwydd yn 20, bydd Canolfan Bedwyr yn agor ei drysau ar gyfer prynhawn agored ddydd Mawrth nesaf 13 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Medi 2016

Being left-handed doesn't mean you are right-brained — so what does it mean?

There have been plenty of claims about what being left-handed means, and whether it changes the type of person someone is – but the truth is something of an enigma. Myths about handedness appear year after year, but researchers have yet to uncover all of what it means to be left-handed.

This article by Emma Karlsson, Postdoctoral researcher in Cognitive Neuroscience, Bangor University is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2019

Beth allech chi ei wneud efo gradd mewn Astudiaethau'r cyfryngau?

9 Awst 1.00-4.00pm

Mae graddedigion cyfryngau'n defnyddio'u cymwysterau i ddilyn amrediad eang o yrfaoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2010

Beth ddigwyddodd i’r syniad o 'daith bwyd'?

 Rhai blynyddoedd yn ôl cawsom ein cynghori i brynu cynnyrch ffres wedi'i dyfu yn y DU i osgoi'r 'daith bwyd' a gysylltir gyda mewnforio ffrwythau a llysiau mewn awyrennau oherwydd pryderon am sut yr oedd hyn yn cyfrannu at ryddhau allyriadau CO2.  Ond mae'n ymddangos bod y pryderon hyn yn llawer rhy syml. Er mwyn gwneud gwir asesiad o 'ôl-troed' bwydydd mae'n rhaid archwilio pob agwedd ar y gweithgareddau cysylltiedig, o hau'r hadau i dyfu'r cynnyrch. 

Ymchwil dan arweiniad Prifysgol Bangor i fuddion cymdeithasol ac amgylcheddol bwyd a dyfir yn lleol a thramor, oedd yr asesiad trwyadl cyntaf erioed o gylch bywyd y gadwyn cynhyrchu cnydau yn ei chyfanrwydd yn cynnwys ffermio, cludiant, storio a choginio.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2014

Beth mae casglu o'r glannau yn ei olygu i gasglwyr a helwyr yn yr oes sydd ohono.

Mae Liz Morris-Webb, ymchwilydd yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion ym Mhrifysgol Bangor, yn chwilio am bobl sy'n casglu o lannau môr Cymru i gymryd rhan yn ei hymchwil.  Os ydych chi'n chwilota am fwyd, abwyd, arian, addysg, meddyginiaethau, ymchwil neu rywbeth mwy anarferol, gallwch gymryd rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2018

Beth mae prifysgolion Cymru wedi ei wneud i ni?

Mae addysg uwch yn effeithio’n gadarnhaol ar gydlyniant cymdeithasol, cyfraddau troseddu, symudedd cymdeithasol, ymgysylltiad dinesig, iechyd a disgwyliad oes, twf economaidd, enillion personol a chyflogaeth. Mae hefyd yn cynhyrchu incwm i Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015

Beth sydd yn achosi i redwyr marathon a chwaraeon eithafol eraill ddal annwyd?

Bydd rhai o’r rhedwyr ym Marathon Eryri eleni (28 Hydref), sy’n cael ei ddisgrifio fel un o marathonau caletaf yn Ewrop, yn helpu ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor gyda’u hymchwil.

Mae ffisiolegwyr ymarfer corff yn yr Ysgol yn awyddus i ddysgu pam fod rhai rhedwyr i’w gweld yn fwy tebygol o fynd yn sâl neu deimlo’n wael ar ôl rhedeg marathon neu ar ôl cymryd rhan mewn gweithgaredd ymarfer corff eithafol, tra bo rhedwyr eraill yn aros yn iach.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2017

Beth sydd yn y gwaed?

Mae arbenigydd o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn cymryd rhan mewn cyfres newydd ar S4C, Yn y Gwaed.

Yn y gyfres, sy’n dechrau nos Iau, 12 Medi am 8.00, ac sy’n helpu llond llaw o bobl ifanc sydd ar goll yn eu gyrfa i geisio dod o hyd i’w galwedigaeth, mae'r Athro Tim Woodman yn un o’r arbenigwyr ar y rhaglen. Mae’n llunio proffil seicolegol o’r unigolion er mwyn asesu  eu cryfderau seicolegol. Gyda’i phrofiad eang o ddilyn achau Cymreig ar draws y byd, yr hanesydd Eilir Ann Daniels fydd yn taflu golau newydd ar hanes teuluol yr unigolion draw yn Aberystwyth. Byddant yna’n awgrymu meysydd gwaith delfrydol i’r unigolyn hwnnw.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2019

Beth sydd yn y pridd o dan ein traed?

Mae myfyriwr o Ganada, sydd â gwreiddiau Cymreig, yn torri tir newydd yn ei ymchwil i asesu beth yn union sy'n byw yn y pridd Cymreig o dan ein traed.

Mae Paul George, myfyriwr PhD sy'n astudio yn Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor a'r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH), wedi cyhoeddi ei ymchwil heddiw (7 Mawrth 2019) yn Nature Communications.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2019

Beth sy’n ein rhwystro rhag sefyll i gael ein ethol i’r Cynulliad?

Mae ymchwilwyr yng Ngholeg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor wedi ennill cytundeb ymchwil pwysig gan Fwrdd Taliadau Annibynnol Cymru y Cynulliad Cenedlaethol i nodi ac ymchwilio i rwystrau a all atal unigolion rhag cyflwyno eu henwau i gael eu hethol i'r Cynulliad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2014

Beth ydi’r ffordd orau o helpu plant gyda chlefyd siwgr i edrych ar ôl eu hunain?

Mae astudiaeth newydd sy’n cael ei harwain ar y cyd gan Brifysgolion Bangor a Chaerdydd, gyda thîm o arbenigwyr o bob rhan o wledydd Prydain, yn ceisio gweld beth yw’r ffordd orau o gyflwyno gwybodaeth i helpu plant a phobl ifanc gyda chlefyd siwgr math 1 i edrych ar ôl eu hunain.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Beth yw ieithoedd dadleuol eu statws?

Rydym yn gyfarwydd â’r term ieithoedd lleiafrifol, yn wir mae’r Gymraeg yn iaith leiafrifol, ac yn cael ei chydnabod a’i chefnogi o’r herwydd, ac mae yna restrau o ieithoedd sydd mewn perygl, ond mae categori arall yn bodoli: sef ieithoedd  dadleuol eu statws ( contested languages).

Ieithoedd yw’r rhain sydd yn ddigon wahanol yn ieithyddol i brif iaith y wlad lle maent yn cael eu siarad i gael eu dosbarthu fel iaith wahanol, ond nad ydynt wedi derbyn statws iaith swyddogol ac yn cael eu hystyried yn  dafodieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2013

Bioamrywiaeth forol ficrosgopig yn adlewyrchu bywyd mwy o faint

Mae ymchwil yn dangos bod dosbarthiad planhigion ac anifeiliaid microsgopig yn ein moroedd yn dynwared patrwm dosbarthiad planhigion ac anifeiliaid mwy o faint ar y tir.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2014

Biotechnoleg ar gyfer Plaleiddiaid

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill grant i ddatblygu plaleiddiad organig gan gyfuno'r arbenigedd a geir yn y Brifysgol Bangor a dau gwmni masnachol.  Gwneir y gwaith yng Ngholeg Gwyddorau Naturiol y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Blas ar Iaith

Cynhaliwyd Gwledd Iaith 2019 Llwybrau Cymru gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar, gyda chefnogaeth nifer o fyfyrwyr sy'n hyrwyddwyr iaith yn y brifysgol a grŵp o Lysgenhadon Iaith sy'n ddisgyblion Blwyddyn 8 yn Ysgol Friars. Cymerodd pedair ysgol gynradd o ogledd Cymru ran yn y digwyddiad (Ysgol Sarn Bach, Ysgol y Santes Ffraid, Ysgol Abererch ac Ysgol Tudweiliog) a bu saith deg pedwar o ddisgyblion o flynyddoedd pump a chwech yn mwynhau'r gweithgareddau a oedd ar gael yn ystod y dydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2019

Bloomageddon: seven clever ways bluebells win the woodland turf war

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr vera Thoss  o’r Ysgol Gemeg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2017

Blue Planet II: can we really halt the coral reef catastrophe?

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro John Turner  o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2017

Blwyddyn 7 yn profi eu gallu i sillafu mewn gwahanol ieithoedd

Mae Llysgenhadon Iaith o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor  wedi helpu i sicrhau bod cystadleuaeth ddiweddar ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 o bob rhan o ogledd Cymru wedi bod yn llawn hwyl a chofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

‘Blynyddoedd Rhyfeddol’ i agor Cyfres Darlithoedd Iechyd a Lles

‘Blynyddoedd Rhyfeddol’ rhaglen sydd yn cefnogi plant ifanc a theuluoedd, ac sydd wedi ennill gwobrau,  ac ymchwil i’w heffeithiolrwydd yw’r pwnc ar gyfer darlith gyhoeddus. Cynhelir ‘Children & Families/Incredible Years’ am 6.00 ddydd Mawrth, 5 Hydref, yn Venue Cymru, Llandudno.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2010

'Bocs offer i athrawon' i leihau trais ymysg plant a thrais yn erbyn plant mewn ysgolion meithrin yn Jamaica

Mae casgliad o strategaethau i athrawon i geisio rhwystro datblygiad cynnar ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu sgiliau cymdeithasol-emosiynol plant ifanc i gael ei brofi ymhellach mewn astudiaeth bedair blynedd yn Kingston, prifddinas Jamaica.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Bôn-gelloedd yn cael eu trin ar ‘labordy ar sglodyn’ am y tro cyntaf

Wrth wireddu cam cyntaf project ymchwil cydweithredol mawr ar draws Ewrop sy’n trin y ddau fath o ganser mwyaf ymosodol yr ymennydd, daw’r partneriaid academaidd a diwydiant at ei gilydd yr wythnos hon (11-12 Gorffennaf) i drafod y camau nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2018

Boris Johnson is planning radical changes to the UK constitution – here are the ones you need to know about

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2019

Botswana is humanity's ancestral home, claims major study – well, actually …

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Isabelle Winder o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2019

Bragu Cwrw Crefft Cynaliadwy yng Nghymru

Mae gwaith ymchwil marchnata diweddar wedi dangos fod y nifer o ddiod alcohol sydd yn cael ei yfed ym Mhrydain wedi gostwng o 18% ers 2004. Yn gyffredinol mae’r sector bragu wedi gweld gostwng ar y cyfan, ond o fewn y sector cwrw crefft /bragdai bychan mae tyfiant iach wedi ei nodi pob blwyddyn gan y Society of Independent Brewers.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2017

Brasil ym Mangor

Bydd sylw pawb wedi ei hoelio ar Frasil eleni yn ystod cystadleuaeth Cwpan y Byd, ond ymddengys nad pêl-droed yw'r unig beth sy'n ennyn diddordeb pobl yn y wlad. Mae cerddoriaeth a dawns o Frasil wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn y degawdau diwethaf, ac mae academydd o Fangor yn gwneud ymchwil i'r 'ffasiwn' am gerddoriaeth a dawns 'Affro-Frasilaidd'.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Breuddwydion Bro - Trigolion yn trafod cynllunio’u cymuned

Mae trigolion pentref yng Ngwynedd wedi bod yn astudio gorffennol a phresennol eu cymunedau er mwyn llunio cynlluniau ar gyfer darlun derbyniol o’r dyfodol.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus, lle rhoddir gwybodaeth am eu profiadau wrth ddilyn project Breuddwydion Bro  - a all fod yn gynsail i’w ddefnyddio mewn ardaloedd eraill - yn stondin Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod fore Mercher Awst 3 am 10.30.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Brexit and Britpop: Europeans have stronger cultural links to the UK thanks to English language music

Dyma erthygl yn Saesneg gan Jochen Eisentraut o’r Ysgol Cerddoriaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Brexit's impact on farming policy will take Britain back to the 1920s – but that's not necessarily a bad thing

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dave Arrnott, Myfyriwr PhD  o’r Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2017

Brexit uncertainty boosts support for Welsh independence from the UK

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2019

Brexit yn datgelu canfyddiadau newydd ynglŷn â lleiafrifoedd ac iechyd meddwl

Gallai perthyn i grŵp lleiafrifol, y mae ei hunaniaeth yn bwysig i chi, effeithio'n negyddol ar eich iechyd meddwl.

Dyna gasgliad darn o ymchwil a wnaed yn sgil refferendwm Brexit ac a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Social Science and Medicine. (Mental health consequences of minority political positions: The case of Brexit)

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2020

British power stations are burning wood from US forests – to meet renewables targets

Dyma erthygl yn Saesneg gan David Styles o’r Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2016

British women will soon be able to serve on the military frontline – but are they ready to fight?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson myfyrwraig Doethuriaeth yn yr Ysgol Seicoleg a Sefydliad Perfformiad Elît sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Britons see volunteering as a hobby or a way to network rather than a chore

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephanie Jones myfyrwraig PhD o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2017

Bron iawn hanner yr oedolion sy’n dioddef o iselder wedi cael eu pwl cyntaf yn ystod eu harddegau

Mae astudiaeth newydd gan seicolegwyr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen yn dangos bod hanner yr oedolion sy'n dioddef o iselder clinigol wedi cael eu pwl cyntaf o iselder yn ystod eu harddegau.  Yn wir, yr oedran mwyaf cyffredin i bobl ddioddef o iselder am y tro cyntaf yw rhwng 13-15 mlwydd oed.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012

Brwydr Bangor yn erbyn Canser Ofarïaidd

Mae dydd Sadwrn 4 Chwefror wedi’i ddynodi’n Ddiwrnod Canser y Byd. Ar hyn o bryd, mae gwyddonwyr yn Sefydliad Cronfa Ymchwil Canser y Gogledd-Orllewin ym Mhrifysgol Bangor, Dr Ramsay McFarlane a’r Athro Nick Stuart, yn defnyddio’r technolegau diweddaraf  i ganfod dangosyddion newydd o ganser mewn samplau cleifion â thiwmor ofaraïidd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

BTO Cymru yn nythu yn eu swyddfa newydd yn y Brifysgol

Torrwyd cacen ddathlu gan Yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor yn nerbyniad agoriadol Ymddiriedolaeth Adareg Prydain – Cymru (BTO) yn ddiweddar. Mae’r BTO newydd ymgartrefu mewn swyddfeydd newydd Adeilad Thoday wrth  ymyl yr Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy). Rhoddodd Dr Christine Cahalan, Pennaeth SENRGy araith fer i groesawu'r BTO i'r Brifysgol, ac eiliwyd hi gan yr Is-Ganghellor.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2011

Buddsoddiad £36m sy’n cael cymorth gan yr UE mewn ymchwil ac arloesi ar gyfer busnesau yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi cynllun newydd £36m sy’n cael cymorth gan yr UE i ddatblygu sgiliau ymchwil ac arloesi ar gyfer graddedigion, a fydd yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â busnesau bach a chanolig (BBaCh).

O dan gynllun Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS II), bydd academyddion a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn gweithio mewn partneriaeth â mwy na 500 o fusnesau. Byddant yn cydweithio i ddatblygu prosiectau ymchwil arloesol gyda’r nod o ysgogi twf mewn busnesau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2016

Buddsoddiad gwerth dros 3 miliwn mewn unedau ymchwil iechyd ym Mhrifysgol Bangor

Caiff gwerth dros £3 miliwn ei fuddsoddi mewn ymchwil i ofal iechyd integredig ym Mhrifysgol Bangor dros y tair blynedd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhodd o gyllid gwerth £2.3 miliwn i ariannu dau grant i'r brifysgol, a bydd y brifysgol ei hun yn buddsoddi arian cyfatebol yn un ohonynt.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2015

Buddsoddiad newydd o £7 miliwn sy’n cael ei gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd yn helpu graddedigion

Mae staff ym Mhrifysgol Bangor wedi croesawu cyhoeddiad cynllun er mwyn helpu myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig ddatblygu eu gyrfaoedd gyhoeddi gan Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2016

Buddsoddi mewn ffitrwydd.

Yn ddiweddar mae Chwaraeon a Hamdden wedi buddsoddi mewn 8 o Felinau Troedlath newydd sydd wedi cael eu gosod erbyn hyn. Mae 16 o feics sbinio newydd o Star Trac yn rhan o'r buddsoddiad hefyd a fydd yn helaethu'r ddarpariaeth yma'n sylweddol. Yn ogystal, i'r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn codi pwysau, mae yna resel barbwysau a barbwysau newydd ar gyfer yr ystafell bwysau.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2010

Buddsoddi mewn Mawndiroedd - Arddangos Lllwyddiant

Mae mawndiroedd y DU yn dal dros 3 biliwn tunnell o garbon ond, oni bai ein bod yn cymryd camau rhag blaen i drwsio difrod a wnaed yn y gorffennol, gallai’r storfeydd hyn ryddhau symiau enfawr o garbon i’r atmosffer.  Yn y DU ceir rhai o enghreifftiau gorau’r byd o adfer mawndiroedd, sydd nid yn unig yn helpu i atal rhyddhau carbon, ond hefyd yn gwarchod bioamrywiaeth bwysig ac adnoddau dŵr gwerthfawr.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2012

Bwrlwm a Llechi: Prifysgol Bangor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016

Bydd presenoldeb Prifysgol Bangor i’w weld a’i glywed ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni gyda rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn llenwi wythnos y brifwyl yn Sir Fynwy.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2016

Bwrsariaethau cenedlaethol am dalent beirianyddol i fyfyrwyr Bangor

Mae tair myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi derbyn Bwrsari Peirianneg Gorwelion (Horizons Bursaries) gan yr Institution of Engineering and Technology (IET). Dyfernir y bwrsariaethau i fyfyrwyr sydd yn frwd dros beirianneg ac yn astudio cwrs gradd mewn peirianneg neu dechnoleg sydd wedi’i achredu gan yr IET.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2018

Bwrsariaethau Cymraeg cyntaf Ysgol Seicoleg yn arwain at swyddi lleol

A hithau’r Brifysgol gyntaf i gyflwyno cymhwyster MSc mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol  (ABA) yn 2003, mae myfyrwraig sy'n astudio'r Cwrs Meistr ABA yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi dod y fyfyrwraig cwrs Meistr gyntaf yn yr Ysgol y gyflwyno’i thraethawd ymchwil Meistr yn y Gymraeg. Mae Dadansoddi Ymddygiad Cynhwysol yn canolbwyntio ar ddefnyddio egwyddorion dysgu sylfaenol i ddatblygu newid ymddygiad er y gwell ar gyfer unigolion, grwpiau o bobol, a cymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad yn caniatáu myfyrwyr i barhau a’u hastudiaethau

Three new Bangor University Masters students have each been awarded a £5,000 bursary by the University’s Widening Access Centre as part of its commitment to postgraduate learning. All three recipients are from economically-deprived areas and have shown considerable fortitude in gaining their undergraduate degrees. The Widening Access bursaries will now allow these individuals to continue with their education

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2014

Bwrw Golwg Newydd ar Glasur Rhyddiaith y Rhyfel Byd Cyntaf

Nos Lun, 28 Gorffennaf, ar drothwy canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd yr Athro Gerwyn Wiliams yn cyflwyno rhaglen ddogfen ar S4C yn ailedrych ar un o’r nofelau gorau a ysgrifennwyd am gyflafan ryngwladol 1914-18.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Bwyd a Diod Gogledd Cymru yn mynd yn wyrdd gyda Cynnal Cymru

Mae pobl o'r sector bwyd a diod yng ngogledd Cymru, sector sy’n ffynnu, yn ehangu ac yn bwysig i’r economi leol, yn dod ynghyd am y tro cyntaf ddydd Mercher 5 Gorffennaf, 2017 ym Mhrifysgol Bangor ar gyfer ‘digwyddiad dysgu a rhwydweithio’ gan Cynnal Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2017

Bwyta byrbrydau a BMI yn cael eu cysylltu ag effaith ddwbl gweithgaredd yr ymennydd a hunanreolaeth

Mae ymchwil newydd wedi darganfod bod bwyta byrbrydau ac Indecs Mas y Corff (BMI) yn gysylltiedig â gweithgaredd yr ymennydd a hunanreolaeth.  
 
Darganfu’r ymchwil, a wnaed gan academyddion o Brifysgolion Caerwysg, Caerdydd, Bryste a Bangor, bod ymateb ‘canolfan wobrwyo’ ymennydd unigolyn i luniau o fwyd yn darogan faint fyddent yn ei fwyta wedyn. Roedd yn ymddangos bod hyn yn cael mwy o effaith ar faint roeddent yn ei fwyta na’u teimladau ymwybodol o fod eisiau bwyd neu faint roedd arnynt eisiau’r bwyd.  

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Bwyta'n iach yn ysgolion arbennig Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych yw’r Cyngor cyntaf yng Nghymru i arbrofi’r rhaglen bwyta’n iach Food Dudes.  Gyda chymorth gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Gogledd Cymru a Phrifysgol Bangor fe lansiwyd y rhaglen mewn dwy ysgol arbennig yn y sir, Ysgol Tir Morfa yn y Rhyl ac Ysgol Plas Brondyffryn.                                                          

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2014

Bydd byd gwaith yn newid am byth oherwydd yr argyfwng coronafirws

Cyngor busnes Dr Edward Jones i oroesi'r pandemig

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Bydd cynllun y Brifysgol yn dechrau mynd i'r afael â phrinder meddygon teulu yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru

Wrth i’r Gymru wledig wynebu diffyg enbyd yn nifer y meddygon teulu i ymateb i’r galw cynyddol gan gleifion yn sgîl poblogaeth sy’n heneiddio ac ar gynnydd, mae tair prifysgol yng Nghymru yn cynnal cynllun peilot sy’n ceisio dod â meddygon ifanc yn ôl i Ogledd a Chanolbarth Cymru. 

Bydd rhaglen CARER (Llwybr Addysg Cymunedol a Gwledig), sydd yng ngofal Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â phrifysgolion Bangor ac Aberystwyth, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr meddygol o Gaerdydd gael blwyddyn o’u haddysg mewn practisau Meddygon Teulu yng ngogledd a chanolbarth Cymru, fel eu bod yn cael profiad amhrisiadwy o gydweithio’n agos â chlinigwyr a chleifion mewn lleoliadau cymunedol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2018

Bydd Ellie yn y ras!

Mae Ellie Frost, sy’n fyfyriwr peirianneg electronig wedi ei derbyn ar Ysgoloriaeth Peirianneg gwerthfawr o bwys.

Derbyniodd Ellie’r newyddion ei bod yn llwyddiannus wrth cael ei derbyn ar Raglen Ysgoloriaeth Women in EngineeringPrifysgolion Santander tra’n mynychu digwyddiad yn Silverstone yn ddiweddar. Cyhoeddwyd enwau’r myfyrwyr llwyddiannus gan Brif Weithredwr Santander UK, Nathan Bostock a'r llysgennad Jenson Button yng nghystadleuaeth fyd-eang 2019 Formula Student.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2019

Bydd morwellt yn elwa o'r newid byd-eang

Dengys ymchwilwyr y bydd morwellt yn elwa o'r cynnydd yn y tymheredd a CO2 yn y cefnforoedd oherwydd bydd eu gallu i gaffael nitrogen yn cynyddu, heb gyfyngu ar eu twf.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2020

Bydd seren ‘No Offence’, Joanna Scanlan, yn dod adref i Pontio i hyrwyddo ei ffilm indie newydd, ‘Pin Cushion’

Mae’n bleser gan staff Pontio groesawu’r actores a’r sgriptwraig adnabyddus, Joanne Scanlan (The Thick of It, Getting OnNo Offence) i’r Sinema ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb yn dilyn dangosiad o’i ffilm newydd, PIN CUSHION gan y cyfarwyddwr newydd, Deborah Haywood, ddydd Sadwrn 15 Medi am 8.15pm.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2018

Byddwch Fentrus yn cynnal ‘Stori Entrepreneur’

Yn ddiweddar, bu myfyrwyr a staff Bangor yn mwynhau cyflwyniad gan banel o bedwar entrepreneur yn sôn am eu profiad yn dechrau a rhedeg busnes llwyddiannus a’r manteision a’r anfanteision o hunangyflogaeth ac entrepreneuriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2011

Byddwch Fentrus yn lansio Cronfa Ddechrau Newydd

Weithiau cyllid yw’r unig beth sy’n rhwystro datblygiad syniad ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth newydd.  Gyda hyn mewn cof, mae’r Project Byddwch Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wedi datblygu cynllun sy'n gwbl newydd i Brifysgol Bangor.  Hwn yw'r Gronfa Ddechrau, lle gall myfyrwyr unigol, grwpiau neu gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr gyflwyno syniad busnes. Yna, caiff y rhai a roddir ar y rhestr fer gyfle i gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid.   Trwy’r cynllun hwn, a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru, gall myfyrwyr ennill hyd at £150 o arian i gymryd y camau cyntaf i fyd busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2011

Bydoedd Cudd yn cael eu datgelu ym mhedwaredd Ŵyl Wyddoniaeth Bangor

Mae’r 'Arddangosfa Bydoedd Cudd', sef prif ddigwyddiad Gŵyl Wyddoniaeth Bangor, a gynhelir rhwng  14 - 23 Mawrth 2014, yn cynnig mwy o weithgareddau ac arddangosiadau nag erioed eleni, ym mhedwaredd flwyddyn yr ŵyl boblogaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014

Bydwragedd yn cipio gwobrau

Mae dwy aelod staff Prifysgol Bangor wedi cipio gwobrau yng Ngwobrau Ymddiriedolaeth Bydwreigiaeth Iolanthe 2013 yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Bydwreigiaeth yn cyrraedd y cam cyntaf i gael achrediad Prifysgol Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF y DU

Mae'r rhaglen Baglor mewn Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd cam cyntaf y daith i gael achrediad Prifysgol Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF y DU. Maent yn awyddus i fod y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill achrediad llawn. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw raglenni bydwreigiaeth eraill yng Nghymru sydd wedi cael achrediad llawn Menter Cyfeillgar i Fabanod, gyda dim ond 36% o raglenni bydwreigiaeth yn y DU wedi sicrhau achrediad llawn.  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2016

Bywyd dirgel yr abwydyn du – mae galw am 'wyddonwyr amatur' i helpu i daflu goleuni ar fywyd rhywiol y rhywogaeth arfordirol bwysig hon.

Mae cariad yn yr aer ar hyd ein harfordiroedd yr hydref hwn ac mae Prifysgol Bangor yn gofyn i bobl yng ngogledd Cymru gadw llygad allan am arwyddion o angerdd yn y boblogaeth abwyd du.

Mae'r abwydyn du - Arenicola marina - yn ffynhonnell hanfodol o fwyd i adar hirgoes a physgod, ac mae'r rhywogaeth yn chwarae rhan bwysig mewn pysgodfeydd fel ffynhonnell abwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2016

Bywyd i'r Cherokee heddiw a hanes y Llwybr Dagrau

Mewn cyfres o dair rhaglen ar S4C, bydd yr Athro Jerry Hunter yn teithio i America i olrhain hanes y Cymro Evan Jones ac i ddysgu mwy am genedl y Cherokee heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Bywyd Normal

Mae llyfr newydd wedi ei gyhoeddi  sy’n rhoi cip ar hanes y Coleg Normal, sydd bellach yn rhan o Brifysgol Bangor, drwy lygaid ei myfyrwyr.

Mae Dr Tudor Ellis, cyn-ddarlithydd yn y Coleg Normal, wedi ysgrifennu’r llyfr sydd newydd ei gyhoeddi gan wasg y Bwthyn, ac wedi’i lansio’r wythnos hon (8.7.11).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2011

Bywyd o wleidyddiaeth Llafur: Sgwrs gyda Kim Howells

Bydd y cyn-Aelod Seneddol ac aelod o gabinet Tony Blair, Dr Kim Howells yn cael ei holi mewn sgwrs ym Mhrifysgol Bangor nos Iau 23 Chwefror.

Bydd y drydedd Dadl a Seminar Blynyddol er cof am yr Athro Duncan Tanner yn cychwyn am 5.30 yn Ystafell Teras 3 ym Mhrif Adeilad y Brifysgol ac yn addo bod yn noson ddifyr ble ceir clywed barn a phrofiadau Kim Howells, cyn-AS Pontypridd, ac un a weithredodd mewn sawl swydd weinidogol yn llywodraethau Blair a Brown.

Bydd Kim Howells yn sgwrsio â’r Athro Andrew Edwards, hanesydd Llafur a Deon y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

Cadair Bersonol i Ddarlithydd

Mae'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a Cyfryngau yn falch o gyhoeddi Cadair Bersonol i Astrid Ensslin. Llongyfarchiadau mawr i Astrid gan bawb yn yr Ysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2013

Cadeirlan o aer syfrdanol ynglanio ym Mangor...ac yn cyffroi'r synhwyrau!

Disgwylir i gannoedd o bobl heidio i’r Hen Lain Fowlio, Ffordd Deiniol i ymweld â gwlad hudolus strwythur llawn aer, sy’n glanio yna am bedwar diwrnod. Bydd y Luminarium yn creu cyffro a syndod yn ninas Bangor rhwng 29 Medi a 2 Hydref.

Adeiledd labyrinth enfawr ydyw, wedi’w greu o dwnelau, cromenni ac ogofau yn llawn o harddwch lliwiau disglair a golau pelydrol, i gyffroi’r synhwyrau. Dychmygwch antur mewn gorsaf ofod o’r dyfodol neu hyd yn oed archwilio’r corff dynol! Mae’r Luminarium yn gerfluniaeth rhyfeddod lle caiff pobl brofiad arall-fydo

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2011

Cadeiryddiaeth Pwyllgor BMA dylanwadol i Fangor

Mae’r Athro Michael Rees, Athro mewn Gwyddorau  Fasgwlaidd yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor, wedi cael ei ethol i swydd allweddol o fewn  y BMA (Cymdeithas Feddygol Prydain). Mae wedi’i ethol am dymor ychwanegol, yn Gadeirydd ar Bwyllgor Staff Meddygol Academaidd y BMA, ar gyfer 20011-12.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2011

Cadw proffil isel wrth hedfan dros gopaon y byd.

Mae Gwyddau’r India (Anser indicus) ymysg hedwyr gorau’r byd adar. Yn ogystal â bod yn hardd yr olwg, maent wedi dod i amlygrwydd fel adar sy’n hedfan yn ddidrafferth dros gopaon uchaf y byd yn yr Himalaya wrth iddynt ymfudo o un cynefin i’r llall. Byddai rhywun yn tybio bod yr ymfudo hwn yn galetach fyth wrth ystyried bod lefelau ocsigen ar yr uchder hwn lai na hanner yr hyn a geir ar lefel y môr. Mae’n rhaid i bobl sy’n dringo i’r fath uchder gymryd egwyl bob cam neu ddau i ddod dros yr ymdrech mewn aer mor denau, ond gall Gwyddau’r India hedfan am filltiroedd maith uwchlaw’r copaon, gan glochdar wrth fynd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2012

Cadwraeth trwy grefydd? Gwyddonwyr yn cadarnhau bod gan safleoedd naturiol cysegredig fantais o ran bioamrywiaeth

Mae safleoedd naturiol cysegredig i'w canfod ym mhob cwr o'r byd. Credir eu bod yn chwarae rhan bwysig mewn cadwraeth ond tan yn ddiweddar ychydig o ymchwil systematig a gafwyd i'r honiad hwn. Ond yn awr mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Biological Conservation gan dîm rhyngwladol ac amlddisgyblaeth dan arweiniad Prifysgol Ioannina, ac yn cynnwys Prifysgol Bangor, wedi dangos bod gan safleoedd naturiol cysegredig fudd cadwraethol nodedig. Dewisodd ymchwilwyr y project, a elwir yn THALIS-SAGE, gynnal yr astudiaeth yn rhanbarth Epirus yng ngogledd orllewin gwlad Groeg, sy'n gartref i nifer o lwyni cysegredig a ddiogelwyd am ganrifoedd gan grefydd. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Cael gwared ar PPI yn golygu costau llog uwch ar fenthyciadau anwarantedig

A ellir cyfiawnhau'r penderfyniad i wahardd gwerthu Yswiriant Gwarchod Taliadau (PPI) ar y cyd â benthyciadau anwarantedig? Erbyn hyn mae yswiriant gwarchod taliadau, neu PPI, yn wasanaeth ariannol a gaiff ei gysylltu â thaliadau mawrion gan y banciau, taliadau ffawdelw a dderbyniwyd gan lawer o gwsmeriaid banc a gormodedd o alwadau ffôn di-alw amdanynt.  Nid yw'n fawr o syndod bod llawer o'r drafodaeth wedi canolbwyntio ar y swm o ymron i £14 biliwn o bunnoedd o iawndal a dalwyd yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf, ond mae effaith y penderfyniad yma ar gost benthyca anwarantedig hefyd yn arwyddocaol. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2014

Caffael dinasoedd y dyfodol, heddiw: paratoadau terfynol yn cael eu gwneud at Wythnos Gaffael Prifysgol Bangor

Disgwylir i gynadleddwyr o dros 30 o wledydd ddod i gynhadledd ryngwladol fawr a drefnir gan Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael (ICPS) Prifysgol Bangor y mis hwn. 

Bydd Wythnos Gaffael 2015, a drefnir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn dod ag ymarferwyr, rheoleiddwyr ac academyddion ym maes caffael cyhoeddus at ei gilydd am wythnos o drafod bywiog ac ysgogol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Caiff mwy o gemau eu chwarae ar Gaeau Chwarae Treborth diolch i gyn fyfyrwyr

Bydd gan glybiau chwaraeon myfyrwyr y Brifysgol well siawns o chwarae gemau pan fydd hi'n tywallt â glaw, diolch i beiriant 'Vertidrain' newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2013

Cain i Gymru

Bydd cân a gyfansoddwyd gan fyfyrwraig yr Ysgol Gerdd i’w chlywed yng nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni. Mae Nia Davies Williams o Aberdaron, sydd yn astudio MA ym Mhrifysgol Bangor  wedi cyrraedd yr wyth olaf gyda’r gân Cain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

CALIN - Lansio rhwydwaith arloesi gwyddor bywyd newydd i fusnesau Cymru ac Iwerddon

Mae Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor yn falch o gyfrannu at rwydwaith gwyddor bywyd sydd newydd ei lansio.

Cymeradwywyd y rhwydwaith gwyddor bywyd Cymru-Iwerddon €11.96M a ariannwyd gan yr UE gan yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016

Camau i wella cyfraddau goroesi canser yng Nghymru

Gallai canfyddiadau astudiaeth fanwl newydd ar ganser ddangos ffyrdd o wella cyfraddau goroesi canser yng Nghymru. 

Canlyniadau'r astudiaeth ddiweddaraf gan y Bartneriaeth Meincnodi Canser Rhyngwladol (ICBP), a ddatgelwyd heddiw yng nghyfnodolyn y BMJ Open, yw'r cyntaf i ddangos bod cydberthynas rhwng parodrwydd meddygon teulu i gynnal archwiliadau'n ymwneud â chanser - naill ai'n uniongyrchol neu drwy gyfeirio'r claf at ofal eilaidd - a goroesi canser. Mae’r astudiaeth yn dangos hefyd fod meddygon teulu ym Mhrydain ac yng Nghymru, mewn arolwg ar lein yn defnyddio enghreifftiau o achosion clinigol, yn llai tebygol o gyfeirio neu archwilio cleifion â symptomau canser posibl pan fyddant yn dod atynt gyntaf, o'u cymharu â'r gwledydd eraill lle cynhaliwyd yr astudiaeth: Awstralia, Canada, Denmarc, Norwy a Sweden. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi darganfod  yr hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur.  Mewn darganfyddiad a fydd o ddiddordeb i archeolegwyr, haneswyr, ysgolheigion llenyddol, a selogion Arthuraidd o gwmpas y byd, bydd yr Athro Field yn datgelu safle Camelot yn ystod ei ddarlith Shankland, ‘Searching for Camelot', ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2016

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi datgelu'r hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur- ac mae’r troi allan i fod yn hen gaer Rufeinig fach yn  Slack, ar gyrrion Hebden Bridge  Gorllewin Swydd Efrog

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Can a brain injury change who you are?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne Rowlands sydd yn fyfyrwraig PhD yn yr Ysgol Seicoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Can African smallholders farm themselves out of poverty?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr David Harris  o’r Ysgol Gwyddorau Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2019

Can environmental documentaries make waves?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Michela Cortese o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mai 2017

Canfod Cregyn Gleision cynaliadwy ym Môr Iwerddon

Pan fydd llynges fwyaf Prydain o gychod pysgota cregyn gleision yn mynd allan i'r môr yn ddiweddarach y mis hwn, eu nod fydd chwilio am had gwerthfawr cregyn gleision. Byddant yn dod â'r rhain yn ôl i'r Fenai i dyfu cyn eu casglu i'w hallforio. 

Os bydd y project ymchwil newydd hwn ym Môr Iwerddon yn llwyddiannus, efallai mai hwn fydd un o'r troeon olaf y bydd angen i'r llynges fynd allan o Borth Penrhyn ym Mangor i chwilio am had cregyn gleision.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2017

Canfod cysylltiad rhwng Clefyd Llygaid Sych a dadhydradiad

Mae gwyddonwyr iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi profi, a hynny am y tro cyntaf, bod cysylltiad rhwng clefyd llygaid sych a dadhydradiad.

Mae Clefyd llygaid sych (Dry eye disease neu DED) yn gyflwr sy’n gallu bod yn eithriadol o anghysurus, a gall achosi niwed i’r llygaid yn y pen draw. Er ei bod yn anodd amcangyfrifo cost lawn y cyflwr i’r system gofal iechyd ac i gymdeithas yn gyffredinol yn y DU, amcangyfrifir fod cost presgripsiwn ar gyfer triniaethau fel diferion llygad yn costio £2 miliwn y flwyddyn i’r GIG (yn Lloegr yn unig). Oherwydd bod nifer o unigolion sy’n dioddef o’r cyflwr yn trin y cyflwr eu hunain neu’n prynu triniaethau fel dagrau gwneud dros y cownter, gallai’r gost fod cryn dipyn yn uwch. Mae’r cysylltiad newydd yma yn awgrymu os gellir sicrhau bod cleifion gyda DED wedi’u hydradu’n llawn, y gallai hynny liniaru symptomau DED.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2012

Canfod ffyrdd newydd o fyw gyda dementia

As the Welsh Government seeks views on its recently launched dementia strategy, Bangor University is bringing together people living with dementia, and organisations who are also working on dementia related support and research projects to share best practice in north Wales.

Living with dementia in North Wales – we’re in it together, a Conference at the University on 27 January, will hear the experiences of people living with dementia, as well as those of a number of organisations providing dementia supportive programmes and conducting dementia-related research.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2017

Canfod yr hormon sy'n gyfrifol am daith ymfudo anhygoel Cranc Coch Ynys y Nadolig

Un o'r enghreifftiau mwyaf trawiadol ar y ddaear o anifeiliaid yn mudo yw taith cranc coch Ynys y Nadolig , Gecarcoidea natalis. Bob blwyddyn ar ddechrau tymor y glaw trwm, ddiwedd Tachwedd neu ddechrau Rhagfyr, bydd degau o filoedd o'r crancod (sy'n frodorol i'r ynys hon) yn dechrau ar daith gerdded sawl cilometr trwy goedwig glaw Ynys y Nadolig, ynys fechan yng nghefnfor India ger Java, gan gyrraedd y môr o'r diwedd lle maent yn paru ac yn silio.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2010

Can Kiefer Sutherland be US president, please?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gregory Frame  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2016

Canlyniadau cynnar ymchwil yn datgelu barn pobl ifanc am iechyd meddwl

Nid yw gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobol ifanc yng Nghymru yn cyrraedd y safonau yn ôl canfyddiadau ymchwil gynnar (17 Tachwedd).

Adroddwyd ar y canfyddiadau yn ystod lansiad Arsyllfa@Bangor, cangen gogledd Cymru Arsyllfa Cymru ar Hawliau Plant a Phobl Ifanc, sydd wedi ei leoli yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Canlyniadau y Guardian League Tables 2019

Mae Prifysgol Bangor wedi ei gosod yn safle 47 o blith prifysgolion y DU, yn ôl y Guardian League Tables 2019, canlyniad sy’n ddiweddglo teilwng i flwyddyn llwyddiannus i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2018

Canolfan Bedwyr yn Agor ei Drysau i’r Byd

Bydd nifer o brojectau arloesol sy’n hyrwyddo a chefnogi defnydd o’r Gymraeg yn cael eu dathlu heddiw (12 Hydref 2011) wrth i Ganolfan Bedwyr, canolfan gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Bangor, agor drysau ei chartref newydd i’r cyhoedd

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2011

Canolfan Bedwyr yn y Gymuned

Wedi iddynt gwblhau cwrs gloywi iaith wedi ei deilwra’n benodol ar eu cyfer gan diwtoriaid iaith Canolfan Bedwyr, cyflwynwyd tystysgrifau i aelodau staff Cylch Meithrin Seiont a Pheblig, Caernarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016

Canolfan Brailsford ar ei newydd wedd

Ddydd Sadwrn yma (5 Gorffennaf) am 8.30 bydd y cyhoedd yn cael eu cyfle cyntaf i ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor ar ei newydd wedd.

Bu’r Ganolfan Chwaraeon, sydd wedi ei hailenwi’n Ganolfan Brailsford, ynghau am y pythefnos ddiwethaf er mwyn cwblhau rhannau olaf project ailfodelu ac adnewyddu sydd wedi mynd ymlaen am flwyddyn ac wedi costio £2.5 miliwn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014

Canolfan Cymraeg i Oedolion ar y brig

Mae dysgwyr y Gymraeg drwy Gymru gyfan wedi lleisio eu barn am y cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr, ac mae Canolfan Cymraeg i Oedolion y Gogledd wedi sgorio’n sylweddol uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2014

Canolfan Môr Cymru yn agor ei drysau yn ystod Gŵyl Fwyd Môr Menai

Bydd cyfle i unigryw i fynychwyr Gŵyl Bwyd Môr Menai ddydd Sadwrn (20 Awst) ymweld â Chanolfan Môr Cymru ar safle Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy.

Dyma yw'r diwrnod agored cyntaf i'r cyhoedd er pan agorwyd y Ganolfan yn swyddogol gan Dywysog Cymru ym mis Gorffennaf eleni. Bydd arddangosfeydd a gweithgareddau rhyngweithiol yn dangos y gwaith arloesol a wneir gan yr Ysgol Gwyddorau Eigion

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2016

Canolfan ymchwil newydd i astudio problem gynyddol gwastraff plastig

Mae Canolfan ymchwil newydd wedi'i sefydlu ym Mhrifysgol Bangor i astudio problem gynyddol gwastraff plastig. Canolfan Ymchwil Plastig Cymru(PRC Cymru) yw'r cyntaf o'i bath yn y wlad ac mae'n dwyn ynghyd amrywiaeth eang o academyddion, myfyrwyr, sefydliadau a diwydiannau.

Daeth Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith Prifysgol Bangor, yr Athro David Thomas, â’r grŵp ynghyd ar ôl sylweddoli bod llawer o wyddonwyr 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2020

Canolfan Ymchwil newydd i fod o gymorth wrth lunio gwasanaethau i blant a theuluoedd

Crëwyd Canolfan ymchwil newydd i adeiladu ar ymchwil sydd wedi dangos sut y mae rhaglenni ar gyfer plant bychain, rhieni ac athrawon ar draws Gymru yn cefnogi datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant. Bydd y Ganolfan yn rhoi gwybodaeth bellach a fydd yn cynorthwyo’r Cynulliad wrth iddynt ddatblygu gwasanaethau i blant a theuluoedd i’r dyfodol.

Bydd y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth yn cael ei lansio gan Huw Lewis AS, Dirprwy Weinidog dros Blant, ddydd Mercher, 9 Mawrth, yng Nghynhadledd Blynyddoedd Rhyfeddol Cymru yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2011

Canolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor ar y rhestr fer am Wobr Iechyd ym Mhrydain

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar (CMRP) Prifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer am wobr iechyd bwysig ym Mhrydain sy'n rhoi sylw i bobl a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i hyrwyddo iechyd a lles yng ngwledydd Prydian.

Cyhoeddir enillwyr Gwobr Bevan am Iechyd a Lles 2014 mewn achlysur yn Llundain ar 15 Gorffennaf. Rhoddir y wobr gan Sefydliad Bevan a Chymdeithas Aneurin Bevan, gyda chefnogaeth hael gan UNSAIN, y Brifysgol Agored a Choleg Brenhinol y Bydwragedd.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2014

Canolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Iechyd

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr nodedig ym maes iechyd yn y DU sy'n rhoi cydnabyddiaeth i bobl a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i hyrwyddo iechyd a lles yng ngwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2014

‘Can the UN trump Trump?’: Cadeirydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig y Deyrnas Unedig (UNA-UK) yn rhoi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor

Yng nghyd-destun byd sy'n gynyddol hollti'n garfanau gelyniaethus, ydi'r Cenhedloedd Unedig yn fwy neu'n llai pwysig?  Pa mor hanfodol yw amlochroldeb wrth wynebu materion cyfoes byd-eang?  Mewn darlith gyhoeddus ddadlennol, gaiff ei thraddodi ddydd Gwener, 8 Rhagfyr am 5.30pm yn Narlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, bydd yr Arglwydd Wood, Cadeirydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig (y Deyrnas Unedig), yn trafod perthnasedd y Cenhedloedd Unedig ar adeg pan fo'r sefydliad yn cael ei ddilorni a'i gamddeall yn gynyddol.  Teitl y ddarlith yw 'Can the UN trump Trump?', ac i ddilyn ceir sesiwn holi ac ateb.  Cyflwynir y siaradwr gan yr Is-Ganghellor, Yr Athro John Hughes. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017

Cardiau Nadolig gyda darluniau canoloesol unigryw

Mae cardiau Nadolig sydd â chysylltiad arbennig gyda Bangor ar werth yn Eglwys Gadeiriol Bangor a Phrifysgol Bangor y Nadolig hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2011

Cariad tuag at ddysgu yn ennill £1,000 i Maisie

Gyda’i chwrs wedi rhoi’r cyfle iddi deithio i lefydd anhygoel ac ennill mwy o brofiad bywyd nag y gallai erioed ddychmygu, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth UCAS/The Times Love Learning

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2014

Carreg filltir bwysig yn y gwaith adeiladu ar ddatblygiad pentref myfyrwyr gwerth miliynau o bunnoedd

Mae'r datblygiad £38 miliwn ar lety myfyrwyr yn neuaddau Santes Fair Prifysgol Bangor wedi cyrraedd carreg filltir hollbwysig gyda thîm y project o VINCI yn cyrraedd pwynt uchaf yr adeilad ar ôl cwblhau'r ffrâm a'r to dur ar bob un o'r adeiladau newydd niferus yn y datblygiad.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2015

Cartrefi Cymru yn defnyddio coed tân i gefnogi’r amgylchedd

Mae costau ynni cynyddol a hefyd ymwybyddiaeth gynyddol o ba mor anghynaliadwy yw tanwydd ffosil - sef nwy, olew a glo - wedi ysgogi mwy o ddiddordeb yn y defnydd o'n ffynhonnell hynaf o danwydd, sef coed tân. Ond mae cwestiynau pwysig yn dal heb eu hateb, megis faint o gartrefi yng Nghymru sydd mewn gwirionedd yn defnyddio coed tân? Ble maen nhw'n cael y coed a faint o ynni adnewyddadwy y mae'n ei greu ar draws Cymru gyfan?

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2013

Cartref yn y Brifysgol i Fenter Cydweithredol sy’n gwerthu llysiau lleol

Mae menter gydweithredol leol sy’n galluogi pobl i brynu llysiau  sydd wedi’u tyfu’n lleol wedi ei hail-lansio’n llwyddiannus yng Nghanolfan Chwaraeon Maes Glas yn ddiweddar.

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2012

Caru Cerddoriaeth Casáu Homoffobia yn Cyrraedd Cymru

Mae myfyrwyr Bangor wedi cydweithio gydag Undeb y Myfyrwyr, Undod Bangor ac Amnest Bangor i drefnu un o gigs gorau’r tymor (6.12.11).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2011

Caru Eich Dillad yn Gosod Her Dillad ‘un dunnell’ i Bobl Bangor

Love Your Clothes and Bangor University’s Sustainability Lab and Students’ Union are challenging university students, staff and Bangor’s wider community to donate one tonne of unwanted clothes for local charities as part of ‘Love Your Clothes Bangor’ – a series of events running from 11 - 16 March in the Deiniol Shopping Centre that aim to highlight the environmental impacts of clothing.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016

Cash remains king in Chile but its days could be numbered

Dyma erthygl yn Saesneg gan Bernardo Batiz-Lazo o Ysgol Busnes y Brifysgol a Juan Felipe Espinosa, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation  ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2015

Catherine yn derbyn gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn

Mae Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor wedi cael eu llongyfarch a diolchwyd iddynt am y gwaith allweddol y maent wedi ei wneud yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Gan Brifysgol Bangor y mae un o’r Cynlluniau Arweinwyr Cyfoed hynaf a mwyaf ymysg prifysgolion Prydain. Mae'r 'Arweinwyr Cyfoed' hyfforddedig yn chwarae rhan allweddol mewn cynorthwyo myfyrwyr newydd i ddod i ddygymod â bywyd prifysgol. Maent yn eu helpu gyda materion ymarferol megis symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y brifysgol,  yn ogystal â’u cynorthwyo i ymaddasu i fywyd prifysgol a'u cyfeirio at wybodaeth a chefnogaeth bellach pan fo'r angen.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2017

CD myfyriwr yn ddewis CD Roc a Phop yr wythnos yn The Sunday Times

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi dechrau’r flwyddyn ar nodyn uchel- gan fod CD newydd ei fand Y Niwl o’r un enw, wedi derbyn y clod o’i ddethol yn CD yr wythnos gan bapur newydd y Sunday Times yn eu hatodiad diwylliant.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Cefnogaeth Arbenigol i Dîm Ynys Môn ar gyfer Gemau’r Ynysoedd!

Gyda bwrlwm Gemau'r Ynysoedd yn dod i ogledd Cymru pan fydd gemau Ynys Gibraltar 2019 yn dechrau ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf, mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â Chymdeithas Gemau'r Ynysoedd Ynys Môn i roi cefnogaeth arbenigol i athletwyr y Gemau wrth iddynt ymgeisio am lwyddiant yn y gemau.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2019

Cefnogaeth cymheiriaid yn helpu cynyddu effeithiau llesol gweithgareddau awyr agored

Disgrifiwyd y gogledd fel 'Prifddinas Antur Ewrop' ac mae eleni'n cael ei hyrwyddo fel #blwyddynyrawyragored #yearofoutdoors, mae anogaeth inni ddathlu'r mynyddoedd, yr arfordir a chefn gwlad ac i ymgolli yn harddwch naturiol y wlad a medi'r effeithiau llesol. 

Mae astudiaeth newydd a chyffrous o Brifysgol Bangor yn ystyried a yw'n bosib cynyddu'r manteision llesol i rai unigolion o gael eu cefnogi gan bobl sy'n wynebu heriau tebyg, neu 'gymheiriaid'.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2020

Cefnogaeth frenhinol i gynyddu cydweithio i warchod riffiau cwrel

Tywysog Cymru yng nghyfarfod yr Uned Cynaliadwyedd Rhyngwladol: " Blwyddyn Genedlaethol y Rîff 2018 - Cyfle i Wella Gwytnwch Riffiau Cwrel drwy Fodelau Cydweithredu Newydd" 

Yn ddiweddar tynnodd Tywysog Cymru sylw at y ffactorau economaidd sydd tu ôl i ddirywiad riffiau cwrel a'r buddsoddiadau sydd eu hangen i sicrhau iechyd hir-dymor y cynefinoedd môr allweddol hyn.   Roedd Yr Athro John Turner a Dr Gareth Williams o'r Ysgol Gwyddorau Eigion ymysg cynulleidfa o genhadon o'r Cenhedloedd Unedig, llysgenhadon, arianwyr, cadwraethwyr a rheolwyr riffiau a ddaeth ynghyd i roi sylw i'r angen brys i wella gwytnwch ac adferiad riffiau cwrel y byd, gan ganolbwyntio'n arbennig ar swyddogaeth y sector preifat.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2018

Cefnogaeth i fyfyrwyr newydd Bangor ar restr fer ar gyfer Gwobr

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, sy’n cefnogi myfyrwyr newydd ac yn sicrhau eu bod yn ymgynefino’n hwylus â bywyd Prifysgol, wedi ei osod ar restr fer ar gyfer Gwobr gan Times Higher Education am Gefnogaeth Neilltuol i Fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2010

Cefnogaeth i fyfyrwyr newydd Bangor ar restr fer ar gyfer Gwobr

Mae nhw wedi dod yn gyfarwydd- yr Arweinwyr Cyfoed yn eu crysau T llachar sydd i’w gweld o amgylch y Brifysgol yn ystod yr Wythnos Croeso - ond mae nhw wir yn rhywbeth arbennig. Yn wir, mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol wedi ei osod ar restr fer ar gyfer Gwobr gan Times Higher Education am Gefnogaeth Neilltuol i Fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2010

Cefnogi myfyrwyr sydd hefyd yn ofalwyr

Mae Prifysgol Bangor wedi dewis Diwrnod cenedlaethol Hawliau Gofalwyr (21 Tachwedd) i lansio’r unig Bolisi Myfyrwyr sy’n Ofalwyr mewn unrhyw brifysgol yng Nghymru a thrwy hynn bwysleisio eu cefnogaeth i fyfyrwyr sydd hefyd yn ofalwyr.

Bydd gofalwyr ifanc ac eraill yn siarad am eu profiadau, a’r cymorth sydd ar gael iddynt, mewn digwyddiad ar hawliau gofalwyr yn y brifysgol. Cynhelir hwn mewn partneriaeth ag Action for Children, Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr a Chyngor Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2019

Cefnogi'r cochion!

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ac Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor yn gweithio efo partneriaid i gefnogi ail gyflwyno gwiwerod coch i Ddyffryn Ogwen, yng Ngwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2017

Ceisio datrys un o'r dirgelion mawr am y lleuad

Mae Dr Mattias Green o Brifysgol Bangor, ar y cyd ag ymchwilwyr o Royal Holloway, Prifysgol Llundain, wedi ennill grant ymchwil gwerth £520K gan yr UK Natural Environment Research Council (NERC) i fynd i'r afael â chwestiwn pwysig wrth ddeall hanes y lleuad.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2019

Celebrated 'English' poet Edward Thomas was one of Wales' finest writers

Shortly after 7am on April 9 1917, 39-year-old writer Edward Thomas was killed by a shell during the Battle of Arras in northern France. He left a body of mostly unpublished work that has since cemented his place as one of Britain’s greatest poets.

This article by Andrew Webb, Senior Lecturer in English Literature, was originally published on The Conversation. Read the original article.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2017

Celloedd Canser yn dewis y dull "blêr a brysiog"

Prif nodwedd canser yw twf afreolus celloedd wedi ei ysgogi gan beiriant cylch celloedd sydd wedi mynd yn wyllt. Prif gydran y peiriant hwn yw'r ensym Cdc2 cinas. Mae Cdc2 cinas wedi ei reoleiddio'n dynn mewn celloedd normal, mae'r rheolaeth yma ar goll mewn celloedd canser.

Mae ymchwil flaengar a wnaed ym Mhrifysgol Bangor yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin wedi darganfod bellach bod Cdc2 cinas gorfywiog nid yn unig yn gorfodi celloedd i luosi mewn ffordd afreolus ond hefyd yn ail-raglennu’r gwaith o drwsio cromosomau sydd wedi torri. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Cemegwyr Ifainc yn mesur cynnwys halen mewn creision!

Bu timau o gemegwyr ifainc o ysgolion yng ngogledd a chanolbarth Cymru a’r gororau yn chwarae rôl cemegwyr dadansoddol yn gwirio cynnwys sodiwm (halen) mewn samplau o greision tortilla wrth iddynt gystadlu yn rownd derfynol ranbarthol Cystadleuaeth y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Dadansoddwyr o Ysgolion ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2018

Cemegwyr ifanc yn datgelu cyfrinachau ac ennill gwobrau mewn Gŵyl Gemeg

Roedd disgyblion o Ysgol Tryfan, Bangor ymysg wyth tîm o bobl ifanc 11-13 oed o bob rhan o Ogledd Cymru a wnaeth fwynhau diwrnod llawn hwyl yn y labordai Cemeg ym Mhrifysgol Bangor yn ystod Gŵyl Gemeg Salters eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2018

Cemeg yn gwobrwyo ei myfyrwyr gorau

Heddiw, gwobrwywyd myfyrwyr Blwyddyn 1 am eu gwaith caled pan gyflwynwyd Gwobrau Blwyddyn Un am Lwyddiant mewn Cemeg iddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012

Cenedl, Dosbarth a Dicter

Mewn astudiaeth gymharol unigryw sydd newydd ei chyhoeddi mae Robin Mann, cymdeithasegydd a darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y gwahaniaethau yn y ffordd y mynegir hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr, a sut mae hunaniaeth genedlaethol yn effeithio ar agweddau tuag at faterion cyfoes megis Brexit a mewnfudo.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2017

Cenedl ofalgar ymwybodol?

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor wedi chwarae rhan allweddol mewn cyflwyno Ymwybyddiaeth Ofalgar i'r Deyrnas Unedig, mewn ymchwilio i’w heffeithiolrwydd mewn lleoliadau gwahanol ac mewn hyfforddi ymarferwyr.

Mae Grŵp Seneddol Hollbleidiol, sydd wedi bod yn ystyried Ymwybyddiaeth Ofalgar, bellach wedi lansio adroddiad interim The Mindful Nation UK, sy’n annog pob plaid yn yr etholiad nesaf i ystyried y ffordd orau o gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar yn y ffordd y mae eu plaid yn mynd i'r afael â’r argyfwng iechyd meddwl.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2015

Cenhadaeth Cynghori i India i Ganolfan Ymchwil ar Amgylchedd Cymru

Mae Dr Shaun Russell, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cymru  (WERH), sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Bangor, wedi dychwelyd yn ddiweddar (Ebrill 2012) o genhadaeth gynghori wythnos o hyd ar faterion amgylcheddol i   Lywodraeth Talaith Maharashtra yn Yr India.

Gyda phoblogaeth o 100 miliwn, Maharashtra yw un o’r taleithiau sy'n datblygu gyflymaf yn Yr India, a’i phrifddinas Mumbai (poblogaeth 20,000,000) yw prif ganolfan ariannol y wlad. Mae’r datblygu cyflym wedi arwain at amrywiaeth o broblemau amgylcheddol dwys yn Maharashtra, ac mae Llywodraeth y Dalaith felly wedi bod yn chwilio am ffyrdd "glanach a gwyrddach" o reoli datblygu at y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2012

Cenhedloedd Unedig neu Wladwriaethau Unedig?

Bydd y Gw. Anrh. Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn rhoi darlith Gyhoeddus Ddydd Gwener, 7 Hydref am 6.30pm yn Ystafell Ddarlithio 4, Prif Adeilad Prifysgol Bangor. Mae’r ddarlith sydd ar agor i bawb yn cael ei chynnal gan Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig (Cangen Menai). Bydd y ddarlith yn cael ei thraddodi yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2011

Cennin Pedr i Ddydd Gŵyl Dewi

Mae blodyn cenedlaethol Cymru wedi cael swyddogaeth newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi (dydd Gwener, 1 Mawrth), sef helpu gwyddonwyr i gael gwell dealltwriaeth o werth echdynion planhigion fel dewis arall i wrthfiotigau mewn bwyd anifeiliaid.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor a Rural College yn yr Alban (SRUC) wedi ymuno i ymchwilio i effeithiau echdynion cennin Pedr fel gwrthficrobaidd naturiol ar systemau treulio gwartheg a defaid.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2019

Cenynau a Chynffonnau

I gydfynd â Gŵyl Wyddoniaeth Bangor poblogaidd y Brifysgol, mae  Storiel wedi dadorchuddio’i harddangosfa newydd sydd i’w gweld yng nghyntedd Storiel ar y thema o ymlusgiaid.

Mae’r arddangosfa wedi’i churadu gan Melissa Green, myfyrwraig sŵoleg wirfoddol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2017

Cerddi Anghyhoeddedig gan R.S. Thomas yn Dod i’r Fei

Newydd ei gyhoeddi, dan olygyddiaeth Yr Athro Tony Brown (Ysgol Llenyddiaeth Saesneg) a’r Athro Jason Walford Davies (Ysgol y Gymraeg), y mae casgliad o gerddi anghyhoeddedig gan un o feirdd mawr Cymru, R.S. Thomas. Y mae’r Athro Brown a’r Athro Davies yn Gyd-gyfarwyddwyr Canolfan Ymchwil R.S. Thomas ym Mhrifysgol Bangor, y brif archif academaidd o waith y bardd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2016

Cerddoriaeth ffermydd gwynt

Bydd y ffermydd gwynt ar y môr ger Llandudno yn ysbrydoli ac yn darparu’r sain i gyfansoddiad cerddorol ar gyfer Gŵyl LLAWN Llandudno gan Ed Wright, sy’n ddarlithydd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac yn gyfansoddwr ac artist sonig. Bydd yn perfformio  fel y ‘Labordy Tonnau Sonig’ gyda Charles Gersholm.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2015

Cerddoriaeth i gysuro siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia

Erbyn hyn, gall siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia fwynhau caneuon o'u gorffennol yn Gymraeg diolch i fenter gan Brifysgol Bangor a Merched y Wawr cefnogwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu staff gofal Cymru i wella bywydau preswylwyr Cymraeg. 

Yn ôl pob sôn, mae hynny'n helpu i'w cysuro, eu hysgogi a dwyn i gof atgofion maen nhw wedi'u hanghofio. Fel rhan o’r fenter bydd CD a rhestr chwarae newydd o gerddoriaeth sydd wedi'i churadu'n arbennig yn cael ei dosbarthu i gartrefi gofal ar draws Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Cerddorion yn paratoi i losgi piano!

Bydd aelodau o Ysgol Cerdd Prifysgol Bangor yn ymuno gydag Annea Lockwood, artist sain o Seland Newydd / UDA  mewn perfformiad o 'Piano Burning’ yn Hen Iard Nwyddau Treborth, Bangor. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sadwrn 29 Mehefin am 6.15pm, a bydd yn rhan o lansiad tymor newydd Dinas Sain Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013

CERQual: Dull newydd o gefnogi defnyddio tystiolaeth ansoddol wrth wneud penderfyniadau

Mae papur newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn PLOS Medicine yn disgrifio dull gweithredu arloesol ac eglur i asesu faint o ffydd y dylid ei roi mewn darganfyddiadau o ddadansoddiadau tystiolaeth ansoddol. 

Bwriad y dull gweithredu newydd, a elwir yn  CERQual (‘Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research’), yw helpu rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ddefnyddio tystiolaeth ansoddol ar gyfer penderfyniadau a pholisiau’n ymwneud â gofal iechyd a lles cymdeithasol. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2015

Chango Spasiuk, enillydd Grammy o Dde America, yn dychwelyd i Pontio Bangor

Y perfformiwr nesaf yn rhaglen cabaret lwyddiannus Pontio o nosweithiau cerddorol hamddenol fydd Chango Spasiuk, chwaraewr acordion o'r Ariannin, a fydd yn perfformio yn Theatr Bryn Terfel nos Wener, 18 Tachwedd am 8 o'r gloch.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2016

Chargé d’Affaires Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Bu dirprwyaeth o llysgenhadaeth Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar. Yn eu plith oedd Chargé d’Affaires y Llysgenhadaeth, Madame Marie-Louise Kafenge Nanga, a oedd yn awyddus i archwilio Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol a’u dogfennau yn ymwneud â’r Parchedig William Hughes a’r Congo Training Institute ym Mae Colwyn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2016

Charles Dickens: Dathliad Pen-blwydd

Bydd Ysgol Saesneg Prifysgol Bangor yn dathlu pen-blwydd 200 Charles Dickens (1812-1870) ar ddydd Mawrth 7 Chwefror gan ddangos dwy ffilm fer sydd yn addasiadau o waith cynnar yr awdur.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

Chefs and home cooks are rolling the dice on food safety

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Paul Cross o'r Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaetho a'r Athro dan Rigby o Brifysgol Manceinion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol .

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2017

Chemsex and PrEP reliance are fuelling a rise in syphilis among men who have sex with men

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Simon Bishop o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2018

Child migrants taken to Britain: now they need support and psychological care

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson Sydd yn astudio ar gyfer Doethuriaeth gyda'r Ysgol Seicoleg a Sefydliad   seicoleg Perfformiad Elît sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2016

Child victim or brutal warlord? ICC weighs the fate of Dominic Ongwen

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Yvonne McDermott  o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2017

Chris Coleman i’w anrhydeddu gan Brifysgol Bangor

Uchafbwyntiau Wythnos Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 17-21 Gorffennaf

Bydd Chris Coleman, Rheolwr Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru yn ymuno â myfyrwyr sy’n graddio o Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor wrth iddo dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol, gan nodi llwyddiant y tîm cenedlaethol wrth gyrraedd rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth Ewro 2016 yn dilyn ymgyrch hanesyddol fythgofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Chwarae’r Cornet dros Gymru

Mae myfyrwraig o Ysgol y Gymraeg Bangor wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mand Pres Ieuenctid Ewrop. Cafodd Ffion Haf Williams, sy’n y flwyddyn gyntaf yn astudio gradd yn y Gymraeg, ei dewis wedi iddi chwarae’r cornet mewn clyweliad i Fand Pres Ieuenctid Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2012

Chwarae rhan o bwys yng Ngwarchodfa Fôr fwyaf y byd

Mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan bwysig wrth reoli Gwarchodfa Fôr fwyaf y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2015

Chwech o Brifysgol Bangor yn cael eu penodi’n Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae chwe ymchwilydd ym maes iechyd a gofal cymunedol ym Mhrifysgol Bangor wedi'u penodi’n Uwch Arweinwyr Ymchwil- Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2016

Chwe ffilm allweddol i wylio dros y Pasg

Caiff dwy ŵyl grefyddol, Pasg yr Iddewon a gŵyl Gristnogol y Pasg eu dathlu dros yr wythnos nesaf, felly dyma chwe ffilm allweddol (tair wedi’u hysbrydoli gan yr Hen Destament a thair gan y Testament Newydd) y mae Nathan Abrams, Athro Ffilm yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, yn eu hargymell fel ffilmiau i'w gwylio dros gyfnod y gwyliau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2020

Chwilio am wyddonwyr o blith y cyhoedd i ymchwilio i'n morfeydd heli

Er ein bod yn byw ar ynys, eto rydym yn gwybod ychydig ryfeddol am rannau o'n harfordir.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016

Cilia: cell's long-overlooked antenna that can drive cancer — or stop it in its tracks

Dyma erthygl yn Saesneg gan Angharad Mostyn Wilkie sydd yn dilyn ymchwil PhD  yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2019

Cimychiaid yn ffynnu mewn gwarchodfa fôr dan arweiniad y gymuned

Mae'n dod i'r amlwg bod y warchodfa fôr gyntaf yn Yr Alban, a'r unig un yno sydd â gwarchodaeth lawn drosti, yn hynod fuddiol o ran cadwraeth pob agwedd ar fywyd môr, gyda chimychiaid yn mwy na dyblu mewn niferoedd a chynyddu mewn maint. 

Dros gyfnod o bedair blynedd mae gwyddonwyr o Brifysgolion Caerefrog a Bangor wedi bod yn monitro poblogaethau o'r cimwch Ewropeaidd ( Homarus gammarus), y cranc brown ( Cancer pagurus ) a chrancod nofio melfed ( Necora puber) ym Mae Lamlash yng ngheg yr Afon Clyde yn Yr Alban. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2016

Cipolwg ar y gorffennol i dwristiaid o Ewrop

Bydd cofnodion hanesyddol gan ymwelwyr o Ewrop i Gymru’r gorffennol ar gael i ymwelwyr Ewropeaidd y dyfodol, drwy wefan newydd sydd i’w chwblhau'r flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2017

Clefydau coed mewn coedwigoedd: mae atal yn well na gwella

Mae afiechydon newydd ar goed yn ymledu i goetiroedd ym Mhrydain ar raddfa gynyddol gan achosi mwy o ddifrod i gynhyrchu coed yn gynaliadwy a'r manteision niferus eraill a gawn o'n coedwigoedd.  Mae hyn yn destun pryder arbennig o ystyried ymrwymiad y Llywodraeth i gynnydd'n gyflym faint y coetiroedd a geir ym Mhrydain.   Nid ydym eisiau plannu miliynau o goed ac yna'u gweld yn cael eu difodi gan afiechydon.  

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bangor, Strathclyde, Caergrawnt, Glasgow a Warwick, yn ogystal â Sefydliad James Hutton, newydd gyhoeddi adolygiad ffurfiol llawn o'r holl dystiolaeth gyhoeddedig o bob cwr o'r byd tymherus ynghylch pa opsiynau ar gyfer rheoli coedwigoedd sydd fwyaf effeithiol yn erbyn afiechydon coed (Frontiers of Forestry & Global Change 3: 7. doi: 10.3389 / ffgc.2020.00007).  Mae hyn wedi dangos y gall mesurau a gymerir ar ôl i bathogen oresgyn coedwig (megis torri coed a heintiwyd neu rai sy'n debygol o gael eu heintio) wneud dim ond arafu lledaeniad yr afiechyd yn y goedwig.  Anaml y maent yn ei atal.  Felly, y dull gweithredu gorau o lawer fyddai cynyddu cwarantîn effeithiol i leihau ac arafu ymlediad pathogenau newydd i wlad neu ranbarth, ond anaml y mae hyn i'w weld yn gweithio.  Gall sborau llawer o bathogenau, megis y rhai sy'n achosi i goed ynn wywo ar hyn o bryd, gael eu chwythu ymhell gan y gwynt.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2020

Clefyd yr Arennau a beichiogrwydd - pa gefnogaeth sydd ei angen ar ferched?

“Doeddwn i ddim yn gwybod yr hyn nad oeddwn yn ei wybod, oherwydd ni ofynnodd neb imi”

Mae gan ferched lawer iawn o bethau i'w hystyried cyn beichiogi, yn ogystal â chwestiynau sydd angen eu hateb tra byddant yn feichiog.

Mae tua phum mil o ferched o oedran beichiogi yng Nghymru a chyflwr arnynt sy'n effeithio ar eu harennau. Efallai fod ganddyn nhw gwestiynau ychwanegol am effaith beichiogrwydd ar glefyd yr arennau a sut y gallai clefyd yr arennau effeithio ar eu beichiogrwydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2020

Cleifion canser yn derbyn diagnosis cynt

Bu i'r amser a gymerwyd i wneud diagnosis o rai o'r canserau mwyaf cyffredin – o'r pwynt pan fo claf yn rhoi gwybod am symptom posibl i'w Meddyg Teulu – ostwng bum niwrnod ar gyfartaledd ymhlith oedolion, a hynny mewn ychydig dan ddegawd, yn ôl ymchwil* a gyhoeddwyd yn y 'British Journal of Cancer', heddiw (dydd Mercher 5 Chwefror 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2014

Cleifion gyda chanser y geg a chanser yr oesoffagws yn oedi mwy cyn mynd i weld eu meddyg teulu

Mae pobl gyda chanser y geg a chanser yr oesoffagws yn oedi mwy ar ôl sylwi ar eu symptomau cyn mynd i weld eu meddyg teulu o'u cymharu â chleifion gyda mathau eraill o ganser, yn ôl ymchwil* a gyhoeddwyd yn yr  International Journal of Cancer, heddiw (dydd Mawrth).

 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2014

Click here for art

Dyma erthygl yn Saesneg ganLyle Skains  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2016

‘Climate change: hope from despair?’ – darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor gan wyddonydd amlwg

Newid hinsawdd fydd pwnc darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor nos Fercher, 20 Tachwedd. Y siaradwr yw Kevin Anderson, Athro Ynni a Newid Hinsawdd ym Mhrifysgol Manceinion. Bydd y ddarlith yn cael ei chynnal am 5.30pm yn Narlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Celfyddydau.  Mae mynediad am ddim, ac nid oes angen tocynnau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2019

Cloddfa archeolegol yn agor i'r cyhoedd ar gyfer Gŵyl Archaeoleg Prydain

Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i ymweld â chloddfa archeolegol sy'n unigryw i ogledd orllewin Cymru, ger Rhiw ym Mhen Llŷn y penwythnos hwn (15-16 Gorffennaf).

Mae archeolegwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr wedi bod yn cloddio ‘Project Meillionydd’ (http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.cyer 2010, dan arweiniad yr Athro Raimund Karl, Dr Kate Waddington a Katharina Möller o Ysgol Hanes ac Archaeoleg Prifysgol Bangor, ac maent yn cymryd rhan yng Ngŵyl Archaeoleg Cyngor Archaeoleg Prydain (www.archaeologyfestival.org.uk).

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2017

Cloriannu ymaddasu esblygiadol - ydi'n modelau'n gywir?

Un sialens sy'n wynebu gwyddonwyr yw amcangyfrif sut y bydd ein hamgylchedd, a'r we gymhleth o greaduriaid sydd ynddo, yn ymateb i newidiadau yn eu hamgylchedd o ganlyniad i newid hinsawdd neu ddylanwadau dynol eraill.

Yn draddodiadol, er mwyn asesu sut y bydd rhywogaethau'n esblygu dros gannoedd o genedlaethau, mae gwyddonwyr wedi ystyried fesul un neu mewn parau elfennau ecolegol sy'n achosi newid yn yr amgylchedd. Mae'r elfennau hyn yn cynnwys pethau fel cynnydd mewn tymheredd, cynnydd mewn CO2 neu newidiadau mewn plaleiddiaid neu wrteithiau.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2017

‘Clust i wrando’

A conference for individCynhadledd i’r byddar yng Ngogledd Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2013

Clwb Sadwrn Darganfod Gwyddoniaeth i Ferched

Nid yw dyfeisio cynhyrchion electronig newydd neu ymchwilio i blanhigion - y tu mewn a'r tu allan - yr hyn y bydd y rhan fwyaf o ferched yn eu harddegau yn ei wneud ar foreau Sadwrn.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2013

Clybiau a Chymdeithasau Prifysgol Bangor yn dod yn ail yn y WhatUni.com Awards 2020

Mae Prifysgol Bangor wedi derbyn yr ail wobr yn y categori 'Cymdeithasau a Chwaraeon' yn y WhatUni Student Choice Awards 2020. Daeth y Brifysgol hefyd yn y pedwar uchaf yn y categori Rhoi yn Ôl.    

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2020

Codi tua’r entrychion! Catrin yn llwyddo ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop

Mae athletwraig leol sy’n ddeiliad bwrsariaeth chwaraeon gan Brifysgol Bangor wedi dychwelyd o’r European Youth Weightlifting Championships yng Ngwlad Pwyl â medal arian yn y ‘snatch lift’ a medal efydd am ei holl ymdrechion yn y categori 48kg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Codwr pwysau ifanc yn cipio’r gwobrau

Gwta flwyddyn ers iddi ddechrau ar godi pwysau, mae merch leol wedi bod yn ennill cystadlaethau cenedlaethol.

Bu Catrin Jones yn fuddugol yn ddiweddar yng Nghystadleuaeth Pencampwriaethau Codi Pwysau Ysgolion Cymru yn Hwlffordd, gan ennill categori disgyblion Blwyddyn 10, yn y dosbarth o dan 44kg. Yn dilyn hyn, aeth ymlaen i ennill Pencampwriaeth Ysgolion ac Ieuenctid Prydain yng nghategori disgyblion blwyddyn 10, yn y dosbarth o dan 40kg. Nid yn unig yr enillodd Catrin, ond llwydodd hefyd i dorri record Cymru ar gyfer y dosbarth hwn o 38kg yn y broses, gyda chyfanswm codi o 90kg.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2014

Coed i gyfrannu at ymchwil

Mae dwsinau o goed brodorol lled aeddfed, yn cynnwys Masarn, Planwydd Llundain, Bedw, Ceirios, Criafol a Cherddinen Wen ymysg y rhai a fydd yn cael eu plannu fel rhan o broject Pontio. 

 

Mae adeilad Pontio, sydd wedi’i gyllido’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol yr UE drwy Lywodraeth y Cynulliad, wedi ei gynllunio i ymdoddi i’w amgylchedd a chyd-fynd â thirwedd y parc o’i amgylch. Dyna pam mae cymaint o goed â phosibl, llawer ohonynt yn goed aeddfed, yn cael eu cadw o amgylch yr adeilad. Bydd hyn yn gwneud y ffiniau rhwng yr adeilad a’r parc yn fwy annelwig. Yn lle coed y mae’n rhaid eu torri, plennir rhywogaethau brodorol naill ai ar y safle neu o gwmpas campws y Brifysgol. Mae defnydd da’n cael ei wneud hefyd o’r coed sy’n gorfod cael eu torri.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2010

Coedwigwyr Bangor ym Mhalas Buckingham

Mynychodd dau o goedwigwyr Prifysgol Bangor, Sarah Ellis a James Walmsley, Barti Gardd Brenhinol ar dir Palas Buckingham yn ddiweddar, o ganlyniad i'w gwaith gyda'r elusen fechan, Woodland Heritage. Treuliodd y coedwigwyr lawer o'u prynhawn yn archwilio'r gerddi helaeth, sy’n safle 40-erw yng nghanol Llundain a chartref i gasgliad trawiadol o goed specimen. Cawsant hefyd gipolwg ar aelodau'r teulu Brenhinol, gan gynnwys y Frenhines a’r Tywysog Harry.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2019

Coedwigwyr Bangor yn San Steffan

Cafodd pump o goedwigwyr o Brifysgol Bangor y fraint o gael eu gwahodd i ymuno â myfyrwyr eraill, gweithwyr coedwigaeth, Aelodau Seneddol a chynrychiolwyr ac arbenigwyr o'r diwydiant coedwigaeth i nodi  lansiad cenedlaethol Confor Cystadleuaeth #TheFutureIsForestry yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2019

Coffáu 70 mlynedd ers Trychineb Awyren Fomio Bethesda

Yn oriau mân 15 Mawrth 1950 cwympodd awyren fomio Avro Lincoln o RAF Scampton, Swydd Lincoln uwchben Bethesda. Ni fu i'r un o'r criw, rhwng 22 a 32 oed, oroesi.

Eleni, 80 mlynedd ers Brwydr Prydain, mae Dr Hazel Pierce, Aelod Cyswllt Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr ym Mhrifysgol Bangor, wedi edrych i mewn i'r ddamwain hon i gofio'r chwe gŵr a gollodd eu bywydau, ac i gydnabod ymdrechion pobl leol a gynorthwyodd yn yr ymgais i'w hachub y noson honno.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2020

Coffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn

Mae Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor yn coffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn gydag arddangosfa yn dathlu bywyd, gwaith a threftadaeth y bardd a'r milwr o Gymro a fu farw ar ddiwrnod cyntaf Brwydr Passchendaele ar 31 Gorffennaf 1917.

Gellir gweld yr arddangosfa o 5 Mehefin tan 15 Rhagfyr yng Nghoridor Ystafell y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.

Byddwn hefyd yn hyrwyddo'r arddangosfa ym mhabell Prifysgol Bangor ddydd Gwener 11 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2017

Coffau hanesydd modern cyntaf Cymru

Caiff hanesydd a newidiodd y modd yr astudir hanes Cymru ei goffau gyda darlith gyhoeddus a gynhelir pob yn ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

 

Bydd y ddarlith J.E. Lloyd gyntaf yn trafod ei ddehongliad ef o hanes Cymru. Cynhelir y ddarlith nos Wener 22 Hydref ym Mhrif Ddarlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor ac mae'n agored i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2010

Cofio un o'r cewri – R.S. Thomas

A hithau'r mis hwn yn ganmlwyddiant geni R.S. Thomas, bydd gwaith y bardd cenedlaetholgar a'r cymeriad dadleuol yn cael sylw ar raglen Pethe nos Lun, 25 Mawrth ar S4C. Bydd cyfle hefyd i weld cyfweliad hir olaf R.S. ar y teledu wrth i S4C ddangos rhaglen deyrnged o'r archif R.S. Thomas, y noson ganlynol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Cofiwch ddweud Su'mae?

Mae’r Brifysgol yn annog staff a myfyrwyr i groesawu ei gilydd yn Gymraeg ar dydd Mawrth Hydref 15: Diwrnod Shwmae Su’mae!

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2013

Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd yn anrhydeddu tri ymchwilydd o Brifysgol Bangor

Mewn seremoni arbennig i gyflwyno Anrhydeddau’r RCSLT (Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd) yn Nottingham yn ystod eu cynhadledd flynyddol fis Medi, dyfarnwyd gwobr “Giving Voice” i Delyth Prys, Dewi Bryn Jones a Stefan Ghazzali o Uned Technolegau IaithCanolfan Bedwyr.  Roedd y tri, drwy eu project Lleisiwr, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi datblygu meddalwedd i greu llais synthetig personol yn y Gymraeg a fyddai’n gymorth i gleifion oedd ar fin colli eu llais eu hun. Roedd y project yn caniatáu bancio llais y claf yn Gymraeg a Saesneg a’i ddefnyddio i adeiladu fersiwn digidol ohono.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2019

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi tair o Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi tair myfyrwraig o Fangor yn llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2016

Coleg Cymraeg yn denu academydd o Rydychen

Academydd o Brifysgol Rhydychen yw’r diweddaraf i gael ei phenodi i swydd wedi ei chyllido gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a hynny yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2011

Colociwm Celto-Slavica yn dod i Fangor

From today (Thursday) until the end of the weekend, Bangor University will be welcoming prominent academics from the length and breadth of Europe, as the 7th Colloquium of the Societas Celto-Slavica visits Bangor, 4-7 September.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Combining daycare for children and elders benefits all generations

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Catrin Hedd Jones  o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2017

Coming of age in 2020 – the summer without exams or school proms

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Isabelle Winder o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol a Vivien Shaw a Gwyndaf Roberts o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2020

Confidence can be a bad thing – here's why

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stuart Beattie, darlithydd Seicoleg  a’r Athro Tim Woodman, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

Conwydden brin yn hadu am y tro cyntaf yng Nghymru

Mae conwydden brin o Awstralia sydd yn tyfu yng Ngardd Fotaneg Treborth, ym Mhrifysgol Bangor, wedi hadu efallai am y tro cyntaf yng Nghymru a dim ond yr eildro yn y Deyrnas Unedig.

Can coeden yn unig o’r pinwydd Wollemi (Wollemia nobilis) sydd yn tyfu yn ei lleoliad cynhenid mewn canion yn Awstralia.  Dim ond yn 1994 y daethpwyd o hyd i’r gonwydden.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2012

Copïau hanesyddol yn mynd yn ddigidol: campwaith Chaucer yn mynd yn fyd-eang

Bangor University and the National Library of Wales, Aberystwyth, have collaborated on a project to bring one of the jewels of English literature, kept at the National Library, freely available to all. The Hengwrt copy of Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales, produced in London at the close of the fourteenth century and believed to be the earliest existing version of this work, is now fully digitised, and accessible by global users via the Library’s website.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Coronavirus: experts in evolution explain why social distancing feels so unnatural

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Isabelle Winder o'r  Ysgol Gwyddorau Naturiol a Vivien Shaw o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2020

Coronavirus: wastewater can tell us where the next outbreak will be

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Davey Jones o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2020

‘Coron Driphlyg’ amgylcheddol i Brifysgol Bangor

Prifysgol Bangor yw’r Brifysgol fwyaf ‘gwyrdd’ yng Nghymru, yn ôl ’People and Planet’, sef y rhwydwaith myfyrwyr mwyaf ym Mhrydain sy’n ymgyrchu i ddod a thlodi byd-eang i ben, i gefnogi hawliau dynol ac amddiffyn yr amgylchedd.  Yng Nghynghrair 2012, a gyhoeddwyd ym Mhapur newydd y Guardian, roedd Prifysgol Bangor ar y brig o blith prifysgolion Cymru, a hefyd wedi codi yn y Gynghrair o safle 28 i safle 19 o fewn y DU. Ar yr un pryd â’r cyhoeddiad, deallodd y Brifysgol ei bod wedi ennill Lefel 5 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd, am ei hymroddiad i gyflawni gwellhad amgylcheddol parhaus.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2012

Coroni Bangor yn bencampwyr Cymru mewn Cystadleuaeth Llys Barn Ffug

Am y tro cyntaf mae tîm o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ennill y Gystadleuaeth Llys Barn Ffug flynyddol Gymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Coroni Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn Junior British Hill Climb Champion 2019

Chris Mann, myfyriwr sydd newydd ddechrau ei flwyddyn gyntaf yn astudio gwyddorau chwaraeon, sydd wedi ennill y teitl Junior British Hill Climb Champion 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2019

‘Coroni’r Wythnos’

Daeth llwyddiant ysgubol i ran yr opera Wythnos yng Nghymru Fydd (Gareth Glyn a Mererid Hopwood) a chynhyrchiad arbennig OPRA Cymru ohoni yn seremoni Gwobrau Theatr Cymru (2018) a gynhaliwyd yng Nghasnewydd  yn ddiweddar ( 27.1.18). Yn dilyn taith lwyddiannus led led y wlad ym mis Tachwedd y llynedd a chydnabyddiaeth ragorol drwy gyfrwng theatrau llawn ac adolygiadau clodwiw yn y wasg, dyfarnwyd gwobr ‘Y Cynhyrchiad Gorau yn yr iaith Gymraeg’ (2018) i’r cwmni fu mor ddyfal a chydwybodol yn sicrhau fod y fenter arloesol hon yn cyrraedd cynulleidfaoedd y genedl.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2018

Coron yr Eisteddfod i Alumnus Prifysgol Bangor

The young poet from Pwllheli came out top in a competition which attracted 29 entries.

The Crown, sponsored by housing association, Grŵp Cynefin, is presented for a sequence of poems not in cynghanedd, of no more than 250 lines, on the subject of Cilfachau (inlets). The adjudicators are Manon Rhys, Ceri Wyn Jones and Cen Williams.  The prize money is donated by John Arthur and Margaret Glyn Jones and the family, Llanrwst.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2019

Côr yn helpu’r Brifysgol i ddathlu canmlwyddiant

Bydd un o Gorau Meibion hynaf y wlad, Côr y Penrhyn, yn ymuno â staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor i ddathlu canmlwyddiant agor Prif Adeilad y Brifysgol. Bydd yn ganrif i’r diwrnod ers i Frenin Siôr V agor yr adeilad newydd trawiadol sy’n eistedd ar ael y bryn uwchben dinas Bangor.  Bore dydd Iau, 14 Gorffennaf, bydd Côr y Penrhyn yn rhoi perfformiad arbennig yn ystod seremoni graddio, lle bydd dros 200 o fyfyrwyr yn graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011

Could wild mangoes solve the world's chocolate crisis?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sayma AkhterMorag McDonald, a Ray Marriott sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2016

Could willow be the answer to better lamb growth?

Datganiad Saesneg gan gorff allanol, felly nid oes cyfieithiad Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2020

Cragen wedi byw dros 500 o flynyddoedd

Mae ymchwil bellach yn dilyn ymweliad maes a gynhaliwyd gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn 2006 wedi ein galluogi i ganfod oedran cragen fylchog yn fwy cywir.  

Cafodd y gragen fylchog dan sylw ei chodi yn ystod mordaith gasglu data oddi ar arfordir Ynys yr Iâ a oedd yn rhan o broject yn edrych ar newidiadau hinsawdd dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2013

Creadigaeth newydd i'w gwneud yn haws canlyn llwybr y chwyldro digidol nesaf

Mae'n bosib cyflwyno algorithm newydd i gydrannau sydd eisoes yn bod, er mwyn hwyluso dyfodiad y chwyldro digidol nesaf.

Disgwylir i ‘Ryngrwyd y Pethau’ a chysylltiadau ffonau symudol 5G chwyldroi'r ffordd yr ydym yn mynd ati i fyw ein bywydau a chynnal ein busnesau.

Fodd bynnag, mae rhai problemau i'w datrys cyn i 'Ryngrwyd y Pethau' allu gwneud y defnydd gorau o'n rhwydweithiau data cyfredol, a chyn i rwydweithiau 5G ddod yn realiti.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2019

Creadigrwydd hynod – cyhoeddi chwe llyfr mewn tri mis!

Rhwng mis Medi a mis Tachwedd eleni mae staff a myfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyhoeddi cyfanswm o chwe chyfrol o ysgrifennu creadigol - yn nofelau, storïau byrion a chyfrolau o farddoniaeth – gan ychwanegu at enw da’r Ysgol ym maes ysgrifennu creadigol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2018

Cregyn bylchog yn datgelu cyfrinachau newid yn yr hinsawdd forol

Mae gwyddonwyr morol o Ysgol Gwyddorau’r Eigion yn y Brifysgol yn casglu data defnyddiol am newid yn yr hinsawdd forol- a hynny o fan annisgwyl- cregyn môr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2013

Cregyn Môr a Newid Hinsawdd 3edd Gynhadledd Ryngwladol mewn Sglerogronoleg (ISC2013) Caernarfon, Gogledd Cymru, y Deyrnas Unedig - Dydd Sul 19 Mai tan ddydd Mercher 22 Mai 2013

Mae cynhadledd ryngwladol o bwys yn cael ei chynnal yn Galeri yng Nghaernarfon gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor.  Bydd gwyddonwyr o bob cwr o'r byd - gan gynnwys Japan, Awstralia, India, Ynysoedd y Falkland, Canada ac UDA yn ogystal â rhai o bob rhan o Ewrop a'r DU - yn trafod sut maen nhw'n defnyddio cregyn, cwrelau ac esgyrn i astudio newidiadau sy'n digwydd yn awr ac yn y gorffennol yn yr amgylchedd morol.  Mae'r testunau trafod yn cynnwys hinsawdd forol y gorffennol, bioleg, ecosystemau, pysgodfeydd ac archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2013

Cregyn y Frenhines (Queenie) yn ennill Gwobr gyda chymorth Prifysgol Bangor

Roedd cefnogaeth a chyngor Ysgol Gwyddorau Eigion enwog Prifysgol Bangor yn allweddol i bysgodfa Ynys Manaw ennill Gwobr nodedig Pysgodfa Gynaliadwy Billingsgate. A ben hynny, mae’r rhagolygon yn edrych yn ffafriol ar gyfer diwydiant pysgota’r ynys. Ar ôl dirywiad, mae’r bysgodfa gynaliadwy am ‘queenies’, fel y gelwir y cregyn fylchog yn lleol, bellach yn cynhyrchu bwyd o safon uchel y mae galw amdano ym mwytai goreuon Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Creu Canolfan Syrffio o Ragoriaeth yn Eryri

Mae Prifysgol Bangor a Surf Snowdonia wedi arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth a fydd yn paratoi’r ffordd i gydweithio ar amrywiaeth o gyfleoedd a chynlluniau newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Creu claf rhithwir ‘wedi’i efelychu’n gyfrifiadurol’ er mwyn hyfforddi clinigwyr

Yn y dyfodol, os bydd arnoch angen llawdriniaeth gymhleth, bydd y llawfeddyg yn gallu paratoi a hyd yn oed ymarfer ar ei chyfer ar efelychiad rhithwir o’ch corff eich hun neu o’r rhan o’ch corff sydd angen sylw.

Ar hyn o bryd, mae’r dechnoleg ar y gweill i greu ‘efelychiadau’ o’r corff cyfan er mwyn hyfforddi llawfeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes meddygaeth ar sut i ymgymryd ag amryw o driniaethau meddygol, gan ddefnyddio ‘dymïau’ rhithwir sy’n ymddangos fel pe baent yno, a hyd yn oed yn ‘teimlo’ fel pe baent yno, a hynny trwy ddefnydd graffeg gyfrifiadurol 3D, dyfeisiau haptig neu ‘adborth grym’.

Mae’r Athro Nigel John o Brifysgol Bangor yn arwain yn y maes yng Nghymru o ran datblygu’r dechnoleg hon, ac yntau’n arbenigwr mewn technoleg yn yr Ysgol Gyfrifiadureg.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2013

Creu cymunedau sy’n gefnogol i bobol â dementia yng Ngogledd Cymru

Gwahoddir pobl sy’n byw â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr i ymuno mewn rhwydwaith ar draws gogledd Cymru gyda gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio i gefnogi pobl â dementia yn y gwasanaeth iechyd, y sector fasnach a’r trydydd sector ynghyd ag arbenigwyr sydd yn ymchwilio i’r cyflwr. Bwriad y rhwydwaith newydd yw darparu cefnogaeth, gwybodaeth a chyfle i rannu gwybodaeth a phrofiad a chyfle i bobl gefnogi ei gilydd.

Sefydlwyd y rhwydwaith gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor, lle mae’r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) yn arwain y ffordd wrth ddarparu ymchwil a chyngor ymarferol am  ffyrdd newydd o gefnogi pobl sydd yn byw â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr, er mwyn cyfoethogi eu bywydau.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

Creu talent ymchwil newydd

Mae'r chwilio wedi dechrau ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dawnus sy’n sefydlu eu gyrfaoedd yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2012

Cristnogion cynnar o Iwerddon a’r Alban yn wladychwyr cyntaf Ynys yr Iâ

Datgelir mewn gwaith archeolegol sydd newydd ei gyhoeddi nad Llychlynwyr o Sgandinafia oedd trigolion cyntaf Ynys yr Iâ ond, yn hytrach, ymfudwyr o Iwerddon neu lannau gorllewinol yr Alban. Mae pobl Ynys yr Iâ wedi ymddiddori ers amser maith yn yr ymfudwyr cynnar a sefydlodd eu cenedl - un o'r ynysoedd ieuengaf yn y byd i gael ei gwladychu - ac mae eu llyfrau hanes a'u chwedlau ar hyd y canrifoedd wedi datgan mai Llychlynwyr oedd preswylwyr cyntaf yr ynys.

Hefyd, mae erthygl yn y Saesneg, "Viking beaters: Scots and Irish may have settled Iceland a century before Norsemen"  wedi ei gyhoeddi ar The Conversation heddiw gan Kristjan Ahronson. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2015

Criw Drama Teledu yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Roedd Prif Adeilad Neo-gothig Prifysgol Bangor yn lleoliad perffaith  i greu’r awyrgylch ar gyfer ffilmio lleoliad allanol cyfres deledu newydd i’w darlledu ar sianel Living yn gynnar yn 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2010

Croesawu “Brenhines” y Wladfa

Derbyniodd Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor ymwelydd arbennig iawn yn ddiweddar, sef Luned Gonzales, disgynnydd uniongyrchol o'r Cymry ag ymsefydlodd ym Mhatagonia 150 mlynedd yn ôl.  

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2015

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Bangor

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2015

Croesawu myfyrwyr rhyngwladol i Fangor

Casglodd y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr rhyngwladol o Faes Awyr Manceinion fel rhan o’r gwasanaeth cludo myfyrwyr eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Croesawu’r Ffagl Olympaidd i Brifysgol Bangor

Bydd pobl leol yn cael y cyfle i gael tynnu eu llun gyda’r Ffagl Olympaidd fel rhan o baratoadau Bangor i groesawu’r Fflam Olympaidd i’r ddinas gwanwyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2011

Croesawu’r Ffagl Olympaidd i Brifysgol Bangor

Bydd pobl leol yn cael y cyfle i gael tynnu eu llun gyda’r Ffagl Olympaidd fel rhan o baratoadau Bangor i groesawu’r Fflam Olympaidd i’r ddinas gwanwyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2011

Croesawu’r flwyddyn newydd Tsieineaidd gyda rhaglen gyffroes o gelfyddydau Tsieineaidd

Gall trigolion a myfyrwyr Bangor baratoi at groesawu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd mewn ffordd unigryw eleni. Cynhelir  rhaglen lawn o weithgareddau diwylliannol Tsieineaidd i’w paratoi at gyfnod dathlu’r flwyddyn newydd  Tsieineaidd rhwng 10-21 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

Croeso Arbennig i Fyfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor

Eleni, trefnodd Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol sesiwn gyfarwyddo gynharach ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Bangor. Hwn oedd y tro cyntaf i hyn ddigwydd, a’r nod oedd darparu rhaglen groeso a oedd wedi’i llunio’n arbennig ac wedi’i ffocysu – gan roi cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol drefnu’r holl agweddau ymarferol sy’n gysylltiedig â byw ac astudio mewn gwlad newydd, a hynny cyn rhaglen brysur yr Wythnos Groeso yn ganolog!

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2014

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhoi’r golau gwyrdd i brosiect partneriaeth am Longau Tanfor yr Almaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i gyd-fynd â Blwyddyn y Môr Cymru, 2018

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cyhoeddi ei bod yn rhoi grant o £409,700 ar gyfer prosiect partneriaeth y Comisiwn Brenhinol: Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru, 1914-18. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, diolch i’r arian a godir drwy’r Loteri Genedlaethol, fe fyddwn ni’n defnyddio’r technegau delweddu diweddaraf i ddatgelu llongddrylliadau tanddwr o’r Rhyfel Mawr ac yn rhoi cyfle i gymunedau ar hyd arfordir Cymru adrodd storïau nas clywyd o’r blaen am y Rhyfel Mawr ar y Môr.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2017

Cronfa Goffa Gwyn Thomas

Pan fu farw Gwyn Thomas ym mis Ebrill 2016, collodd Cymru drysor cenedlaethol. Am bron deugain mlynedd, dylanwadodd ar genedlaethau o fyfyrwyr fel darlithydd, athro a phennaeth y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2016

‘Cwffio achos’ y Celfyddydau

Mae gwaith Sioned Young yn dalcen caled ond yn un sy’n dod â “phleser mawr” iddi hefyd. Mae’r ferch o Benygroes, Dyffryn Nantlle, ynghanol interniaeth deng mis gyda chwmni Celfyddydau a Busnes Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau ac Arloesi Pontio, ym Mhrifysgol Bangor, yn chwilio am ffyrdd newydd o godi arian i’r celfyddydau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2018

Cwmnïau fferyllol yn gwneud elw ar afiechydon prin

Mae ymchwil newydd dan arweiniad Prifysgol Bangor yn dangos fod cwmnïau fferyllol yn ymelwa ar gymhellion a fwriadwyd i ddatblygu rhagor o driniaethau ar gyfer afiechydon prin er mwyn rhoi hwb i'w helw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2016

Cwmni cyfreithiol lleol yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o weithredu

Mae dau gyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu pen-blwydd cyntaf sefydlu eu cwmni cyfreithiol eu hunain y mis hwn. Mae Nelson Myatt Solicitors LLP, o Gyffordd Llandudno, yn delio â phob agwedd ar gyfraith sifil ac maent yn gwmni modern sy’n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf er budd eu cleientiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015

Cwmni theatr dawns balletLORENT yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf gyda chynhyrchiad newydd o’r hen ffefryn Eira Wen

Bydd balletLORENT yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf mis nesaf, gan ddod a’i cynhyrchiad diweddaraf, addasiad arbennig o’r clasur Eira Wen, i Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor 11-12 Tachwedd.

Bydd 11 dawnsiwr proffesiynol balletLORENT yn ymuno â chast o 12 o blant lleol 6-9 oed.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2016

Cwpan Futsal Agoriadol Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn barod am y gic gyntaf ym Maes Glas

Ddydd Sadwrn 22 Mai, bydd 28 o dimau  o Gymru benbaladr yn dod i Brifysgol Bangor i gystadlu am Gwpan Futsal cyntaf Cymdeithas Bêl-Droed Cymru a’r cyfle i ymgymhwyso ar gyfer Ewrop. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2011

Cwpan y Byd 2014: Mae ennill gornest gicio o'r smotyn yn gofyn am wytnwch meddwl: ond yn ffodus, mae'n rhywbeth y gellir ei ddysgu

Mae'r gornestau cicio o'r smotyn, sy'n penderfynu tynged gêm, wedi dechrau yng Nghwpan y Byd 2014.  Ar ôl dwy awr o chwarae sy'n dreth gorfforol ac emosiynol ar y chwaraewyr, rhaid iddynt sefyll mewn rhes a fesul un, herio'r gôl geidwad o'r smotyn. Mae canlyniad cic o'r smotyn yn creu arwyr a dihirod, ac mae unrhyw un sy'n gwylio - p'un a ydyn nhw'n cefnogi un o'r timau sy'n chwarae ai peidio - yn gallu cydymdeimlo á'r chwaraewyr hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2014

Cwrs Ar-lein Enfawr Agored yr Ysgol Gwyddorau Iechyd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Nursing Times 2020

Mae Cwrs Ar-lein Enfawr Agored, neu MOOC o ddefnyddio’r enw cyffredin ar ei gyfer, a ddatblygwyd gan staff yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, gyda Bethan Jones o'r Tîm Technoleg Dysgu ar y cyd â Tracey Cooper, Cyfarwyddwr Dros Dro Atal a Rheoli Heintiau, Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Llym Swydd Gaerwrangon wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Nursing Times eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2020

Cwrs arloesol Prifysgol Bangor i ddatblygu creadigrwydd i fyd busnes

Byddwch yn ysbrydoledig, yn greadigol, yn gynaliadwy, yn llewyrchus ac yn argyhoeddiadol:

Mae Prifysgol Bangor wedi torri trwy’r ffiniau academaidd traddodiadol i ddod â myfyrwyr sy’n astudio pynciau gwahanol ynghyd i greu timau amlddisgyblaethol i gystadlu mewn 'Menter trwy ddylunio' gyda gwobr o  £2,500 i’r tîm buddugol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Cwrs byr Economeg iechyd ar gyfer ymarfer ac ymchwil i Iechyd Cyhoeddus

Mae'r Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau  o fewn yr Ysgolion Gofal Iechyd a Gwyddorau Meddygol yn cynnig cwrs byr cyntaf Prydain mewn Economeg iechyd ar gyfer ymarfer ac ymchwil i Iechyd Cyhoeddus yn y Ganolfan Rheolaeth. Cynhelir y cwrs rhwng 15-17 Ebrill. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2014

Cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor yn ystod cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19

Mae cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19 wedi rhoi terfyn ar ddysgu wyneb yn wyneb mewn Prifysgolion. Mae cyrsiau dylunio wedi canslo digwyddiadau fel Sioeau Gradd Dylunio, ac mae Prifysgol Bangor hefyd wedi canslo Cynhadledd Ddylunio flynyddol hynod Bangor i fyfyrwyr y graddau BSc Dylunio Cynnyrch a'r MSc Dylunio ac Arloesi, sy'n dod ag arbenigwyr o'r diwydiant a myfyrwyr ynghyd. Golygai hynny fod y myfyrwyr yn colli allan ar elfen allweddol o brofiad y myfyrwyr a'r dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Cwrs newydd a gyllidir gan y GIG yn recriwtio gweithwyr iechyd lleol

Mae grŵp o Weithwyr Cefnogi Gofal Iechyd wedi dechrau gradd nyrsio rhan amser arloesol ym Mhrifysgol Bangor.

Mae'r cynllun hwn, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn rhoi cefnogaeth i weithwyr cefnogi gofal iechyd presennol i ddatblygu eu gyrfaoedd i fod yn nyrsys cofrestredig.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2018

Cwrs Niwclear yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ddiweddar fe ddysgodd hanner cant o ddisgyblion o ogledd Cymru sut i ddatrys rhai o’r sialensiau sy’n wynebu’r diwydiant niwclear.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2013

Cwrs Preswyl Cymraeg yn denu dros 160

Rhwng 14-18 Tachwedd, daeth dros 160 o ddisgyblion lefel ‘A’ Cymraeg – iaith gyntaf ac ail iaith – ynghyd i wersyll yr Urdd, Glan-llyn ar gyfer cwrs preswyl a drefnir ar y cyd gan yr Urdd ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol B

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2016

Cwrw, Bara a Gwell Iechyd

Gwyddoniaeth Bocs Sebon Abertawe 6.6.15

Mae'n debyg bod cysylltiad rhwng cwrw, bara a gwell iechyd - a burum yw'r cysylltiad hwnnw.

Bydd Jessica Fletcher, gwyddonydd o Brifysgol Bangor, yn egluro'r cysylltiad i'r cyhoedd mewn digwyddiad 'Gwyddoniaeth Bocs Sebon' ym Mhrifysgol Abertawe ddydd Sadwrn 6 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2015

Cydnabod arloesedd yn y bio-economi

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth Bio-buro, BEACON, canolfan ymchwil arloesol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion er mwyn lleihau dibyniaeth ar adnoddau ffosil megis glo a nwy, wedi ei chynnwys ar y rhestr fer Gwobrau RegioStarts y Comisiwn Ewropeaidd 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2013

Cydnabod Cyfraniad Oes

Derbyniodd Gwerfyl Roberts, Uwch-Ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Wobr Cyfraniad Oes yn ystod Digwyddiad Dathlu Mwy na Geiriau 2017 Llywodraeth Cymru yn ddiweddar.

Mae Digwyddiad Dathlu Mwy na Geiriau yn cydnabod ac yn dathlu pwysigrwydd darparu

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2017

Cydnabod gwaith da wrth farchnata Prifysgol Bangor

Heno ( 26.5.11), bydd tîm marchnata Prifysgol Bangor  yn clywed os ydynt am lwyddo  cipio gwobr Adran Farchnata’r Flwyddyn Euro  yn noson gwobrwyo RSCG Heist. Mae hyn yn dilyn ystadegau diweddar sy’n dangos bod y Brifysgol wedi cynyddu nifer ei cheisiadau israddedig o 21% o gymharu â chynnydd o 3% ymysg ei chystadleuwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2011

Cydnabod gwaith da wrth farchnata Prifysgol Bangor

Yn dilyn yr ystadegau diweddar sy’n dangos bod Bangor wedi cynyddu nifer ei cheisiadau israddedig o 21% o gymharu â chynnydd o 3% ymysg ei chystadleuwyr, daw’r newyddion fod tîm marchnata Bangor wedi ei enwebu am wobr adran farchnata’r flwyddyn Euro RSCG Heist.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2011

Cydnabod polisïau Cyflogaeth Rhagorol

Mae polisïau cyflogaeth rhagorol Prifysgol Bangor yn ei chaniatáu i ddenu rhai o’r ymchwilwyr gorau ym Mhrydain ac yn rhyngwladol, ac fe gaiff ei hyn ei gydnabod am bedair blynedd arall yn dilyn adolygiad llwyddiannus o Wobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil Comisiwn Ewropeaidd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2016

Cydnabyddiaeth am gyfraniad oes at wyddor pysgod a physgodfeydd

Mae Gary Carvalho, Athro sŵoleg ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn Medal Beverton y Fisheries Society of the British Isles (FSBI) Medal am ei ymchwil sydd wedi torri tir newydd ac am ei gyfraniad oes i wyddor pysgod a physgodfeydd.

Medal Beverton yw gwobr uchaf y FSBI ac mae’n nodi’r Athro Carvalho fel wyddonydd o bwys.  Bu’r Athro Carvalho yn mynychu Symposiwm yr FSBI  yn ddiweddar er mwyn derbyn y fedal.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Cydnabyddiaeth genedlaethol i NWORTH, Uned Dreialon Glinigol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am gynnal treialon astudiaethau clinigol o’r ansawdd uchaf. 

Mae Cymdeithas Hap-dreialon Iechyd (a Gofal Cymdeithasol) Gogledd Cymru (NWORTH), sef yr uned dreialon yn y Sefydliad Ymchwil Gofal Meddygol a Chymdeithasol (IMSCaR) yng Ngholeg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad (CoHaBS) wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol gan Gydweithrediad Ymchwil Clinigol y DU (UKCRC)fel uned dreialon glinigol wedi ei chofrestru’n llawn am ragoriaeth ymchwil wrth gynnal treialon clinigol aml ganolfan ac astudiaethau eraill sydd wedi eu cynllunio'n dda. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2012

Cydnabyddiaeth i fardd sy’n trydar

Mae llyfr arloesol o drydar cynganeddol o waith Dr Llion Jones wedi’i osod ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2013.

Mae’r gyfrol, Trydar mewn Trawiadau (Cyhoeddiadau Barddas), wedi’i disgrifio fel y casgliad cyntaf o drydar yn y Gymraeg, ac un o’r casgliadau cyntaf o drydargerddi mewn unrhyw iaith.

Ers dros dair blynedd, mae Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr a phrifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol 2000, wedi bod yn gwneud defnydd creadigol o gyfrwng poblogaidd Twitter i drydar mewn cynghanedd yn unig, gan ddefnyddio’r 140 nod cyfrifiadurol y mae Twitter yn eu caniatáu i roi cipolwg ar y byd trwy gyfrwng cwpledi ac englynion

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Cydnabyddiaeth Ryngwladol i Adran Seicoleg Bangor

Wrth i Seicoleg ym Mangor ddathlu hanner canrif ers sefydlu'r adran, pwysleisiwyd statws ac enw da'r adran ar y llwyfan byd-eang unwaith eto ar sail ei safle yn nhabl pwnc Seicoleg yn y QS World University Ranking. Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Ysgol Seicoleg Bangor, sy'n un o'r rhai mwyaf ym Mhrydain, wedi dod i'r 100 uchaf o adrannau Seicoleg drwy'r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2013

Cydnabyddiaeth ryngwladol i Food Dudes

Bydd yr academyddion o Brifysgol Bangor sydd y tu ôl i raglen dra llwyddiannus y Food Dudes, sy’n annog plant ifainc a’u teuluoedd i ddewis bwydydd iach, i dderbyn gwobr am y modd y maent wedi addasu eu gwybodaeth wyddonol at ddiben ymarferol iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2011

Cydweithio ag arlunydd i gyflwyno Cymdeithaseg ar ffurf cofiadwy

Mae dau academydd o Brifysgol Bangor wedi cydweithio â’r cartwnydd Huw Aaron er mwyn cyflwyno maes pwysig Cymdeithaseg ar ffurf hwyliog a chofiadwy yn y Gymraeg, gyda’r gobaith y bydd yn annog mwy o siaradwyr Cymraeg i ddilyn gyrfa yn y maes.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2020

Cydweithio ar ddeunyddiau i sgriniau hyblyg electronig yn cael dyfarniad 'Eithriadol' gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg

Mae'n bleser gan SmartKem Ltd., datblygwr arweiniol ym maes deunyddiau lled-ddargludol organig, perfformiad uchel i sgriniau hyblyg ac electronig,  A Phrifysgol Bangor gyhoeddi y dyfarnwyd gradd 'Eithriadol' gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth ddiweddar rhyngddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2014

Cydweithio i ddatblygu a gweithredu Rhaglen Nyrs Gyswllt newydd i Atal Heintiau

Sefydlwyd project newydd ar y cyd rhwng Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu rhaglen newydd i hyrwyddo arfer gorau mewn atal heintiau. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2017

Cydweithio newydd mewn ymchwil i sicrhau defnydd cynaliadwy o'r moroedd o amgylch Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Bangor yn dod ynghyd i helpu i sicrhau bod y moroedd o amgylch Cymru yn lân, yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn amrywiol yn fiolegol.

Defnyddir llong ymchwil Prifysgol Bangor, y Prince Madog, i gasglu data o'r moroedd o amgylch Cymru, a fydd yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyflawni ei gofynion o ran sicrhau tystiolaeth yn ymwneud â'r môr a physgodfeydd. 

Mae casglu tystiolaeth o'r moroedd o amgylch Cymru yn hanfodol er mwyn cynnal safonau da yn ein hamgylchedd môr. Mae hyn yn cynnwys datblygu targedau, dangosyddion, meini prawf asesu a rhaglenni monitro priodol i sicrhau data perthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2019

Cydweithio rhwng Cymru ac Iwerddon ar broject BlueFish

Casglodd ymchwilwyr, cynrychiolwyr y diwydiant a chynhyrchwyr masnachol o naill ochr i Fôr Iwerddon ynghyd ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mawrth i lansio Project BlueFish, cydweithrediad rhwng Cymru ac Iwerddon a fydd yn archwilio effaith newid yn yr hinsawdd ar gynaliadwyedd pysgod a physgod cregyn ym Môr Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2017

Cydweithio rhwng Prifysgol Bangor ac Undeb Rygbi Cymru i helpu i ddatblygu gweithlu hyfforddi Gogledd Cymru

Bydd myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor yn cael cynnig cyfle i fod yn rhan o weithlu hyfforddi rygbi yng Ngogledd Cymru, diolch i gydweithio rhwng Prifysgol Bangor ac Undeb Rygbi Cymru (URC).

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2016

Cydweithrediad a sut i'w feithrin yw thema allweddol sgwrs Bocs Sebon Gwyddoniaeth

Bydd Pippa Beston, sydd yn fyfyrwraig PhD yn Ysgol Seicoleg Bangor, yn teithio i Abertawe i gymryd rhan mewn digwyddiad Bocs Sebon Gwyddoniaeth ar 8 Gorffennaf. Mae hi’n rhan o draddodiad hir yn Ysgol Seicoleg Bangor o gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, gan ddilyn yn ôl troed yr Athro Emily Cross a Dr Kami Koldewyn.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017

Cyfalafiaeth ar ymyl y dibyn? - Arglwydd Davies o Abersoch yn trafod

Bydd yr Arglwydd Davies o Abersoch yn cynnig digon i gnoi cil drosto mewn darlith gyhoeddus ym Mhrif Ddarlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor am 6.30 o’r gloch, nos Iau 11 Hydref. Mae’r ddarlith, a drefnir gan Brifysgol Bangor ar y cyd â Changen Menai, Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, am ddim ac yn agored i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

Cyfansoddiad o bwys yn ymddangos ar CD

Mae darn cerddorfaol o bwys a gyfansoddwyd gan Guto Pryderi Puw wedi'i gynnwys ar CD diweddaraf y fiolinydd enwog Madeleine Mitchell.

Caiff Guto ei gydnabod yn un o gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw Cymru ac mae'n Bennaeth Cyfansoddi ac yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor. Cafodd ei gomisiynu gan Madeleine Mitchell i ysgrifennu concerto i'w berfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gerddoriaeth Bangor yn 2014. Ysbrydolwyd y gwaith, Violin Concerto - Soft Stillness, gan ddyfyniadau o ddrama Shakespeare The Merchant of Venice i nodi 450 mlynedd ers geni'r dramodydd.  

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2017

Cyfansoddiad sy’n ymdrin â dyslecsia’n cael sylw ar Radio 4

Bydd gwaith cerdd a fideo newydd a ysgogwyd gan ddyslecsia, a'r wyddoniaeth y tu ôl i’r cyflwr yn derbyn sylw ar raglen ‘All in the Mind Radio 4, sy’n ymchwilio’r rhwystredigaethau a’r potensial o fewn ein hymennydd. Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu nos Fawrth 18 Rhagfyr am 9.00 yn ac eto am 3.30 brynhawn Mercher 19 Rhagfyr. Bydd hefyd ar gael ar lein wedi’r darllediad gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Cyfarfod Meicrobioleg Cymru a'r Gorllewin

Dr Martina Lahmann yn wraig wadd ym Mhrifysgol Abertawe

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2012

Cyfarwyddwr Newydd ar gyfer prif Ganolfan Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfarwyddwr Newydd ar gyfer prif Ganolfan Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) wedi penodi Cyfarwyddwr newydd.

Mae’r Athro Ian Rees Jones wedi cael ei benodi yn Gyfarwyddwr newydd WISERD. Wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd yn arwain y Sefydliad sydd wedi dod yn brif ganolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn ymchwil y gwyddorau cymdeithasol, yng Nghymru ac y tu hwnt iddi. Sefydlwyd WISERD yn 2008 i ddod ag arbenigedd ymchwilwyr o brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, De Cymru ac Abertawe ynghyd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2013

Cyfarwyddwr Newydd i Ganolfan Gelfyddydau Pontio Bangor

Mae Osian Gwynn wedi ei gyhoeddi'n Gyfarwyddwr newydd ar Celfyddydau Pontio, canolfan celfyddydau ac arloesi Prifysgol Bangor, agorwyd yn 2015.

Yn frodor o Lanelli, cafodd Osian Gwynn ei addysgu yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant ac Ysgol Gyfun y Strade, cyn astudio gradd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu’n gweithio i gwmni Cyfathrebu Cambrensis yng Nghaerdydd, cyn astudio gradd Feistr mewn Perfformio Lleisiol yng ngholeg y Guildhall School of Music and Drama, yn Llundain. Gweithiodd fel canwr opera yn unigol ac fel rhan o’r corws i gwmnïau megis Opera Holland Park a Grange Park Opera a theithio ledled Prydain ac Ewrop fel rhan o gynyrchiadau teithiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2019

Cyffro croesawu'r Fflam Olympaidd i Fangor

Mae amrediad o ddigwyddiadau wedi'u trefnu gan y Brifysgol i groesawu'r fflam Olympaidd i'r ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru a Safbwyntiau Cymharol

O gyfraith cynllunio i ofal cymdeithasol a thu hwnt mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni pob dydd. Gyda newid pellach i ddatganoli ac i’r gyfraith yn y meysydd hyn yng Nghymru mae’n bleser gan Ysgol y Gyfraith Bangor gyhoeddi cynhadledd ar ‘Gyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru a Safbwyntiau Cymharol’ ym Mhrifysgol Bangor ar 10fed Medi 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2015

‘Cyfle am sgwrs’ i bobl sydd newydd gael diagnosis o ddementia

Mae “Cyfle am Sgwrs” yn rhoi cynnig i siarad ar y ffôn neu gwrdd â rhywun arall sy'n byw gyda diagnosis yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn ei lansio ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o ‘World Alzheimer’s Month’ ym mis Medi (23/09/2019).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2019

Cyfle cyffroes newydd i astudio Polisi Cymdeithasol drwy’r Gymraeg ar lefel ôl-radd

Mae cyfle cyffroes newydd i astudio maes Polisi Cymdeithasol ar lefel ôl-radd, a hynny drwy’r iaith Gymraeg, yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2011

Cyfle gwych i fyfyrwyr Safon Uwch Cymraeg

Cwrs Preswyl Cymraeg Ail Iaith (16-18/11/2015) ac Iaith Gyntaf (18-20/11/2015)

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2015

Cyfle i ddylunwyr ifanc arddangos eu gwaith

Mewn menter newydd, mae Prifysgol Bangor wedi rhoi cyfle i ysgolion lleol ddangos gwaith gan eu dylunwyr gorau mewn Arddangosfa Dylunio a Thechnoleg arbennig.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2017

Cyfle i ddysgu am hanes Cymdeithas myfyrwyr dylanwadol

Cyn aelod yn cyflwyno hanes gogoneddus Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Yn dilyn ail sefydlu’r Gymdeithas Ddrama yn 2012 a llwyddiant ei blwyddyn lawn gyntaf o berfformiadau a gweithdai, mae’r Gymdeithas wedi gwahodd un o’i chyn aelodau i roi sgwrs ar hanes difyr a dylanwadol y Gymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014

Cyfle i ddysgu mwy am ymchwil newydd am yr awdures Kate Roberts

Visitors to the Bangor University stall at the National Eisteddfod will have the opportunity to learn more about the work and life of Wales’ “queen of literature” this year.
Bydd cyfle i ymwelwyr â stondin Prifysgol Bangor ddysgu mwy am waith a hanes bywyd "brenhines llenyddiaeth Cymru" yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Cyfle i ennill penwythnos yng Nghaerdydd drwy gymryd rhan yn yr Her Ddiwylliant

Yn ystod yr Her Ddiwylliant, a gynhelir ym mis Mawrth 2012 ac sydd yn agored i holl fyfyriwr y Brifysgol, mi fydd timau yn brwydro i ennill penwythnos yng Nghaerdydd a thocynnau siopa.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 9fed Rhagfyr ac mae timau eisoes wedi dechrau gweithio ar y cyflwyniadau ar gyfer y prif ddigwyddiad, a gynhelir yng Nghanolfan Gwasanaethau Myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2011

Cyfle i ferched ifanc 'ddarganfod gwyddoniaeth'

Tracio DNA rhinoseros, creu dillad clwb nos electronig neu archwilio glannau creigiog- nid dyna’r ffordd y bydd genethod 14 mlwydd oed yn treulio’u boreau Sadwrn gan amlaf.

Ond mae 25 o bobl ifanc wedi bachu ar y cyfle i dreulio’u Sadyrnau’n dysgu mwy am wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg mewn amgylchedd llawn gwybodaeth a hwyl drwy ymuno â Chlwb Sadwrn Darganfod Gwyddoniaeth i Ferched. Mae hwn yn broject ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Gyrfa Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2012

Cyfle i fyfyrwyr gefnogi Tîm University Challenge Prifysgol Bangor gyda’i gilydd

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi i gefnogi eu tîm yn rownd nesaf University Challenge mewn rhaglen i’w darlledu am 8.00 nos Lun 11 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2013

Cyfle i gyfarfod â’r Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhorthaethwy

Gwahoddir chi i alw heibio Llong Ymchwil y Prince Madog ac i ymweld â’r Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Cyfle i weld llyfr prin gan Charles Dickens

Mae rhifyn prin o Oliver Twist gan Charles Dickens i'w weld ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd.

Mae’r arddangosfa 'Charles Dickens - Bywyd mewn Print' i'w gweld yn Ddarllenfa Shankland ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor i ddathlu daucanmlwyddiant genedigaeth yr awdur enwog.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2012

Cyfle i Ymuno â Chyngor y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb a cheisiadau gan unigolion sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer cael eu penodi i’r Cyngor, sef corff llywodraethu’r sefydliad. Mae hefyd yn chwilio am aelodau cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau a hefyd y Pwyllgor Archwilio a Risg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2016

Cyfleu’r neges efo ‘Hei Pync sortia dy Jync’

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Cyflogwr y Flwyddyn Gwobrau Chwarae Teg

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr ‘Cyflogwr y Flwyddyn’ (y sector cyhoeddus) yng Ngwobrau ‘Womanspire’ Chwarae Teg.

Mae’r cynllun gwobrau newydd hwn yn cydnabod y cyfraniad neilltuol a wneir gan fenywod ym mhob rhan o’r gymdeithas yng Nghymru a’i nod yw symbylu menywod y dyfodol i lwyddo a ffynnu. Roedd y categorïau’n adlewyrchu amrywiaeth eang o weithgareddau ac yn ffordd o annog ceisiadau gan fenywod o bob oedran ac o bob cefndir sydd yn falch o’r hyn y maent yn ei gyflawni - boed hynny yn eu bywydau preifat neu broffesiynol neu yn y gymuned ehangach. Yng nghategori Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn roedd Heddlu De Cymru, y DVLA, a Traveline Cymru hefyd wedi cael eu henwebu.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

'Cyflwr natur' yn bwysig wrth benderfynu effaith newid hinsawdd

Nid yw modelau presennol ar sut y bydd llystyfiant yn ymateb i newid hinsawdd yn ystyried cyflwr y llystyfiant - p'un a yw'n aeddfed a sefydlog, neu eisoes yn ymateb i ddigwyddiadau sy'n tarfu arno.

Heddiw, yn Nature Communications (24 Mawrth 2015), cyhoeddwyd ymchwil newydd o un o'r arbrofion hiraf yn y byd ym maes newid hinsawdd. Cyllidir y gwaith hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd ac fe'i harweinir gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, ynghyd â phartneriaid Ewropeaidd, yn cynnwys Prifysgol Bangor.   Yn achos Prysgdiroedd mae'r ymchwil yn awgrymu bod yr amser ers y tarfu diwethaf ar yr ecosystem yn effeithio ar eu hymateb i hinsoddau yn y dyfodol, ac y dylid ystyried hynny wrth ddarogan ymatebion ecosystem i newid hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2015

Cyflwyno cyfres drama foes gyfoes ar BBC Radio 3

Bydd Sue Niebrzydowski, Uwch Ddarlithydd mewn llenyddiaeth ganoloesol yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor i’w chlywed yn cyflwyno cyfres o bum drama foes gyfoes ar BBC Radio 3 yr wythnos hon (15-19 Chwefror, 2016). Mae’r pum drama, sy’n ymdrin â chymedroldeb, eiddigedd, balchder, llid a chyfiawnder wedi eu hysbrydoli gan ddramâu moes y canoloesoedd ac yn archwilio cymaint y mae agweddau cyfoes tuag at bechod a rhinwedd wedi newid.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2016

Cyflwyno Cymrodoriaethau er Anrhydedd 2014

Roedd un o ddarllenwyr newyddion amlycaf Prydain, canwr opera a chwaraewr rygbi rhyngwladol ymysg y rhai  a dderbyniodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor yn ystod y seremonïau graddio eleni (12-18 Gorffennaf).

Darllenwch  ymlaen i glywed yr hyn oedd ganddynt i'w ddweud.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2014

Cyflwyno Gwobr Addysgu Uchaf y DU i Darlithwyr Bangor

Mewn seremoni wobrwyo’n ddiweddar derbyniodd yr Athro James Intriligator a Peggy Murphy o Goleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Prifysgol Bangor eu Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2014

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2013

“Mae’n dal i wneud yn siŵr ein bod yn iawn”, “Roedd yn fy nhrin gyda pharch”, “Mae wedi mynd y tu hwnt i’r hyn oedd angen iddo’i wneud ac mae’n debyg y bydd yn parhau i wneud hynny am weddill ei amser yma”, “ Mae’n rhan fawr o’n grŵp o gyfeillion”…

Mae’r teyrngedau a’r ganmoliaeth gynnes yma’n dod o enwebiadau dros un myfyriwr penodol ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2013

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2015

Pan soniwyd bod yr Arweinydd Cyfoed i ennill Arweinydd Cefnogi Cyfoedion 2015 wedi bod yn tecstio’r myfyrwyr hynny o dan ei gofal i weld os oeddynt wedi trefnu llety ar gyfer y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus, ddechreuodd Hannah Lee amau ei bod ei henw ar fin ei chyhoeddi fel enillydd y Wobr flynyddol ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Cyflwyno tystysgrifau i ddysgwyr ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

Derbyniodd nifer o staff y Brifysgol sydd wedi bod yn dilyn cyrsiau dysgu Cymraeg dystysgrifau am ei hymdrechion heddiw, a hynny fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae Su’mae, sef diwrnod sy’n hybu defnydd o’r Gymraeg drwy annog pawb i ddechrau sgwrs gyda chyfarchiad yn yr iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2018

Cyflymder Sillafu Syfrdanol Disgyblion

Daeth dros 30 o ddisgyblion blwyddyn saith o un ar ddeg o ysgolion ledled Cymru i Brifysgol Bangor  yn ddiweddar i gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Spelling Bee Genedlaethol Cymru - Llwybrau at Ieithoedd, project cydweithredol rhwng pum prifysgol yng Nghymru, y pedwar consortiwm rhanbarthol a'r Cyngor Prydeinig i hyrwyddo dysgu iaith a chynyddu nifer y bobl ifanc sy'n dewis astudio ieithoedd tramor modern.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2019

'Cyfnewid' anffurfiol rhwng Cymru a Ghana

Fe gafodd Iola Mair Morris brofiad i’w gofio, diolch i’w chwrs ym Mangor. Fe fu’r ferch o’r Bala, sydd ar ei thrydedd flwyddyn ar y cwrs nyrsio anabledd dysgu, ar ymweliad pythefnos â Ghana yng ngorllewin Affrica. Hyd yn oed ym Mangor, mae Iola Morris yn gallu trafod Ghana ... mae un o fyfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn nyrs gofrestredig o’r wlad.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2018

Cyfraith Stryd: Gwybod beth yw eich hawliau cyfreithiol

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2011

Cyfraniadau RAG Bangor 2013 at Elusen

Yn ddiweddar cyflwynodd RAG Prifysgol Bangor, un o grwpiau Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, eu cyfraniadau ariannol blynyddol i'w pedair elusen ddethol. Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, bydd y grŵp, sy'n cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian dros y flwyddyn, yn dewis pedair elusen i godi arian drostynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Cyfraniad Graddedigion o 2012

Mewn ymgais i gynnal a gwella’i henw da am brofiad o’r safon uchaf i fyfyrwyr, mae Prifysgol Bangor wedi cynnig ffioedd hyfforddi o £9,000 ar gyfer myfyrwyr is-radd a TAR o Brydain a’r Undeb Ewropeaidd o 2012. Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, bydd myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn talu dim ond y ffi gyfredol o tua £3,400 y flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Cyfraniad Prifysgol Bangor at genedl fwyaf newydd Affrica

Ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2011, bydd y byd yn croesawu ei chenedl fwyaf newydd, Gweriniaeth Deheubarth Swdan ( a elwir fel arfer yn Dde Swdan) a anwyd o'r dioddefaint a achoswyd gan ddegawdau o ryfel cartref.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2011

Cyfraniad seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar i wella iechyd a lles yng Nghymru yn cael sylw aelodau'r Senedd

Cafodd Aelodau'r Cynulliad a pobol proffesiynol o feysydd iechyd a gofal eu gwahodd i dderbyniad yn y Senedd yng Nghaerdydd heddiw (3.12.13) i glywed sut mae dulliau arloesol o ymdrin ag iechyd a lles yn cael eu rhoi ar waith yng Nghymru a mannau eraill o ganlyniad i waith y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2013

Cyfres o berfformiadau gwych yng Ngŵyl Gerdd Bangor

Fe fydd un o brif wyliau cerddol Cymru, Gwyl Gerdd Bangor yn agor eleni ar Fawrth 1af gyda chyngerdd arbennig gan Gôr Glanaethwy, sêr y gyfres deledu ‘Britain’s Got Talent.’ Ac am y tro cyntaf erioed, bydd cantorion y  ‘Swingles’ yn serennu mewn cyngerdd unigryw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2016

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Chwefror a Mai. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor ar Sadyrnau 11 o Chwefror, 11 o Fawrth, 8 o Ebrill a 6 o Fai. Cynhelir teithiau yn Saesneg am 11.00yb-12.00yp ac yn Gymraeg 12:30yp-1:30yp ar y dyddiau yma.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.gov.uk

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2017

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Mehefin a Medi. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2016

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Mehefin a Medi. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Chwefror a Mai. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2016

Cyfres Radio i Goffhau'r Marw o Irac ac Affganistan

Yn sgil ymchwil i ohebu rhyfel gan ddarlithydd o Fangor, mae cyfres ffeithiol yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales y mis yma.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2011

Cyfrifiad mewn Cymraeg clir

 

Bydd dylanwad Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor i’w brofi ym mhob cartref yng Nghymru dros yr wythnosau nesaf wrth i holiaduron Cyfrifiad 2011 gael eu llenwi. Mae Eleri Jones o Uned Cymraeg Clir y ganolfan wedi bod yn ganolog i’r gwaith o sicrhau bod y fersiwn Gymraeg yn un y gall siaradwyr Cymraeg ei deall a’i defnyddio yn ddidrafferth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2011

Cyfri’r Cewri

Mae’r Athro Emeritws Gareth Ffowc Roberts yn adnabyddus am ei waith diweddar i boblogeiddio mathemateg ac mae ganddo lyfr newydd ar fin ei gyhoeddi.

Mae Cyfri’n Cewri (Caerdydd, 2020) yn cyflwyno bywyd a gwaith dwsin o fathemategwyr blaenllaw, rhai ohonynt a aned yng Nghymru, ac eraill a gyflawnodd eu gwaith yng Nghymru. Prif neges y llyfr yw bod mathemateg yn rhan annatod o’n hanes a’n diwylliant.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2020

Cyfrol Angharad ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae cyfrol gan Uwch Ddarlithydd o Ysgol y Gymraeg wedi cyrraedd Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Cyhoeddiadau gan fardd a flogiwr poblogaidd

Mae’r bardd Carol Rumens, Athro Ysgrifennu Creadigol ar Ymweliad yn yr Ysgol Ieithoedd, Ieithyddiaeth a Llenyddiaethau, yn gorffen y flwyddyn 2019 gan gyhoeddi dau lyfr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2019

Cyhoeddiad Busnes Mawr yng Nghynhadledd Caffael Ysgol y Gyfraith

Heddiw, cafwyd cyfres o gyhoeddiadau economaidd enfawr gan Alun Cairns AS, Is-Weinidog Seneddol Swyddfa Cymru, a draddododd anerchiad bwysig yn “Wythnos Caffael”, cynhadledd fawr flynyddol sydd yn cael ei threfnu yng Nghaerdydd gan Sefydliad ar gyfer Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael, Prifysgol Bangor (SCAC, Ysgol y Gyfraith Bangor).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Cyhoeddi Cymrodyr er Anrhydedd newydd Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi'r Cymrodoriaethau er Anrhydedd a fydd yn cael eu dyfarnu yn ystod Seremonïau Graddio'r Brifysgol eleni. Cyflwynir y Cymrodoriaethau er Anrhydedd fel rhan o’r seremonïau yn ystod wythnos 15-19 Gorffennaf 2019.

Mae Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn galluogi'r Brifysgol i wobrwyo unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol yn eu dewis faes. Dewisir Cymrodyr er Anrhydedd o blith unigolion sy'n gweithio yng Nghymru neu sydd â chysylltiad â'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2019

Cyhoeddi Gŵyl Newid Ymddygiad o bwys

Ystyrir bod newid ymddygiad yn gyfrwng hanfodol bwysig i wasanaethau cyhoeddus a sefydliadau i ymateb i'r newidiadau cyfoes cymdeithasol a demograffig sylweddol rydym yn eu gweld yng Nghymru a thu hwnt. 

Cynhelir Gŵyl Newid Ymddygiad (#BehFest16) bwysig am bythefnos ym Mhrifysgol Bangor rhwng 9-20 Mai. Bydd yn cyflwyno'r datblygiadau diweddaraf ym maes newid ymddygiad i unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwybod am y technegau newid ymddygiad hyn a'u rhoi ar waith er budd eu sefydliadau neu'r cyhoedd yn gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2016

Cyhoeddi mai George Meyrick yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor

Cyhoeddwyd mai George Meyrick yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor.  Mae'n olynu'r Arglwydd Elis-Thomas a roddodd y gorau i'r swydd yn gynharach eleni.

Ef yw'r deuddegfed i ddal y swydd seremonïol hon yn y brifysgol, a bydd yn gwasanaethu am gyfnod cychwynnol o bum mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2017

Cyhoeddi project newydd i ddarparu fersiwn synthetig Cymraeg o’u llais eu hun i bobl sy’n colli eu lleferydd

Mae Uned Technolegau Iaith (UTI) Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, wedi ennill grant o £20,000 i ddatblygu rhaglen fydd yn recordio lleisiau pobl sydd mewn perygl o golli’r gallu i siarad oherwydd canser y gwddf neu glefydau eraill, a chynhyrchu fersiwn synthetig sy’n swnio’n naturiol o lais pob unigolyn. Ar hyn o bryd dim ond ar gyfer siarad Saesneg mae’r gwasanaeth hwn ar gael, ond bydd hyn am y tro cyntaf yn caniatáu i gleifion barhau i allu siarad Cymraeg gyda’u llais eu hun, yn hytrach na llais synthetig cyffredinol sy’n swnio fel robot neu lais rhywun arall. Bydd yr UTI yn gweithio gydag awdurdodau iechyd a therapyddion lleferydd i gynnig y gwasanaeth drwy Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Cyhoeddi prosiectau sy'n annog pobl i fod yn greadigol er mwyn hybu’r Gymraeg

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi'i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy'n ceisio hybu'r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2017

Cyhoeddi’r gwerslyfr cyntaf ar Ynni Morol Adnewyddadwy

Mae ffynhonnell bosib o ynni yn ein hamgylchynu – y môr – sy’n adnodd naturiol enfawr sydd â’r potensial i ddiwallu angen y byd am drydan sawl gwaith drosodd.

Gyda buddsoddiadau diweddar mewn ymchwil a datblygu, ac ymchwil academaidd ym maes ynni morol adnewyddadwy, fe’i hystyriwyd yn amserol i gynhyrchu gwerslyfr ar sylfaeni astudiaeth o’r pwnc.

Gwerslyfr gan yr arbenigwr ar ynni morol ym Mhrifysgol Bangor, Dr Simon Neill, mewn cydweithrediad â Dr Reza Hashemi ym Mhrifysgol Rhode Island, yw’r cyntaf felly, i’w cyhoeddi yn y maes newydd hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2018

Cyhoeddi'r rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn.  Mae Sarah Marie Nason o Ysgol y Gyfraith yn un o chwech o athrawon y gyfraith o sefydliadau ar draws gwledydd Prydain sydd wedi'u rhoi ar y rhestr fer am y wobr bwysig hon.  

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2013

Cyhoeddi safle dewisol y Parc Gwyddoniaeth

Heddiw, mae Parc Gwyddoniaeth Menai wedi cyhoeddi mai safle 50 erw yn Gaerwen yw safle dewisol y parc gwyddoniaeth newydd fydd yn gwasanaethu gogledd orllewin Cymru. Mae'r safle, sy'n eiddo i Gyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd, yn un o dri safle ar Ynys Môn oedd ar restr fer tîm project y parc gwyddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2013

Cyhoeddi Swyddi Darlithio Cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn dilyn sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym mis Mawrth eleni, mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi dau benodiad allweddol yn yr Ysgol Cerddoriaeth o dan nawdd cynllun staffio academaidd y Coleg. Y rhain yw’r penodiadau cyntaf a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd y darlithwyr newydd yn cychwyn ym mis Medi 2011 am gyfnod o 5 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2011

Cyhoeddi Tymor Barddoniaeth Bangor

Mae trydedd Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol flynyddol Gogledd Cymru'n cyflwyno Tymor Barddoniaeth Bangor, sef cyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau a gynhelir drwy fis Hydref (1-24) 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Cyhoeddi ymchwil canser yn Science Advances

Mae canser yn glefyd sydd wedi cyffwrdd â ni i gyd, ac er ein bod bellach yn gwybod llawer am sut mae canserau'n datblygu ac yn tyfu, mae gennym lawer i'w ddysgu o hyd.  Un o'r prif ffactorau yn natblygiad canser a’i ymwrthedd i driniaeth yw ansefydlogrwydd genomau. Yn ei hanfod, mae hyn yn cynnwys newidiadau cyson i DNA genomig celloedd, gan gynnwys newidiadau i lythrennau'r cod genynnol ynghyd â newidiadau mwy amlwg megis dileu cromosomau, neu hyd yn oed symud darnau mawr o DNA o un cromosom i'r llall. Mae gwaith Dr Chris Staples, sy’n Gymrawd Arweinydd y Dyfodol UKRI, yn labordy’r North West Cancer Research Institute (yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor) yn canolbwyntio ar sut mae celloedd fel arfer yn atal ansefydlogrwydd genomau o'r fath rhag digwydd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd bod cyfrol ddiweddaraf yr Athro Gerwyn Wiliams ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2012

Cyhoeddodd Gerwyn Wiliams, aelod o Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, Rhwng Gwibdaith a Coldplay (Gwasg y Bwthyn) haf diwethaf, ac y mae'n cyfleu ei argraffiadau o fywyd teuluol a chyhoeddus gan symud o ran lleoliad o Fae Caerdydd i Ground Zero.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Cylchgrawn a olygwyd gan academydd o Fangor yn dod i’r brig yn ei faes

Mae cylchgrawn a olygwyd gan academydd ym Mhrifysgol Bangor ac sy’n adnodd hanfodol ar gyfer pawb sy’n ymddiddori mewn pysgod o ran eu bioleg, eu cadwraeth a’u defnydd wedi cyrraedd y brig yn ei faes.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Cylchgrawn BARN yn 50 oed

Mae’r cylchgrawn Barn, sy’n cynnig ymateb annibynnol a deallus i holl gyffro’r Gymru gyfoes a gweddill y byd, yn dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni. Mewn cydweithrediad ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, cynhelir derbyniad ar stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mawrth, 7 Awst am 3.30, i lansio rhifyn dwbl yr Haf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Cylchgrawn y Times Higher yn holi

Cylchgrawn y Times Higher yn ei holi'r Athro Jo Rycroft-Malone, pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd,  ac athro gweithredu a chyfarwyddwr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor. Ym mis Hydref bydd yn dod yn gyfarwyddwr y rhaglen gwasanaethau iechyd ac ymchwil a gynhelir gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd (NIHR) - y corff cyllido mwyaf ym maes ymchwil gymhwysol i iechyd yn y Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2015

Cyllid gwerth £4 miliwn yn rhoi hwb ar gyfer ymchwil i 5G yng Nghymru

Mae Cymru ar fin dod yn un o arweinwyr y byd ym maes technoleg 5G, ar ôl i Ganolfan Rhagoriaeth Ddigidol gael ei chyhoeddi, a fydd yn derbyn cyllid gwerth £4 miliwn gan yr UE.

Bydd y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Prosesu Signalau Digidol yn gwneud ymchwil arbenigol iawn i systemau cyfathrebu digidol fel ffonau symudol, hybiau WiFi a llinellau gweithgynhyrchu modern. Mae gwella Prosesu Signalau Digidol yn ffordd gost-effeithiol o gyflymu rhwydweithiau, gan wella'r ffordd mae ffonau symudol, dyfeisiau a phensaernïaeth rhwydwaith yn gweithio'n sylweddol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2019

Cyllido myfyrwyr i ddatblygu ymchwil mewn seicoleg

Ers degawd a mwy mae myfyrwyr wedi manteisio ar gyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn doethuriaeth mewn prifysgolion ledled Cymru ac eleni bydd deg arall yn dechrau ar y daith honno am gyfnod o dair blynedd.

Bydd dau o’r myfyrwyr ymchwil newydd yn astudio yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Cyllid rhyngwladol ar gyfer polisïau amgylcheddol wedi’i seilio ar dystiolaeth wan

Mae datgoedwigo trofannol yn cyfrannu at newid hinsawdd, mae'n dinistrio bioamrywiaeth a gall niweidio buddiannau pobl leol.  Mae'r cynllun Rheoli Coedwigoedd yn Gymunedol / Community Forest Management (CFM) wedi cael ei hyrwyddo fel ateb delfrydol (arbed coedwigoedd a bod o fudd i gymunedau lleol yr un pryd) ac mae cyllidwyr byd-eang wedi buddsoddi biliynau o ddoleri mewn rhaglenni CFM mewn gwledydd sy’n datblygu.  Fodd bynnag, mae astudiaeth a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn tynnu sylw at y diffyg tystiolaeth y mae buddsoddiadau o’r fath wedi’i seilio arni ac mae’n galw am ddulliau gwell o gasglu tystiolaeth yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2011

Cyllid yn cael ei ddyfarnu i gwblhau catalogio papurau Castell Penrhyn

Mae Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gael grant i helpu i gatalogio gweddill papurau Castell Penrhyn.

Dyfarnodd y Rhaglen Grantiau Catalogio Genedlaethol grant o £46,487 i gwblhau catalogio deunydd archifol sy’n mesur 47 metr ar ei hyd. Bydd y papurau sy’n ymwneud â'r planhigfeydd siwgr yn Jamaica ac yn eiddo i'r teulu Pennant ynghyd â deunyddiau sy'n ymwneud â Streic Chwarel y Penrhyn o 1900-1903 o bwysig arbennig i haneswyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Cymdeithas Alzheimer yn ymrwymo bron i £2filiwn i chwyldroi ymchwil i ofal dementia

Mae Cymdeithas Alzheimer wedi cyhoeddi ar 20fed Mehefin ei bod wedi ymrwymo bron i £2filiwn i grŵp o brifysgolion a sefydliadau yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Prifysgol Bangor, fel rhan o'i buddsoddiad unigol mwyaf erioed mewn ymchwil gofal dementia. Arweinir y cynllun gan Brifysgol Caerwysg.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2017

Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Bangor yn cefnogi Cronfa Goffa Gwyn Thomas

‘Fore Mercher, 14 Mawrth 2018, caed achlysur anffurfiol ond hyfryd yn Neuadd Pritchard Jones.'

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Cymdeithas Drama Saesneg Prifysgol Bangor yn cyflwyno trasiedi hanesyddol ac eiconig Saunders Lewis, Siwan

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2016

Cymdeithas Gomedi Bangor yn Cefnogi Seann Walsh

Bydd myfyrwyr y Gymdeithas Gomedi ym Mangor yn perfformio sioe gomedi byw gyda’r digrifwr enwog Seann Walsh, mewn cydweithrediad â Pontio ar y 6ed o Fai 2013.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Cymdeithas newydd i fyfyrwyr yn cystadlu am Wobr y DU

Mae Cymdeithas myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, sydd ond wedi bod mewn bodolaeth am bum mis, ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr genedlaethol  o bwys.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2015

Cymdeithas yn Anrhydeddu Sylfaenydd

Mae’r Athro Michael Rees o Brifysgol Bangor wedi cael ei wneud yn Aelod Er Anrhydedd o Gymdeithas y bu’n cynorthwyo i’w sefydlu.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015

Cymhwyso GRADE-CERQual i ganfyddiadau synthesis tystiolaeth ansoddol - Cyfres newydd o bapurau

Mae cyfres o bapurau a gyhoeddwyd yn Implementation Science yr wythnos hon yn rhoi canllawiau ar sut i gymhwyso'r dull GRADE-CERQual. Mae CERQual yn helpu i asesu faint o hyder y dylid ei roi yng nghanfyddiadau synthesis tystiolaeth ansoddol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2018

Cymhwyso gwyddoniaeth!

Cynhelir Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor eto am y seithfed flwyddyn yn olynol ac mae croeso i bawb archwilio a thrafod gwyddoniaeth trwy sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd, dangosiadau - ac ni fydd raid talu i fynd i'r un ohonynt.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2017

Cymhwyso gwyddoniaeth!

Cynhelir Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor eto am y seithfed flwyddyn yn olynol ac mae croeso i bawb archwilio a thrafod gwyddoniaeth trwy sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd, dangosiadau - ac ni fydd raid talu i fynd i'r un ohonynt.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2017

Cymhwyster Ôl-radd yn arwain at waith sy’n rhoi boddhad i Pam

Meddai Pam Martin am ei gwaith : “Tydi o ddim yn teimlo fel gweithio- dyna faint dwi’n ei fwynhau!”

Ers ennill cymhwyster ôl-radd o Brifysgol Bangor, mae Pam yn gweithio fel Swyddog Ymchwil a Chydlynydd Treialon yn y Brifysgol. Mae hi ar hyn o bryd yn recriwtio ac yn ymweld â phobol ledled gogledd Cymru, sydd wedi derbyn diagnosis o Glefyd Parkinson neu Alzheimer yn ddiweddar. Mae hi hefyd yn ymweld â phobol nad ydynt wedi cael diagnosis, ac yn ymweld â bron pawb yn eu cartrefi, er bod rhai yn dewis ymweld â’r Brifysgol. Mae gofyn i’r cyfranogwyr ymgymryd â thasgau meddwl syml. Mae’r rhain yn sylfaen i’r canlyniadau ymchwil, ac yn aml mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn mwynhau eu gwneud!

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Cymorth Canser Macmillan yn buddsoddi £300,000 i wella gofal canser y Brostad yng Ngogledd Cymru

Mae Cymorth Canser Macmillan wedi buddsoddi bron i £300,000 i ariannu prosiect a fydd yn helpu cleifion canser y Brostad yng Ngogledd Ddwyrain Cymru i gael eu gofal yn nes at eu cartref.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2013

Cymrawd Academi y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae gan Brifysgol Bangor ei hail Gymrawd erioed o Academi y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Chymrodoriaeth i Howard Davis, Athro Theori a Sefydliadau Cymdeithasol yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2019

Cymrodoriaethau er Anrhydedd Prifysgol Bangor 2014

Bydd un o ddarllenwyr newyddion amlycaf Prydain, canwr opera a chwaraewr rygbi rhyngwladol ymysg y rhai fydd yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor yn ystod y seremonïau graddio eleni (12-18 Gorffennaf).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2014

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Meave Leakey

Mae Prifysgol Bangor wedi cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Dr Meave Leakey, y palaeontolegydd byd-enwog a raddiodd gyda graddau BSc a PhD o Brifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Cymrodoriaeth Gwyddoniaeth i edrych ar Welliant

Mae Dr Chris Burton o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn Cymrodoriaeth glodfawr gan y Sefydliad Iechyd. Bydd y grant yn cefnogi ei ymchwil am dair blynedd, ac yn ei alluogi i ymchwilio i sut mae sefydliadau iechyd yn gwella'r gwasanaeth maent yn eu darparu - yn arbennig pan ddaw i gydweithio gyda chleifion a'r cyhoedd, a'r mathau o anfanteision a llwyddiannau a brofir.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Cymrodoriaeth rhyngwladol o bwys i ymchwilydd addawol lleol

Mae ymchwilydd ôl-ddoethuriaeth yn Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor wedi ennill Cymrodoriaeth Fyd-eang Marie Sklodowska Curie, a gyllidir drwy Horizon 2020 y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae’r Gymrodoriaeth, sydd yn hyrwyddo symud rhyngwladol a chyfnewid gwybodaeth, yn galluogi Dr Karina Marsden o Fethesda i dreulio dwy flynedd yn gweithio ym Mhrifysgol Melbourne, Awstralia, cyn dychwelyd i Brifysgol Bangor ar gyfer blwyddyn olaf ei phroject ymchwil. Dyfarnwyd y Gymrodoriaeth yn dilyn cais ar y cyd rhwng Prifysgolion Bangor a Melbourne.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2018

Cymrodyr ymchwil newydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Prifysgol Bangor yn darparu tri allan o’r saith cymrawd ymchwil newydd a fydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o raglen sy’n rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch a senedd Cymru.

Bydd yr academyddion o Ysgolion y Gyfraith, Gwyddorau Iechyd a Gwyddorau Naturiol yn rhannu eu harbenigedd ar faterion o bwys mawr a fydd yn bwydo’n uniongyrchol i waith y Cynulliad a’i bwyllgorau. Mae hyn yn arwain o gyfraniad Prifysgol Bangor i’r peilot llwyddiannus

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2019

Cymru ar flaen y gad mewn Ymchwilio i Gymdeithas Sifil - Sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael £7 miliwn ar gyfer ymchwil gwyddorau cymdeithasol

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael dros £7 miliwn yn dilyn cais llwyddiannus i’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cymru i lansio gwasanaeth arloesol ar gyfer ymchwil i ddementia

Heddiw (2/7/15), lensir gwasanaeth cenedlaethol, ar-lein ac ar y ffôn, sy’n helpu pobl i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil dementia. Mae Join Dementia Research yn addo cyflymu’r broses o ymchwilio i ddementia yng Nghymru, gan roi cyfle i bobl â dementia a hebddo gofrestru eu diddordeb mewn astudiaethau, a helpu ymchwilwyr i ganfod y cyfranogwyr iawn ar yr adeg iawn.

Bydd Mark Drakeford, Gweinidog Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn rhoi’r cyhoeddiad yn ystod ymweliad â Chanolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru (CDGD/DSDC) ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2015

Cymru'n arwain y ffordd ym maes gwyddoniaeth goleuni

Cafodd project cyffrous newydd i Gymru gyfan ei lansio yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Mae’r project, CAMPUS (CApability Matrix for Photonics Up Skilling  neu Matrics Galluoedd Gwella Sgiliau Ffotoneg), dan arweiniad Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor, yn canolbwyntio ar gydweithio efo cwmnïau o Gymru. Nod y project yw sicrhau bod ymchwil arbenigol ac offer datblygol, cyfleusterau a staff ar gael yn arbennig i gwmnïau ffotoneg yng Nghymru er mwyn sefydlu Cymru fel arweinydd yn y maes.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2012

“Cymru’n croesawu myfyrwyr tramor” meddai’r Prif Weinidog

Bydd Cymru’n parhau i groesawu myfyrwyr tramor ar ôl Brexit, ac fe fydd Llywodraeth Cymru’n pwyso ar Lywodraeth y DU i sicrhau nad ydynt yn dioddef yn sgil cynlluniau i gyfyngu ar fewnfudo.  Dyna oedd neges y Prif Weinidog, Carwyn Jones mewn anerchiad at fyfyrwyr ac academyddion ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2016

Cymru’n mabwysiadu rhaglen o’r Ffindir i guro bwlio

Mae Prifysgol Bangor yn cyflwyno rhaglen gwrth-fwlio mewn ysgolion i’w helpu i ymdrin ag achosion o fwlio ac i leihau nifer yr achosion. Prifysgol Bangor yw’r unig ganolfan yn y Deyrnas Unedig sydd â thrwydded i wneud hyn.

Cafodd y rhaglen wrth-fwlio, KiVa, ei datblygu a’i gwerthuso yn y Ffindir a chafodd gefnogaeth ariannol helaeth gan y llywodraeth yno. Profwyd bod y rhaglen yn lleihau nifer yr achosion o fwlio mewn ysgolion yno - ac mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu ei bod yr un mor effeithiol mewn ysgolion yng Nghymru hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2016

Cymru - prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Cymru – prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013

Cymru yn perfformio gryn dipyn yn well na'r disgwyl o ran ymchwil, effeithlonrwydd ac effaith

Mae defnydd Cymru o gyllid ymchwil yn gynhyrchiol ac yn effeithlon iawn, gan wneud yn well o lawer na gwledydd cymharol o faint tebyg, yn ôl adroddiad annibynnol a lansiwyd heddiw (6.2.14).

Wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a phrifysgolion Cymru, roedd ‘Perfformiad Cymharol Rhyngwladol Sail Ymchwil Cymru 2013', a wnaed gan Elsevier, yn edrych ar sail ymchwil prifysgolion, sefydliadau ymchwil, diwydiant a'r GIG yng Nghymru ac yn cymharu eu cyfraddau cyhoeddi a'u heffaith â gwledydd cymharol er mwyn dangos buddion ac elw buddsoddiad cyhoeddus ym maes ymchwil prifysgolion.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2014

Cymryd bath poeth yn helpu Tîm Cymru i baratoi ar gyfer gwres Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia

Mae'n debyg y bydd y tymheredd yn uwch na 30°C ar yr Arfordir Aur yn Awstralia a bydd y gwres yn rhoi straen sylweddol ar yr athletwyr sy'n cystadlu yn Gemau'r Gymanwlad.


Er mwyn paratoi at y gwres, mae athletwyr Tîm Cymru wedi bod yn neidio i mewn i fath poeth ar ôl eu sesiynau hyfforddi. Meddai Rob Condliffe, sy'n ffisiolegydd yn Athrofa Chwaraeon Cymru ac sy'n helpu i baratoi athletwyr Tîm Cymru at Gemau'r Gymanwlad, "Mae'r bath poeth yn ddull ymarferol iawn sy'n seiliedig ar dystiolaeth o ddod i arfer â gwres".

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2018

Cymry’n cymryd rhan mewn ymchwil i ddementia

Yn ôl canlyniadau astudiaeth ymchwil ar raddfa fawr a adroddodd yn gynharach eleni, bu lleihad yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf yn nifer y rhai sydd â dementia. Yn ôl y ffigurau yng nghyswllt Lloegr a nodwyd yn adroddiad yr Astudiaeth ar Weithrediad Gwybyddol a Heneiddio, ceir awgrym, o’u cymhwyso at y DU yn ei chrynswth, fod 214,000 yn llai o achosion o ddementia nag a ddaroganwyd. Byddai hyn hefyd yn awgrymu mai rhyw 670,000 o bobl sydd ar hyn o bryd yn byw yn y DU gyda dementia, yn hytrach na’r amcangyfrif o 800,000-900,000.

I helpu i ddeall y sefyllfa yng Nghymru, mae Prifysgol Bangor yn arwain y fersiwn Cymreig o’r ymchwil hon. Mae’r ymchwilwyr yn bwriadu cyhoeddi ystadegau penodol yr haf nesaf ar y niferoedd sydd â dementia yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2013

Cymysgu dyfroedd yng Nghefnfor y De

Mae Cefnfor y De yn amgylchynu Antartica ac mae'n chwarae rhan allweddol mewn rheoli'r hinsawdd byd-eang.  Yma y mae ceryntau'r cefnfor yn dychwelyd i'r wyneb o'r dyfnderoedd, gan gau'r cefnfor byd-eang a gwyrdroi cylchrediad.  Mae'r cylchrediad hwn yn gyrru gwres i gyfeiriad y pegwn, sy'n allweddol i'r tywydd cymharol fwyn a gawn yma ym Mhrydain.

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a'r National Oceanography Centre yn Lerpwl wedi nodi am y tro cyntaf broses newydd sy'n cyfrannu at y dŵr hwn sy'n codi i fyny o'r dyfnder.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2014

Cymysgu efo sêr y byd ffilm a phrofi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd

A Bangor University graduate HanJie Chow has been mixing with stars and experienced a life-changing 48 hours during his ‘year abroad’ as part of his studies at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2015

Cynaeafu data amgylcheddol gydag ap

Mae economi  Cambodia ymysg yr economïau sydd yn datblygu gyflymaf yn y byd. Mae’r wlad yn symud o economi wledig i un ddiwydiannol a dinesig  yn gyflym iawn, ond mae’r llywodraeth hefyd, yn ei hawydd i ddatblygu, yn awyddus i fod yn gynaliadwy ac i beidio â cholli adnoddau naturiol gwerthfawr.

Bydd ymchwil newydd gan wyddonwyr amgylcheddol a chymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor, ynghyd â chydweithwyr ym Mhrifysgol Efrog Newydd (UDA) a chorff anllywodraethol yn  Cambodia, Keosothea Nou (Cymdeithas Datblygu Cymunedol, Cambodia) yn rhoi golwg gyffredinol ar adnoddau amgylcheddol y wlad, a sut y cânt eu defnyddio gan unigolion gwahanol.  Bydd y wybodaeth yn helpu’r llywodraeth i ddatblygu polisïau cynaliadwy i’r wlad rymus hon. Mae hwn yn un o 13 project newydd a gyllidir drwy gais ESRC Transformative Research.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

Cyn bo hir bydd oriorau clyfar yn gwrando ar eich corf i weithio allan sut yr ydych yn teimlo

 

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew McStay, o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2015

Cyn fyfyriwr Bangor wedi cael swydd gyda Theirw Coch Efrog Newydd.

oan Llewelyn, 31, from Llanfairpwll in Anglesey, who graduated from the School of Sport, Health, & Exercise Sciences at Bangor University, was recently selected from hundreds of applicants to join the New York Red Bulls' successful Academy structure. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2012

Cyn-fyfyriwr Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr Antiques Roadshow

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr ar gyfer y rhaglen boblogaidd BBC Antiques Roadshow yr wythnos hon. Ar ddydd Iau 4 Mehefin, bydd yr Antiques Roadshow yn ymweld â Phlas Newydd, Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Cyn-fyfyriwr entrepreneuraidd yn cyrraedd rownd cynderfynol rhanbarthol Santander

Mae cyn-fyfyriwr doethuriaeth ac entrepreneur o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd gynderfynol ranbarthol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Cyn fyfyriwr Gwyddorau Biolegol yn ysgrifennu llyfr poblogaidd

Hanes dychrynllyd bod ar fwrdd cwch bysgota a suddodd yn nyfroedd yr Antartica a geir gan gyn fyfyriwr Prifysgol Bangor yn ei lyfr poblogaidd, Last Man Off.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2014

Cyn-fyfyriwr nodedig o Fangor yn gadael rhodd hael i Fotaneg Amaethyddol

Fe wnaeth John Trevor Williams (PhD Botaneg Amaethyddol, 1962) gyfraniad enfawr i ddiogelu genynnau cnydau bwyd y byd a nawr mae wedi darparu ar gyfer dyfodol y maes ymhellach drwy adael rhodd o £75,000 i gefnogi Botaneg Amaethyddol ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn bwriadu creu nofel wedi ei darlunio

Mae cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn gobeithio bydd y gymuned leol yn cefnogi ei ymdrechion i gyhoeddi nofel wedi ei darlunio fer cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2014

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd o Daith Ddringo yng Nghanada

Mae mynyddwr proffesiynol profiadol sy’n gyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith ddringo heriol ym mynyddoedd yRockies yng Nghanada.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2015

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn lansio Cwmni Twristiaeth Bywyd Gwyllt

Mae cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi lansio gwefan sy'n darparu gwybodaeth am fywyd gwyllt Prydain ac yn cynnig gweithgareddau sy'n rhoi’r cyfle i gwsmeriaid weld eu hoff anifeiliaid yn y gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2017

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yw Prifardd Eisteddfod T!

Ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod T gyntaf erioed, datgelwyd mai’r Prifardd eisteddfodol yw Osian Wyn Owen o’r Felinheli.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020

Cyn fyfyriwr yn cwblhau taith epig 30,000 milltir mewn cerbyd i Dde Affrica ac yn ol

Mae myfyriwr a raddiodd o Brifysgol Bangor newydd gwblhau taith epig 30,000 milltir mewn cerbyd i Dde Affrica ac yn ôl mewn ymgais i godi £10,000 ar gyfer dwy elusen, Link Ethiopia ac Alzheimer’s Research Trust.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011

Cyn-fyfyriwr yn ennill gwobr ‘newyddiadurwr y flwyddyn’

Mae cyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi ennill gwobr newyddiaduraeth fawreddog.

Fe enillodd Noellin Imoh, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn 2010, y wobr BEFFTA am ei gwaith yn golygu cylchgrawn African Dazzle.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2013

Cyn-fyfyriwr yn lansio gwasanaeth gwersylla clogwyn herfeiddiol

Does dim angen i chi wirioni â’r awyr agored i astudio ym Mhrifysgol Bangor. Fodd bynnag, mae’r nodwedd benodol yma wedi galluogi cyn-fyfyriwr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, i droi ei angerdd i mewn i fusnes unigryw llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Cyn-fyfyriwr yn rhedeg busnes ei hun diolch i gefnogaeth y Gwasanaeth Gyrfaeodd

Mae Alumnus o Brifysgol Bangor wedi sefydlu menter gymdeithasol er mwyn annog pobl i fynd allan i’r awyr agored.

Mae gan Tom Cockbill, sy’n wreiddiol o Walsall, Gorllewin Canolbarth Lloegr, radd mewn  Sŵoleg a Chadwraeth o Brifysgol Bangor. Mae wedi sefydlu Wild Elements, menter gymdeithasol sydd wedi'i lleoli ym Mangor, ar ôl derbyn cefnogaeth gan Wasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Cyn-fyfyrwraig ar restr fer Stori Fer y BBC

Mae Lisa Blower, a raddiodd yn 2011 efo PhD o Ysgol y Saesneg Prifysgol Bangor, ac sy’n ddarlithydd rhan-amser yn yr Ysgol, yn un o bum awdur ar restr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2013

Cyn fyfyrwraig Bangor yn cipio'r Fedal Ddrama

Ffion Williams, cyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor, sydd wedi ennill Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015 mewn cystadleuaeth o safon uchel a blesiodd y beirniaid yn fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Cyn-fyfyrwraig o Fangor yn Ennill Gwobr y Byd am Waith ar Fioleg Môr

Mae Elizabeth Taylor Jay, a gafodd MSc mewn Gwarchod Amgylchedd y Môr yn 1997/98 ar ôl astudio yn Ysgol Gwyddorau Eigion Bangor, wedi cael Gwobr y Byd am y Gweithrediad Gorau ar Amrywiaeth Fiolegol, 2010, yn ystod Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar y Cytundeb ar Amrywiaeth Fiolegol a gynhaliwyd yn Nagoya, Japán yr wythnos ddiwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2010

Cyn-fyfyrwyr yn ymweld â Safle’r Santes Fair 60 mlynedd ers dechrau yno

Bu 13 o gyn-fyfyrwyr yn ymweld â phentref llety Santes Mair ar ei newydd wedd yn ddiweddar. Yn ogystal â mwynhau hel atgofion am yr hen ddyddiau, roeddent hefyd wrth eu bodd yn gweld sut mae'r safle wedi cael ei ddatblygu'n ddiweddar gan y brifysgol.

Roedd y grŵp o ffrindiau i gyd yn gyn-fyfyrwyr yng Ngholeg Santes Fair, Coleg Hyfforddi Athrawon, a ddaeth yn rhan o Brifysgol Bangor yn ddiweddarach.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2017

Cyngerdd sy’n dangos cysylltiad Prifysgol Bangor gyda’r Dwyrain a gwaith arbennig perfformwyr a chyfansoddwyr

Bydd cyngerdd yn Stiwdio Pontio nos Iau yma, 11 Ebrill 7.30pm yn dod â dau ddiwylliant gwahanol at ei gilydd gan ddangos cyfoeth y dalent sydd yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor.


Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2019

Cyngerdd yn cyfrannu tuag at Gronfa’r Urdd

O ganlyniad i Gyngerdd Mawreddog a gynhaliwyd gan Brifysgol Bangor yn Neuadd Prichard-Jones, cyflwynodd yr Athro John G Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol, siec am £2242 i Bryn Tomos, Cadeirydd  Pwyllgor Apêl Bangor ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nglynllifon.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2012

Cyngherddau amser cinio - am ddim!

Mae Prifysgol Bangor wedi agor ei ddrysau i amrywiaeth o gyngherddau am bron i gan mlynedd. Mae'r gyfres gyngherddau Cerddoriaeth ym Mangor yn dod ag oddeutu deg ar hugain o gyngherddau i Fangor yn ystod y flwyddyn academaidd: cymysgedd amrywiol  o gyngherddau ar gyfer ensembles siambr i Gerddorfa  Genedlaethol Gymreig y BBC.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2011

Cynghrair i atgyfnerthu ymchwil i goedwigaeth yng Nghymru

Bydd dau sefydliad sydd â hanes hir o arbenigedd ym maes addysg ac ymchwil i goedwigaeth yn cydweithio'n agosach wrth i swyddfa Ymchwil i Goedwigaeth yng Nghymru symud i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, sef cartref coedwigaeth yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Cynghrair Meddalwedd Cymru'n cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor

Bu Cynghrair Meddalwedd Cymru a Phrifysgol Bangor yn cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg  yn ddiweddar.  Yn ystod y digwyddiad roedd 50 o israddedigion cyfrifiadureg gorau Bangor yn cyflwyno prosiectau eu blwyddon derfynol i SMEs lleol a allai fod yn bwriadu recriwtio graddedigion TG ar gyfer eu busnesau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cynghrair Strategol newydd yn gweithio dros Gymru

Ddydd Mercher, 7 Rhagfyr bydd Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn cyhoeddi Cynghrair Strategol newydd sy’n cyflwyno cyfnod newydd yn y bartneriaeth rhwng y ddau sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2011

Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwobrwyo grant Cyfalaf y Loteri i Pontio – canolfan arloesedd a chelfyddydol newydd Prifysgol Bangor

Mae canolfan arloesedd a chelfyddydol gwerth miliynau o bunnoedd yng nghanol Bangor wedi derbyn hwb ariannol sylweddol gwerth £3,250,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd Pontio a fydd yn agor yn 2014 yn bwerdy diwylliannol ac economaidd i'r ddinas a llwyfan addas i'r goreuon o'r cwmnïau lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2012

Cynhadledd Arddangos Ymchwil Iechyd a Meddygol

Ochr yn ochr â'r rhaglen wyddonol, cyflwynodd Sefydliad Gogledd Cymru ar gyfer Hap-dreialon Iechyd raglen yn canolbwyntio ar yr isadeiledd ymchwil sydd ar gael eisoes yn y rhanbarth. Mae hwn yn cynnig cefnogaeth sylweddol a phwysig i ymchwil iechyd a meddygol, o gefnogaeth i ddatblygu treialon i gyfleusterau ymchwil craidd yn y prifysgolion a chyfleoedd masnachol drwy gyfleusterau newydd, megis Parc Gwyddoniaeth Menai. 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2015

Cynhadledd bwysig ar y gwyddorau cymdeithasol yn dod i Fangor

Bydd un o’r digwyddiadau pwysicaf yng nghalendr y gwyddorau cymdeithasol ar gyfer pobl sy’n ymwneud â materion cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru yn teithio i Fangor wythnos nesaf.

Bydd trydedd cynhadledd flynyddol Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn dwyn ynghyd ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol, gwleidyddion, myfyrwyr ôl-raddedig a chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus i archwilio themâu amserol sy’n effeithio ar gymdeithas yng nghyd-destun datganoli, lle a newid.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2012

Cynhadledd bwysig ynghylch Cynaliadwyedd Môr Iwerddon

Mae cynhadledd bwysig wedi’i chynnal ynghylch rheoli pysgodfeydd ym Môr Iwerddon. Daeth arbenigwyr ac academyddion o Gymru, Iwerddon ac Ewrop ynghyd ar ei chyfer.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2013

Cynhadledd Hanes a Diwylliant Cymru Cymdeithas Gogledd America yn dod i Gymru

Cynhelir cynhadledd ddwyflynyddol Hanes a Diwylliant Cymru Cymdeithas Gogledd America (NAASWCH) ym Mhrifysgol Bangor, sef dim ond yr ail waith i’r gynhadledd gyfarfod tu allan i Ogledd America.  Yn draddodiadol cynhelir y gynhadledd yn yr Unol Daleithiau a Chanada rhwng 26 a 28 Gorffennaf a dim ond unwaith o’r blaen y mae wedi dod i Gymru.   

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Cynhadledd i drafod cyfraith hawlfraint a cherddoriaeth mewn iaith leiafrifol

Cynhelir cynhadledd ddwyieithog arbennig ym Mangor i drafod datblygiadau diweddar ym maes cyfraith hawlfraint ac effaith y gyfraith ar gerddoriaeth mewn iaith leiafrifol.

Trefnir y gynhadledd  ‘Casglu a Gwarchod: Hawlfraint yn yr 21ain Ganrif a Cherddoriaeth Mewn Ieithoedd Lleiafrifol’ gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor ac fe’i cynhelir yn Neuadd Reichel ar Ddydd Iau 13eg Chwefror, 9.30am-4.00pm.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2014

Cynhadledd i roi’r Gymraeg ar waith

Bydd Prif Weinidog Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg yn rhannu llwyfan mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon a fydd yn edrych ar ddulliau o annog defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Ddydd Gwener 13 Tachwedd, disgwylir dros 100 o gynrychiolwyr o wahanol sefydliadau a chwmnïau i gynhadledd ‘Rhoi’r Iaith yn y Gwaith’ a fydd yn rhoi sylw i rai o’r arferion gorau ledled Cymru o ran hwyluso defnydd o’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Cynhadledd ôl-raddedigion Bangor: ‘Tu Hwnt i Ffiniau 2011 – Trawsnewid’

Hon oedd pumed flwyddyn y gynhadledd Tu Hwnt i Ffiniau a llwyddodd i dynnu ôl-raddedigion Bangor o wahanol ddisgyblaethau at ei gilydd ar gyfer cynhadledd ryfeddol a phrofiad gwerthfawr o ymwneud â phobl o lawer o wahanol feysydd. Unwaith eto llwyddodd y gynhadledd hon, a drefnir gan y Fforwm Myfyrwyr Ymchwil a’i chefnogi gan yr Uned Datblygu Academaidd a swyddfa’r Is-Ganghellor, i’n tynnu oddi wrth ein meysydd ymchwil cyfyng a rhannu ein profiadau gan elwa yr un pryd oddi wrth brofiadau eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2011

Cynhadledd Ryngwladol Sefydliad Confucius

Bu cynhadledd ryngwladol gyntaf Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn llwyddiant ysgubol. 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2018

Cynhadledd Seicoleg gyntaf i’w gynnal yn y Gymraeg

Cynhelir y gynhadledd Seicoleg gyntaf i’w chynnal yn gyfan gwbl yn Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ddydd Llun, 4 Tachwedd 2013.

Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor fydd yn cyflwyno’r digwyddiad. Mae’r ysgol hon yn fyd- enwog  ac wedi bod yn datblygu ei darpariaeth seicoleg cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar. Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim ond rhaid cofrestru ymlaen llaw. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i’r cynadleddwyr di-Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2013

Cynhadledd ym Mangor yn trafod heriau’r cyfryngau

Fe fydd cadeirydd awdurdod S4C, Huw Jones, yn trafod yr heriau sy’n wynebu’r sianel mewn araith yng nghynhadledd Cyfrwng ym Mhrifysgol Bangor ar 24-25 Gorffenaf.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ar gyfrol ymfflamychol Caradoc Evans

Cynhelir cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ym mis Gorffennaf ar achlysur canmlwyddiant cyhoeddi cyfrol a roes i’w awdur teitl y “best-hated man in Wales”.  Casgliad o straeon byrion yw My People gan Caradoc Evans; storiau am gymuned ddychmygol yng ngorllewin Cymru wedi eu selio ar bentref genedigol yr awdur yn Rhydlewis, Sir Geredigion.

Yn y gyfrol finiog, ddychanol hon, portreir y gymuned wledig Gymraeg yn un drachwantus, ragrithiol a chreulon; mae ufudd-dod y bobl i gredoau anhbylyg y Capel yn pwysleisio’r gorthrwm emosiynol maent yn dioddef.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2015

Cynhadledd yn ystyried Chwyldro ym mywydau oddeutu hanner miliwn o bobl Cymru

During 2015 around 500,000 households across Wales will start to feel the effects of the new Universal Credit. What effects, will this huge change have on the disabled and unemployed; landlords and tenants or paying for child care?

A Conference at Bangor University will discuss this momentous change. It is organised by Bangor University with the cooperation of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and will be held at Reichel Hall on Friday 23 January 2015. It is the only open event in Wales, as far as organisers are aware, which will discuss the new changes.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015

Cynhadledd yr G8 yn cyhoeddi project ymchwil gwerth £4 miliwn ynghylch gwella bywyd gyda dementia

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn £4 miliwn i arwain y project ‘Gwella profiad Dementia a gwella bywyd gweithgar: Byw'n dda gyda dementia’ (IDEAL).  Cynhelir yr astudiaeth ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Brunel, Ysgol Economeg Llundain, King’s College Llundain, Prifysgol Sussex, y 'Research Institute for the Care of Older People (RICE)', y Gymdeithas Alzheimer ac 'Innovations in Dementia CIC'.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2013

Cynhyrchiad Everyman - y ddrama foesol o’r canol oesoedd yr un mor berthnasol heddiw

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sue Niebrzydowski  o’r Ysgol Llenyddiaet saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015

Cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ers mwy na 45 mlynedd

Mae’r MSc mewn Cefnforeg Ffisegol Gymhwysol yn Ysgol Gwyddorau Eigion  Prifysgol Bangor yn llenwi bwlch sgiliau cydnabyddedig yn sector amgylchedd y DU, gan gynhyrchu eigionegwyr sydd, ymysg sgiliau eraill, yn fedrus o ran modelu cyfrifiadurol ac sy’n hollol rifog. (Yn ôl adolygiad gan y Cyngor Ymchwil ar y 15 sgil sydd eu hangen fwyaf yn y sector amgylcheddol, mae gallu i ymwneud â modelu cyfrifiadurol ar ben y rhestr, a rhifedd yn bedwerydd).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ers mwy na 45 mlynedd

Pan oedd Tîm rygbi Cymru yn ei anterth, fe gychwynnwyd ‘myth’ am y ffatri yn y cymoedd oedd yn cynhyrchu’r chwaraewyr  (yr ‘Outside Half Factory’ bondigrybwyll), wedi’i chuddio yn nyfnderoedd y cymoedd. Y pen arall i’r wlad, mae llwyddiant sy’n parhau hyd heddiw, sefydliad sy’n cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ar gyfer byd real iawn ers 45 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2011

Cynhyrchydd Ffilmiau Preswyl

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2013

Cynhyrchydd yn herio’r gwleidyddion a’r cyfryngau

Bydd y cynhyrchydd  David Puttnam, sydd wedi ennill Gwobrwyon Oscar ac a gynhyrchodd ffilmiau fel Chariots of Fire, The Killing Fields a Memphis Belle, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mercher 1 Mai.  Mae’n  addo sylwadau treiddgar ynddi ar Adroddiad Leveson a chyflwr y cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2013

Cynllun arloesol i greu adnodd addysgiadol am ynni cymunedol yng Nghymru

Cafodd adnodd addysgiadol newydd am ynni cymunedol ei dreialu ymysg myfyrwyr Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda Dydd Mercher y 12fed o Orffennaf. Datblygwyd y nofel graffig ‘Tic-Toc: Nofel graffig am ynni, perchnogaeth a chymuned’ gan Sioned Hâf ac Angharad Penrhyn Jones, yn rhan o broject i godi ymwybyddiaeth am y sector ynni cymunedol yng Nghymru. Mae’r nofel graffig ar-lein yma yn dilyn trywydd Gwenno, y prif gymeriad, wrth iddi gwestiynu’r system ynni presennol a darganfod potensial ynni cymunedol i gyfrannu tuag at ddyfodol cynaliadwy hirdymor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2017

Cynllun gwerth £4.4m dan nawdd yr EU i hybu sgiliau arwain a rheoli yng Ngogledd Cymru

Mae'r Gweinidog Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi cynllun gwerth £4.4m dan nawdd yr EU i hybu sgiliau arwain a rheoli yng ngogledd Cymru.    Bydd Academi Busnes Gogledd Cymru yn cefnogi twf busnes a chystadleurwydd yn y rhanbarth trwy gyflwyno cymwysterau arwain a rheoli wedi eu hachredu gan brifysgol i dros 1,000 o weithwyr dros y tair blynedd nesaf.   Caiff Academi Talent Ifanc hefyd ei sefydlu i ddatblygu a chadw'r genhedlaeth nesaf o reolwyr yng ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2016

Cynllun Iaith Prifysgol Bangor yn gosod y safon

Ddydd Mawrth 7 Mai, bydd Prifysgol Bangor yn tanlinellu ei hymrwymiad i’r Gymraeg wrth i’r Is-ganghellor, Yr Athro John Hughes, lansio ei Chynllun Iaith diwygiedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac ehangu yn cael cefnogaeth o £45M gan yr European Investment Bank

Mae cynlluniau gan Brifysgol Bangor i uwchraddio cyfleusterau dysgu ac ymchwil ymysg y datblygiadau niferus sydd wedi cael cefnogaeth gan yr European Investment Bank.  Mae sefydliad benthyca hir-dymor Ewrop wedi cytuno i ddarparu £45 miliwn ar gyfer cynlluniau ehangu a moderneiddio'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2014

Cynllun newydd i helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn ariannu 75% o bartneriaethau trosglwyddo gwybodaeth. Cysylltwch â Phrifysgol Bangor heddiw i gael gwybod mwy am sut y gall fod o fantais i chi.

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn rhan greiddiol o'r ddarpariaeth ymchwil a datblygu ac arloesi yng Nghymru i fusnesau, a nod y fenter hon yw gwneud projectau KTP yn fwy hygyrch a chost-effeithiol i fusnesau bach a chanolig ac annog mwy o fusnesau i fanteisio ar y rhaglen.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2020

Cynllun trydan dŵr bach yn amddiffyn y Beibl Cymraeg hynaf

Bydd Beibl Cymraeg 431 oed yn cadw’n gynnes dros y gaeaf ar ôl i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol osod tyrbin trydan dŵr bychan yn Nhŷ Mawr Wybrnant yn Eryri, gan helpu i reoli lefelau lleithder yn y ffermdy o’r 16egganrif.

Trwy gydweithio â Phrifysgol Bangor a Choleg y Drindod, Dulyn, mae’r cynllun ynni adnewyddadwy yn helpu’r elusen i sicrhau bod un o’r llyfrau pwysicaf i ddiwylliant Cymru’n cael ei amddiffyn mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2019

Cynnal y Gynhadledd Bagloriaeth Cymru gyntaf yng Ngogledd Cymru

Daeth tua 90 o athrawon ysgol ynghyd i’r Gynhadledd Bagloriaeth Cymru gyntaf yng Ngogledd Cymru a drefnwyd gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn adeilad Pontio’r Brifysgol, yn canolbwyntio ar y project unigol yn y  cymhwyster Bagloriaeth Cymru diwygiedig, y mae’n rhaid i bob ysgol a choleg yng Nghymru ei  gyflwyno fel rhan o'u cwricwlwm.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

Cynnal Ysgol Haf ar Gychwyn Busnesau

Cymerodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor a graddedigion lleol ran mewn Ysgol Haf ysgogol ar Gychwyn Busnesau a drefnwyd yn ddiweddar gan dîm Byddwch Fentrus.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2014

Cynnig dull newydd integredig o wneud ymchwil er mwyn datblygu sychdiroedd y byd

Mae dros 40% o arwynebedd tir y byd yn sychdir. Mae sychdiroedd yn gartref i 2.5 biliwn o bobl - bron i draean o boblogaeth y byd. Mae pobl mewn rhanbarthau sych yn gorfod ymdopi â diraddio amgylcheddol difrifol ac amrywioldeb cynyddol yn yr hinsawdd ac mae cyfraddau twf y boblogaeth sydd ymysg yr uchaf yn y byd yn gwaethygu'r sefyllfa. Mae papur sy'n torri tir newydd trwy gyflwyno dull newydd systemau integredig o wneud ymchwil amaethyddol yn y sychdiroedd wedi cael ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn Food Security yn ddiweddar (18.11.13).

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Cynnydd mewn incwm ymchwil

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn yr incwm a enillwyd gan y Brifysgol ar gyfer ymchwil yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Croesawodd cyfarfod diweddar o Gyngor y Brifysgol adroddiad a oedd yn dangos bod gwerth y grantiau ymchwil a ddyfarnwyd i’r Brifysgol wedi cynyddu 142%; un a hanner gwaith yn fwy nag incwm y llynedd, o £25.5 miliwn i swm sy’n agos at £38 miliwn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2010

Cynrychioli'r Brifysgol ar Côr Cymru

Bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau perfformiad gan Gôr Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor nos Sul, 3 Mawrth am 8.00 y.h, wrth iddynt roi o’u gorau yn cystadlu mewn rownd gynderfynol yn y rhaglen boblogaidd, Côr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2019

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cynllun peilot Cymrodoriaethau Academaidd gyda Phrifysgol Bangor

Mae dau academydd o Brifysgol Bangor i rannu eu harbenigedd i alluogi Aelodau'r Cynulliad i ddatblygu polisi ac ymarfer er budd pobl Cymru. 

Bydd Dr Alexandra Plows o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor, a Dr Catrin Hedd Jones o'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, yn treulio amser yn gweithio ar brojectau penodol gyda Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad, dan Gymrodoriaethau Academaidd newydd sy'n cael eu peilotio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017

Cynulliad yn Gwahodd Darlithydd i anerch cyfarfod

Bu'r Dr Llion Iwan yn anerch cyfarfod o rwydwaith cyfathrebwyr Cymru ddydd Mawrth, 12 Ebrill 2011, yn sgil gwhaoddiad i drafod sut y mae'r defnydd a dosbarthu newyddion wedi newid yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2011

Cynyddu gallu Band eang dwy fil o weithiau – am yr un pris

Allech chi ddefnyddio gwasanaeth band eang sydd dwy fil o weithiau yn gyflymach, ond yn costio’r un faint?  Mae technoleg chwyldroadol gadarn ar gyfer y dyfodol, a gynigiwyd gyntaf gan Brifysgol Bangor, yn arwain o ran cwrdd â’r galw am gynyddu cyflymder a gallu’r rhyngrwyd yn sylweddol. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2012

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth Gŵyl Wyddoniaeth Bangor

Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Bangor, mae Prifysgol Bangor yn gwahodd unrhyw un o dan 19 mlwydd oed i gymryd rhan yn eu Cystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2016

Cystadleuaeth Meistri Codi Pwysau Ewrop yn dod i Fangor

Cynhelir cystadleuaeth Codi Pwysau Meistri Ewrop yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor, Canolfan Brailsford rhwng 13 - 20 Mehefin, 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2015

Cystadleuaeth Pwy ’di Pwy? Cyfle i ennill Ipod.

A ydych chi’n gallu adnabod lluniau rhai o’r artistiaid a fu’n perfformio yn Noson Pinaclau Pop 1968? Yna dewch draw i stondin Prifysgol Bangor yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol am gyfle i ennill Ipod.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Cystadleuaeth Syniadau Busnes yn creu posibiliadau diddorol

Gêm antur awyr agored sy’n hyrwyddo diddordeb mewn hanes yw’r syniad busnes  diddorol sydd wedi bachu dychymyg y beirniaid mewn Cystadleuaeth Fusnes ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2010

Cyswllt coll Bangor â choncro Everest

Wrth inni gyrraedd 60 mlwyddiant concro Everest gan dîm a arweiniwyd gan bobl o Brydain, mae’n ddiddorol cofio cyswllt Bangor â’r digwyddiad dramatig hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2013

Cysyniad newydd a all arwain at dechnoleg cyflenwad dŵr ynni-effeithlon

Gall y diwydiant dŵr, eu defnyddwyr a’r amgylchedd elwa o broject ymchwil newydd a fydd yn helpu’r diwydiant i dorri lawr ar ei biliau.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011

Cytundeb newydd rhwng cwrs Gwyddorau Meddygol ym Mangor a chwrs Meddygaeth Ôl-radd yng Nghaerdydd

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014

Cytundeb Newydd yn dod â Bargyfreithwyr i ogledd Cymru

O ganlyniad i gytundeb rhwng Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Linenhall Chambers, un o Siambrau Bargyfreithwyr amlycaf Cymru, bydd yn haws i gyfreithwyr yng Ngogledd Cymru gael mynediad at y cyngor cyfreithiol gorau.    O ganlyniad i’r bartneriaeth hanesyddol â Phrifysgol Bangor, bydd y Siambrau Bargyfreithwyr yn gweithredu o fewn Ysgol y Gyfraith, gyda myfyrwyr yn cael cyfle i brofi bywyd gydag un o brif gwmnïau bargyfreithwyr gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Cytundeb niwclear rhwng Cymru a Chanada

Mae prifysgolion o Gymru a Chanada wedi ymuno i ddatblygu technolegau niwclear arloesol gyda'i gilydd.

Bydd Prifysgol Bangor, yng ngogledd Cymru, a Phrifysgol New Brunswick (UNB), yng Nghanada, yn dechrau cydweithredu ar ffynonellau ynni newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2020

Cytundeb prifysgolion dros ddatblygu cynaliadwy cyfandiroedd

Mae arbenigwyr o Brifysgol Bangor ar eu ffordd i Brifysgol Makerere, Kampala, Uganda (MUK) yr wythnos hon (Chwefror 14-19) i lofnodi cytundeb pum mlynedd i gydweithio ar ddatblygu cynaliadwy.  Bydd Prifysgol Bangor yn cyfrannu arbenigedd rhoi datblygu cynaliadwy ar waith.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2015

Dadansoddi digwyddiadau diweddar yng Nghatalunya yng nghyd-destun hanes Sbaen yn y 21 Ganrif

Efallai fod y terfysg a welwyd yn sgil refferendwm annibyniaeth Catalunya ar gychwyn y mis, a’r streic gyffredinol a ddilynodd hynny, wedi peri syndod i rai ond nid i’r rhai hynny sy’n fwy cyfarwydd â hanes gwleidyddiaeth Sbaen.

Yn ôl Dr Helena Miguélez-Carballeira o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, dylid edrych ar ddigwyddiadau cyfoes a’u hystyried oddi mewn i gyd-destun mwy hanesyddol ei naws.

Mae Dr Miguélez-Carballeira wedi trefnu digwyddiad ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd er mwyn gosod y digwyddiadau hyn yn eu cyd-destun gwleidyddol a hanesyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2017

Dadorchuddio dyluniadau Parc Gwyddoniaeth Menai gydag ymweliad y Gweinidog i’r safle

Cymerodd datblygiad Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) gam arall ymlaen heddiw gyda dadorchuddio'r dyluniadau pensaernïol ar gyfer yr adeilad cyntaf arfaethedig ar y safle yng Ngaerwen yn ystod ymweliad gan y Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2015

Dadorchuddio gwreiddiau Celtaidd Arthur

Er i bortreadau diweddar o Arthur rhoi iddo acenion Saesneg, Ffrangeg neu hyd yn oed Cocni Llundain, mae llyfr academaidd newydd sydd yn cael ei lansio heddiw (Chwefror 28) ym Mhrifysgol Bangor yn ei leoli’n gryf yng ngwledydd Celtaidd ac yn yr ieithoedd Celtaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2019

Dagrau a chwerthin wrth i'r hen a'r ifanc rannu profiadau

Dros y misoedd diwethaf, mewn canolfannau gofal ar draws Cymru, mae arbrawf cymdeithasol arloesol wedi digwydd - a bydd y canlyniadau'n siŵr o syfrdanu.  

Mewn cyfres newydd o dair rhaglen emosiynol ar S4C, sy'n dechrau nos Sul, 10 Rhagfyr, mae Hen Blant Bach yn ymchwilio i beth all ddigwydd pan mae chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr - a'r effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Danielle yn cynrychioli Chwaraeon Prifysgol Prydain yn Tsiena

Mae Danielle Giles wedi cael ei dewis yn un o bedwar cynrychiolydd o’r DU i'r 11eg Fforwm FISU, a gynhelir yn Taipei City, Tsiena rhwng 26-31 Mawrth. Dilynnwch ei blog http://daniellegiles.tumblr.com/ i ddarllen am ei phrofiadau. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2012

Darganfod ail gloc mewnol yn y lleuen fôr frith

Mae gan y lleuen fôr frith (Eurydice pulchra) ddau gloc mewnol yn y corff, un ar gyfer nos a dydd ac un arall ar gyfer llanw a thrai, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd heddiw, dydd Iau 26 Medi.

Mewn papur yn y cyfnodolyn Current Biology, mae ymchwilwyr o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caergrawnt a Chaerlŷr yn cadarnhau bodolaeth cloc mewnol ar wahân ac annibynnol sy'n dilyn cylch 12.4 awr y llanw.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2013

Darganfod Bad Glanio o'r Ail Ryfel Byd oddi ar arfordir Cymru yn datrys dirgelwch 77 oed

Mae cydweithrediad rhwng tîm o wyddonwyr a thechnegwyr môr yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion Prifysgol Bangor, a'r archeolegydd morwrol a hanesydd o fri rhyngwladol Dr Innes McCartney o Brifysgol Bournemouth, wedi arwain at ddigwyddiad annisgwyl. Maent wedi darganfod ac adnabod bad glanio a gollwyd ar y môr yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mai 2020

Darganfod ffyrdd newydd o adnabod a thrin canserau mwyaf heriol yr ymennydd

Mae project ymchwil cydweithredol mawr ar draws Ewrop yn defnyddio technoleg newydd i fynd i’r afael â dau o ganserau mwyaf ymosodol yr ymennydd.

Mae’r project ymchwil yn cyfuno arbenigedd biolegwyr a pheirianwyr electronig blaenllaw er mwyn datblygu dyfeisiau microtechnoleg arloesol fydd yn y pen draw yn gallu adnabod a thrin bôn-gelloedd canser Glioblastoma multiforme a Medulloblastoma.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2018

Darganfod micro-organebau eithafol newydd mewn llyn soda yn Siberia

Yr Athro Peter Golyshin o'r Ysgol Gwyddorau Biolegol, ac arbenigwr mewn genomeg amgylcheddol micro-organebau yw'r unig awdur o'r DU a chyfranogwr ymchwil sydd wedi darganfod dosbarth newydd o ficro-organebau (archaea) sy'n byw mewn amgylchedd eithafol yn llyn soda alcalïaidd yn Siberia. Mae'r darganfyddiad hwn yn torri tir newydd oherwydd gall y micro-organebau hyn drawsnewid deunydd organig yn uniongyrchol i fethan o dan amodau eithafol o'r fath.

Cyhoeddir y papur heddiw (26.5.17) yn Nature Microbiology.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Darganfod rhywogaeth gwiberod newydd

Mae grŵp o wyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi cael sylw yn y cylchgrawn National Geographic yr wythnos hon ar ôl iddynt ddarganfod dwy rywogaeth nadredd newydd yn Ne Ddwyrain Asia.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2011

Darlith Flynyddol- Brian Wyvill (Prifysgol Caerfaddon)

Despite great advances in computer graphics, it still takes many hours to build detailed computer models.  The manufacturing industry is entrenched in parametric models, and the triangle mesh still dominates, both as the subject of most modeling research, and as a medium for content creation for games and the movies. GPU hardware for processing and scanning hardware for capture, support the mesh modelling methodology over all else. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2013

Darlith Flynyddol Ysgolion Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg

Darlith Flynyddol Ysgolion Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg

Dydd Mawrth, 6 Tachwedd 2012

 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012

Darlith Goffa Syr Hugh Owen 2017: ‘Curo’n hyderus ar y drws tri-enw: golwg ar le’r Gymraeg yn adolygiad Donaldson’, Yr Athro Mererid Hopwood

Dwyieithrwydd ac adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm addysg fydd pwnc Darlith Goffa Syr Hugh Owen a draddodir gan yr ieithydd, yr awdur a’r prifardd Mererid Hopwood ym Mhrifysgol Bangor ar nos Fercher 22 Chwefror am 6pm, yn Narlithfa Eric Sunderland ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.  

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

Darlith Gyhoeddus Dr Rowan Williams: Worshipping God, Growing the Church, Loving the World.

Mae'n bleser mawr gan Dîm y Gaplaniaeth ym Mhrifysgol Bangor gyhoeddi y traddodir eu darlith gyhoeddus eleni gan Dr Rowan Williams. 

Mae’r ddarlith hon yn agored i bawb ac yn cael ei chynnal ar ddydd Llun 24 Ebrill am 7pm yn Narlithfa Lefel 5 Pontio. Saesneg fydd iaith y ddarlith.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2017

Darlith gyhoeddus yn canolbwyntio ar Gymru'r oesoedd canol cynnar

Mae hunaniaeth yn destun dadleuol yn y gymdeithas sydd ohoni ac yr un modd mae'n destun dadlau brwd rhwng archeolegwyr yr oesoedd canol cynnar. Dyna fydd pwnc darlith gyhoeddus a roddir gan yr hanesydd blaenllaw, Yr Athro Nancy Edwards, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mawrth, 31 Ionawr am 6.30pm, yn Narlithfa Eric Sunderland ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau. Teitl y ddarlith yw 'Early medieval Wales: material evidence and identity', ac mae croeso i bawb ddod iddi. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2017

Darlithiwr yn defnyddio trydar i helpu disgyblion astudio

Yn dilyn llwyddiant a phoblogrwydd cyfrif trydar Adolygu Cymdeithaseg, a lansiwyd y flwyddyn ddiwethaf, bydd darlithydd o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor yn ail gychwyn trydar negeseuon adolygu Cymdeithaseg yn y Gymraeg i ddisgyblion Lefel A Cymru yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2015

Darlithoedd difyr ym Methesda

O zombies y Mabinogi i’r Gymraeg ar Facebook; o faes seicoleg plant i lên Cymry Llundain ac o sinema’r Eidal i ddyfnderoedd y Titanic, bydd rhai o darlithwyr mwyaf dawnus Prifysgol Bangor yn ymweld â Neuadd Ogwen, Bethesda, yn ystod y chwech wythnos nesaf i drafod ystod eang o bynciau.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Darlith: ‘The strange death of British higher education’

Wrth i Gymru a gwledydd datganoledig eraill Prydain ddatblygu eu polisïau eu hunain yn ymwneud ag addysg Brifysgol, bydd Yr Athro Syr Deian Hopkin yn rhoi darlith gyhoeddus amserol ar ‘The strange death of British higher education’ ym Mhrifysgol Bangor am 6.30 ddydd Iau, 31 Mawrth,  ym Mhrif Ddarlithfa’r Celfyddydau yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2011

Darlithwyr newydd yn ymestyn y ddarpariaeth yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor

The talented and successful young composer, Owain Llwyd, whose compositions have been heard on Top Gear and other popular television programmes and films, is among nine new lecturers appointed to Bangor University. The nine will be delivering new modules, available in Welsh for the first time this academic year.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2011

Darlithwyr Prifysgol Bangor yn Ennill Gwobr Addysgu Uchaf y DU

Mae’r Athro James Intriligator a Peggy Murphy o Brifysgol Bangor wedi cael eu gwneud yn Gymrodyr Dysgu Cenedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf y gellir ei hennill am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2014

Darlithwyr yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae dau ddarlithydd o Brifysgol Bangor yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yr wythnos yma cyhoeddodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ganlyniadau Etholiad 2014 am Gymrodyr newydd. O’r pedwar deg a thri o Gymrodyr newydd eleni, roedd dau o Brifysgol Bangor - Yr Athro James Scourse o’r Ysgol Gwyddorau Eigion a’r Athro Nigel John o’r Ysgol Gyfrifiadureg.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Darlithydd o Brifysgol Bangor i dderbyn Gwobr Addysgu y DU

Mae Dr Fay Short o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi ennill teitl Cymrawd Dysgu Cenedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf y gellir ei hennill am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2013

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn cael ei ddewis fel Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert

Mae Owen Davies o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor wedi ei gydnabod yn arweinydd byd-eang mewn defnyddio technoleg i drawsnewid addysg trwy gael ei enwi'n Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert, gan ymuno â dros 6,700 o addysgwyr yn y rhaglen MIE ledled y byd. 

Bob blwyddyn mae Microsoft yn dewis addysgwyr arloesol i rannu syniadau, rhoi cynnig ar dulliau gweithredu newydd, a dysgu oddi wrth ei gilydd fel cymuned fyd-eang sydd wedi ymroi i wella canlyniadau myfyrwyr trwy dechnoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2017

Darlithydd o Fangor yn cyfrannu i gyfres deledu newydd Bear Grylls

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi bod yn rhannu ei harbenigedd ar gyfer cyfres deledu newydd yr anturiaethwr Bear Grylls.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Darlithydd o Fangor yn gweithio gyda Bear Grylls

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio â’r anturiaethwr Bear Grylls drwy rannu ei arbenigedd ar gyfer y bennod agoriadol o’r gyfres deledu dair-rhan newydd, Britain’s Biggest Adventures with Bear Grylls.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2015

Darlithydd Prifysgol Bangor yn cael ei gwneud yn Gymrawd Dysgu Cenedlaethol

Dr Fran Garrad-Cole, o Ysgol Seicoleg yw’r ddiweddaraf o blith staff y Brifysgol i dderbyn Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol gan yr Academi Addysg Uwch.

Hon yw’r wobr bwysicaf y gellir ei hennill am ragoriaeth addysgu yn addysg uwch. Enwebwyd Fran gan y brifysgol ac mae’n ymuno â’i chydweithiwr o’r Ysgol Seicoleg, Dr Fay Short, a  Peggy Murphy o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, sydd hefyd wedi cael eu gwneud yn Gymrodorion.

.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2016

Darlithydd Saesneg yn wreiddiol o’r Almaen yn derbyn tlws arbennig am ddysgu Cymraeg am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae darlithydd Saesneg o Brifysgol Bangor, Dr Karin Koehler, wedi ennill tlws Basil Davies am ei llwyddiant yn yr arholiad Cymraeg i oedolion CBAC.  Dyfarnwyd y wobr i Karin, sy’n wreiddiol o’r Almaen, ar ôl iddi hi lwyddo i dderbyn y marc uchaf trwy Gymru gyfan yn yr arholiad Canolradd CBAC.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2019

Darlithydd y Gyfraith yn ennill gwobr ymchwil bwysig

Dyfarnwyd gwobr ymchwil bwysig yr ‘Academic Platform Switzerland UN’ i Evelyne Schmid, darlithydd yn Ysgol y Gyfraith Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2011

Darlithydd ym Mangor yn cyfeilio ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s

Gellir clywed darlithydd cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor yn canu’r piano ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s ar y we, ac mae wedi cael ei wylio dros bum miliwn o  weithiau ar YouTube yn barod.

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2014

Darlithydd yn dechrau blwyddyn academaidd newydd gyda dwy wobr

Mae Dr Teresa Crew, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, yn cychwyn ar flwyddyn newydd o ddarlithio ym Mhrifysgol Bangor yn ddeiliad dwy wobr arbennig.

Gwobrwywyd Dr Crew gyda Gwobr Outstanding Teaching in Social Policy gan y Social Policy Association. Hefyd, yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol yn ddiweddar, fe ddyfarnwyd Cymrodoriaeth Dysgu’r Brifysgol i Teresa, sydd yn Gydlynydd y Flwyddyn Gyntaf (Gwyddorau Cymdeithas) yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2018

Darlithydd yn ennill comisiwn

Mae Jo Wright wedi ennill comisiwn i wneud fideo newydd ar gyfer gŵyl Blinc i'r celfyddydau digidol, yng Nghonwy : http://blincdigital.com/

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2012

Darlithydd yn trydar i helpu disgyblion astudio

Mae darlithydd o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor yn paratoi i ddefnyddio Twitter fel adnodd adolygu ar gyfer disgyblion chweched dosbarth.

Fel rhan o raglen o waith er mwyn pontio'r bwlch rhwng ysgolion ac astudio Cymdeithaseg yn y Brifysgol, bydd Cynog Prys, Cymdeithasegydd sy’n arbenigo yn y defnydd o Gymraeg ar lein, yn cyflwyno cyngor adolygu o’r cyfrif Twitter @CymdeithasegUG yn ystod y tair wythnos cyn arholiadau lefel A yr haf yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Darlithydd yn y Gyfraith o Fangor yn cael ei phenodi'n Gymrawd Academaidd yn yr Inner Temple

Mae Dr Yvonne McDermott Rees, Darlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei phenodi i swydd dair blynedd bwysig fel Cymrawd Academaidd Cymdeithas Anrhydeddus yr Inner Temple

Mae Dr McDermott Rees yn un o ddim ond pedwar o academyddion blaenllaw a ddewiswyd gan Gymdeithas Anrhydeddus yr Inner Temple, un o bedwar Ysbyty'r Brawdlys yng Nghymru a Lloegr.  Ysbytai'r Brawdlys yn unig sydd â'r hawl i alw ymgeiswyr i weithredu wrth Far Cymru a Lloegr.  Mae Cynllun Cymrodyr Academaidd yr Inner Temple yn cydnabod cyfraniad nodedig academyddion ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfa ym maes dysgu ac ymchwil yn y gyfraith.  Ei nod hefyd yw cefnogi eu hymchwil a meithrin cysylltiad cryfach rhwng y Bar, y farnwriaeth a'r gyfraith yn y byd academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2014

Darlithydd Ysgrifennu Creadigol ar restr hir gwobr o fri

Mae Lisa Blower, darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor yn un o ddeg sydd wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr stori fer y Sunday Times EFG ar gyfer 2018.

Mae’r Wobr ryngwladol yn hybu ac yn dathlu rhagoriaeth y stori fer fodern ac yn denu ceisiadau o blith ysgrifenwyr gorau’r byd. Y Wobr o £30,000 yw’r un fwyaf hael ar gyfer stori fer yn yr iaith Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2018

Darlith yn canolbwyntio ar ymyriad cynnar yng ngofal plant

Bydd Graham Allen, ymgyrchydd blaenllaw dros sefydlu’r Early Intervention Foundation, yn traddodi darlith dan y teitl “Early Intervention - why leave it so late?” nos Fawrth 6 Chwefror 2018 am 6pm yn Narlithfa Eric Sunderland (Prif Ddarlithfa’r Celfyddydau), Prifysgol Bangor. Hon yw Darlith Goffa Flynyddol Anne Marie Jones 2018 a drefnir eleni gan Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Gynnar Plant, a leolir ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n ddarlith gyhoeddus sy’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2018

Darryl yn llwyddo i amddiffyn ei Deitl Pencampwriaethau’r Byd

Mae myfyriwr sydd wedi ennill teitlau Pencampwriaethau Cic-Focsio ers 2009 yn cymryd amser o’i astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor i amddiffyn ei Deitl Pencampwr Cic-Focsio’r Byd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Datblygiadau Cyffroes yn yr Ysgol Cemeg

Mae Ysgol Cemeg Bangor yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ennill dau fid sylweddol iawn am gyllid yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012

Datblygiadau diweddaraf ynni solar yn cael eu hamlygu ym Mhrifysgol Bangor

Y mis hwn bydd Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor yn cynnal Cynhadledd PVSAT 13 (Gwyddoniaeth, Cymhwysiad a Thechnoleg Ffotofoltaidd, 5-7 Ebrill), gan ddwyn ynghyd wyddonwyr gorau a mwyaf disglair y maes solar ar gyfer y gynhadledd bwysicaf ar ymchwil ynni solar yn y Deyrnas Unedig.

Caiff tua 5% o'n trydan ei gynhyrchu ag ynni solar yn y Deyrnas Unedig, ac oherwydd cynnydd o 25% mewn cynhyrchu ynni solar yn y blynyddoedd diwethaf a chostau cynhyrchu sy'n gostwng yn gynyddol, solar yw un o'r dulliau rhataf o gynhyrchu ynni ac mae'r dyfodol yn edrych yn llewyrchus i ynni solar. Mae'n parhau'n faes ymchwil poblogaidd yn sectorau gwyddoniaeth a pheirianneg prifysgolion y Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2017

Datblygiadau ym Mhrifysgol Bangor i arwain at newidiadau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-radd yn y DU

Bydd arbenigedd Prifysgol Bangor mewn gwella’r profiad a gaiff myfyriwr yn cael ei rannu er budd sefydliadau addysg uwch eraill yn y DU, ar ôl i’r Brifysgol gael ei dewis ar gyfer gwobr ariannol gan yr Academi Addysg Uwch (AAU).

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Datblygiad Cynllunio ar gyfer Parc Gwyddoniaeth Menai

Mae Prifysgol Bangor yn croesawu’r newyddion fod Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf (M-SParc) wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol gan Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer datblygiad pwrpasol M-SParc.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Datblygu ap i ddysgwyr Cymraeg

Bydd dysgwyr Cymraeg sy’n heidio i’r dosbarth yn yr hydref, fel dysgwyr newydd neu rai sy’n parhau i ddysgu’r iaith, yn falch o glywed y bydd ‘ap’ newydd ar gael cyn bo hir, sydd wedi ei ddatblygu’n arbennig ar eu cyfer.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2014

Datblygu dulliau economeg iechyd i werthuso ymyriadau iechyd deintyddol fel rhan o fesurau ataliol iechyd y cyhoedd

Cynhaliwyd seminar: "Datblygu amrywiaeth o ddulliau i werthuso gwasanaethau deintyddol yn economaidd: ehangu'r persbectif" a drefnwyd gan y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae deall y gellir atal y rhan fwyaf o bydredd yn y dannedd, yn arbennig  mewn plant ifanc, yn golygu y gellir atal y costau hefyd i raddau helaeth. Yn y flwyddyn ariannol 2015-2016, adroddodd Iechyd Cyhoeddus Lloegr bod cost tynnu dannedd wedi costio dros £50.5 miliwn mewn plant rhwng 0 a 19 oed. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2019

Datblygu Meddalwedd ar gyfer y byd tanddwr i gyd-fynd â lansiad dyfais symudol Samsung Gear VR newydd

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, Dr Llyr ap Cenydd o'r Ysgol Cyfrifiadureg, wedi bod yn gweithio ar broject cyfrinachol gyda Samsung ac Oculus i ddatblygu ap o'r enw "Ocean Rift" y disgwylir ei lansio ochr yn ochr â'r ddyfais symudol Samsung Gear VR newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2014

Datblygu neuaddau myfyrwyr y Santes Fair

Dewiswyd consortiwm o dri chwmni i ddatblygu safle preswyl Prifysgol Bangor yn y Santes Fair. Bydd buddsoddiad o dros £30 miliwn yn dod â bywyd newydd i safle nas defnyddiwyd i raddau helaeth ers blynyddoedd lawer.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2014

Datblygu paciau cefn bychain i wenyn

Mae project newydd cyffrous i ddatblygu ffordd newydd i ddilyn gwenyn drwy’r tirlun yn datblygu’n dda yn ôl gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Mae ecolegydd ac arbenigwr mewn microsystemau yn cydweithio i ddatblygu paciau cefn bychain i wenyn a fydd yn galluogi drônau bach i’w dilyn fel yr hedant o blanhigyn i blanhigyn

Bydd hyn yn galluogi gwyddonwyr i ddysgu mwy am le mae’r gwenyn yn casglu neithdar a beth all fod yn effeithio ar eu niferoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2017

Datblygu system siarad â chyfrifiaduron yn Gymraeg

Mae Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor newydd gael grant gwerth £56,000 gan gronfa Technoleg a’r Gymraeg Lywodraeth Cymru a buddsoddiad gan gronfa ddigidol S4C i ddatblygu mwy ar adnabod lleferydd ar gyfer y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Rhagfyr 2013

Datganiad: Canlyniadau safon Uwch ar sail Graddau Canolfannau Asesu bosib

Yn dilyn y newidiadau i ganlyniadau Safon Uwch, hoffem sicrhau ein holl ymgeiswyr, os ydych wedi derbyn lle gennym, yna nid oes genych ddim i’w boeni amdano. Rydym yn falch  bod y rhai hynny sydd wedi derbyn gwellhad i’w Graddau Canolfan Asesiad wedi derbyn cydnabyddiaeth o’u gwaith caled, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu ym Mangor fis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2020

Datgelu bod y Cobra Affricaniadd anferth gyffredin yn bum rhywogaeth wahanol

Mae’r cobraod  ymysg y nadroedd gwenwynig mwyaf adnabyddus.  Eto, mae papur ymchwil newydd (ZOOTAXA 1 Awst 2018  http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4455.1.3)  wedi dangos bod un rhywogaeth o gobra, sef cobra’r fforest, yn cwmpasu pum rhywogaeth wahanol mewn gwirionedd. Mae dwy o’r rhywogaethau hyn, Cobra Ddu’r Fforest a Chobra Rhesog Gorllewin Affrica, yn hollol newydd i wyddoniaeth ac yn cael eu henwi am y tro cyntaf yn y papur hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2018

Datgelu'r hyn sydd o dan y dyfroedd

Have you ever looked out to sea from somewhere on the Welsh coast and wondered how that view would seem if the water was somehow magically taken away?  Well, thanks to recent results from a Bangor University project called SEACAMS, part financed through the Welsh European Funding Office, this has become a reality for some iconic coastal locations across Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2016

Dathliadau Diwali

Bu myfyrwyr y Brifysgol sy'n hanu o India yn dathlu gŵyl Hindŵaidd Diwali mewn steil nos Wener ddiwethaf (5ed o Dachwedd) wrth i Swyddfa Lles Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol drefnu parti yn Neuadd Rathbone.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2010

Dathliad creadigol o Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Bydd Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor a Gŵyl Gerdd Bangor yn cyfrannu at ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8 Mawrth trwy ddarlledu cyngerdd o gerddoriaeth gerddorfaol gan bum cyfansoddwraig o Gymru ar BBC Radio 3.

Mared Emlyn o Eglwysbach yn Nyffryn Conwy yw un o’r cyfansoddwyr, a gwblhaodd ei PhD mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ddwy flynedd yn ôl. Daeth ysbrydolaeth ei darn newydd, Porthor, o’r traeth o’r un enw ym Mhenrhyn Llŷn, sy’n enwog am y sŵn arbennig a grëir drwy gerdded ar y tywod; o hyn daw ei enw Saesneg, ‘Whistling Sands’.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Dathliad Cyflogadwyedd 2019

Cynhaliwyd Dathliad Cyflogadwyedd yn Pontio ar nos Fawrth, Ebrill 30ain i longyfarch ac arddangos llwyddiannau myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor a chynlluniau interniaeth y Brifysgol, ac wedi arddangos ymrwymiad rhagorol i ddatblygu eu cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Dathlu Astudiaethau Arthuraidd ym Mangor

Mae Prifysgol Bangor yn dathlu Astudiaethau Arthuraidd yn y Brifysgol drwy gynnal darlith gyhoeddus ac arddangosfa o lyfrau prin yn canolbwyntio ar y maes astudio hwn. Bydd y ddau ddigwyddiad yn dathlu rhodd o gasgliad sylweddol o  lyfrau Arthuraidd i Lyfrgell Prifysgol Bangor gan Gyngor Sir y Fflint.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2015

Dathlu buddsoddiad o £2M wrth agor Labordy Dysgu Peirianneg Electronig i Israddedigion

Labordy newydd gydag Offer Agilent yn cefnogi dysgu israddedigion yng Nghymru.

Yn ddiweddar fe wnaeth Agilent Technologies Inc. a Phrifysgol Bangor agor labordy newydd Brand Agilent yn cynnwys offer Agilent. Bydd y labordy, sydd yn yr Ysgol Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor, yn cefnogi dysgu cyrsiau gradd israddedig ac ôl-radd mewn Peirianneg Electronig.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2012

Dathlu Canmlwyddiant Adeilad y Brifysgol

Mae Prif Adeilad Prifysgol Bangor yn dathlu ei ganmlwyddiant eleni. I ddathlu hyn, a phwysigrwydd y rhan chwaraewyd gan chwarelwyr Gogledd Cymru mewn sefydlu’r Brifysgol, cynhelir Cynhadledd Canmlwyddiant ddydd Sadwrn 19eg Tachwedd am 9.30am, ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2011

Dathlu cyflogadwyedd

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig i ddathlu llwyddiant y cynllun cyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Yn ystod y digwyddiad, cyflwynwyd Gwobrau Rhagoriaeth i chwe myfyriwr oedd wedi cymryd rhan yng nghynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor, a'r cynllun Interniaeth Israddedigion, y ddau gynllun dan ofal y brifysgol.   Hefyd yn ystod y noson cafodd myfyrwyr gyfle i rannu eu profiadau ac i egluro sut bydd y cynlluniau hynny o fudd iddynt pan fyddant yn graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2013

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2014

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn Neuadd Reichel yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella eu cyflogadwyedd ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu’n broffesiynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Dathlu Diwrnod Ewrop

Ar 9 Mai, bydd Prifysgol Bangor yn dathlu Diwrnod Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2018

Dathlu Diwrnod Mamiaith rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor

Ar ddydd Mercher y 21ain o Chwefror, bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu ‘Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol’.

Gyda myfyrwyr o bron 90 gwlad yn y Brifysgol, roedd y diwrnod yn dathlu’r amrywiaith ieithyddol ym Mangor, gyda myfyrwyr o draws y byd yn hyrwyddo a rhannu eu ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gyda chyfres o ddigwyddiadau

Mae Prifysgol Bangor yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, ddydd Sadwrn 8 Mawrth, gyda nifer o ddigwyddiadau, gan ddechrau ddydd Iau, 6 Mawrth.

Mae’r digwyddiadau, a drefnwyd trwy Ysgol Dysgu Gydol Oes y brifysgol mewn partneriaeth â BOCS (Caernarfon ) ac eraill, yn cynnwys lansio arddangosfa yn Oriel Bocs yn 20 Stryd Fawr, Caernarfon. Mae’n arddangosfa o waith gan artistiaid benywaidd, ar y thema portread o’r ferch, a Menna Thomas yw’r curadur. Mae’r lansiad yn digwydd nos Iau 6 Mawrth, rhwng 6 a 9 o’r gloch ac mae ar agor i'r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2014

Dathlu Graddio ac ennill gwobr

Mae myfyrwraig BA Hanes o Brifysgol Bangor wedi derbyn Gwobr Dr John Robert Jones a ddyfernir i’r pedwar myfyriwr orau ar draws pob disgyblaeth yn y Brifysgol. Derbyniodd Cerys Hudson, 21, o Lanfrothen, Gwynedd siec o £1,000 yn ei seremoni graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011

Dathlu Gwaith Merched mewn Cerddoriaeth

Bydd dau gyngerdd clasurol yng Nghanolfan Pontio Prifysgol Bangor yn uchafbwynt i'r Gynhadledd Ryngwladol Gyntaf ar Waith Merched mewn Cerddoriaeth (4 – 7 Medi) sy'n dathlu cyraeddiadau cerddorion benywaidd. Amserwyd y Gynhadledd i gyd-daro â chofio 40 mlynedd ers marwolaeth y gyfansoddwraig Grace Williams (1906-77), un o gyfansoddwyr proffesiynol cyntaf Cymreig yr ugeinfed ganrif i ennill cydnabyddiaeth ryngwladol.

Bydd y ddau gyngerdd ar ddydd Llun 4 Medi yn Neuadd Powis am 5.45pm a nos Fercher 6 Medi yn Theatr Bryn Terfel Pontio am 7.30pm yn cynnwys cerddoriaeth Grace Williams, yn ogystal â pherfformiadau cyntaf o ddarnau gan y cyfansoddwyr blaenllaw o Brydain, Nicola LeFanu ac Eleanor Alberga.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2017

Dathlu Llenyddiaeth Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor

Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor bellach yn gartref i’r casgliad mwyaf o lyfrau’n ymwneud â llenyddiaeth Arthur yng Nghymru a gogledd Lloegr, yn dilyn cytundeb rhwng y Brifysgol a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint, sydd wedi rhoi eu casgliad Arthuraidd i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2015

Dathlu Llenyddiaeth Cymru a Tsieina

Daeth awduron, beirdd, cyfieithwyr, academyddion a chyhoeddwyr o Gymru a Tsieina ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar i ddathlu cyfnewid a chydrannu llenyddiaeth rhwng y ddwy wlad, mewn digwyddiad a drefnwyd gan Yan Ying o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor a Sioned Puw Rowlands o Gyfnewidfa Lên Cymru.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2014

Dathlu llwyddiannau deiliaid diweddaraf y Dystysgrif Sgiliau Iaith

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Shwmae Su’mae yma ym Mhrifysgol Mangor, cynhelir digwyddiad i ddathlu gwaith myfyrwyr Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd cyfle i roi sylw i rai o’r myfyrwyr hynny sydd wedi llwyddo i ennill y Dystysgrif Sgiliau Iaith eleni. Bydd rhai o Lysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n astudio ym Mangor yno hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2018

Dathlu llwyddiannau staff a myfyrwyr ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae 2019

Gyda’r Diwrnod Shwmae Su’mae bellach wedi datblygu i fod yn ddathliad blynyddol mewn nifer o sefydliadau ar draws y wlad, derbyniodd nifer o staff y Brifysgol sydd wedi bod yn dilyn cyrsiau dysgu Cymraeg dystysgrifau am ei hymdrechion heddiw (Hydref 15).

Nod Diwrnod Shwmae Su’mae yw hybu defnydd o’r Gymraeg drwy annog pawb i ddechrau sgwrs gyda chyfarchiad yn yr iaith. Mae hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau niferus ein staff a’n myfyrwyr sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith neu gynyddu eu medrusrwydd o’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2019

Dathlu Llwyddiant ar Ddydd Gŵyl Dewi

Bydd Prifysgol Bangor yn nodi Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant tri thîm sydd wedi sgorio’r marciau uchaf posib mewn arolwg annibynnol o wasanaethau Cymraeg.

Llwyddodd tîm y Switsfwrdd Canolog a thîm Derbynfa Pontio i sgorio 100% mewn ymchwiliad i wasanaethau ffôn a derbynfa gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ystod ymarfer siopwr cudd gan swyddfa’r Comisiynydd, cysylltwyd â’r timau hyn dair gwaith a llwyddodd y timau i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn a chwrtais bob tro. Roedd yr Arolwg Sicrwydd gan Swyddfa’r Comisiynydd yn un cenedlaethol a dim ond nifer cymharol fychan o weithleoedd a lwyddodd i sgorio 100%.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017

Dathlu llwyddiant myfyrwyr: Canlyniadau Ysgoloriaethau Mynediad yn cael ei cyhoeddi

O Landysul i Langollen, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £120,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr – Ysgoloriaethau Mynediad 2014

O’r Bala i Fro Morgannwg, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £160,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Dathlu llwyddiant yn wyneb anawsterau lu

Fe wnaeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a gafodd help llaw gan yr Helena Kennedy Foundation, gymryd rhan mewn dathliad arbennig yn Nhŷ'r Arglwyddi'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Dathlu rhagoriaeth nyrsio yng ngogledd Cymru

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i ragoriaeth nyrsio yng ngogledd Cymru yn ddiweddar yng Ngwobrau Nyrs y Flwyddyn, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2015. Roedd tri chynrychiolydd o Ysgol Gwyddorau IechydPrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer mewn tri categori.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2015

Dathlu rhagoriaeth ymysg myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Dathlu ymchwil i’r gymdeithas sifil: pennod newydd

Yr wythnos hon lansiodd Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD, cydfenter rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe), eu cynllun pum mlynedd ar gyfer ymchwil i’r gymdeithas sifil mewn digwyddiad i randdeiliaid yn y Senedd. Bydd eu hymchwil newydd yn edrych ar anghydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd, mudo ac amlddiwylliannaeth, yr economi sylfaenol, deinameg newidiol gwaith, a hawliau anifeiliaid a deallusrwydd artiffisial.

Mynychodd dros 70 o bobl Dathlu ymchwil i’r gymdeithas sifil – pennod newydd, gan gynnwys rhanddeiliaid allweddol o’r sectorau cyhoeddus, preifat, polisi a’r trydydd sector. Roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Mark Drakeford, AC, Prif Weinidog Cymru a’r Athro Alison Park, Cyfarwyddwr Ymchwil yn y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2020

Datrys dirgelion gyda Grantiau Ymchwil Leverhulme

Bydd tri grant i Brifysgol Bangor yn galluogi gwyddonwyr i ddatrys rhai o ddirgelion gwyddoniaeth a chofnodi un o ecosystemau mwyaf amrywiol y ddaear.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2020

Datrys sut mae clefyd cymhleth yn bygwth ein coed derw eiconig

Y dulliau gwyddonol diweddaraf yn datgelu achos aml-facteriol gwaedu boncyff mewn dirywiad aciwt coed derw a dulliau newydd o ddadansoddi achosion clefydau cymhleth planhigion

Mae gwaith tîm rhwng Forest Research, Prifysgol Bangor ac eraill wedi llwyddo i olrhain achosion symptomau gwaedu boncyff o'r bygythiad newydd hwn i goed derw brodorol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2017

Datrys y cyswllt rhwng iaith ac ystyr

Mae ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn trafod y cyswllt rhwng iaith ac ystyr mewn llyfr newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Cambridge University Press.

Yn The Crucible of Language, mae’r Athro Vyv Evans yn cyflwyno’r canfyddiadau diweddaraf i esbonio’r hyn yr ydym yn ei wybod, a’r hyn yr ydym yn ei wneud, wrth gyfathrebu gan ddefnyddio iaith. Mae’n dangos sut y mae ystyr ieithyddol yn codi, o ble y daw, a’r modd y mae iaith yn ein galluogi i gyfleu ystyriaethau a all ein cyffwrdd hyd ddagrau, ein blino hyd syrffed, neu ein gwirioni’n lân.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Dau fyfyriwr o Fangor ar restr fer Gwobrau'r Student Nursing Times

Mae Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn hynod falch bod dwy fyfyrwraig, Abigail Sinnett a Francesca Elner, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Student Nursing Times 2016. Mae Abigail yn un o naw myfyriwr bydwreigiaeth o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn. Mae Francesca yn un o ddeg myfyriwr nyrsio o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Nyrsio'r Flwyddyn: Oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2016

Dau le rownd derfynol i Fangor yng Ngwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau’r CIWM

Mae Prifysgol Bangor ymysg y goreuon eleni gyda nid un, ond dau le yn rownd derfynol Gwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau mawreddog y Chartered Institution of Wastes Management.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2016

Dau yn cynrychioli Bangor yng ngystadleuaeth Entrepreneuriaeth Santander

Mae gan Prifysgol Bangor gynrychiolaeth dda yn rownd gynderfynol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2018, sydd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Strathclyde ar 26 Mehefin.

Wedi eu dethol drwy gystadleuaeth ymhlith graddedigion a myfyrwyr sydd eto i raddio o’r Brifysgol, mae Tim Hunt a Joe Perkins ymhlith 20 entrepreneur sydd eisoes wedi ennill cymal arall yn y gystadleuaeth. Bydd y ddau yn ceisio ‘gwerthu’ eu syniad busnes er mwyn ceisio lle yn y ffeinal rhanbarthol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2018

David Evans (1943-2013)

Bu farw Dr David Evans, cyn Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn 69 oed. Yn gyfaill da i bawb, fe'i cofir gydag anwyldeb gan ei gydweithwyr a channoedd o gyn-fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2013

Daw hydref a’i thrysorau yn ei sgîl

Mae bonyn coeden yng Nghoedwig Gardd Botaneg  Treborth, sy’n rhan o Brifysgol Bangor,  wedi blaguro’n flith o ffwng mêl.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Dawn yn hedfan wedi graddio!

Gadawodd Dawn Thompson o Gaergybi yr ysgol yn Singapore yn 17 oed gyda llond llaw o TGAU. Gan fod ei thad yn yr Awyrlu, nid oedd fawr o gyfle i fynd mlaen i addysg bellach ar y pryd, felly pan ddychwelodd y teulu i’r DU, dechreuodd waith fel derbynnydd mewn cwmni garddwriaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011

Deall ein Moroedd

Mae Ysgolion Gwyddorau Eigion, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg Prifysgol Bangor, ar y cyd â chwmni partner 'Tidal Lagoon Power' yn chwilio am fyfyriwr cyfrifiadureg i'w helpu i adeiladu cerbyd annibynnol a fydd yn ateb cwestiynau sydd wedi bod yn boen i ecolegwyr a gwyddonwyr pysgodfeydd ers blynyddoedd - sut mae pysgod yn nofio, ac i ble? Mae'r project newydd a ddatblygir gan SEACAMS, Prifysgol Bangor, ac a gyllidir gan KESS 2, yn bwriadu olrhain pysgod bach y môr i ddeall i ble mae pysgod yn nofio, mewn ffordd a ddefnyddiwyd gyda siarcod mawr yn unig yn y gorffennol. 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2017

Deall Siopwyr - a all gwên neu arogl effeithio ar beth rydych yn ei brynu?

Dros y chwe mis diwethaf, mae  Ysgol Seicoleg Bangor wedi bod yn gweithio gydag un o grwpiau ymchwil amlycaf y byd ym maes siopa, Shopping Behaviour Explained (SBXL), i ganfod sut mae pobl yn siopa. Mae hyn yn rhan o'r rhaglen Wales Strategic Insight Programme(SIP).

Felly, y tro nesaf y byddwch yn siopa a sylwi ar wên hyfryd ar becynnau, neu efallai glywed arogl deniadol yn yr aer, efallai'n wir y byddwch yn dod ar draws dulliau gwerthu sydd wedi'u seilio ar ymchwil a ddechreuwyd ym Mangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Dechrau ar ddarn bwysig o waith ymchwil gwellha iechyd

Dechreuwyd ar ddarn newydd o ymchwil pwysig am y ffyrdd gorau o gynnwys barn cleifion a defnyddwyr gwasanaeth i wella'r Gwasanaeth Iechyd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Dechrau da i Barc Gwyddoniaeth Menai

Mae tenantiaid cyntaf y Parc Gwyddoniaeth gwerth £20m ar Ynys Môn wedi cael eu henwi, gydag amrediad eang o fusnesau a phrosiectau sy'n amrywio o fusnesau newydd i Fusnesau Bach a Chanolig mawr, bob un ohonynt yn awyddus i arloesi a thyfu. 

Ar hyn o bryd mae 11 o gwmnïau’n barod i symud i mewn i Barc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), sef is-gwmni sydd o dan berchnogaeth lwyr Prifysgol Bangor, pan fydd y Parc yn agor ei ddrysau yn gynnar yn 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017

Dechrau gyrfa gyda'r BBC yn gwireddu breuddwyd Jack

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor sydd wedi ennill lle ar gynllun hyfforddiant cynhyrchu'r BBC yn ei ddisgrifio fel y ‘dechrau perffaith i’w yrfa’.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2010

Dechreuwch gwrs Meistr y mis Ionawr yma

Wnaethoch chi ddim llwyddo i gael eich cais i mewn ar gyfer mis Medi?  Beth bynnag, mae Prifysgol Bangor yn cynnig i fyfyrwyr ddechrau yn Ionawr 2015 ar rai rhaglenni Meistr.

Gwahoddir ceisiadau'n awr i ddechrau ar gyrsiau ôl-radd mewn Busnes a'r Gyfraith yn Ionawr 2015, gyda nifer o gyrsiau yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor hefyd yn cynnig dyddiad dechrau yn Ionawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Defaid Model 'Electrig' yn Helpu Ymchwilwyr i Gadw Preiddiau Mewn Cyflwr Coeth

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae dafad yn teimlo pan mae'n rhewi oer neu'n pobi poeth? Ac a yw ymateb anifail i'r tywydd yn effeithio ar gynhyrchiant y fferm? Mae dau o famogiaid yng nghaeau yn y Gogledd yn helpu dod o hyd i'r atebion. O bellter maent yn edrych yn debyg iawn i ddefaid eraill; ond mae eu cnuoedd trwchus, tagiau clust a chynffonau gwlanog yn cuddio cyfrinach uwch-dechnoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2016

Defnydd arloesol o therapïau yn gymorth i bobl yn y gymuned

Wrth sôn am arloesedd, byddwn yn aml yn meddwl am dechnoleg, ond mae ystyr llawer mwy eang na hyn i’r gair. Gall pobol fod yn arloesol yn y modd y maent yn mynd ati i gymhwyso gwybodaeth er lles ehangach.

Mae’r Ganolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Mhrifysgol Bangor yn enghraifft dda o hyn.  Maent wedi ymestyn y defnydd o therapïau ymwybyddiaeth ofalgar, a ddatblygwyd yn wreiddiol ar gyfer pobl efo iselder, at nifer fawr o ddibenion gwahanol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2013

Defnyddio Arbenigedd y Brifysgol – Digwyddiadau Gwasanaethau i Fusnes

Mae prifysgolion yn cynnig cyfoeth o arbenigedd, cyfleusterau a gwasanaethau y gall busnesau elwa ohonynt er mwyn bod yn fwy cystadleuol. 

I fusnesau nad ydynt erioed wedi cydweithio â Phrifysgol o’r blaen, mae gwybod sut i gael gafael ar yr adnoddau hyn ac at bwy i fynd yn gallu achosi tipyn o benbleth.  Ond mewn gwirionedd mae’n eithaf syml, fel mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor wedi dangos trwy gyfres o ddigwyddiadau ‘Gwasanaethau i Fusnes’ a gynhelir yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru’r hydref hwn.

Cynhelir y pedwerydd digwyddiad yn y gyfres yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor ddydd Iau Tachwedd 11 am 10.00am, ac mae’n dilyn y noson lwyddiannus ddiweddaraf a gynhaliwyd yn y Trallwng ganol Hydref.  

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2010

Defnyddio cyfoeth natur i leihau tlodi

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Bangor yn arwain project £2 filiwn i weld a all cynlluniau rhyngwladol, sy'n talu i bobl mewn gwledydd incwm isel  warchod cynefinoedd o bwysigrwydd byd-eang, leihau tlodi.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013

Defnyddio ein heulwen Gymreig

Yng Nghymru rydym yn cael 1,390 awr o heulwen bob blwyddyn ar gyfartaledd ac fe ellid troi'r heulwen honno'n drydan.  Pe baem ond yn gallu dal cyfran fechan o'r heulwen a'i throi'n drydan, ni fyddem angen ffynhonnell arall i greu trydan i gyflawni ein holl anghenion ynni.

Yr enw ar y dechnoleg hon yw photovoltaics, sy'n harneisio pelydrau'r haul a throi'r ynni'n drydan y gellir ei ddefnyddio'n lleol wedyn neu ei fwydo i'r grid cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2013

Defnyddio modelau i ddeall hydrodynameg

Mae technoleg llanw a thonnau o’r diwedd wedi dechrau yn boblogaidd, ac mae Prydain yn arwain y byd ym maes ynni o’r tonnau a’r llanw. Mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad yr adnodd ynni adnewyddol bwysig hon. Fel y mae’r diwydiant yn symud tuag at fasnacheiddio ar raddfa fawr, mae arbenigwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd dyfeisiau i’r eithaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2013

Defnyddio’r Gymraeg mewn chwaraeon

A Bangor University academic was invited to present at the Welsh language Commissioner’s launch event for a new pack 'Welsh: give it a go!' which is a guide for using the Welsh language in sport.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned

Fel rhan o werthusiad o Strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd astudiaeth ymchwil gan Dr Rhian Hodges a Dr Cynog Prys, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor i’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn chwe chymuned yng Nghymru. Canfuwyd bod sefyllfa’r Gymraeg yn parhau i fod yn fregus o fewn cymunedau’r astudiaeth sef Aberteifi, Aberystwyth, Bangor, Llanrwst, Porthmadog a Rhydaman. Er hynny, gwelwyd tystiolaeth o ddefnydd o’r Gymraeg yn y cymunedau yn ogystal ag awydd i gael mwy o gyfleoedd amrywiol i ddefnyddio’r Gymraeg o fewn bywyd bob dydd (e.e. wrth siopa neu dderbyn gwasanaethau cyhoeddus).

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2015

Defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fodelu senarios trychinebau

Bydd israddedigion o Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i weithredu rhaglenni a all ddarogan sut y gall afiechydon marwol ymledu, neu sut mae pobl yn debygol o ymateb mewn trychineb.  

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Degfed blwyddyn Cyrsiau Preswyl Ysgol y Gymraeg yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn

Cyrsiau Cymraeg Iaith Gyntaf (19-21 Tachwedd 2018) ac Ail Iaith (21-23 Tachwedd 2018)

Mae cyrsiau preswyl Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor mewn partneriaeth â Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, wedi hen ennill eu plwyf ymhlith disgyblion ac athrawon. Bellach yn eu degfed blwyddyn, maent yn gyfle blynyddol i fyfyrwyr ail iaith ac iaith gyntaf ddod ynghyd i gael gwledd o drafodaethau ar y meysydd a’r materion sy’n berthnasol i’w cyrsiau Cymraeg Safon U/UG.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2018

Dehongli 'Tystiolaeth'

Bu’r Athro Andrew Pullin, o Ganolfan Cadwraeth Seiliedig ar Dystiolaeth Ysgol Gwyddorau’r Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, yn bresennol mewn cyfarfod bord gron yn San Steffan i drafod y diffiniad o dystiolaeth yn y Senedd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

Dementia: gall y label "salwch" wneud i bobl fod yn isel eu hysbryd

Bu pobl yng ngogledd Cymru yn cymryd rhan mewn ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar ac sy'n dangos bod pobl sy'n ystyried symptomau dementia fel salwch yn teimlo'n fwy negyddol na'r rhai sy'n ei weld fel rhan annatod o fynd yn hŷn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Deng mlynedd o lwyddiant - busnesau yn dod ynghyd i ddathlu GO Wales ym Mhrifysgol Bangor

Daeth dros hanner cant o fusnesau o bob rhan o ogledd orllewin Cymru at ei gilydd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos ddiwethaf i ddathlu degfed pen-blwydd GO Wales, y project cymorth busnes a chyflogadwyedd.  Daeth nifer o asiantaethau cymorth i fusnes o bob rhan o'r rhanbarth i'r digwyddiad hefyd, yn ogystal â chynrychiolwyr o Brifysgol Bangor sydd i gyd wedi rhoi cefnogaeth barhaus i'r rhaglen yn ystod y ddegawd ddiwethaf.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2013

Denu arbenigwyr gwyddor gymdeithasol y dyfodol i Gymru

Dyfarnwyd miliynau o bunnau i brifysgolion blaenllaw Cymru er mwyn hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol o’r radd flaenaf mewn amrediad o faterion sy’n effeithio ar gymdeithas y dyddiau hyn.

 

Bydd sefydlu Canolfan Hyfforddi Ddoethurol  yn golygu y bydd modd cynnig 33 o ysgoloriaethau ymchwil i fyfyriwr ôl-raddedig yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2011

Derbyniad y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Bu Dr Wei Shi, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor, ymysg y rhai a wahoddwyd i dderbyniad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn Adeilad y Senedd, Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Croesawyd oddeutu 200 o wahoddedigion o bob cwr o Gymru gan y Prif Weinidog Carwyn Jones a’i Ardderchowgrwydd Liu Xiaoming o’r Llysgenhadaeth Tsieineaidd. Disgynnodd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ar 10 Chwefror eleni. Mae’n Flwyddyn y Neidr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander

Bu myfyrwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Wedi iddynt gyflwyno’u syniadau busnes neu eu cwmnïau newydd i banel beirniaid ac ymateb i holi manwl ganddynt,  bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn awr yn cael eu hystyried ar gyfer rhestr fer i ennill y gwobrau drwy Brydain. Cynigir gwobrau o hyd at £15,000, mentora a chefnogaeth i gwmni cychwynnol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Deunydd adeiladu solar rhychiog yn dangos ei botensial

Mae ymchwil gan Dr Noel Bristow (PhD mewn peirianneg electronig) a Dr Jeff Kettle o Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor a gyhoeddwyd yn The Royal Society of Chemistry (Energy & Environmental Science, DOI:10.1039/C5EE02162F) yn awgrymu bod gosod paneli ffotofoltaig organig (OPVs) ar swbstradau tri dimensiwn (o'u cyferbynnu â swbstradau gwastad) yn fodd o'u gwneud yn llawer mwy effeithlon a defnyddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2015

Deunyddiau Adeiladu Gwyrdd i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru

Yn ddiweddar daeth dros 50 o gynadleddwyr i seminar ym Mhrifysgol Bangor a oedd yn canolbwyntio ar helpu busnesau Cymreig i weithio gyda deunyddiau adeiladu arloesol sy'n arbed ynni, a'u cynhyrchu hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2014

Deunyddiau o Archifdy Prifysgol Bangor yn ymddangos ar ITV1

Bydd deunyddiau o Archifau Prifysgol Bangor yn ymddangos ar gyfres newydd ar ITV1 yn ystod yr haf. Bydd cyfres ddogfen bum rhan newydd sbon yn datgelu 50 o straeon rhyfeddol sydd y tu ôl i gartrefi mwyaf dirgel, rhyfedd a diddorol gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013

Dewch i brofi diwylliant Japan fel rhan o ymgyrch hel arian y penwythnos yma.

Mae criw o fyfyrwyr Bangor yn cynnal digwyddiad i gefnogi dioddefwyr y daeargryn yn Japan yn Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg ar Ddydd Sadwrn Mawrth 26ain rhwng 2yp a 6yh. Bydd cyfres o weithdai cyffroes gan gynnwys caligraffi, origami, paentio wynebau a hefyd cyfle i drio ‘kimono’ yn ogystal â pherfformiadau byw, marchnad a sioe ffasiwn gyda gwisgai o wledydd ar draws y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2011

Dewch i ddarganfod y byd ffermio yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes

Ddydd Sul, 11 Mehefin 2017 bydd Canolfan Ymchwil Henfaes (Fferm Prifysgol Bangor) ger Abergwyngregyn (LL33 0LB) yn agor ei giatiau i ymwelwyr ar gyfer Fferm Agored LEAF i arddangos y byd ymchwil amaethyddol ochr yn ochr â'r byd ffermio defaid masnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2017

Dewch i fwynhau cymuned amlddiwylliannol y Brifysgol

Bydd cymysgedd eclectig o ddiwylliannau a thraddodiadau i’w weld yn Neuadd Prichard Jones yn y Brifysgol am 6.00 nos Wener 11 Chwefror 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2011

Dewch i rannu Bŵst Brecwast Busnes Cymreig ar gae Sioe Môn.

Mewn digwyddiad Bŵst Brecwast Busnes yn Sioe Môn fore Mercher 14 Awst bydd cyfle i fusnesau ac unigolion sydd yn gweithio ym maes bwyd glywed sut y gall prynu’n lleol fod o fudd i bawb.

Cyflwynir cyfres o sgyrsiau gan Brifysgol Bangor ym Mhabell Menter Môn yn Sioe Môn rhwng 9.00- 11.00 y bore am y cyfleoedd a gynigir gan gadwyni cyflenwi bwyd byr yng Ngogledd Cymru gan fusnesau a datblygwyr y sector fwyd lleol. 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2019

Dewch i ryfeddu ar y casgliadau sbesimenau yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell

Bydd Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor yn ymuno ag amgueddfeydd ar draws y wlad ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni, gaiff ei chynnal rhwng 27 Hydref – 4 Tachwedd.

Mae'r digwyddiad blynyddol unigryw hwn yn gyfle i bawb sy'n byw yng Nghymru, neu'n ymweld dros hanner tymor, i archwilio a thyrchu yn yr amgueddfeydd gwych sydd gennym ledled Cymru. Unwaith eto caiff rhaglen o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd amrywiol eu cynnal gyda rhywbeth at ddant pawb, o arddangosfeydd, atgynyrchiadau a gweithdai i weithgareddau thema Calan Gaeaf.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2018

Dewch i weld beth sydd ar gael mewn diwrnod agored i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Bangor

Bydd Prifysgol Bangor yn cynnal Diwrnod Agored i ôl-raddedigion ddydd Mercher 16 Mawrth. Bydd y drysau’n agor am ganol dydd ac mae croeso i ymwelwyr ddod i rai o’r ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y diwrnod, neu i bob un ohonynt.

Yn ogystal â gweld arddangosfa, gyda phob un o ysgolion academaidd  ac adrannau perthnasol  y Brifysgol yn cymryd rhan ynddi, gall ymwelwyr fynd i sesiynau byrion yn ymwneud ag astudio ôl-radd a chyllido,  ymweld ag Ysgolion neu Golegau unigol i gael gweld mwy o’r ddarpariaeth yn eu dewis faes a chael cyfle i weld y neuaddau preswyl sydd ar gael i fyfyrwyr ôl- raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2016

Dewis ysgolhaig o Fangor i gynrychioli Cymru ar gorff cynrychioliadol Gwyddorau Biomeddygol y DU

Mae Mr Merfyn Williams, cyfarwyddwr y cwrs gradd BSc Gwyddoniaeth Fiomeddygol yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol wedi cael yr anrhydedd o gael gwahoddiad i ymuno â Phwyllgor Gweithredu Penaethiaid Canolfannau Prifysgol Gwyddorau Biomeddygol (HUCBMS).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2016

Dewi yn ennill Medal Ddrama 2014

Llongyfarchiadau mawr i dramodydd profiadol a’r sgriptiwr amlwg, Dewi Wyn Williams, cyn-fyfyriwr Cymraeg a Drama ac enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr. Bydd Dewi yn derbyn Y Fedal Ddrama, er cof am Urien Wiliam, rhoddedig gan ei briod Eiryth a’r plant, Hywel, Sioned a Steffan a £750, o Gronfa Goffa Huw Roberts, Pwllheli. Bydd cyfle hefyd i ddatblygu’r gwaith gyda Sherman Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2014

Diabetes UK yn ariannu gwaith ymchwil i’r gennyn sy’n cynhyrchu inswlin ym Mhrifysgol Bangor

Mae Diabetes UK yn ariannu project ymchwil i ennyn arbennig ym Mhrifysgol Bangor.  Gallai’r gwaith arwain at ffyrdd newydd pwysig o drin diabetes.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Did human hunting activities alone drive great auks’ extinction?

Datganiad i'r Wasg gan eLife. Nid yw ar gael yn y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2019

Different types of alcohol elicit different emotional responses

Nid yw'r datganiad i'r wasg gan BMJ OPEN ar gael yn y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017

Diffodd Popeth Prifysgol Bangor

Fel rhan o ymdrechion Prifysgol Bangor i amlygu a lleihau ei ddefnydd o ynni, bydd y Brifysgol yn ymuno â Prifysgolion ar draws Cymru yn “Diffodd Popeth Cymru” mewn ymarferiad mawr ar nos Wener 21ain o Fawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2014

Diflaniad caeau reis yn bygwth rhagor o gynhesu byd-eang

Mae newid mawr wedi bod yn digwydd ar hyd a lled Tsieina, heb i ni sylwi. Mae caeau padi wedi bod yn cael eu troi'n byllau dyframaeth yn gyflym iawn, ac yn dal i gael eu troi, er mwyn cynhyrchu rhagor o brotein i boblogaethau'r byd sy'n tyfu. Mae'r perygl i'r newid hwn gael effaith annisgwyl ar gynhesu byd-eang.

Mae ymchwilwyr rhyngwladol, gan gynnwys yr Athro Chris Freeman o Brifysgol Bangor, wedi canfod bod troi caeau reis i ddyframaeth yn rhyddhau symiau anferthol o'r methan nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2019

Diflaniad tabŵs traddodiadol yn bygwth lemyriaid Madagascar

Mae ynys Madagascar yn enwog drwy’r byd am ei hanifeiliaid unigryw, megis y lemyriaid. Gwarchodir llawer o rywogaethau prin gan gyfreithiau’r wlad. Fodd bynnag, mae ymchwil ddiweddar wedi dangos bod hela anghyfreithlon ar rywogaethau a warchodir yn digwydd ar raddfa fawr mae'n debyg a bod hynny'n fygythiad difrifol i fioamrywiaeth y wlad, sydd o bwysigrwydd byd-eang.   

Mae ymchwil gan dîm o Brifysgol Bangor a’r sefydliad Madagasikara Voakajy yn awgrymu bod hela rhywogaethau gwarchodedig yn nwyrain Madagascar ar gynnydd oherwydd newidiadau cymdeithasol cyflym. Yn draddodiadol roedd llawer o rywogaethau lemyriaid yn cael eu parchu gan fod llawer yn eu hystyried yn ysbrydion hynafiaid a gollwyd yn y goedwig. Er enghraifft, ni fyddai’r rhan fwyaf o bobl yn byw o gwmpas y coedwigoedd yn breuddwydio am hela’r Indri, y lemwr mwyaf yn y byd. Yn ôl traddodiad roedd Indri wedi achub un o’u hynafiaid pan syrthiodd o goeden wrth gasglu mêl gwyllt yn y goedwig. Fe wnaeth hwnnw ddatgan wedyn y dylai rhywogaeth yr Indri gael ei gwarchod a'i pharchu am byth. Gwaetha’r modd, nid yw mwyngloddwyr aur anghyfreithlon, ac eraill sy’n symud i’r ardal, yn rhannu’r un gwerthoedd.  

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2011

Difodd goleuadau ym Mangor

Gan gydweithredu ag Artes Mundi, bydd 14-18NOW, y rhaglen ddiwylliannol ar gyfer Dathliadau Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, yn cyflwyno Traw, gwaith celfyddydol awyr agored o bwys ym Mangor gan Bedwyr Williams, un o brif artistiaid gweledol Cymru, fel rhan o LIGHTS OUT, digwyddiad a gynhelir ar draws y DU ar 4 Awst 2014 i nodi canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2014

Digwyddiad Dathlu Sgyrsiau Creadigol

Yn ddiweddar, bu Prifysgol Bangor, mewn partneriaeth â Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint, a'r awdur enwog John Killick, yn dathlu eu project diweddaraf yn cefnogi pobl sydd â dementia - Sgyrsiau Creadigol.

Arweiniwyd y project gan Dr Kat Algar-Skaife o'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) Cymru, yng Ngholeg Gwyddorau Dynol Prifysgol Bangor a chafodd ei ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2018

Digwyddiad Gwobrwyo Gweinidogol yn Nodi Llwyddiant Rhaglen STEM AU

Enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor ail wobr mewn cystadleuaeth poster ymchwil flaengar ym maes STEM AU, yn ystod Digwyddiad Dathlu Cymru ar gyfer y Rhaglen STEM AU Genedlaethol  a gynhaliwyd ym Mae Caerdydd yn ddiweddar. Cafodd Huw Walters, o Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor ei longyfarch  am ei boster yn esbonio’i ymchwil  ar ‘Polymerau ac oligomerau ar gyfer argraffu’r genhedlaeth nesaf o gelloedd solar’ gan Edwina Hart AC, Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2012

Digwyddiad gwych!

Cyfarfu Hyrwyddwyr Academaidd Menter o gonsortiwm prifysgolion Bangor, Aberystwyth ac Abertawe ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 18 a 19 Mai i rwydweithio, rhannu syniadau a chynllunio’r agenda menter i’r dyfodol. Roedd diwrnod cyntaf y digwyddiad yn cynnwys sesiwn hyfforddi i bawb gan Bio-TRIZ, cwmni ymgynghori o ddinas Bath sydd wedi datblygu dulliau unigryw o ddyfeisio a datrys problemau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2012

Digwyddiad hanesyddol wrth i Ysgol y Gyfraith Bangor fod y gyntaf yng Nghymru i gynnal achos llys ffug yn y Goruchaf Lys

Llwyddodd myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor i greu hanes y mis diwethaf wrth iddynt fod y tîm cyntaf o Ysgol y Gyfraith yng Nghymru i gael eu  gwahodd i gynnal achos ffug o flaen y Goruchaf Lys yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Digwyddiad #ITSFORUS

Ymunwch â Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd a Source to Sea Productions i ddigwyddiad sy'n dathlu beth allwn ni ei wneud i wneud gwahaniaeth amgylcheddol!  Yn y digwyddiad #itsforus ceir stondinau, pethau i'w rhannu am ddim, gemau llawn hwyl a dangosiad cyntaf ffilm fer sy'n sôn am y ffordd y gellwch arbed arian a'r blaned!

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2018

Digwyddiad LifeStartFest cyntaf yng Nghymru

Cyngor gyrfaoedd, rhwydweithio a pizza i fyfyrwyr yng Nghymru!

Mae Jack Newton newydd raddio, wedi ennill Her LifeStart ac wedi derbyn swydd gyda JCDecaux, yr asiantaeth hysbysebu awyr agored rhyngwladol. Bydd Jack yn un o’r siaradwyr yng Ngŵyl LifeStart cyntaf Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar 26 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2018

Digwyddiad pwrcasu yn llwyddiant

Mae digwyddiad gafodd ei gynnal er mwyn darganfod sut y gall cynghorau wella eu hymarfer da o ran pwrcasu wedi derbyn adborth bositif gan fusnesau lleol, llywodraeth leol ac academyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2012

DIGWYDDIAD WEDI EI GANSLO: A ydych wedi penderfynu ar sut y byddwch yn pleidleisio yn y refferendwm eto?

Yn sgil yr hyn sydd wedi digwydd yn Ngorllewin Swydd Efrog ddoe a'r ffaith fod yr ymgyrchoedd dros Aros a thros Adael wedi gohirio eu gweithgareddau am y tro, mae'r ddadl a oedd wedi ei threfnu ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith ar gyfer heno, nos Wener 17 Mehefin, wedi ei chanslo fel arwydd o barch at Jo Cox AS.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2016

Digwyddiad Ymgynghori yn dod a'r Parc gam yn nes

Mae prosiect Parc Gwyddoniaeth Menai yn parhau i symud ymlaen a bydd yn ymgynghori ar gynlluniau yn y Gaerwen ar y 1af o Fedi. Mae trigolion yn cael eu gwahodd i ddod draw i weld y syniadau cychwynnol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Dillad y Super Furries yn rhan o gasgliad anferth

Mae gwisgoedd arbennig sy’n perthyn i un o fandiau enwocaf Cymru wedi eu rhoi ar fenthyg i Archif Pop Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2010

Dilyniannu DNA newydd yn datgelu cymunedau cuddiedig

Mae hanner bwced o dywod o draeth di-nod yn yr Alban wedi datgelu gwe o anifeiliaid meicrosgopic mwy cyfoethog a chymhleth yn byw o fewn yr "ecosystem" fechan, nag a dybiwyd erioed.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2010

Dilyn ôl traed y bardd Gwyn Thomas: Gŵr Geiriau

Mae Gwyn Thomas yn fwy na bardd. Mae'n ysgolhaig, yn llenor, yn arbenigwr ar y Mabinogi, yn sgriptiwr ffilmiau, yn awdur toreithiog ar gyfer pob oed, yn ŵr - tad - a thaid, yn ffrind, yn Gymro, yn hogyn o Flaenau Ffestiniog, ac yn ŵr hynaws.

Bydd S4C yn cael golwg o'r newydd ar y gŵr arbennig hwn nos Fawrth, 1 Mawrth, yn Gwyn Thomas: Gŵr Geiriau.Ac ar ddiwrnod ein nawddsant, cawn ddathlu gyrfa dyn sydd wedi cyfrannu cymaint i ddiwylliant Cymru, a dilyn Gwyn Thomas wrth iddo holi o le mae'r awen a'r ysbrydoliaeth i greu yn dod.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Chwefror 2016

Dim ond awr o ryngweithio cymdeithasol bob wythnos yn gwella gofal dementia

Mae cael dim ond awr yr wythnos yn ychwanegol o ryngweithio cymdeithasol i bobl gyda dementia sy'n byw mewn cartrefi gofal yn gwella ansawdd bywyd, pan gyfunir hynny â gofal personol. 

Cyfrannodd Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor at arbrawf ar lefel eang a arweiniwyd gan Brifysgol Exeter, King’s College, Llundain a'r Oxford Health NHS Foundation Trust. Daeth i'r amlwg bod y dull gweithredu hwn hefyd yn arbed arian.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2018

Dioddefodd mwy nag wyth o bob deg dyn yn y carchar drallod yn ystod plentyndod – adroddiad newydd

Trallod yn ystod plentyndod yn gysylltiedig â mwy o amser yn y carchar, troseddu treisgar a hanes o amser mewn sefydliadau troseddwyr ifanc

Mae carcharorion gwrywaidd yn llawer mwy tebygol na dynion yn y boblogaeth ehangach o fod wedi dioddef trallod yn ystod plentyndod fel camarfer plant neu fyw mewn cartref gyda thrais domestig, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor.

Mae'r canfyddiadau'n awgrymu y gallai camau ataliol ac ymyrraeth gynnar i fynd i'r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) atal troseddu a lleihau costau ar gyfer y system cyfiawnder troseddol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2019

Diogelu bwyd môr trwy reoli ein moroedd

Oherwydd y pryderon cynyddol ynglŷn â ‘diogelwch bwyd’ i’r DU, ochr yn ochr â’r lleihad mewn buddsoddiad cyhoeddus mewn ymchwil i bysgodfeydd, mae rhai wedi cwestiynu sut y gallwn ateb anghenion am wybodaeth yn y dyfodol, fel y gellir rheoli ein moroedd mewn modd cynaliadwy.

Mae gwyddonwyr yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn dadlau nad oes digon yn wybyddus ynglŷn â physgodfeydd sgolopiau yn y DU, a hynny er gwaethaf eu pwysigrwydd cynyddol i’r sector pysgodfeydd yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2014

Diogelu ein hadnoddau naturiol - sut y mae’r rhai sy’n gyfrifol yn penderfynu?

Mae gweithgareddau dynol yn fygythiad cynyddol i’r elfennau hynny yr ydym yn dibynnu arnynt  am ein goroesiad, o ddŵr glân o goedwigoedd, at  sicrhau goroesiad  y pryfaid sy’n peillio ein cnydau.

Mae gwyddonwyr yn galw’r agweddau naturiol yr ydym yn ddibynnol arnynt yn ‘wasanaethau’r ecosystem’  am mae nifer gynyddol o lywodraethau yn symud eu polisïau amgylcheddol i gymryd y gwasanaethau ecosystem hanfodol hyn i ystyriaeth.

Mae gwyddonwyr yn rhuthro i greu modelau sydd yn medru rhagweld argaeledd y gwasanaethau hyn, sydd weithiau’n bethau mor elfennol â dŵr, neu dir ar gyfer pori anifeiliaid neu dyfu cnydau, a’r galw amdanynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2019

Diolch i Arweinwyr Cyfoed Bangor ac un ohonynt yn ennill gwobr

Mae oddeutu 500 o fyfyrwyr sydd hefyd yn gweithredu fel Arweinwyr Cyfoed ym Mhrifysgol Bangor wedi eu llongyfarch a chael diolch am eu gwaith wrth iddynt ennill tystysgrifau am eu rôl hanfodol yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal un o’r cynlluniau mwyaf a hynaf o’i fath mewn unrhyw Brifysgol yn y DU. Mae’r Arweinwyr Cyfoed, sydd wedi eu hyfforddi ar gyfer eu gwaith, yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd Prifysgol. Maent yno i gynorthwyo efo bob dim o symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y Brifysgol at gefnogi myfyrwyr wrth addasu i fywyd prifysgol a’u cyfeirio at gymorth a chefnogaeth bellach pan fo angen

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

Diolch i Rhys “Am hybu cerdd a chreu llawenydd…”

Bu cefnogwyr mwyaf yr actor o fry Rhys Ifans, un o gymrodorion er anrhydedd Prifysgol Bangor, yn wahoddedigion arbennig mewn rhagolwg o gynhyrchiad o ‘Pedr a’r Blaidd’ yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf, mis yma.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2013

Dirgelion y dwfn - arolwg y brifysgol o wely'r môr yn tynnu sylw at longddrylliad hanesyddol

Mae gorffwysfa olaf cwch ymosod cyflym a adeiladwyd yn Ynys Môn ac a welwyd mewn ffilm o Brydain ym 1951 wedi ei chanfod yn defnyddio sonar fel rhan o arolwg newydd gan arbenigwyr o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2020

Disgyblion yn cael blas ar fywyd Prifysgol

Profodd bron i hanner cant o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau ledled gogledd Cymru fywyd prifysgol drostynt eu hunain ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2018

Disgyblion yn cael eu difyrru mewn Gŵyl Cemeg ymarferol

Cemegwyr ifanc o ysgol uwchradd Bishop Heber yn swydd Gaer enillodd y wobr gyntaf yn y  Salters' Festival of Chemistry, a gynhaliwyd yn Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2017

Disgyblion yn cael eu gwobrwyo am gymryd rhan mewn project Cymru gyfan

Daeth dros 150 o ddisgyblion o wyth ysgol yng ngogledd Cymru i Brifysgol Bangor i ddathlu trydedd flwyddyn lwyddiannus y project Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern. Nod y project hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'u cynllun Dyfodol Byd-eang, yw cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio ieithoedd tramor modern mewn ysgolion ledled Cymru. Yr ysgolion a oedd yn bresennol oedd Tryfan, Emrys ap Iwan, Y Rhyl, Friars, Dyffryn Ogwen, Argoed, Caergybi a Glan-y-Môr.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2018

Disgyblion yn ‘Codi’r To’ wrth ymweld â’r Senedd

Yn ddiweddar, bu disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Maesincla, Caernarfon a disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol Glancegin, Bangor yn ‘codi’r to’ yn ninas Caerdydd gyda pherfformiad cerddorol arbennig yng nghyntedd y Senedd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2015

Disgyblion yn derbyn gwobrau Ieithoedd Modern

Bu tua 150 o ddisgyblion 13-14 oed yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i dderbyn gwobrau ar ôl cymryd rhan yn y Cynllun Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern, sy'n dangos i ddisgyblion ysgol pa mor fuddiol yw astudio ieithoedd tramor, cyn iddynt wneud eu dewisiadau TGAU.

Mae’r Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (Gwe), Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Bangor, Sefydliad Confucius Bangor, y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru a Chymdeithas y Byddar Gogledd Cymru wedi cyflwyno cyfres o areithiau ysgogol a sesiynau blasu Mandarin, Galisieg ac Iaith Arwyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2017

Disgyblion yn mynd ar daith Arthuraidd

Mae disgyblion o Ysgol Aberconwy wedi bod ar daith ‘Arthuraidd’, i ymchwilio’r grefft o ddweud stori.

 hithau’n ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru, gwahoddwyd nifer o ddisgyblion Ysgol Aberconwy i gymryd rhan ym mhroject Cwest gan Ganolfan Astudiaethau ArthuraiddPrifysgol Bangor, er mwyn datblygu anturiaethau digidol cyfoes.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2018

Disgyblion Ysgol Bro Lleu i gymryd rhan yng Ngŵyl Gerdd Bangor

Bydd disgyblion yn defnyddion eu cyrff fel offerynnau i greu cyfansoddiadau eu hunain yn mewn gŵyl lwyddiannus yng Ngogledd Cymru.

Gwahoddwyd disgyblion 9 a 10 oed o Ysgol Bro Lleu, Penygroes i gymryd rhan bwysgig yng Ngŵyl Gerdd Bangor fydd yn cymryd lle ar yr 8fed a 9fed o Chwefror 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2019

Disgyblion ysgol yn creu aspirin ym Mhrifysgol Bangor

Cymerodd dros 50 o ddisgyblion ysgol o ogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr ran yn nigwyddiad ChemPharma ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Disgyblion ysgol yn ymgolli mewn celf mewn project Dementia a’r Dychymyg

Mae plant ysgol o Sir Ddinbych wedi gweithio ochr yn ochr â grŵp celf ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia i greu darn o gelf ar raddfa fawr sy’n ymateb dychmygus i gwestiynau sy’n gysylltiedig ac yn cynnwys pobl sy’n byw gyda dementia yn ein cymdeithas.

Ymunodd y plant ysgol Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Clawdd Offa, Prestatyn ag aelodau’r grŵp o raglen ‘Ymgolli mewn Celf’ Cyngor Sir Ddinbych (SCDd) i annog cwestiynau ynglŷn â chreu cymunedau cynhwysol a chefnogol i bobl sy’n byw gyda dementia yn ein cymunedau. Bydd y plant hefyd yn cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth Dementia Friends cyn y gweithdy i ddysgu mwy am y salwch.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2016

Diweddariad ar yr oedi cyn agor theatr

Following last week’s announcement regarding the delay in the opening of the theatre in Pontio, and a further review of the building schedule, Bangor University regretfully has to announce that there will be no productions staged at the Pontio building until 15 October at the earliest.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014

Diweddariad eira- Campws Wrecsam

Ni fydd ein campws yn Wrecsam, gan gynnwys y Llyfrgell, ar agor ddydd Llun oherwydd yr eira. Bydd ar agor fel arfer dydd Mawrth. Mae’r Brifysgol ym Mangor ar agor fel arfer.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2017

DIWEDDARIAD PWYSIG Atal Addysgu 16-20 Mawrth

Oherwydd fod y sefyllfa Covid-19 yn newid mor gyflym, ac yn unol â llawer o brifysgolion eraill, mae’r Pwyllgor Gweithredu wedi penderfynu atal yr holl addysgu wyneb yn wyneb yn syth, hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd. Yn hytrach, o ddydd Llun 23 Mawrth ymlaen bydd yr holl addysgu a deunyddiau dysgu eraill yn cael eu cyflwyno ar-lein i'ch galluogi i barhau â'ch astudiaethau. Mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2020

Diwedd llwyddiannus i Broject Adnoddau Pysgodfeydd Cynaliadwy

Daeth project casglu data dros dair blynedd i helpu pysgotwyr Cymru i weithio'n gynaliadwy i ben gyda chyflwyniad ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2015

Diwrnod Agored yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor hefo’r Gymdeithas Ymlusgolegol

Bydd Casgliadau Hanes Natur y Brifysgol ar agor i’r cyhoedd ar Ddydd Sadwrn 16 o Ebrill rhwng 11yb i 3yp.

Bydd cyfle i weld Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol, sydd ddim ar agor i’r cyhoedd yn arferol, er mwyn dysgu mwy am yr anifeiliaid a’r planhigion sydd i’w gweld yno. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r gwirfoddolwyr fydd ar gael, a bydd yna hefyd cornel gweithgareddau i blant o bob oedran.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2016

Diwrnod Agored yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor hefo sesiynnau tynnu llun galw i mewn

Bydd Casgliadau Hanes Natur y Brifysgol ar agor i’r cyhoedd ar Ddydd Sadwrn 14 o Fai rhwng 11yb i 3yp.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Diwrnodau Agored Prifysgol Bangor i rymuso'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr

Nod Coleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg Prifysgol Bangor yw dangos nad cenhedlaeth o liprod yw ein pobl ifanc trwy gyhoeddi galwad am fyfyrwyr sy'n benderfynol o wneud gwahaniaeth i broblemau'r byd.

Datgelwyd mewn arolwg* diweddar nad lliprod gwangalon a gor-sensitif yw 85% o bobl ifanc, yn wahanol i'r darlun a gawn ar y cyfryngau, a'u bod yn teimlo bod y grym ganddynt i fynd i'r afael â materion fel y cynhesu byd-eang, lefelau'r môr yn codi a llygredd diddiwedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2019

Diwrnod Cenedlaethol DNA 2020

Mae Diwrnod Cenedlaethol DNA (25/4/20) yn codi ymwybyddiaeth ynghylch darganfod helics dwbl DNA gan James Watson a Francis Crick ym 1953 a chwblhau’r Prosiect Genom Dynol yn llwyddiannus yn 2003.

Nod Diwrnod Cenedlaethol DNA yw cynnig cyfle i fyfyrwyr, athrawon a'r cyhoedd ddysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil genomig a'u dathlu ac archwilio sut mae'r datblygiadau hynny'n effeithio ar eu bywydau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2020

Diwrnod Coffau’r Holocost

Mae’n anrhydedd i Brifysgol Bangor gael cefnogi gwasanaeth Diwrnod Coffau’r Holocost sydd i’w gynnal eleni yn Siambr Dafydd Orwig, Pencadlys Cyngor Gwynedd, Caernarfon, ddydd Mercher, 27 Ionawr  2016.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2016

Diwrnod Coffau’r Holocost

Bydd pobl yng Ngwynedd yn ymuno a miloedd o wahanol genhedloedd y byd i gofio’r diniwed sydd wedi dioddef hil-laddiad mewn hanes modern.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2013

Diwrnod Ewrop

Heddiw (Mai 9) mae Prifysgol Bangor yn dathlu Diwrnod Ewrop yn y dull traddodiadol, drwy hedfan baner yr UE uwchben Prif Adeilad y Celfyddydau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2019

Diwrnod Fenwm Prifysgol Bangor yn denu rhai o brif arbenigwyr y maes

Fe wnaeth pobl o bob cwr o'r byd sy'n ymddiddori ym maes tocsinau deithio i Ogledd Cymru i ddigwyddiad blynyddol a drefnwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor.

Ymunodd academyddion blaenllaw, arbenigwyr rhyngwladol a seren deledu â dros gant o bobl ar gyfer y gynhadledd Diwrnod Fenwm unigryw ym Mangor i drafod tocsicoleg a rhywogaethau gwenwynig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2019

Diwrnod Gwenwyn yn mynd o nerth i nerth

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cymdeithas Herpetolegol Prifysgol Bangor ei phedwerydd Diwrnod Gwenwyn blynyddol. Cynhaliwyd y digwyddiad yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol, lle rhoddodd sawl arbenigwr sgyrsiau ar nifer o bynciau yn y maes a lle cafodd y cyfranogwyr gyfle i weld arddangosiad byw o ymlusgiaid gwenwynig, yn cynnwys Cobra, Anghenfil Gila ac amrywiaeth o wiberod. Noddir y digwyddiad yn rhannol gan Gymdeithas Herpetolegol Prydain a’r Gymdeithas Herpetolegol Ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2014

Diwrnod Gwerthfawrogi Cyfranogwyr

NeuroSKILL yn cynnal diwrnod gwerthfawrogi cyfranogwyr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Cynhaliwyd diwrnod gwerthfawrogi aelodau o'r gymuned sydd wedi cymryd rhan mewn ymchwil seicoleg ym  Mhrifysgol Bangor gan y rhaglen NeuroSKILL ar 29 Awst. Croesawyd cleifion ac aelodau o'r gymuned leol sydd wedi cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil i'r digwyddiad yn Adeilad Brigantia.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2014

Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd – ymchwil i wlyptiroedd ym Mhrifysgol Bangor

Mae tîm o wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor yn astudio sut y gall gwlyptiroedd Cymru reoli llifogydd, dŵr yfed a hyd yn oed newid ein hinsawdd. Dan arweinyddiaeth Yr Athro  Chris Freeman mae ymchwil gyda’r mwyaf blaenllaw yn y byd yn cael ei gwneud yn Labordy Wolfson yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol.   

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur

Rydym i gyd yn mwynhau clywed straeon a chwedlau am y Brenin Arthur, boed hynny mewn llyfr neu ar ffilm. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle arbennig i gael llu o brofiadau Arthuraidd trwy gynnal Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur. Bydd y Diwrnod yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys adrodd straeon,  ail-greu rhannau o’r chwedlau a gemau.

Cynhelir Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur ar ddydd Sadwrn 27 Mehefin ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor ar Ffordd y Coleg rhwng 1pm a 4pm ac mae mynediad am ddim.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2015

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith

Mae’r Ysgol Ieithoedd Modern yn nodi pwysigrwydd y famiaith ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith. Gwyliwch eu fideo.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith - Myfyrwyr yn dysgu ieithoedd lleiafrifol am ddiwrnod

Daeth yr Ysgolion Ieithyddiaeth ac Ieithoedd Modern ynghyd i gynnal digwyddiad i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO ddydd Mercher, 23 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2011

Diwrnod Sinema Siapan

Bydd cyfle i ffans weld dwy ffilm unigryw ar ddydd Sadwrn 25 Chwefror fel rhan o Ddiwrnod Sinema Siapan gyntaf Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2012

Diwylliannau, Heriau ac anghyfiawnderau: Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd rhan yng Ngŵyl Gwyddorau Cymdeithasol Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol eto eleni, gan estyn gwahoddiad i’r cyhoedd fynychu amrediad eang o ddigwyddiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

DNA analysis finds that type of grass pollen, not total count, could be important for allergy sufferers

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Simon Creer a Dr Georgina Brennan o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol neu ein datganiad Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2019

DNA yn canfod anifeiliaid afon y funud hon

Mae ymchwil newydd yn profi bod DNA amgylcheddol yn goroesi am lai na deuddydd mewn afonydd bach, chwim, ac felly mae'n darparu gwybodaeth leol a chyfredol iawn ar gyfansoddiad rhywogaethau.  Mae hon yn dystiolaeth newydd hollbwysig wrth i fiolegwyr droi fwyfwy at dechnegau samplo DNA newydd i asesu iechyd ecosystem dwr.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2018

DNA yn datgelu newidiadau tymhorol ym mhoblogaeth llyn eiconig yn Eryri

Mae llyn sydd wedi ymddangos ym miloedd o luniau twristiaid o’r Wyddfa hefyd wedi chwarae rhan hanfodol mewn gwella sut y gellir monitro llynnoedd ac afonydd yn y dyfodol.

Llyn Padarn, sy’n gorwedd wrth droed yr Wyddfa, oedd man profi ymchwil a all arwain at fonitro amgylcheddau afonydd a llynnoedd yn fwy effeithiol a chyflym. Mae hyn yn dilyn ymchwil gan Brifysgol Bangor ac eraill, a gyhoeddwyd yn Nature Communications (coi10.1038/ncomms14087).

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2017

DNA yn datgelu newidiadau tymhorol ym mhoblogaeth llyn eiconig yn Eryri

Mae llyn sydd wedi ymddangos ym miloedd o luniau twristiaid o’r Wyddfa hefyd wedi chwarae rhan hanfodol mewn gwella sut y gellir monitro llynnoedd ac afonydd yn y dyfodol.

Llyn Padarn, sy’n gorwedd wrth droed yr Wyddfa, oedd man profi ymchwil a all arwain at fonitro amgylcheddau afonydd a llynnoedd yn fwy effeithiol a chyflym. Mae hyn yn dilyn ymchwil gan Brifysgol Bangor ac eraill, a gyhoeddwyd yn Nature Communications (coi10.1038/ncomms14087).

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2017

Documenting three good things could improve your mental well-being in work

Dyma erthygl yn Saesneg gan Kate Isherwood, myfyrwraig PhD gyda'r Ysgol Seicoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2017

Dod â bwrlwm Bangor i Brifwyl y Bae

Unwaith eto eleni, bydd staff Prifysgol Bangor yn cyfrannu â’u harbenigeddau at nifer o weithgareddau craidd ac ymylol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n cael ei chynnal yn ardal Caerdydd rhwng 3 - 11 Awst.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2018

Dod ag Ynys Môn y 18fed ganrif yn fyw

Bydd dyddiaduron hynod ddifyr, sy’n cofnodi bywyd Ynys Môn yn y 18fed ganrif, yn dod yn fyw mewn cyfres o berfformiadau dramatig yng nghartref y dyddiadurwr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Does a new era of bleaching beckon for Indian Ocean coral reefs?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Ronan Roche a'r Athro JohnTurner o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017

Dosbarthiadau ar-lein arloesol yn achubiaeth addysgol i blant gweithwyr allweddol

Mae rhaglen ddysgu ar-lein arloesol, a grëwyd gan academyddion fel rhan o ymchwil i effaith Covid-19 ar addysg, wedi bod yn achubiaeth addysgol i deulu o weithwyr allweddol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2020

Dosbarth Meistr yn dod ag arbenigedd ynghyd i helpu Menter Gymdeithasol Leol

Mae wedi bod yn bleser mawr i'r tîm Byddwch Fentrus gynnig cyfres o 'Ddosbarthiadau Meistr' ar Ddechrau Busnes a Sgiliau Ymgynghori i fyfyrwyr a graddedigion Bangor. Arweiniwyd y rhain gan Chris Walker, Ymgynghorydd Busnes Rhyngwladol a Mentor a Hyfforddwr Dechrau Busnes i'r Rhaglen Cefnogi Menter, a gyllidir gan HEFCW.   Yn ystod y rhaglen bum wythnos yn Chwefror a Mawrth mae'r rhai sydd wedi cymryd rhan ynddi wedi bod yn gweithio ar broject mewn timau bychain i ddatblygu sgiliau ymgynghorol ac ystod lawn o offer a sgiliau dechrau busnes, yn cynnwys e-fasnach a datblygu gwefannau ar gyfer cleientiaid go iawn.  Mae’r pwyslais ar ddysgu trwy brofiad wrth gyflawni tasgau ac mae'n cynnwys senario go iawn a ddarperir drwy'r client - Greenhouse Cyf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2013

Dotio at Dot!

Mae fideo cerddoriaeth gan fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn prysur ddod i sylw’r byd; wrth ysgrifennu’r datganiad hwn mae dros 43,953 o bobl wedi gwylio 'Everybody Dances to Techno' gan Dot ar YouTube, ac mae'r sylwadau a'r negeseuon o gefnogaeth yn dod o bob cwr o'r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2017

Draenogod y môr o’r Antartig yn dangos eu bod yn gallu ymaddasu i asideiddio’r cefnfor

Mae astudiaeth o ddraenogod môr o Benrhyn yr Antartig wedi dangos eu bod yn gallu ymaddasu i newidiadau mewn amodau, fel cynnydd yn nhymheredd y môr ac asideiddio.  Gan ysgrifennu yn y cyfnodolyn Journal of Animal Ecology, mae'r awduron yn mynd ati i ateb cwestiynau pwysig a sylfaenol ynghylch sut y bydd bywyd yn y cefnfor yn ymateb i newidiadau a ragwelir yn ystod y degawdau i ddod.    

Er gwaethaf tystiolaeth o asideiddio cynyddol yng nghefnforoedd y byd, mae cwestiynau'n parhau ynghylch a fydd rhywogaethau môr yn gallu addasu i'r newidiadau hyn mewn amodau.  Mae'r astudiaeth hon, dan arweiniad gwyddonwyr o'r British Antarctic Survey a Phrifysgol Bangor, yn un o'r rhai hiraf a gynhaliwyd erioed.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2014

Draig wedi ei gweld ar Stryd Fawr Bangor!

 Fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd, cynhaliwyd Gorymdaith y Ddraig flynyddol ym Mangor ddydd Sadwrn. Wedi ei wneud â llaw yn Tseina, gorymdeithiodd y ddraig 14 metr o hyd, ynghyd â dawnswyr, drymwyr a disgyblion Ysgol Ein Harglwyddes Bangor o Eglwys Gadeiriol Bangor ar hyd y Stryd Fawr i Gloc y Dref cyn dychwelyd i'r Eglwys Gadeiriol. Dilynwyd yr orymdaith gan Berfformiad Gala Tsieineaidd yn yr Eglwys Gadeiriol lle clywyd perfformiadau cerddorol lleisiol ac offerynnol Tseineaidd amrywiol, yn ogystal â gweld dawnsfeydd traddodiadol Tseineaidd a pherfformiad gan grŵp Taekwondo Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2019

Drama myfyriwr yn derbyn croeso ar ei thaith

Myfyriwr yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor sy’n gyfrifol am ysgrifennu drama sydd ar daith o amgylch Cymru ar hyn o bryd, ac yn denu adolygiadau ac ymateb ffafriol tu hwnt.

Disgrifir Llŷr Titus fel ‘un o ddramodwyr mwyaf cyffrous Cymru’, ac mae ei ddrama diweddaraf, ‘Drych’, yn gynhyrchiad Cwmni’r Frân Wen o dan gyfarwyddiaeth Ffion Haf, hithau’n ddarlithydd Theatr a Pherfformio yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau’r Brifysgol yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Cyswllt Cwmni'r Fran Wen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2015

‘Dramodydd gorau yn y Gymraeg’ yn fyfyriwr ymchwil yn Ysgol y Gymraeg

Nos Sadwrn, 30 Ionawr, daeth nifer o gwmnïau theatr, cyfarwyddwyr, actorion, dawnswyr a dramodwyr ynghyd yn Sherman Cymru yng Nghaerdydd ar gyfer seremoni Gwobrau Theatrau Cymru 2015 - seremoni sy’n dathlu rhagoriaeth ym myd y theatr, opera a dawns.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016

Dreigiau ar gyfer Dydd Gŵyl Ddewi

Bydd dreigiau o Gymru a Tsieina yn wynebu ei gilydd ar benwythnos Gŵyl Ddewi eleni, wrth i Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor gynnal dau ddigwyddiad lliwgar i’r teulu.   

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2015

Dr Emily Cross i ddringo ar Focs Sebon i drafod gwyddoniaeth

Bydd yn cymryd rhan ochr yn ochr â’r Athro Laura Piddock (Prifysgol Birmingham), Dr Cath Waller (Prifysgol Hull), Dr Sally Day (Coleg Prifysgol Llundain), Dr Sabrina Maniscalco (Prifysgol Heriot Watt),  Yr Athro Jane Hill (Prifysgol Efrog), Jassel Majevadia (Coleg Imperial Llundain), Julie Dunne (Prifysgol  Bryste), Dr Zoe Schnepp (Prifysgol Birmingham), Yr Athro Hilary Lappin-Scott (Prifysgol Abertawe), Dr Maria Ocampo-Hafalla (Ymchwil Canser y DU – Sefydliad Ymchwil Llundain), a Dr Maria Vigliotti (Coleg Imperial Llundain).

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2013

Dr Emily Cross i ddringo ar Focs Sebon i drafod gwyddoniaeth

Mae Dr Emily Cross o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ymysg 12 o wyddonwyr benywaidd eithriadol  sydd wedi’u dewis i gyflwyno gwyddoniaeth yn uniongyrchol i’r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Dringo i Gopa’r Denali

Bydd Will Hardy, myfyriwr flwyddyn gyntaf sy’n astudio Daearyddiaeth ym Mangor, yn mynd a’i ddiddordeb mewn dringo i’r lefel eithaf dros yr haf wrth iddo dreulio mis ar daith ddringo yng ngogledd America.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2012

Drink a Glass of Water for World Kidney Day

Mae Diwrnod Arennau'r Byd (9 Mawrth 2017) yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal ledled y byd i addysgu a chodi ymwybyddiaeth a chaiff ei gynnal ar yr ail ddydd Iau ym mis Mawrth. Bob blwyddyn, cynhelir digwyddiadau dirifedi yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan elusennau arennol, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, grwpiau cleifion ac unigolion sydd eisiau gwneud gwahaniaeth.

Yfwch wydraid o ddŵr a dangoswch eich cefnogaeth ar twitter #@kidneydayUK-

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2017

Dros 60 oed ac ar-lein: Adroddiad newydd ar iechyd y boblogaeth yn canfod bod pobl hŷn yng Nghymru yn cymryd rhan weithredol yn y cyfryngau cymdeithasol

Mae pobl dros 60 oed yng Nghymru ar-lein ac yn cymryd rhan weithredol yn y cyfryngau cymdeithasol, a gall hyn fod yn offeryn pwysig yng nghyd-destun iechyd y cyhoedd.

Mae 77 allan o pob 100 o bobl yng Nghymru sy'n 16 oed neu'n hŷn yn defnyddio un neu fwy o gyfryngau cymdeithasol. Mae 65 o blith y 100 yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol bob dydd. Daw'r canfyddiadau hyn o adroddiad newydd: Iechyd y Boblogaeth mewn Oes Ddigidol: Patrymau yn y defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yng Nghymru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor a gyhoeddir heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2020

Dr Prysor Williams yn derbyn Gwobr am ei gyfraniad i wyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg

Derbyniodd Dr Prysor Williams, Uwch-ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Ysgol Gwyddorau'r Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Wobr Goffa Eilir Hedd Morgan yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yn Abertawe  neithiwr (Mercher 08 Mawrth 2017).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2017

Dr Rowan Williams: ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’

Bydd Dr Rowan Williams, Pennaeth Coleg Magdalene, Caer-grawnt a chyn-Archesgob Caer-gaint, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ddydd Mercher 11 Rhagfyr i draddodi darlith ar ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2013

Dr Sophie Williams yn agoriad swyddogol mynedfa Porth y Lleuad i'r Ardd Tsieineaidd newydd yng Ngerddi Botaneg Treborth, Bangor.

Yn ystod gwyliau haf 2016 Prifysgol Bangor, gwahoddwyd Dr Sophie Williams a'i phartner Robert, ynghyd â staff o Uned Ddibyniaeth Uchel Ysbyty Gwynedd, i Erddi Botaneg Treborth. Mae Dr Williams (32) yn parhau i adfer ei hiechyd ar ôl dal haint feirol yr ymennydd, Enceffalitis Japaneaidd, tra oedd yn gweithio ar broject ymchwil yn ne Tsieina yn ystod 2015.

Torrodd Sophie y rhuban wrth fynedfa 'Porth y Lleuad' i'r Ardd Tsieineaidd, rhan sydd newydd ei chynllunio a'i phlannu o Erddi Botaneg Treborth Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2016

DR. SUZANNAH LINTON: APPOINTMENT AS CHAIR OF INTERNATIONAL LAW AT BANGOR LAW SCHOOL

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2011

Drysau Amgueddfa Hanes Natur Brambell ar agor

There will be an opportunity for the public to visit Brambell Natural History Museum as part of the Open Doors events on Saturday 28 September 2019.

The Open Doors events gives the public the opportunity to have a look at some of Gwynedd and Conwy’s historical buildings, gardens and interesting and unusual locations all for free throughout September.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2019

Drysau’n agored i Brif Adeilad Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael trosolwg ar hanes Prif Adeilad Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 14 Medi 2019.

Mae digwyddiad Drysau Agored, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2019

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 16 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2017

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 26 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2015

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 24 Medi.

Mae digwyddiad Drysau Agored, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2016

Drysau’n agored i gasgliadau Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor yn rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 27 Medi.

Mae digwyddiad Drysau Agored, sydd yn cael ei arwain gan Cadw, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2014

Dr Yue o Brifysgol Bangor ar restr fer am y Wobr Newton bwysig

Mae Dr Liyan Yue o Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor wedi cael ei roi ar y rhestr fer am Wobr Newton 2017 am ei broject yn adeiladu system argraffu metaddeunydd cydraniad uwch 3D.

Mae'r wobr yn gronfa flynyddol o £1 filiwm a ddyfernir i'r ymchwil neu waith arloesol gorau sy'n cefnogi datblygiad economaidd a lles cymdeithasol gwledydd sy'n datblygu.  Fe all Dr Yue ennill hyd at £200,000 o'r wobr i'w ddefnyddio i hyrwyddo neu ddatblygu'r gwaith ymhellach.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2017

Dr Yvonne McDermott Rees yn cyrraedd rhestr fer gwobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn 2016

Mae Dr Yvonne McDermott Rees, Uwch Ddarlithydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei henwi ymhlith y chwech sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn 2016. Noddir Gwobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn gan Wasg Prifysgol Rhydychen a'i bwriad yw dathlu addysgu ardderchog ym maes y Gyfraith a chydnabod y gwaith hanfodol y mae athrawon yn ei wneud yn meithrin cyfreithwyr y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2016

Duffy'n ymuno â'r Brifysgol i ddathlu llwyddiant myfyrwyr

Bydd dros ddwy fil o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Bangor mewn deuddeg seremoni, i’w cynnal dros chwe diwrnod yr wythnos hon (9-15 Gorffennaf 2011). Bydd  teuluoedd a chyfeillion yn ymuno â’r myfyrwyr wrth iddynt ddathlu eu llwyddiant.

Hefyd yn ymuno â hwy mewn sawl seremoni bydd unigolion sy’n derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2011

Dull gwell o adrodd am ymchwil a fydd yn gwella gofal cleifion

Gallai cleifion gael gofal a chanlyniadau gwell yn sgil canllawiau newydd ar adrodd am ymchwil a ddatblygwyd o astudiaeth a gyfrannodd ymchwilwyr o Brifysgol Bangor ati.

Mae arbenigwyr wedi datblygu dull sy'n hwyluso’r broses o adrodd am ganfyddiadau gwahanol astudiaethau ansoddol megis gwybodaeth a gasglwyd o gyfweliadau â chleifion a grwpiau ffocws.

Mae'r astudiaeth wedi arwain at lunio’r canllawiau cyntaf wedi’u teilwra ar gyfer adrodd ar y  fethodoleg hon, a elwir yn feta-ethnograffeg. Bydd yn rhoi mwy o hyder i ymchwilwyr a phenaethiaid gofal iechyd yng nghanfyddiadau astudiaethau ansoddol ac, yn y pen draw, yn helpu i wella gofal cleifion a gwasanaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2019

Dull gwell o fonitro dolffin afon Ganges yn cael ei ddatgelu gan fyfyrwraig Prifysgol Bangor

Mae astudiaeth newydd (7 Mai) yn dangos dull o wella’r modd y caiff dolffin afon Ganges – anifail mewn perygl – ei fonitro; mae’r anifail hwn yn un o bedair yn unig o rywogaethau morfilaidd dŵr croyw sy’n dal i oroesi ers i ddolffin Afon Yangtze ddiflannu yn 2007.

Mae awdur yr ymchwil, Nadia Richman, yn wyddonydd yn y Gymdeithas Sŵolegol Frenhinol a hefyd yn fyfyrwraig PhD yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth o fewn Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Dull newydd a mwy effeithlon o samplu bioamrywiaeth yn cael ei ddefnyddio yn rhai o brif aberoedd Prydain

Mae dwy o brif aberoedd Prydain wedi bod yn fannau profi llwyddiannus i ddull newydd ac effeithiol o 'wirio iechyd' bioamrywiaeth dŵr, a gall arwain at samplu cyflymach a mwy effeithlon mewn safleoedd eraill.

Cyflawnir "bio-fonitro", neu asesu effeithiau gweithgareddau dynol ar yr amgylchedd naturiol, yn aml drwy fonitro amrywiaeth biolegol.   Mae dulliau presennol yn dibynnu ar adnabod rhywogaethau trwy ddulliau maniwal ond mae hynny'n cymryd amser ac yn aml yn canolbwyntio ar greaduriaid mwy. Felly, ni allant weithiau adlewyrchu iechyd cynefinoedd neilltuol yn gywir.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2015

Dull ‘Plane Easy’ yn gwneud golff yn hawdd

Er gwaethaf manteision ymarfer corff ysgafn i gymedrol a rheolaidd i iechyd, mae lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith oedolion yng Nghymru’n dal i fod yn isel.  Mae’n bosib i golff lenwi’r bwlch hwnnw ac arwain at nifer o fanteision; fodd bynnag, mae’r niferoedd sy’n chwarae golff wedi bod yn gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r hyfforddwr golff, Matthew Wharton (o The Golf Performance Studio ym Mangor), un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ceisio mynd i’r afael â hyn gyda’i ddull chwarae golff “Plane Easy”.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2014

Dweud eich dweud, a helpu i ffurfio degawd nesaf iechyd a llesiant yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) eisiau clywed eich barn am yr hyn y gallwn ei wneud yng Nghymru i helpu pobl i osgoi salwch corfforol a meddyliol. Gwneir y gwaith hyn ar y cyd efo Prifysgol Bangor.

Mae pawb yng Nghymru’n cael eu hannog i ymweld â www.staywellinwales.com i ddweud beth sy’n bwysig iddyn nhw, eu ffrindiau a’u cymunedau, a’r hyn fydd, yn eu barn nhw, yn helpu pobl i fyw bywydau iachach, hapusach a hwy.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2017

"Dwi ddim yn comfortable siarad yn y Gymraeg"

Bydd dau myfyriwr ymchwil o Ysgol Seicoleg Profysgol Bangor yn cyflwyno’u hymchwil mewn digwyddiad ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod ddydd Llun, Awst 7, 10-11yb.

Dwi ddim yn comfortable siarad yn y Gymraeg"-Deinameg ieithyddol mewn gweithle ac ysgol ddwyieithog.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2017

Dwy Ddarlith ar Hanes Cymru

Bydd dau gyfnod gwahanol iawn yn hanes Cymru o dan y chwyddwydr mewn dwy ddarlith ym Mhrifysgol Bangor ar 7 a 12 Tachwedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2014

Dwy fyfyrwraig leol yn cipio Gwobrau Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol

Mae dwy fyfyrwraig leol wedi derbyn Gwobrau Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor eleni.

Dan gynllun arloesol Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, mae myfyrwyr ail a thrydedd blwyddyn yn cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd prifysgol. Mae’r cynllun wedi ei gynnal yn y Brifysgol ers dros 20 mlynedd, ac mae’n un o’r ffyrdd y mae’r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd gefnogol i’w myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2019

Dwyieithrwydd a heneiddio

Mae llawer o bobl hŷn yn cadw'n heini'n feddyliol ac yn mwynhau gwneud croeseiriau a gemau i 'hyfforddi'r ymennydd' yn ystod eu hamser hamdden. Ond hyd yma, mae'r wyddoniaeth am eu heffeithiolrwydd yn rhannol ac amhendant.  

Maes arall nad ydym yn ei ddeall yn iawn ac sydd hefyd wedi arwain at wahanol ganlyniadau, yw'r cwestiwn a yw bod yn ddwyieithog yn ffactor amddiffynnol mewn cyflyrau cysylltiedig ag oed fel clefyd Alzheimer.    

Arweiniwyd astudiaeth ar raddfa fechan am siaradwyr Cymraeg/Saesneg gan y Cyngor Economaidd ac Ymchwil Gymdeithasol, dan arweiniad yr Athro Linda Clare yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor. Ar ddechrau'r astudiaeth hon nid oedd unrhyw dystiolaeth ar gael am effeithiau dwyieithrwydd mewn siaradwyr Cymraeg hŷn. Mae'r astudiaeth wedi ei chwblhau erbyn hyn ac ni chafwyd tystiolaeth bod Clefyd Alzheimer yn datblygu'n hwyrach mewn siaradwyr dwyieithog Cymraeg/Saesneg. Roedd y canfyddiad hwn yn debyg i'r hyn a welwyd ym Montreal, Canada sef nad oedd bod yn ddwyieithog yn fantais mewn pobl ddwyieithog nad ydynt yn fewnfudwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2014

Dwylo’n dweud

Yn dilyn cynhadledd flynyddol Clust i wrando … (2017) a gynhaliwyd yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor, ym mis Mehefin y llynedd ac ar sail awgrymiadau’r cynadleddwyr, sefydlwyd cynllun i gyflwyno dull arwyddo’r byddar (British Sign Language) i holl blant Cylchoedd Meithrin Cymru (Y Mudiad Meithrin). Hwn yw’r cynllun cyntaf o’i fath yn y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2018

Dwy o Brifysgol Bangor ar Restr Fer Gwobrau Merched Cymru

Mae dwy o Brifysgol Bangor wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau newydd Gwobrau Merched Cymru 2019. Mae Clare Wilkinson a Debbie Roberts, ill dwy o Ysgol Gwyddorau Iechyd y Brifysgol, wedi eu gosod ar y rhestr fer am eu Gwasanaethau i Addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Dwy wobr RCBC glodwiw i Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor

Mae'n bleser gan Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor bod Robert Goldsmith, Ffisiotherapydd Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol wedi'i leoli yng Nghaerdydd, a Patricia Masterson-Algar, ymchwilydd ôl-radd ym maes adsefydlu yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor, ill dau wedi bod yn llwyddiannus wrth ddenu cyllid RCBC Cymru gan Lywodraeth Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2017

Dyblu cynhyrchu pysgod a chadw bioamrywiaeth - a ellir ei wneud?

Gall consortiwm newydd i sefydlu Canolfan Datblygu Dyframaeth Genedlaethol yn Tanzania, syd yn cynnwyd Profysgol Bangor, helpu i ymdrin â thlodi a diffyg maeth

Mae gan Tanzania, sydd efallai yn fwyaf adnabyddus am y saffarïau ar hyd y gwastadeddau maith ac agored, gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer bywyd gwyllt dŵr croyw bach iawn sydd â photensial enfawr heb ei gyffwrdd.

 Mae'r tilapia, sef y pysgodyn a ffermir fwyaf drwy'r byd ar wahân i'r carp, yn byw mewn niferoedd mawr yn y Llynnoedd Mawr (Victoria, Tanganyika, Malawi/Nyasa) sy'n gorchuddio chwech y cant o'r wlad. Ystyrir y llynnoedd yn fannau pwysig o ran bioamrywiaeth fyd-eang, maent yn un o ddim ond 25 drwy'r byd, oherwydd y cannoedd o rywogaethau'r pysgod ciclidiaid, yn cynnwys rhywfaint o'r 30 o isrywogaethau tilapia sydd yn Tanzania.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2017

Dychwelliad y Ddraig

Ffrindiau'n trefnu gŵyl i godi arian i gefnogi darlithydd a gafodd anaf i'r ymennydd ac i'r Ardd Fotaneg sydd mor hoff ganddi.

Ar y 8fed o Fehefin, bydd gerddi botaneg Prifysgol Bangor yn Nhreborth yn llawn cerddoriaeth wych ar dair llwyfan, bwyd llysieuol blasus, plant yn crwydro'r coetiroedd a'r dolydd hynafol, teuluoedd yn dysgu drymio a dawnsio gyda'i gilydd, a llawer mwy. Mae'r cyfan yn cael ei drefnu gan ffrindiau a chydweithwyr Dr Sophie Williams, cyn ddarlithydd o Brifysgol Bangor a gontractiodd lid yr ymennydd Japaneaidd tra oedd hi ar waith maes yn Tsieina yn 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2019

Dydd barn i ymosodwyr morol

Gofynnir i wirfoddolwyr yng ngogledd Cymru helpu ymgyrch genedlaethol i dracio ymosodiad sy'n digwydd o gwmpas arfordir y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2017

Dyddiad cyflwyno papurau wedi ei ymestyn hyd Mai 31ain

Mae'r dyddiad cyflwyno papurau wedi ei ymestyn hyd Mai 31ain ar gyfer Cyfieithu Diwylliannol a Dwyrain Asia: Ffilm, Llenyddiaeth a Chelf. Mwy o wybodaeth yma: https://sites.google.com/site/culturaltranslationbangorwales/

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2012

DYDDIAD NEWYDD: Dathlu dawn Dilys Elwyn Edwards yn Pontio ar Ddydd Gwyl Dewi

DIWEDDARIAD: Yn anffodus, mae’n rhaid i ni eich hysbysu o newid yn nyddiad y cyngerdd uchod oherwydd salwch. Yn anffodus, mae’n amhosib i Elin Manahan Thomas ganu oherwydd haint ddifrifol ar y frest.

Serch hynny, rydym wedi medru ail-drefnu’r gyngerdd a’r dyddiad newydd fydd Nos Sadwrn 27 Ebrill am 7.30pm.

Rydym wrthi’n cysylltu â chwsmeriaid i gyfathrebu’r wybodaeth uchod. Bydd tocynnau yn cael eu trosglwyddo i’r dyddiad newydd.  Os nad yw’r dyddiad newydd yn gyfleus, bydd gan gwsmeriaid hawl i ad-daliad a dylech ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 01248 38 28 28.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2019

Dyddiaduron yn Archifau’r Brifysgol yn ysbrydoli sioe

Mae Cwmni Pendraw yn dod a’i sioe llwyddiannus Mr Bulkeley o’r Brynddu i Ganolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio nos Fawrth 26 Ebrill. 


Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2016

'Dydw i ddim yn gwisgo gemwaith': Sut mae disgyblion byddar yn cael eu gwthio i'r ymylon yn ein hysgolion

Ar ddechrau mis Ebrill, bydd Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd undydd ar gyfer unigolion sydd â nam ar eu clyw a'u teuluoedd.   Cynhelir y digwyddiad  ddydd Sadwrn, 5 Ebrill o 10.00 a.m. hyd 3.30 p.m. yn Neuadd Powis, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Prifysgol Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am beth sy’n dod nesaf!

Efallai mai hon yw eich wythnos gyntaf yn y Brifysgol- neu wythnos gyntaf y flwyddyn academaidd newydd- ond peidiwch â gadael i hynny’ch rhwystro rhag meddwl am eich gyrfa ac am eich opsiynau o ran gwaith. Does dim rhaid i chi setlo’r cwbl ar unwaith- ond gall swydd ran amser wneud lles i’ch cyfrif banc a gwella’ch sgiliau cyflogadwyedd ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2010

Dyfarnu Aur i Fangor

Mae safon Aur wedi ei dyfarnu i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Mae’r fframwaith yn asesu prifysgolion yn erbyn amrediad o feini prawf ac mae’n rhan o  gynlluniau Llywodraeth y DU i godi safonau mewn addysg uwch. Mae hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth i fyfyrwyr sydd yn penderfynu pa brifysgol i fynd iddi, fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2017

Dyfarnu Cyfrif Cynyddu Effaith - gwobr o fri a fydd yn arwain at fwy o gyfnewid ymchwil economaidd a chymdeithasol

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr o fri a fydd yn cynyddu gallu'r Brifysgol i rannu ymchwil ym meysydd gwyddorau economaidd a chymdeithasol â’r gymdeithas ehangach.

Dyfarnwyd dros £670,000  i Brifysgol Bangor gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) - un o brif gyrff dyfarnu arian ymchwil y DU.
 
Mae'r Brifysgol ymhlith 24 o sefydliadau ymchwil o bwys i dderbyn Cyfrif Cynyddu Effaith (IAA) yr ESRC, a fydd yn rhedeg tan 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2015

Dyfarnu Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie yn y Brifysgol

Dr Alexander Sedlmaier, a reader in Modern History at Bangor University has been awarded a prestigious Marie Skłodowska-Curie Fellowship. These highly competitive fellowships are aimed at fostering interdisciplinary research, innovative academic training and international collaborations.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2017

Dyfarnu Cymrodoriaeth Ymchwil o fri i Archaeolegydd o Fangor

Mae cronfa cymrodoriaeth tair mlynedd Ymchwil Leverhulme wedi-i ddyfarnu i'r Athro Nancy Edwards, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2015

Dyfarnu Gwobr am Wasanaethau i Ofal Iechyd Dwyieithog

Mae project i roi labeli rhybudd Cymraeg ar feddyginiaethau wedi ennill y wobr am Wasanaethau i Ofal Iechyd Dwyieithog  yng Ngwobrau Cyrhaeddiad cyntaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Y partneriaid yn y project oedd Uned Dechnolegau Iaith (UTI) Canolfan Bedwyr a Chanolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) Prifysgol Bangor, ar y cyd gyda fferyllwyr Ysbyty Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2016

Dyfarnu Gwobr o Fri i Staff Ysgol yr Amgylchedd Naturiol, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

ae Dr James Walmsley a’r Athro Doug Godbold  wedi ennill gwobr fawreddog Coedamaeth 2010 gan y Sefydliad Coedwigwyr Siartredig, am eu herthygl ‘Stump Harvesting for Bioenergy – A Review of the Environmental Impacts’, a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Forestry 83(1).

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2011

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i ddwy fyfyrwraig eithriadol

Mae dwy fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.

Dyfarnwyd y medalau gan Gwmni’r Brethynwyr, un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol.  Dyrniad o fedalau sy’n cael eu rhoi bob blwyddyn. Mae’r medalau’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr eithriadol, yn seiliedig ar gyrhaeddiad academaidd ac ymwneud â’r gymuned academaidd o fewn y brifysgol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfraniad diwylliannol a chymdeithasol trwy ysgolheictod, effaith ymchwil, cefnogaeth fugeiliol a mentora.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2013

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor

Cyflwynwyd Medalau’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol Dinas Llundain, sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni’r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2016

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor

Cyflwynwyd Medalau’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol Dinas Llundain, sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni’r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2017

Dyfarnu medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Cyflwynwyd medalau Cwmni'r Brethynwyr i ddau fyfyriwr o Brifysgol Bangor. Mae Cwmni'r Brethynwyr yn un o gwmnïau lifrai hanesyddol dinas Llundain, ac sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni'r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig. Mae'r gwobrau clodwiw hyn yn rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2018

Dyfarnu medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni'r Brethynwyr yn un o gwmnïau lifrai hanesyddol dinas Llundain, ac sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni'r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2019

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwraig o Fangor

Medal Cwmni’r Brethynwyr (Efydd): Mae Un o Chwe Medal i’w Dyfarnu Erioed yn mynd at Elina Hamilton, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2012

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.
Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2014

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr talentog ym maes chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio am radd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2020

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr talentog ym maes chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ysgoloriaeth "Merched mewn Gwyddoniaeth" i ddwy fyfyrwraig ragorol - Hannah Davies a Lily Stokes. Roedd y ddwy yn israddedigion ym Mangor ac enillodd y ddwy radd anrhydedd dosbarth cyntaf ym mis Gorffennaf 2017. Mae'r ysgoloriaethau, sy'n cynnwys cost lawn y cwrs, yn galluogi'r myfyrwyr dawnus a brwdfrydig hyn i barhau â'u hastudiaethau ac maent yn awr wedi cofrestru ar gyrsiau ymchwil ôl-radd ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2018

Dyfarnu ysgoloriaeth i ddawn gerddorol o Gymru

Ar sail ei chyraeddiadau eithriadol a chefnogaeth disglair ei thiwtoriaid academaidd, dyfarnwyd un o ddwy Wobr Goffa D Afan Thomas am Gerddoriaeth Brifysgol Cymru. i Gwawr Ifan o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2011

Dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru: y ffordd ymlaen

Mae Dr Prysor Williams o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor yn un o awduron adroddiad ar y weledigaeth dros amaeth yng Nghymru, sydd yn cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru heddiw (27 Tachwedd 2017).

Mae’r adroddiad, Amaeth Cymru, Dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru: y ffordd ymlaen wedi ei lunio gan grŵp sy’n cwmpasu amrywiaeth o fuddiannau, yn cynnwys undebau ffermwyr, cyrff ardollau, llywodraeth, academyddion ac arbenigwyr diwydiant.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2017

Dyfodol disglair - Teitl cyfieithydd gorau Prydain i fyfyriwr o Gymru

Barnwyd mai myfyriwr o Brifysgol Bangor oedd y cyfieithydd gorau o blith cannoedd o ymgeiswyr sy’n astudio’r pwnc yn academaidd ledled Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2010

Dyfodol ffermio mynydd tu hwnt i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin

Bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi cyfleoedd yn ogystal â sialensiau i ffermwyr mynydd Cymreig. Dyna neges trefnwyr cynhadledd lle bydd ffermwyr, academyddion, cyrff cadwriaethol a swyddogion o'r llywodraeth yn dod at ei gilydd i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer dyfodol polisi defnydd tir yn ucheldiroedd eiconig Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2017

Dyfodol pryd y gallai lensys cyffwrdd ‘deallus’ ddarogan eich risg o gael annwyd cyffredin: Gwrthgyrff hylif dagrau a’r annwyd cyffredin

Pam y gall rhai pobl fynd trwy gydol y gaeaf heb yr arwyddion lleiaf o annwyd, tra bo eraill fel pe baent yn cael pob annwyd sy’n mynd o gwmpas?

Yn ôl astudiaeth newydd gan Grŵp Ymchwil Prifysgol Bangor i Eithafion yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gallai fod modd rhagweld y tebygolrwydd i gyfranogwyr gael annwyd cyffredin trwy ddadansoddi lefel y gwrthgyrff mewn hylif dagrau.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2015

Dyfodol y Dechnoleg Rithwir

Bu'r Dr Llŷr ap Cenydd, Darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, yn Siarad am Ddyfodol y Dechnoleg Rithwir wrth i Oculus, sy'n eiddo i Facebook, lansio eu clustffonau newydd Oculus Quest.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Dylai safbwyntiau diwylliannol ddylanwadu ar bolisïau cadwraeth

Yn ôl canlyniadau arolwg a gynhaliwyd dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae angen i bolisïau ar Gadwraeth roi ystyriaeth i wahanol safbwyntiau diwylliannol ynglŷn â gwerth gwahanol rywogaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2012

Dylid canfod ‘edau aur’ i gefnogi economi’r rhanbarth

Mae un o brif ganfyddiadau adroddiad cwmpasu ar economi gogledd Cymru yn awgrymu bod rhan-ddeiliaid mewn economi’r rhanbarth yn ceisio sicrhau bod ‘edau aur’ yn rhedeg drwy’r gadwyn gyflenwi er mwyn galluogi i gwmnïau bach lleol gael budd o gyfleoedd economaidd sy’n dod mewn i’r rhanbarth.

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi bod gan Lywodraeth Cymru gyfle, drwy’r potensial i gael pwerau datganoledig ar reolau caffael, i sicrhau swyddi o ansawdd a thelerau ac amodau gwaith o ansawdd i weithwyr ar brojectau mewnfuddsoddiadau

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2017

Dylunio ar gyfer pobl sy'n byw efo dementia

Ers deng mlynedd, mae Menter trwy Ddylunio wedi gweithio gyda gwahanol gwmnïau ar draws Gogledd Cymru, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y sector twristiaeth antur. Eleni, mae timau myfyrwyr wedi cael brîff buddiol a heriol dros y broses 10 wythnos, gan greu profiadau cofiadwy i ymwelwyr â dementia i Ogledd Cymru.

Cynhaliwyd yr ornest derfynol eleni yn Pontio ddechrau mis Ebrill a chafwyd amrywiaeth eang o syniadau cynnyrch gan dimau israddedig o SeicolegCyfrifiadureg a Pheirianneg ElectronigBusnesDylunio CynnyrchCerddoriaeth a'r Cyfryngau, a Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Y nod i dîm 2019 oedd creu cynnyrch neu wasanaeth a fyddai'n gwneud Gogledd Cymru yn fwy cofiadwy i dwristiaid sydd â dementia arnynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Dylunio’r Car 1000 milltir yr awr

Bangor University are hosting a public lecture as part of the Learned Society of Wales’ Frontiers series at 6pm on 7th March at the School of Electronic Engineering’s Main Lecture Theatre.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Chwefror 2012

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin 2018, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2018

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Un o'r rhai a fydd yn siarad yn y Gynhadledd, sydd yn cael ei threfnu gan yr Ysgol Addysg, yw’r peiriannydd dylunio cynnyrch, Jude Pullen, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith ac yn adnabyddus am fod yn rhan o gyfres y BBC 'The Big Life Fix'.  Siaradwr arall fydd Fred Manson o gwmni rhyngwladol Thomas Hetherwicks. Yn rhannu eu profiadau yn y gynhadledd, y drydedd i’w chynnal yn y Brifysgol, fydd Ed Beardsley a Hugh Smith, sydd wedi graddio mewn dylunio o Brifysgol Bangor ac sy'n gweithio bellach yn y diwydiant.  Daw'r gynhadledd i ben gydag agoriad swyddogol y Sioe Raddio, a fydd yn dangos gwaith myfyrwyr dylunio presennol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2017

“Dyma be ‘di bywyd ym Mangor!”

Mae myfyriwr Astudiaethau Ffilm o Fangor wedi derbyn anrheg Nadolig cynnar, wedi iddo ennill Camera HD GoPro mewn cystadleuaeth fideo a oedd yn cael ei gynnal gan adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Dyma Shân mewn Cwmni Da!

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi cael cyfle gwych yn ddiweddar i weithio ar gyfres teledu ar gyfer S4C. Mae Shân Pritchard sydd eisoes wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth KESS i astudio ar gyfer PhD mewn partneriaeth a chwmni cynhyrchu teledu, Cwmni Da. Diolch i’r ysgoloriaeth arbennig  hwn, caiff Shân y cyfle i weithio ar nifer o brosiectau cyffrous, megis ‘Dyma Fi’.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Dymuniadau Gorau i Steve sy’n cario’r Fflam Olympaidd heddiw

Mae Steve Barnard, myfyriwr MSc o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn rhedeg efo’r Ffagl Olympaidd Llundain 2012 yn Morecambe ar Orffennaf 22.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2012

Dymuno’n dda i Gwen ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Bydd myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni, wedi iddi gael ei dewis gan y beirniaid ar gyfer y rhestr fer.

Dymuna’r Brifysgol yn dda i Gwen Elin, sydd yn astudio Cymraeg ac Astudiaethau Theatr a’r Cyfryngau  yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Dysgu am galigraffeg

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Dysgu byw yn well gyda dementia trwy dechnoleg: apiau newydd ar brawf heddiw yn cysylltu pobl a effeithir gan ddementia ag ymchwilwyr

Mae project a gefnogir gan Brifysgol Bangor yn un o ddau i'w fabwysiadu mewn menter newydd i gefnogi pobl â dementia a'u gofalwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2016

Dysgwyr Cymraeg yn cyrraedd y brig

Mae tair o ddysgwyr darpariaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin wedi ennill gwobr goffa Basil Davies mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Llwyddodd Daniela Schlick, Rebecca Bateson a Karin Koehler i gael y marciau uchaf trwy Gymru gyfan yn eu arholiadau dysgu Cymraeg dros yr Haf.   

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2018

'Earth Day' 2020

Mae ‘Earth Day’ yn dathlu ei phen blwydd yn 50 heddiw.

Bydd unigolion a sefydliadau o bob rhan o'r byd yn dathlu ‘Earth Day’ yn flynyddol ar 22 Ebrill, gan gymryd rhan mewn digwyddiadau i greu amgylchedd iachach ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2020

ECB yn sicrhau help gwyddonwyr o Brifysgol Bangor o ran profi dawn cricedwyr

Mae Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB) wedi troi at wyddonwyr chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor i’w cynorthwyo o greu model darogan talent i helpu i adnabod cenedlaethau cricedwyr penigamp yn y dyfodol. 

Amcan y project ymchwil rhwng yr ECB a’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn y Brifysgol yw dilysu model ar gyfer darogan talent ym maes criced. Defnyddir hwn i helpu dewiswyr a hyfforddwyr i asesu ac adnabod chwaraewyr ifainc addawol ac i gynyddu’r graddau y daw’r rhain yn gricedwyr rhyngwladol llwyddiannus.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2011

Economegwyr Iechyd Cymru'n mynd i'r afael â materion cynaliadwyedd ac iechyd

Bydd Grŵp Economegwyr Iechyd Cymru, a ariennir gan NISCHR, yn mynd i'r afael â materion cynaliadwyedd ac iechyd yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2014

Edible crabs won't cope with the effects of climate change on seawater – new study

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Nia Whiteley o’r Ysgol Gwyddorau Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

Edrych ar sut mae ein hymennydd yn asesu ‘bargen’

Mae’n ymddangos nad ydym mor dda am adnabod ‘bargen’ a manteisio ar gynigion archfarchnadoedd ag yr ydym yn credu. Dyna awgrym canlyniadau cynnar astudiaeth a fu’n archwilio ymennydd siopwyr wrth iddynt ymgymryd â thasg ‘siopa’.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2013

Edrych i mewn i ymennydd dawnsiwr

Daw dawns a seicoleg ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Mewn darn cyffrous o ymchwil sy’n croesi ffiniau, bydd Dr. Emily Cross, seicolegydd ym Mhrifysgol Bangor, yn gweithio gyda’r dawnsiwr cyfoes o fri rhyngwladol, Riley Watts, i astudio’r hyn sy’n digwydd yn ein hymenyddiau pan fyddwn yn gwylio symudiadau cymhleth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2012

Edrych tuag at y dyfodol: Dementia a Dychymyg yn Ffair Utopia

Bydd Dementia a Dychymyg, project cyffrous dan arweiniad Prifysgol Bangor sy'n rhoi cyfle i bobl â dementia gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, yn cynnal stondin yn Ffair UTOPIA 2016 yn Somerset House.

Mae UTOPIA 2016 yn broject ar y cyd rhwng tri chymydog yn Llundain: Somerset HouseKing's College, Llundain a Sefydliad ac Oriel Courtauld, mewn partneriaeth â'r Llyfrgell Brydeinig, yr AHRC, y Cyngor Prydeinig, y London School of Economics and Political ScienceM-Museum yn Leuven, Guardian Live a Verso

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2016

Efallai ei fod yn ‘sbwriel’ – ond mae yn y 5 uchaf

Mae ymgyrch ‘Cynllun Goroesi Llawn Sbwriel’ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gyrraedd y pump uchaf mewn cystadleuaeth genedlaethol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2011

Efallai fod mwy o ffactorau nag a dybiech yn dylanwadu ar eich dygnwch wrth ymarfer

Yn awr fod mis Chwefror wedi cyrraedd, a ydych yn cael anhawster i gadw at gynllun ymarfer eich adduned Flwyddyn Newydd?  Gall fod mwy i’ch llwyddiant neu’ch methiant nag sy’n amlwg.

Yn ôl canfyddiadau ymchwilwyr o Brifysgol Bangor a Phrifysgol Caint, roedd gweld delweddau cadarnhaol neu negyddol yn isganfyddol, neu am gyn lleied o amser fel na wyddoch eich bod wedi’u gweld, yn cael effaith ar yr adeg yr oedd unigolion yn gorflino wrth ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2015

Efallai nad yw prosiectau bywoliaeth a gynlluniwyd i ddigolledu pobl am gostau lleol cadwraeth yn methu â chyrraedd y bobl gywir

Mae cydnabyddiaeth fod gwneud gwaith cadwraeth mewn coedwigoedd trofannol yn beth da: mae'r coedwigoedd hyn yn dal carbon gan leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae ynddynt fioamrywiaeth nad yw i’w weld yn unman arall ar y ddaear ac maent yn dylanwadu ar argaeledd dŵr yn lleol. Fodd bynnag, gall cadwraeth hefyd gael effaith negyddol ar bobl leol. Mae ymchwil newydd yn dangos nad yw'r cynlluniau a gyflwynwyd i ddigolledu'r bobl dlotaf a’r mwyaf agored i niwed bob amser yn dod â budd i'r bobl y bwriadwyd eu helpu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2016

Effaith Newid Hinsawdd ar Fwncïod

Mae grŵp o ymchwilwyr Prifysgol Bangor newydd ddarfod astudiaeth yn ymchwilio effaith newid hinsawdd ar fwncïod. 


Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2019

Effaith newid hinsawdd ar ryddhau CO2 o fawn llawer uwch nag y tybiwyd

Mae cyfnodau o dywydd sych eithafol yn achosi i fawn ryddhau llawer mwy o garbon deuocsid na’r hyn a sylweddolwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2011

Effaith newid yn yr hinsawdd ar allu marmotiaid i oroesi yn gwahaniaethu rhwng tymhorau

Mae llawer o anifeiliaid wedi esblygu cylch bywyd a strategaethau (patrymau goroesi ac atgenhedlu) yn unol ag amrywiaeth a ragwelir rhwng y tymhorau mewn amodau amgylcheddol. Mae hafau byr a mwyn yn cynhyrchu cyfnodau toreithiog o lystyfiant a bwyd, sef yr amser perffaith i roi genedigaeth i'r ifanc. Mae gaeafau hir a garw pan fo bwyd yn brin wedi gwneud anifeiliaid i ddibynnu'n helaeth ar gadw braster wrth gefn i gael egni, ac mewn achosion eithafol, i aeafgysgu neu fudo.

Fodd bynnag, mae newid yn yr hinsawdd yn newid yr amodau tymhorol hyn y mae llawer o rywogaethau wedi'u haddasu iddynt. Mae'r tymheredd yn codi, llai o eira yn y gaeaf, eira'n toddi ynghynt, hafau'n ymestyn, a digwyddiadau eithafol yn digwydd yn amlach (e.e. sychder, llifogydd)

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2020

Effaith ymchwil i arthritis rhiwmatoid wedi'i gydnabod yn yr Unol Daleithiau

Cafodd papur a ysgrifennwyd gan yr Athro Andrew Lemmey (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer) o'r enw “Tight control of disease activity fails to improve body composition or physical function in rheumatoid arthritis patients” ei ddyfarnu fel yr erthygl fwyaf poblogaidd am arthritis rhiwmatoid yn 2016 gan Rheumatology Advisor (newyddlen wythnosol yn yr Unol Daleithiau sy'n dewis y goreuon a chrynhoi erthyglau o'r holl brif gyfnodolion rhiwmatoleg rhyngwladol). Mae hyn yn dilyn canmoliaeth arall gan y newyddlen ym mis Mehefin ar ôl ei ddewis fel y papur mwyaf diddorol yn y wasg ar gyfer podlediad.   

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2017

Effective communication and engagement with businesses critical to making Wales’ new tax system a success, suggests new report

Datganiad i’r wasg gan gorff allannol sydd ddim ar gael yn y Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2019

Efo secwinau cynaliadwy ar gael, does dim rhaid i chwyldro gwyrdd fod yn ddi-liw!

Gyda secwinau'n dal yn hynod boblogaidd ym myd 'ffasiwn cyflym', mae un cwmni bychan yn gobeithio ychwanegu tipyn o liw a chynaliadwyedd yr un pryd drwy ddatblygu secwin bioddiraddadwy.

Mae ffasiwn cyflym yn aml yn cael ei feirniadu am gynyddu maint y defnyddiau sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi. Ac mae'r bri mawr ar secwinau ond yn ychwanegu haen o blastig na ellir ei ailgylchu i'r gymysgedd honno.

Mae un cwmni'n gobeithio newid hynny i gyd fodd bynnag. Sefydlodd Rachel Clowes The Sustainable Sequin Company flwyddyn yn ôl i ddarparu secwinau cynaliadwy i'r diwydiant ffasiwn.

Ar hyn o bryd mae Rachel yn defnyddio plastig wedi'i ailgylchu i ddarparu secwinau parod a rhai wedi'u gwneud yn arbennig o wahanol siapiau a meintiau. Secwinau Rachel wedi'u gwneud o blastig wedi'i ailgylchu yw'r cam cyntaf tuag at ei nod o ddatblygu secwin y gellir ei gompostio. Wrth ddefnyddio'r rhain ar ddefnydd bioddiraddadwy, gallai'r dilledyn cyfan bydru'n naturiol ar ôl ei anfon i safle tirlenwi.

Mae Rachel wedi troi at arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor ac wedi gofyn iddynt ddefnyddio eu profiad sylweddol i wireddu ei nod.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2019

Efrydiaeth Ddoethurol AHRC mewn Cerddoriaeth

Mae’n bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gynnig Efrydiaeth dan nawdd AHRC ar gyfer astudiaeth PhD mewn cerddoriaeth, yn cychwyn ym Medi 2013. Mae’r efrydiaeth yn cynnwys ffioedd Cartref/UE yn ogystal â grant cynnal di-dreth ar gyfradd gyfredol Cynghorau Ymchwil y DU, sef £13,590).

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2013

Efrydiaeth PhD AHRC - Literary Conceptions of Wales in Europe: 1750-2010

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC fel rhan o'r project ar y cyd, 'European Travellers to Wales 1750 - 2010' a gyllidir gan yr AHRC ac sy'n cynnwys Prifysgol Bangor, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Abertawe.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Efrydiaeth PhD AHRC mewn Archaeoleg

Gwahoddir ceisiadau gan Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau Efrydiaeth PhD AHRC mewn Archaeoleg. 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu, yn dechrau 1 Hydref 2012. Mwy o wybodaeth...

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD arfaethedig ym maes Archaeoleg - Gwahoddiad i Ddatgan Diddordeb

Mae'r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb mewn efrydiaeth PhD arfaethedig ym maes Archaeoleg.  Rhaid i bawb sy'n datgan diddordeb fod yn rhugl yn y Gymraeg.  Bydd yr efrydiaeth arfaethedig yn rhedeg am dair blynedd a bydd yn cynnwys peth dysgu Archaeoleg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Efrydiaeth PhD NERC mewn Sŵoleg

Mae'r Ysgol Gwyddorau Biolegol yn cynnig efrydiaeth PhD wedi ei chyllido gan NERC a fydd yn dechrau ym mis Hydref 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD wedi'i chyllido'n llawn mewn Moderniaeth Lenyddol / Modernedd: Cymru Seisnigedig

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD wedi’i chyllido’n llawn ym maes moderniaeth a/neu fodernedd mewn llenyddiaeth. Rhaid i’r astudiaeth arfaethedig, a all fod yn gymharol, gynnwys ffocws sylweddol ar destunau o’r Gymru Seisnigedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio dan oruchwyliaeth Dr Andrew Webb, yr Athro Tony Brown a Dr Tomos Owen (y cyfan o Ysgol y Saesneg, Prifysgol Bangor). Dylai pob cais ymwneud â modernedd mewn llenyddiaeth yng nghyswllt Gymru Seisnigedig.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Eglwysi i sefydlu projectau dementia-gyfeillgar newydd ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru

Mae pum grŵp o eglwysi ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru wedi derbyn cyllid i ddatblygu projectau cymunedol dementia-gyfeillgar ac i weithio tuag at ddod yn "ddementia-gyfeillgar".

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2017

E-goeden gyda dail solar yn teithio i ŵyl Glastonbury

Bydd y rhai sy’n mynd i ŵyl Glastonbury eleni yn cael cyfle i weld e-goeden yn y  stondin ‘Rhyfeddodau Cudd y Goedwig’.

Cynhyrchwyd yr ‘e-goeden’ gan Dr Andy Smith, Uwch Ddarlithydd mewn Coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor, mewn cydweithrediad â Nigel Fisher, Ceidwad Coedydd Wytham, a’i dîm ym Mhrifysgol Rhydychen. Bydd yr e-goeden yn ffurfio rhan o’r sioe deithiol ‘Sex & Bugs & Rock 'n Roll’  a grëwyd gan ymchwilwyr Prifysgol Lancaster, ac a hyrwyddir gan y British Ecological Society, fel ffordd o ddod â gwyddoniaeth i’r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2017

Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y Dysgwyr

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. Fe’i gwobrwywyd mewn seremoni ar lwyfan prifwyl yr Eisteddfod heddiw (Dydd Mawrth, Mai 28).

Graddiodd Francesca, 23, gydag MA mewn Llenyddiaeth Saesneg yn 2018, ac mae hi nawr yn brentis graddedig mewn Marchnata. Hi yw’r unig berson o’i theulu sy’n siarad Cymraeg, ac Eidaleg yw ei theulu i gyd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2019

Ei gerddoriaeth yn creu awyrgylch ‘epig’ ar y sgrin

Rhaglen llawn drama a chynnwrf fel yr X Factor oedd yn nychymyg y cyfansoddwr  Owain Llwyd, wrth gyfansoddi cerddoriaeth epig ar gyfer y cyfryngau- ac roedd yn llygaid ei le i wneud hyn, gan fod y rhaglen wedi dewis a defnyddio’i gerddoriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2010

Eight bedtime stories to read to children of all ages

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Raluca Radulescu, a Dr Lisa Blower o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd.Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2018

Eight myths about women on the military frontline – and why we shouldn't believe them

 

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson Myfyrwraig doethuriaeth yn astudio gydag Ysgol seicoleg ac Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2016

Ein Dinas: Y ffordd mae Pobl ifanc yn ei gweld hi.

Yn ddiweddar, cafodd murlun lliwgar sy’n portreadu ardal a chymeriadau Bangor, drwy lygaid pobl ifanc Bangor ei ddadorchuddio. Crëwyd y murlun gan ddisgyblion Ysgol Tryfan a Chanolfan Ieuenctid Maesgeirchen fel rhan o brosiect celf weledol gan gynllun Ein Dinas, a drefnwyd gan Cynllun Pontio Prifysgol Bangor a Fforwm Gelfyddydau Gwynedd. Mae’r murlun yn cael ei weld ar fyrddau’r safle adeiladau ac yn tynnu llygaid y bobl leol tuag at gynllun Pontio, a arienni’r yn rhannol gan Gronfa Datblygiad Cydgyfeiriant Rhanbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, sydd i’w agor yng ngwanwyn 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Ein Dinas: Y ffordd mae pobol ifanc yn ei gweld hi

Mae Cynllun Pontio Prifysgol Bangor/Fforwm Celfyddydau Gwynedd yn falch o gyhoeddi penodiad yr artist lleol poblogaidd Catrin Williams i arwain prosiect celf go arbennig- sef cydweithio gyda phobol ifanc ardal Bangor i greu murlun mawr ar y muriau pren sy’n amgylchynu safle adeiladu’r Ganolfan Gelfyddydau  ac Arloesi newydd ar Ffordd Deiniol ynghanol y ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2010

Eisiau bod yn athro? Grantiau hyfforddi hyd at £15,000 ar gael!

Grantiau hyfforddi ar gael.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Eisteddfod brysur arall i Brifysgol Bangor yn Eisteddfod Llanrwst 2019

Mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yn cymryd rhan flaenllaw eto eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.

Yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm y Maes, bydd rhaglen lawn o weithgareddau hefyd ar stondin y brifysgol ar y Maes eto eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2019

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Dydd Mercher: Hanes, Aduniad a Cherddoriaeth

Y Brifysgol Ddoe a Heddiw; Aduniad; Cerddoriaeth: Trydedd Iaith ein Cenedl?

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wastad yn ymuno â bwrlwm yn Eisteddfod Genedlaethol. Mae rhaglen lawn o weithgareddau, yn ddigwyddiadau ac adloniant i bobol o bob oedran yn digwydd ym mhabell y Brifysgol ar y Maes eleni. Fel un o brif noddwyr y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, mae Prifysgol Bangor yn cynnal nifer o weithgareddau yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Prifysgol Bangor Dydd Mawrth

Pontio’n datgelu manylion y cynhyrchiad Cymraeg gyntaf i’w lwyfannu yn y ganolfan newydd & Dathlu hyfforddi gweithwyr cymdeithasol drwy’r iaith Gymraeg

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn agor Canolfan Môr Cymru ym Mhrifysgol Bangor

Ymweldodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ag Ysgol Gwyddorau'r Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar (5 Gorffennaf) i agor Canolfan Môr Cymru.  Achubodd y Tywysog ar y cyfle i ymweld â'r Prince Madog, y llong ymchwil fwyaf sy’n eiddo i brifysgol yng ngwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2016

Elis Dafydd o Brifysgol Bangor yn ennill y Gadair

Elis Dafydd, myfyriwr o Brifysgol Bangor, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2015

Emily ar restr fer gwobr Womenspire

Mae Gweinyddwr Prosiect M-SParc, Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor, ar y rhestr fer i wobr Womenspire gan Chwarae Teg.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2017

Emily yn ennill gwobr Womenspire

Mae Gweinyddwr Prosiect M-SParc, Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor, wedi ennill gwobr Womenspire gan Chwarae Teg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2017

Emma Chappell yw Dysgwr y Flwyddyn

Testun llawenydd mawr oedd clywed fod Emma Chappell a fynychodd gyrsiau Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor ac yn gweithio yn y Brifysgol yn Y Ganolfan Rheolaeth, wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Môn eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2017

Emojis have hit Hollywood – and thriller or rom-com, they’ll take it by storm

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2015

Emoji yn 'iaith newydd sy'n tyfu gyflymaf'

Mae athro ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â chwmni TalkTalk i lansio ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus cenedlaethol newydd i wella dealltwriaeth emojis - iaith sy'n seiliedig ar luniau.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Emotions: how humans regulate them and why some people can't

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leannae Rowlands, Myfyrwraig PhD mewn Niwrowyddonioaeth yn yr Ysgol Seicoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2018

EMPYRE: Project Gwaith Ieuenctid yn Ewrop

Mae'r Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas bellach yn un o bartneriaid project Erasmus EMPYRE sydd yn canolbwyntio ar waith ieuenctid yn Ewrop. Mae sefydliadau addysg uwch eraill o bob cwr o'r Undeb Ewropeaidd a sefydliadau elusennol mewn pedair gwlad yn bartneriaid yn y project, sy'n archwilio, yn casglu ac yn datblygu arferion gwaith ieuenctid llwyddiannus sy'n cael eu defnyddio i rymuso pobl ifanc yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2019

Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymweld i glywed am 25 mlynedd o ymchwil

Bu Dr Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i gyflwyno darlith ar y cyfleoedd ar gyfer rheolaeth integredig ar ein hadnoddau naturiol i gynulleidfa wadd o staff a myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2014

Enillwyr Gwobrau 2015

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2015

Enillwyr Her Ddiwylliannol i deithio i Tsieina

Cynhaliwyd yr Her Ddiwylliannol, y gystadleuaeth flynyddol i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ddiweddar.  Trefnwyd y digwyddiad gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol a bu saith tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymgiprys i ennill taith fythgofiadwy i Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

Enillydd cystadleuaeth gelf i fyfyrwyr wedi ei hysbrydoli gan obaith ymchwil cancr

Mae artist brwd o Ysgol David Hughes wedi ennill cystadleuaeth gelf leol ar ôl cael ei hysbrydoli gan waith rhai o ymchwilwyr cancr pennaf Cymru.

Lluniodd Annabelle Blight, o Landegfan, y dyluniad buddugol fel rhan o Gystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth Gŵyl Wyddoniaeth flynyddol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

Enillydd Gwobr Goffa Llew Rees 2010.

Mae'r wobr chwaraeon uchaf ym Mhrifysgol Bangor, Gwobr Goffa Llew Rees, sydd yn cael ei ddyrannu i'r chwaraewr mwyaf amlwg ymysg y myfyrwyr wedi'i ddyfarnu eleni Vicky Gottwald. Mae Vicky'n fyfyrwraig ôl-radd ac yn astudio doethuriaeth mewn Gwyddor Chwaraeon.

Mae Vicky wedi derbyn swm o £750 i gyfrannu at wella'i pherfformiad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2010

Enillydd Gwobr Nobel yn rhoi Darlith Gyhoeddus

Nid oes yr un pwnc mwy dadleuol a phwysig na “Chynhesu Byd-Eang” a gwahoddwyd un o wyddonwyr mwyaf blaenllaw Cymru i draddodi Darlith Flynyddol y Gaplaniaeth ar  “God, Science and Global Warming".

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2010

Enillydd Kindle y Ffair ôl-raddedigion

Pan ddaeth George Yates i'r Ffair Cyrsiau ôl-raddedigion ddiwedd Tachwedd, nid oedd yn gwybod y byddai'n rhaid iddo ailfeddwl ynghylch ei restr Nadolig. Cafodd cerdyn cofrestru George ei ddewis ar hap o blith dros 350 o gardiau ar ddiwrnod y Ffair, a daeth yn enillydd lwcus Amazon Kindle newydd sbon. Yn digwydd bod, roedd hwn ar frig ei restr o bethau y byddai wedi hoffi'u cael Nadolig pan fu i ni gwrdd ag o fis Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014

Enillydd medal Aur Olympaidd ac actor Monty Python ymysg y bobl sy'n derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi enwau'r unigolion nodedig a fydd yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn 2013. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2013

Ennill drwy fynegi’ch barn am wyddoniaeth a’r amgylchedd

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle i bobol ifanc fynegi’u barn drwy gân, fideo, neu ffotograff! Ac mae’r dyddiad cau ar gyfer dwy gystadleuaeth sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth ac ar themâu amgylcheddol  wedi’i ymestyn tan 22 Chwefror. Mae’r cystadlaethau sydd efo sawl categori’n cynnig camerâu digidol a gwobrau ariannol o £450 a £150 yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth y Brifysgol.

Mae’r Ŵyl Wyddoniaeth yn rhedeg rhwng Gwener 11 Mawrth a Sadwrn 19 Mawrth 2011. Bydd gweithgareddau sy’n apelio at bob oedran a diddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2011

Ennill drwy fynegi’ch barn am wyddoniaeth a’r amgylchedd

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle i bobol ifanc fynegi’u barn drwy gân, fideo, neu ffotograff! Mae dwy gystadleuaeth sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth ac ar themâu amgylcheddol ac sy’n cynnig gwobrau arian mawr yn cael eu lansio’r wythnos hon fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth gyntaf  y Brifysgol i bara wythnos gyfan.

Mae’r Ŵyl Wyddoniaeth yn rhedeg rhwng Gwener 11 Mawrth a Sadwrn 19 Mawrth 2011. Bydd gweithgareddau sy’n apelio at bob oedran a diddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2011

Ennillwyr Ysgoloriaethau Mynediad 2011

O’r Bala i Bury St Edmunds, o Grymych i Gaer – bydd myfyrwyr ar hyd a lled Prydain yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £130,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2011

Ennil tair Gwobr Cynaliadwyedd

Mae Undeb Bangor (Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor) wedi ennill nid un na dwy, ond tair gwobr am eu gwaith cynaliadwyedd.

Gwobrwywyd yr Undeb efo Gwobr Aur yng Ngwobrwyon ‘Green Impact’ yr UCM (Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr), wedi iddynt ennill Gwobr Aur ddwywaith yn 2011 a 2013 a’r wobr Rhagoriaeth Effaith Gwyrdd ddwywaith yn 2012-13 am eu cynllun peilot 'Beics Bangor' a 2014-14 am Bartneriaeth Cymunedol Caru Bangor. Gwobrwywyd nhw hefyd yn Undeb y Flwyddyn (anfasnachol) yn y Gwobrau Effeithiau Gwyrdd ym Lerpwl.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2016

Enough 'Anthropocene' nonsense – we already know the world is in crisis

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro James Schource, o’r Ysgol Gwyddorau Eigion a Chonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.


Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Bydd Carley Williams, myfyrwraig sy’n astudio Dylunio Cynnyrch, gyda statws Athro cymwysedig yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn rownd y DU gwobrau Entrepreneuriaeth Santander, wedi iddi ennill cystadleuaeth yn y Brifysgol. Yn ymuno a hi hefyd fydd Hernan Diazgranados, myfyriwr ôl-radd, yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Mae Tom Purnell, myfyriwr Dylunio Cynnyrch, a Will Osborn, myfyriwr ôl-radd Seicoleg Defnyddwyr, wedi ennill cystadleuaeth Prifysgol Bangor o’r Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander a byddant yn cynrychioli'r Brifysgol yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2012

Entrepreneuriaid Santander ym Mangor

Enillwyd cystadleuaeth Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor gan fyfyriwr isradd o Flaenau Ffestiniog, Catrin Hicks, a thîm o fyfyrwyr ôl-radd. Byddant yn awr yn mynd ymlaen  i gynrychioli’r brifysgol yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2013

Entrepreneur ifanc o Fangor yn credu bod digon o bysgod yn y môr

Mae myfyriwr 20 oed o Brifysgol Bangor yn defnyddio ei angerdd dros fioleg y môr i wireddu ei uchelgais o ddod y cyflenwyr ar lein mwyaf o rywiogaethau o bysgod byw yng ngwledydd Prydain.  

Bydd Sam Hamill, sydd ar ei drydedd flwyddyn o astudio Bioleg y Môr, yn lansio ei Big on Fish fis Tachwedd, siop ar lein ac ar y stryd yn gwerthu offer acwariwm ac yn cadw mwy na 1100 o rywogaethau o bysgod egsotig a chwrel.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Enwebiad barddol o bwys i Athro o Brifysgol Bangor

Mae bardd ac ysgolhaig o Brifysgol Bangor wedi ei enwebu ar gyfer un o’r swyddi pwysicaf ac amlycaf ym myd barddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2015

Enwebiad Ffresh i fyfyriwr

Mae “Not” sydd wedi ei gyfarwyddo gan John Evans wedi cael ei enwebu am y Ffilm Ffuglen Orau a’r Ffilm Iaith Gymraeg orau yng Ngwobrau Ffresh 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Enwebu Prifysgol Bangor am dair wobr yn dilyn cydweithio â busnesau

Mae Prifysgol Bangor wedi ei henwebu ar gyfer tair gwobr yng ngwobrau Business and Education Awards y cwmni cyhoeddi Wales Business Insider a gynhelir yng Nghaerdydd ar 3 Tachwedd. Nod y gwobrau hyn yw tynnu sylw at y cydweithio llwyddiannus sy’n digwydd rhwng sefydliadau addysg Cymru ac economi’r wlad.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Enwebwyd myfyriwr o Brifysgol Bangor am wobr yn ŵyl ffilmiau Cymru

Enwebwyd y ffilm fer Not, a gyfarwyddwyd gan John Bryan Evans, cyn ddisgybl yn Ysgol Friars, ar gyfer y ffuglen orau a'r ffilm iaith Gymraeg orau yn  Ffresh, gŵyl ddelwedd symudol myfyrwyr Cymru.

Mae'n ffilm ddeuddeg munud am Nia, mam ifanc mewn perthynas dreisiol gyda’i dwy ferch ifanc yn tyfu i fyny yn gwylio eu mam yn cael ei churo a'i bwlio.  Adroddir y stori drwy lygaid y plant ac fe’i disgrifiwyd fel 'golwg diflewyn ar dafod ar ormes yn y cartref.'

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2013

Eog llai atyniadol

Mae ymchwil newydd yn dangos bod eogiaid a ffermir yn llai atyniadol i'r fenyw nag eogiaid gwyllt. Y rheswm am hyn yw bod y bachau sydd o dan eu gên neu 'kype', sy'n nodwedd rywiol eilaidd, yn llai. Gellir cymharu'r nodwedd hon â chyrn carw.

Mae'r canfyddiad newydd hwn a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn gwyddoniaeth Royal Society Open Science a adolygir gan gymheiriaid, yn awgrymu bod eogiaid a fegir ar fferm yn llai deniadol yn rhywiol na'u brodyr gwyllt. Er mai dim ond ers y 1970au y maent wedi cael eu magu mewn caethiwed, maent eisoes yn gwyro oddi wrth yr eog gwyllt o fewn dim ond 12 cenhedlaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2019

Erin Hughes yn ennill Coron Eisteddfod yr Urdd

Enillydd Coron Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw myfyrwraig Prifysgol Bangor, Erin Hughes o Ben Llŷn. Mae’n ennill am ddarn o ryddiaith ar y thema ‘Terfysg’, i ganmoliaeth uchel gan y beirniaid, Catrin Beard a Lleucu Roberts. Mae Erin, 20, yn byw yng Ngheidio, yn ardal Boduan ger Pwllheli ac yn blentyn canol o bump o blant.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2018

Erthyglau ar wella awyru mewn cartrefi plant sy’n dioddef o asthma

Two articles in the British Journal of General Practice are part authored by researchers from Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2012

Erthygl gan Dr Mike Hale ar safle the Conversation

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Mike Hale  o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation <http://theconversation.com> ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2015

Esblygu gwenwyn neidr ar gyfer ysglyfaeth nid amddiffyniad

Amcangyfrifir y gellir priodoli dros 100,000 o farwolaethau dynol bob blwyddyn o 700 i frathiadau gan nadroedd. Daw hyn gan rywogaethau nadroedd gwenwynig y byd, gyda phob brathiad yn cael ei wneud wrth i'r nadroedd amddiffyn eu hunain pan fyddant yn teimlo dan fygythiad gan fodau dynol a ddaw'n rhy agos atynt. Fodd bynnag, daw darn newydd o ymchwil i'r casgliad na esblygodd gwenwyn neidr fel dull o amddiffyn.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2020

Esboniad ar y paradocs niwed alcohol

 Mae ymchwil newydd gan broject cydweithredol sy’n cynnwys Prifysgol Bangor, Prifysgol Liverpool John Moores ac Alcohol Research UK yn esbonio pam mae pobl mewn cymunedau difreintiedig yn dioddef lefelau uwch o salwch sy'n gysylltiedig ag alcohol na phobl mewn cymunedau nad ydynt yn ddifreintiedig, er eu bod yn yfed yr un faint o alcohol – y paradocs alcohol niwed. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2016

Esbonio un o digwyddiadau rhyfedda byd natur

Un o'r enghreifftiau mwyaf trawiadol ar y ddaear o anifeiliaid yn mudo yw taith cranc coch Ynys y Nadolig, Gecarcoidea natalis. Bob blwyddyn ar ddechrau tymor y glaw trwm, ddiwedd Tachwedd neu ddechrau Rhagfyr, bydd degau o filoedd o'r crancod yn dechrau ar daith gerdded sawl cilometr trwy goedwig glaw Ynys y Nadolig, ynys fechan yng nghefnfor India ger Java, gan gyrraedd y môr o'r diwedd lle maent yn paru ac yn silio. Mae hyn yn cael ei ddangos ar Nature’s Weirdest Events ar BBC 2 2 Ionawr am 8.00y.h a’i esbonio gan yr Athro Simon Webster o Ysgol Gwyddorau Biolegol. Roedd yr Athro Webster yn gyfrifol am ganfyddiad yr hormone sy’n gyfrifol am y daith anhygoel.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2013

Esgoblyfr Bangor ar y We: Cam Un wedi’i orffen

The Bangor Pontifical Project, launched exactly one year ago as a partnership between the University and the Cathedral to ensure the long-term preservation of Bangor’s most precious medieval manuscript, has just reached its first significant milestone. Completion of phase one, funded by a Welsh Assembly grant, has enabled conservation and rebinding of the Pontifical and digitization of its 340 pages. The manuscript was photographed by the cutting-edge Digital Image Archive of Medieval Music (DIAMM) last spring, and viewers may now zoom in on the excellent high-quality images via the open access Bangor Pontifical Project website.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2010

Esgyniad rhannol ddall cyntaf o’r Matterhorn

Bydd ymchwilydd o Brifysgol Bangor yn ceisio dringo'r Matterhorn yn y Swistir yn fuan. Os yn llwyddiannus, ef fydd y person rhannol ddall cyntaf i wneud hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2013

Estyn allan i leihau hunan-niwed a hunanladdiad

Tra bo llawer o ymchwil wedi cael ei gwneud i hunan-niwed a hunanladdiad ymhlith pobl Ewrop ac America, ac mae dealltwriaeth o'r ffactorau risg, rydym yn gwybod llawer iawn llai am yr ymddygiadau hyn yn ne Asia, lle mae'r cyfraddau'n uchel iawn.

Mae Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas Prifysgol Bangor wedi derbyn grant clodwiw o gronfa ymchwil heriau byd-eang Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig i weithio gyda chydweithwyr yn India a Phacistan i ymdrin â'r materion hyn. Bydd y project yn rhoi'r sgiliau i ymchwilwyr lleol y mae arnynt eu hangen i ddatblygu rhaglenni hir dymor i leihau marwolaeth, anabledd a thrallod.  Mae'r Grant Galluogi yn elfen allweddol yn strategaeth cymorth y DU i dyfu'r sylfaen ymchwil yn y DU a chryfhau gallu dramor. Y nod yw mynd i'r afael â sialensiau ymchwil sy'n ymateb i anghenion a fynegwyd mewn gwledydd sy'n datblygu.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Estyn cymhellion ariannol i ddenu athrawon newydd

Mae staff yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw y bydd y cymhellion ariannol presennol ar gyfer hyfforddi athrawon yn cael eu hymestyn i flwyddyn academaidd 2019-20.

Nod y cymhellion, hyd at £20,000 y myfyriwr, yw denu'r graddedigion gorau i fod yn athrawon pynciau sy’n flaenoriaeth megis mathemateg, cemeg, ffiseg, cyfrifiadureg ac ieithoedd tramor modern. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ionawr 2019

Estyn yn dweud bod dysgwyr Cymraeg y gogledd yn “rhagorol'

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru wedi derbyn y clod uchaf posibl gan yr Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant, Estyn, am ansawdd ei darpariaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

Ethol Athro o Fangor yn Gymrawd o’r Academi Brydeinig

Mae hanesydd ac archeolegydd blaenllaw o Brifysgol Bangor wedi ei hethol yn Gymrawd o’r Academi Brydeinig (FBA).

Mae Nancy Edwards, Athro Archaeoleg Ganoloesol yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg y Brifysgol  wedi derbyn y Gymrodoriaeth,  sef yr anrhydedd uchaf y gall ysgolhaig yn y celfyddydau a'r dyniaethau ei gael ym Mhrydain, mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad nodedig i ymchwil mewn archeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2016

Eu dal yn y gwifrau: Y cynnydd mewn ffensys diogelwch ar ffiniau gwledydd yn gorfodi ailystyried strategaethau diogelu bywyd gwyllt yn Ewrasia

Mae rhwng 25,000 a 30,000 cilometr o ffensys gwifrau a waliau yn amgylchynu llawer o wledydd yn Nwyrain Ewrop a Chanolbarth Asia.  Mae'r rhain yn lladd bywyd gwyllt sy'n mynd yn sownd ynddynt a hefyd yn rhwystro symudiadau bywyd gwyllt, gan gau rhywogaethau oddi wrth gynefinoedd tymhorol pwysig.  Canlyniadau hir dymor hyn yw gostyngiad mewn poblogaethau bywyd gwyllt a gostyngiad yn eu gallu i ymateb i newid hinsawdd.  Mae'r sefyllfa hon yn gorfodi ailfeddwl ynghylch strategaethau cadwraeth trawsffiniol. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2016

EwrOlwg: Sut mae eraill wedi gweld Cymru

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae eraill yn ein gweld?

Bydd arddangosfa gyhoeddus newydd, sydd yn defnyddio ymchwil o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, yn edrych ar sut mae ymwelwyr o Ewrop - yn cynnwys fforwyr, twristiaid a ffoaduriaid - wedi edrych ar Gymru ers canol y ddeunawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2016

Exercise alone does not lead to weight loss in women – in the medium term

Dyma erthygl yn Saesneg gan Hans-Peter Kubis o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2017

Exercise can fast-track your workplace well-being - here's how

Dyma erthygl yn Saesneg gan  Myfyrwraig ymchwil PhD Rhi Willmot o'r Ysgol Seicoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2019

Exercise: we calculated its true value for older people and society

Dyma erthygl yn Saesneg gan Carys Jones, Cymrawd Ymchwil gyda'r Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2020

‘Extinction: The Facts’: Attenborough’s new documentary is surprisingly radical

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Julia Jones, Ysgol Gwyddorau Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

Extreme athletes gain control through fear, and sometimes pay the price

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Tim Woodman, Pennaeth yr Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, Athro Emeritiws Lew Hardy a Matthew Barlow, Ymchwilydd ôl-radd mewn Seicoleg Chwaraeon yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2015

Extreme weather in Europe linked to less sea ice and warming in the Barents Sea

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yueng-Djern Lenn a Benjamin Barton o’r Ysgol Gwyddorau Eigion a Camille Lique o’r Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2018

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2013

Cynhaliodd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor Rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2013

Fact Check: Do six million people earn less than the living wage?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tony Dobbins o’r Ysgol Funses sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2017

'Facts are not truth': Hilary Mantel goes on the record about historical fiction

Dyma erthygl yn Saesneg gan Michael Durrant o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2017

Family habit of inheriting volunteer roles could help small charities

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephanie Jones, Myfyrwraig Phd yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn r#mce_temp_url#hannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2018

Fe all llyfr newydd gyfranu at ddiogelu henebion Cymru

Mae Athro ym Mhrifysgol Bangor newydd gyhoeddi'r drydedd gyfrol a'r olaf mewn cyfres o lyfrau sy'n rhoi golwg gwerthfawr i ni ar henebion yr oesoedd canol cynnar yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2013

Fears for offender rehabilitation as Britain embraces US-style probation

Dyma erthygl yn Saesneg gan Martina Y. Feilzer oYsgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor a John Deering, Prifysgol De Cymru, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalenThe Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Fe fydd Ombwdsman Caffael Canada ymysg y Siaradwyr o 16 o wahanol wledydd sy’n mynychu Cynhadledd Gaffael enfawr Ysgol y Gyfraith.

Rhwng 18-22 Mawrth,  bydd Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu dros 250 o fusnesau a chyrff cyhoeddus pan fydd nifer o arbenigwyr rhyngwladol ym maes caffael yn ymgynnull yn Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael Ysgol y Gyfraith Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Fe synnech chi ond mae economeg gymdeithasol yn effeithio ar Riffiau Cwrel

Dywed y biolegwyr morol sy'n gweithio i achub riffiau cwrel y byd fod gweithgareddau dynol yn effeithio'n gynyddol ar riffiau cwrel y byd. O ganlyniad, mae angen i fiolegwyr morol gynnwys asesiad o effeithiau'r gweithgareddau hynny, efallai o farchnadoedd neu ddinasoedd pell, ar oroesiad y riffiau cwrel.

Mewn rhifyn arbennig o Functional Ecology; “Coral reef functional ecology in the Anthropocene”, a defnyddio riffiau cwrel fel enghraifft, mae'r gwyddonwyr yn galw am gynnwys gweithgareddau economaidd-gymdeithasol wrth ddarogan adwaith ecosystemau riffiau cwrel at y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2019

Ffair Swyddi Cymraeg

Dydd Iau, 19 Mawrth am y tro cyntaf bydd Prifysgol Bangor yn cynnal Ffair Swyddi Cymraeg. Fel y prif ddarparwr Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg, mae Prifysgol Bangor yn paratoi ei myfyrwyr ar gyfer ystod o swyddi sydd yn gofyn am y gallu i weithio yn y Gymraeg. Bydd tua 30 o gyflogwyr yn mynychu’r Ffair - yn sefydliadau cyhoeddus a busnesau preifat, yn gwmnïau lleol a rhyngwladol - a bydd eu cynrychiolwyr yn trafod gyda’r myfyrwyr sut mae eu sgiliau nhw fel siaradwyr Cymraeg yn berthnasol i’r byd gwaith.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2015

Ffair Swyddi Cymraeg

Mae’r Ffair Swyddi Cymraeg yn gyfle i gyfarfod cyflogwyr o amryw o sectorau sy’n ystyried sgiliau Cymraeg yn bwysig yn y gweithle. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2017

Ffair Swyddi yn lwyddiant

Cynhaliwyd Ffair Swyddi lwyddiannus iawn yn ddiweddar (28/09/16) yn Neuadd PJ ym Mhrifysgol Bangor. Cafwyd dros 45 o stondinau gyda chyflogwyr graddedigion, cwmnïau lleol a gwasanaethau gwirfoddol yn bresennol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Ffair y Gyfraith ym Mangor yn amlygu cyfleoedd cyflogaeth i raddedigion

Fel rhan o’i dathliadau deng mlynedd mewn bodolaeth, fe fydd Ysgol y Gyfraith Bangor (Gwynedd) yn cynnal Ffair y Gyfraith ar ddydd Mercher, 19 Tachwedd 2014, rhwng 9.45am tan 3.30pm.  Bwriad y Ffair yw i ddod â myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor a chyflogwyr ynghyd mewn amgylchedd fydd yn creu canlyniadau cyd-fanteisiol.

 

 

Mae’r Ffair y Gyfraith yn gyfle i unrhyw un, o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, i ddisgyblion ysgolion uwchradd, i rai sy’n cynnig cyfleodd gyrfa, ac unrhyw un arall fyddai â diddordeb mewn gweld pa fath o yrfaoedd yn y Gyfraith sydd ar gael i’r rhai hynny sydd â gradd yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2014

Ffarwelio â myfyrwyr nodedig o America

Mae Prifysol Bangor wedi ffarwelio ag wyth o fyfyrwyr disgleiriaf UDA  a fu’n ymweld â’r Brifysgol wrth iddynt astudio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd Cymru. Dewiswyd y myfyrwyr trwy gystadleuaeth, o Brifysgolion ar draws UDA, o Seattle i Dde Fflorida i fod yn ran o Sefydliad Haf uchel ei bri.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2012

Ffenomen #HunlunDigolur

Mae seicolegydd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei gyfareddu gan y ffenomen #nomakeupselfie (#hunlundigolur) a welwyd yn cael cymaint o sylw'r wythnos hon ar gyfryngau cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2014

Fffilmiau myfyrwyr yn cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau RTS Cymru

Mae ffilmiau gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2020

Ffilm ddogfen un o raddedigion Bangor yn derbyn enwebiad ar gyfer gwobr gan y Royal Television Society

Mae un o raddedigion diweddar rhaglen MA Prifysgol Bangor ym maes cynhyrchu ffilm wedi derbyn enwebiad am ei gwaith gan y Royal Televison Society, a hynny yn dilyn cyfnod ffwythlon yn arddangos ei ffilm mewn gwyliau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Charlotte Wells, o Fanceinion, wedi derbyn yr enwebiad ar gyfer y wobr uchel ei pharch am ei ffilm ddogfen fer, ‘Cabbie’, sy’n dilyn ei llys-dad wrth iddo yrru ei dacsi un gyda’r nos. Mae’r cynhyrchiad yn rhannu cyswllt pellach â Bangor, a hynny gan mai un arall o raddedigion diweddar y Brifysgol, Chiron Farrimond o’r Ysgol Gerddoriaeth, sydd wedi llunio’r gerddoriaeth sydd i'w chlywed yn y ffilm.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2018

Ffilm fideo Prifysgol Bangor ar rhestr fer cystadleuaeth fideo THE World University Rankings

Mae ffilm fideo fer sy'n rhoi sylw i'r tri pheth gorau ynghylch Prifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer i'r gystadleuaeth fideo Times Higher Education (THE) World University Rankings.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2013

Ffilm Fud yn ennill yn yr Oscars

 Ar ôl trafod yr enwebiadau Oscar am y ffilm The Artist yr wythnos ddiwethaf, yma mae Dr Jonathan Ervine o’r Ysgol Ieithoedd Modern yn rhannu ei farn am lwyddiannau nos Sul.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2012

Ffilm gan fyfyriwr yn cael ei derbyn i Arddangosfa Gelf Weledol 'Lle Celf' yr Eisteddfod

Bydd Jenni Steele o Ddeganwy, sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, yn cael arddangos ffilm fer yn Y Lle Celf, sef yr Arddangosfa Gelf Weledol uchel ei pharch yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych (6-13 Awst).

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Ffilm gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr RTS

Mae ffilm fer a grëwyd gan gyn-fyfyriwr a myfyriwr presennol yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr 2014 y Gymdeithas Deledu Frenhinol yn y categori Drama Ôl-raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Ffilm MA am awyr-filwr yn ennill gwobr

Mae ffilm gan gyn-fyfyriwr a gafodd radd MA ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill y wobr am y ffilm orau mewn gŵyl ffilmiau yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Ffilm o Brifysgol Bangor ar restr fer Gwobrwyon RTS Television Awards

Pob lwc i Andy Pritchard, sydd wedi graddio o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau! Heddiw (18.3.16) bydd Andy o’r Groeslon yn cael gwybod os yw ei ffilm sydd ar y rhestr fer Snowdonia: open all yearyn llwyddo yn rownd Cymru RTS Student Television Awards.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Ffilm Y Wladfa Newydd: Sioe BA Celfyddyd Gain

Mae ffilm byr codi proffil o BA Celfyddyd Gain rhan-amser.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Ffiseg Gwantwm a Chwedlau Cymraeg yn Harvard

Yn ddiweddar, rhoddodd Dr Aled Llion Jones o Ysgol y Gymraeg y brif ddarlith yn yr 'Harvard Celtic Colloquium'. Dyma gynhadledd flynyddol fyd-enwog sy'n tynnu ynghyd ysgolheigion Celtaidd ar draws yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2018

Ffisegydd o Fangor ymysg arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd fydd yn trafod effaith diflaniad rhew môr yn yr Arctig ar yr hinsawdd

Mae ffisegydd eigion o Brifysgol Bangor, yr Athro Tom Rippeth, yn un o 12 o wyddonwyr rhyngwladol sydd wedi cael eu gwahodd i siarad mewn gweithdy a drefnwyd gan Bwyllgor Rhyngwladol Gwyddoniaeth yr Arctig i drafod effaith diflaniad llwyr rhew môr yr Arctig yn yr haf yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Ffisiotherapyddion cyntaf Cymru i gael rhoi presgripsiwn

Mae pedwar ffisiotherapydd sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dod y rhai cyntaf ymysg eu proffesiwn yng Nghymru i gael rhoi moddion ar bresgripsiwn i'w cleifion, yn union fel y byddai meddyg teulu'n ei wneud.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Medi 2014

FfitCymru a Phrifysgol Bangor yn gwella iechyd a ffitrwydd y genedl

Bydd arbenigeddau Prifysgol Bangor i’w gweld ar S4C dros yr wythnosau nesaf wrth i raglen newydd ac arloesol, FfitCymru, gael ei darlledu. Bydd y rhaglen yn dilyn 5 aelod o’r cyhoedd wrth iddynt gyflwyno newidiadau sylweddol i’w bywydau er mwyn colli pwysau a datblygu eu ffitrwydd. Yn wahanol i’r rhelyw o raglenni tebyg a welwyd yn y gorffennol, bydd modd i wyliwyr y rhaglen ddewis yr aelod y maent hwy yn uniaethu gyda nhw fwyaf ac yna dilyn yr un rhaglenni ffitrwydd a defnyddio’r un ryseitiau ar gyfer bwytau’n iach er mwynt iddynt hwythau hefyd brofi’r un buddiannau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

FFIT Cymru yn ôl am ail gyfres – a Mared yn arwain y ffordd!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Fflam Olympaidd yn dod i Fangor

Bydd Prifysgol Bangor yn ymuno â'r dathliadau pan fydd y Fflam Olympaidd yn dod i’r ddinas wythnos nesaf.  Mae nifer o staff, myfyrwyr a graddedigion o’r Brifysgol ymhlith y rhai sydd wedi cael yr anrhydedd o  gludo’r Ffagl Olympaidd ar ei thaith drwy ogledd Cymru ar Ddydd Llun,  Mai 28 ac i ddathlu’r digwyddiad bydd y Brifysgol yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau o amgylch Bangor ar y diwrnod.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2012

Ffordd arloesol o ymarfer iaith a chorff

Diolch i broject cydweithredol rhwng Prifysgol Bangor a gwneuthurwr offer ffitrwydd blaenllaw mae cyfleoedd newydd bellach ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymarfer corff. Bydd cyfle i ymwelwyr â stondin y Brifysgol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Benfro yr wythnos nesaf ddefnyddio beic  ymarfer proffesiynol gyda rhyngwyneb Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2013

Ffordd Pawb/ Coherent Connections- project arloesi yn dod i Fangor

Mae myfyrwyr seicoleg ym Mhrifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn project rhyngwladol arloesol a all ddarparu atebion newydd creadigol i broblemau modern cymhleth a wynebir ym Mangor, yn ogystal â chymunedau eraill. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Fframwaith gwyddonol newydd i gynllunio cadwraeth coedwigoedd sych yn America drofannol

Mae coedwigoedd sych yn Ne America ymysg y coedwigoedd trofannol sydd dan fygythiad fwyaf yn y byd. Mewn llawer o wledydd dim ond tua 10% o'r coedwigoedd hyn sydd ar ôl, sy'n llawer llai na llawer o goedwigoedd glaw, megis Amazonia, lle mae oddeutu 80% yn sefyll. Coedwigoedd sych oedd crud y diwylliant brodorol cyn-Ewropeaidd yn Ne America, ac maent yn ffynhonnell cnydau sydd o bwys byd-eang, megis india-corn, ffa, cnau daear a thomatos. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn a'r dinistr enbyd a wnaed iddynt, maent wedi cael eu hanwybyddu i raddau helaeth gan wyddonwyr a chadwraethwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Ffrindiau’n casglu degau o filoedd i gynorthwyo Dr Sophie Williams i ddychwel adref

Gŵyl jin, taith noddedig i fyny’r Wyddfa, cardiau Nadolig wedi’u dylunio’n arbennig a digwyddiad eillio gwallt: dim ond rhai o’r digwyddiadau codi arian sydd wedi eu cynnal gan gyfeillion a theulu Sophie Williams yn ystod y misoedd diwethaf. Mae angen yr arian er mwyn addasu cartref Sophie i’w galluogi i symud o gwmpas y tŷ mewn cadair olwyn ac i roi lle i’r gofalwyr sydd eu hangen arni 24 awr y dydd.

Dioddefodd Sophie, a oedd yn ddarlithwraig ym Mhrifysgol Bangor, niwed i’w hymennydd tra ar  waith maes yn Tsieina yn 2015. Mae ganddi gyfyngiad ar ei symudiadau o’i gwddf i lawr ac mae hi’n ddibynnol ar beiriant anadlu. Mae disgwyl i’r gwaith i’w chartref yn Sling, ger Tregarth, gostio oddeutu £60,000.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2018

Ffrydio – yr ateb i'r cwymp yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg

Yn ôl ymchwil a wnaed  ar y cyd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ac Ysgol Busnes Bangor, ffrydio yw'r ateb os yw cwmnïau recordiau'n mynd i atal a gwrthdroi'r gostyngiad a welir yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Ffynonellau ynni a all gyfrannu at gynaliadwyedd ffermydd

Gallai rhannau o’r diwydiant amaeth Prydeinig  gynhyrchu eu hynni eu hunain, o adnodd sydd yn llythrennol dan eu trwynau,  a gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r gymdeithas ehangach yn y fargen.

Dyna yw canlyniad  ymchwil doethuriaeth gan John Walsh, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ar y cyd â Fre-energy Ltd, cwmni sydd a’i bencadlys ger Wrecsam.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2013

Fideo am Tswnami'n ennill Gwobr Arian y Cyhoeddwyr gan y Gymdeithas Ddaearyddol

Mae fideo addysgol am tswnamis, a wnaed gan Time for Geography ar y cyd â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Dundee, wedi ennill Gwobr  Arian y Cyhoeddwyr 2020 gan y Gymdeithas Ddaearyddol. Y Wobr Arian yw'r clod uchaf sydd yn flynyddol am ddeunyddiau sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth mewn ysgolion a cholegau sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at addysg ddaearyddol a datblygiad proffesiynol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2020

Fideo feiral gan fyfyrwyr o Fangor

Cael shafio’u pennau ar gyfer achos da oedd y sbardun i ddau fyfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor greu fideo cerddoriaeth sydd bellach yn feiral ar y rhyngrwyd.

Erbyn hyn, mae fideo ‘The Changing Man’ gan Colonel Dax wedi ei wylio dros 160,000 o weithiau ar YouTube, ac wedi ennyn ymatebion a chefnogaeth gan bobl o bellafoedd Awstralia, America, Sbaen a nifer o wledydd eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2017

First investigation of eye-tracking in Electronic Gaming Machine play

Gan mai datganiad gan gorff allanol (GambleAware) yw hwn, nid yw ar gael yn Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2017

Five brain-boosting reasons to take up martial arts – at any age

This article by Ashleigh Johnstone, PhD researcher in Cognitive Neuroscience at the School of Psychology was originally published on The Conversation. Read the original article.

We are all aware that exercise generally has many benefits, such as improving physical fitness and strength. But what do we know about the effects of specific types of exercise? Researchers have already shown that jogging can increase life expectancy, for example, while yoga makes us happy. However, there is one activity that goes beyond enhancing physical and mental health – martial arts can boost your brain’s cognition too.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2018

Five-country survey of carers highlights continuing delays in dementia diagnosis across countries

 Nid yw'r datganiad yma, a gyhoeddwyd heddiw gan Alzheimer Europe ar gael yn y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2017

Five ingenious ways snakes manipulate their bodies to hunt and survive

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tom Major myfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2018

Five things you need to know about the Radovan Karadžić case

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yvonne McDermott Rees o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

Five ways that natural nanotechnology could inspire human design

Dyma erthygl yn Saesneg gan John Thomas Prabakhar,  Darlithydd mewn Cemeg Ffisegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2018

Five years on from the Charlie Hebdo attack, ‘Je suis Charlie’ rings hollow

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2020

Food banks are becoming institutionalised in the UK

 Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Dave Beck o’r Ysgol Hanes. Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2019

‘Food Dudes’ i achub plant rhag ‘General Junk’

Yng Ngwledd Lifrai Flynyddol Cwmni Anrhydeddus y Ffrwythwyr, a gynhaliwyd yn y Mansion House yn Llundain ar 17 Chwefror 2011, bu’r Athro Fergus Lowe, cyd-gyfarwyddwr rhaglen Food Dudes lwyddiannus Prifysgol Bangor, yn rhoi araith i westeion adnabyddus. Yn eu mysg roedd Arglwydd Faer Dinas Llundain a’r Siryddion, Uchel Gomisiynydd Seland Newydd, Deon Cadeirlan  Caergaint, pedwar o benaethiaid y Lluoedd Arfog, Comisiynydd Heddlu Dinas Llundain, cynrychiolwyr uwch o’r gyfraith, Meistri pedwar urdd lifrai arall, yn ogystal ag arweinwyr y diwydiant cynhyrchu ffrwythau.  

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Food Dudes Ifanc yn Arwain y Ffordd i Feithrinfeydd Iach

Enillodd rhaglen newydd gyffrous sy’n gweithio i sefydlu arferion bwyta da ymhlith plant ifanc iawn brif Wobr Ymchwil Iechyd LARIA (Cymdeithas Ymchwil a Gwybodaeth Awdurdodau Lleol), mewn seremoni wobrwyo ym Mhrifysgol Manceinion.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2013

Food Dudes yn ennill bri rhyngwladol

Mae Athro Fergus Lowe a Dr Pauline Horne, o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor, wedi derbyn gwobr am eu gwaith arloesol ar ordewdra ymysg plant o flaen cynulleidfa o 4,000 o academyddion o sawl gwlad mewn cynhadledd yn Seattle yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2012

Food Dudes yn troi’n gwmni

Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf mae’r rhaglen Food Dudes yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill grantiau, canmoliaeth a gwobrau ledled y byd.  Wrth wneud hynny, mae wedi gwella arferion bwyta ac iechyd cannoedd o filoedd o blant.  Ac yn ddiweddar, gan arwain ymgyrch yr ysgol tuag at fasnacheiddio, mae’r rhaglen wedi dod yn gwmni deillio  - Food Dudes Health Ltd (FDH).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2012

Forest conservation approaches must recognise the rights of local people

Dyma erthygl yn Saesneg gan Neal Hockley o'r Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a daearyddiaeth a  o Brifysgol Stirling sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Forest Research wins funding for collaborative research into oak tree health

 Datganiad i'r Wasg gan gorff allanol Forest Research, nid yw ar gael yn y Gymraeg

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2020

Forget Jon Snow, watch the young women to find out how Game of Thrones ends

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Raluca Radulescu o'r Ysgol  Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

 

This article by Raluca Radulescu, Professor of Medieval Literature and English Literature, Bangor University was originally published on The Conversation. Read the original article

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2017

Free school meal funds help pay for school trips too – but self-imposed stigma stops parents claiming

 

Dyma erthygl yn Saesneg gan  o’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018

From Antony Gormley to Wolfgang Tillmans, artists' Remain posters leave something to be desired

Dyma erthygl yn Saesneg gan Arweinydd Pwnc Celfyddyd Gain, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2016

From avatars to apps: why we still love to go down the rabbit hole with Alice

Dyma erthygl yn Saesneg gan Lyle Skains o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2015

From Geoffrey Chaucer to Jeff Sessions, misspeaking is when you lie about lying

Dyma erthygl yn Saesneg gan John Olsson o’r Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2017

From Salad Cream to the Severn bridge, renaming is an emotive issue

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Sarah Louise Wheeler, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg) yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd.Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2018

Fujitsu yn ennill cytundeb i hybu uwchgyfrifiaduro yng Nghymru

Heddiw (Mawrth 22) cyhoeddwyd Fujitsu, y cwmni technoleg byd-eang enfawr, fel partner newydd Prifysgolion Cymru. Nod y bartneriaeth yw creu rhwydwaith uwchgyfrifiaduro o safon fyd-eang unigryw gwerth £40 miliwn, yn ogystal â sefydliad ymchwil a datblygiadau arloesol ac academi sgiliau.

 

Bydd y rhywdwaith gefnogol yn ymestyn i bob cornel o Gymru gyda chyrhaeddiad ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2011

Gala Myfyrwyr Rhyngwladol

Cynhaliodd Prifysgol Bangor ei Gala Ryngwladol flynyddol yn ddiweddar. Mae'r digwyddiad hwn wedi dod yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y myfyrwyr rhyngwladol. Roedd y Gala eleni yn cynnwys rhaglen lawn o berfformiadau lliwgar a bywiog gan y myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2013

Galar Ffrainc yn adlewyrchu parch at fath arbennig o athletwr/wraig

France is in mourning after 10 people – including three of the country’s most celebrated sporting icons – died in a helicopter crash in Argentina. Swimmer Camille Muffat, boxer Alexis Vastine and yachtswoman Florence Arthaud were participants in a television survival show.

Since their deaths were confirmed, there has been an outpouring of grief in France. Muffat, Vastine and Arthaud all captured the imagination of the French public. Their fame shows that France celebrates its athletes a little differently to some of its neighbours. Where in the UK or Italy footballers rule the roost, in France, it is sometimes a different kind of athlete in the spotlight.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Gala Un Byd yn dathlu doniau

Cafodd dros 400 o fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned leol gyfle i flasu traddodiadau diwylliannol y byd yn nathliad blynyddol Prifysgol Bangor o amrywiaeth a doniau.

Yn y Gala Un Byd cafwyd ugain o eitemau’n cynrychioli sawl cwr o’r byd, a berfformiwyd gan fyfyrwyr unigol a chlybiau a chymdeithasau myfyrwyr, ynghyd â grwpiau gwadd lleol. Cafwyd eitemau’n amrywio o ganeuon o Tonga, drymiau o Ghana, canu gwerin Cymreig a chrefft ymladd Siapaneaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Gallai adleoli diwydiant moch Tsieina arwain at ganlyniadau anfwriadol

Mewn erthygl yn y cyfnodolyn Nature Sustainability (30/9/19) mae grŵp rhyngwladol o wyddonwyr amaethyddiaeth ac amgylcheddol yn rhybuddio y gallai awydd Llywodraeth Tsiena i adleoli ei diwydiant moch o'r De, er mwyn amddiffyn ansawdd dŵr, arwain at ganlyniadau niweidiol anfwriadol.

Yn 2015 gwaharddodd Llywodraeth Tsiena gynhyrchu da byw mewn rhai rhanbarthau i reoli llygredd dŵr wyneb yn agos at afonydd, llynnoedd neu gronfeydd dŵr.  Mae hyn wedi lleihau'r porc sydd ar gael a hynny mewn cyfnod pan ragwelir y bydd ei fwyta'n cynyddu o 690 i 1,000 miliwn o bennau y flwyddyn rhwng 2018-50.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2019

Gallai coedwig law'r Amazon fynd o fewn oes

Bydd ecosystemau mawr, fel coedwig law'r Amazon, yn chwalu ac yn diflannu’n ddychrynllyd o gyflym, unwaith y cyrhaeddir trobwynt hollbwysig, yn ôl cyfrifiadau yn seiliedig ar ddata’r byd go iawn.

Wrth ysgrifennu yn Nature Comms (doi), mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor, Prifysgol Southampton ac Ysgol Astudiaethau'r Dwyrain ac Affrica, Prifysgol Llundain, yn datgelu pa mor gyflym y bydd ecosystemau o wahanol feintiau yn diflannu, unwaith y byddant wedi cyrraedd pwynt y maent yn chwalu y tu hwnt iddo, gan drawsnewid yn ecosystem amgen.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2020

Gallai cregyn crancod ddarparu firwsladdwr newydd ar gyfer Offer Gwarchod Personol

Mae deunydd sy'n deillio o gregyn crancod gwastraff yn cael ei brofi i'w ddefnyddio fel firwsladdwr ar Offer Gwarchod Personol a dyfeisiau meddygol eraill.

Mae cwmni Pennotec (Pennog Cyf) o Ogledd Cymru yn gweithio gydag arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor i ddatblygu haen unigryw sydd â nodweddion hirhoedlog yn dinistrio firysau.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2020

Gallai Cymru arbed biliynau o bunnau'r flwyddyn trwy fuddsoddi mewn gweithlu iachach

Mae adroddiad newydd gan y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), Prifysgol Bangor wedi dwyn ynghyd dystiolaeth o'r dadleuon economaidd dros fuddsoddi yn iechyd a lles y gweithlu yng Nghymru

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2019

Gallai dealltwriaeth newydd o wenwyn nadredd esgor ar feddyginiaethau gwrthwenwyn mwy effeithiol

Gallai ymchwil newydd, sydd yn gwrthbrofi'r ddamcaniaeth bod gwenwyn wedi esblygu unwaith yn unig mewn ymlusgiaid, arwain hefyd at driniaethau meddygol newydd i wrthweithio effaith brathiadau gan nadredd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2014

Gallai ffermydd godro mwy a dwysach hefyd olygu ôl-troed llaeth mwy

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn Global Change Biology yn herio'r syniad bod y duedd tuag at ffermydd godro mwy a dwysach yn lliniaru newid yn yr hinsawdd trwy leihau ôl-troed carbon cynhyrchu llaeth. Edrychodd tîm o arbenigwyr maeth anifeiliaid a modelwyr amgylcheddol o Brifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth y tu hwnt i ffiniau astudiaethau ôl-troed carbon arferol systemau ffermio i chwilio am ganlyniadau allyriadau nwyon tŷ gwydr anuniongyrchol gan ystyried newidiadau i gynhyrchu porthiant gwartheg godro ac i ffermydd cig eidion a allai gystadlu am laswelltir gyda ffermydd godro. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2017

Gallai gwell dealltwriaeth o esblygiad gwenwyn nadroedd fod yn gymorth i ddarganfod cyffuriau

Datganiad i'r Wasg gan  Gyngor Ymchwil  yr Amgylchedd Naturiol (Natural Environment Research Council) yw hwn, sy'n cyfeirio at waith ymchwil a wneir ym Mangor.

UK-led scientists have made a discovery about snake venom that could lead to the development of new drugs to treat a range of life-threatening conditions like cancer, diabetes and high blood pressure.  Most venom contains a huge variety of lethal molecules called toxins, which have evolved from harmless compounds that used to do different jobs elsewhere in the body. These toxins target normal biological processes in snakes’ prey such as blood clotting or nerve cell signalling, stopping them from working properly.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2012

Gallai rhagofalon syml leihau’r risg o E coli 0157 yn yr amgylchedd, yn ôl ymchwilwyr

Mae ymchwilwyr sy’n edrych ar risg E coli O157 yng nghefn gwlad fel rhan o Raglen cynghorau ymchwil y DU ar yr Economi Wledig a Defnydd Tir yn dweud y gallai camau syml a gweithredu cydlynedig gan yr awdurdodau perthnasol chwarae rhan bwysig o ran diogelu plant a grwpiau bregus eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2012

Gall caffael preifat a chyhoeddus da gyfrannu at greu buddion lluosog

Gall polisïau caffael wedi eu hysgrifennu’n ofalus fod yn gymorth i awdurdodau lleol gyflawni amcanion megis sicrhau arbedion a chefnogi busnesau lleol, yn ôl yr Athro Dermot Cahill, Cyfarwyddwr y Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael a Phennaeth Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2012

Gall coedwigoedd trofannol ymdopi â'r gwres, i ryw raddau

Mae coedwigoedd trofannol yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd newid yn yr hinsawdd, ond mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn Science yn awgrymu y gallant barhau i storio llawer iawn o garbon mewn byd cynhesach, os bydd gwledydd yn cyfyngu ar allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Mae coedwigoedd trofannol y byd yn storio gwerth chwarter canrif o allyriadau tanwydd ffosil yn eu coed. Mae pobl yn ofni y gall cynhesu byd-eang leihau'r storfa hon os bydd llai o goed yn tyfu neu os bydd mwy o goed yn marw, gan gyflymu newid yn yr hinsawdd.

Roedd Dr Simon Willcock o Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor yn un o dîm ymchwil rhyngwladol a fesurodd dros hanner miliwn o goed mewn 813 o goedwigoedd ledled y trofannau i asesu faint o garbon sy'n cael ei storio gan goedwigoedd sy'n tyfu o dan amodau hinsoddol gwahanol heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2020

Gall cyffuriau newydd fod yn well i atal strôc

Mae cyffuriau gwrth-geulo, a gymeradwywyd gan NICE, o leiaf mor effeithiol â'r cyffur poblogaidd warfarin i atal strôc mewn pobl gyda ffibriliad atriaidd, a gallant fod yn fwy effeithiol hyd yn oed.   Gall y darganfyddiad hwn, a gyhoeddwyd yn Clinical Pharmacology & Therapeutics (DOI: 10.1038/CLPT.2013.83) helpu i wneud penderfyniadau ynghylch opsiynau triniaeth i wahanol gleifion sydd mewn perygl o gael strôc. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2013

Gall cyfrifiaduron adnabod ein hemosiynau?

Bydd datblygiad cyfrifiadur sy’n medru darllen ein hemosiynau’n arwain at bob math o ddefnyddiau cyfrifiadurol, gan gynnwys gemau cyfrifiadur lle mae’n rhaid i’r chwaraewr meddiannu’u hemosiynau er mwyn chwarae.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2011

Gall datblygu ‘Gwytnwch Meddwl’ helpu pêl-droedwyr i ddelio â phwysau’r gic gosb sy’n penderfynu pwy sy’n ennill gêm

Mae’n bosibl mai cymryd y gic gosb sy’n pennu tynged y tîm mewn gêm Gynghrair yw’r sefyllfa fwyaf straenus y mae’n rhaid i bêl-droedwyr ei hwynebu. Mae angen iddynt ganolbwyntio’n llwyr ar y dasg, fel na fydd y twrw nac unrhyw aflonyddwch arall o’r eisteddle yn effeithio arnynt.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2012

Gall dirywiad mewn niferoedd llysysyddion mawr arwain at “dirwedd wag,” meddai gwyddonwyr

Mae dirywiad mewn niferoedd llysysyddion mawr y byd, yn arbennig yn Affrica a rhannau o Asia, yn arwain at bryder o 'dirwedd wag' mewn rhai o'r ecosystemau mwyaf amrywiol ar y blaned. Mae llawer o boblogaethau o anifeiliaid fel rhinoserosiaid, sebras, camelod, eliffantod a thapiriaid yn gostwng neu mae perygl iddynt ddiflannu'n gyfan gwbl mewn tiroedd glaswellt, safanau, diffeithdir a choedwigoedd, meddai gwyddonwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2015

Gall dulliau’r gwasanaeth iechyd helpu'r heddlu fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gall dulliau a ddefnyddir i hyrwyddo gwybodaeth newydd ar draws sefydliadau mawr a chymhleth yn y gwasanaeth iechyd gael eu cymhwyso i helpu heddluoedd fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r Athro Jo Rycroft-Malone a Dr Christopher Burton o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor yn gweithio efo Heddlu Gogledd Cymru a'r Asiantaeth Gwella Plismona Cenedlaethol ar ddatblygu dulliau plismona effeithiol er mwyn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2012

Gall dulliau ymchwil sy'n dod o hyd i droseddwyr cyfresol helpu i arbed teigrod

Gallai offeryn proffilio daearyddol a ddefnyddir i ddal troseddwyr cyfresol helpu i leihau nifer y bobl sy’n cael eu hanafu gan deigrod, yn ôl gwyddonwyr a fu'n cydweithio ar astudiaeth ymchwil cadwraeth arloesol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Awst 2018

Gall egwyddorion seicolegol egluro methiannau o bwys mewn gofal iechyd

Mae papur yn Journal of Medical Ethics y BMJ yn torri tir newydd drwy ddefnyddio dulliau gweithredu seicolegol i adolygu argyfyngau iechyd mawr o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Er gwaethaf nifer o ymholiadau cymhleth ac amlwg i fethiannau o bwys mewn gofal iechyd yn y GIG, mae'r un camgymeriadau'n codi eu pennau'n gyson a methiannau mewn sicrhau diogelwch cleifion yn parhau.  Tra bo ymchwiliadau'n disgrifio'r hyn a aeth o'i le ym mhob achos, mae cwestiynau ynghylch sut a pham y digwyddodd methiannau o'r fath yn aros heb eu hateb. 

Yn y papur ymchwil, mae Dr Michelle Rydon-Grange, sydd newydd gymhwyso fel Seicolegydd Clinigol yn Ysgol Seicoleg y Brifysgol, yn defnyddio theori seicolegol i ganfod dealltwriaethau newydd o'r achosion sy'n arwain at fethiannau enbydus mewn lleoliadau gofal iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2015

Gall grwpiau lleol elwa ar broject Traws(ffurfiannau) y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn gobeithio rhyddhau grym creadigol ei myfyrwyr er budd elusennau  a grwpiau datblygu cymunedol yn y rhanbarth.

Mewn project newydd a chyffrous, bydd myfyrwyr Prifysgol Bangor, ac yn benodol myfyrwyr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau, yn cael eu hannog i weithio gyda sefydliadau’r trydydd sector ar brojectau creadigol, bywiog a heriol a fydd yn hyrwyddo materion penodol neu’n denu cynulleidfaoedd newydd i grwpiau cymunedol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Gall gwyddonwyr nawr ragweld arferion bwydo cwrel o'r gofod

Mae ymchwil newydd wedi datgelu bod cwrel trofannol  sy'n byw mewn dyfroedd mwy cynhyrchiol yn manteisio ar y cynnydd mewn bwyd sydd ar gael ac y gellir rhagweld yr arferion bwydo hyn o loerennau sy'n troi o gwmpas ein planed.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2018

Gall gynhyrchu ynni drwy bŵer dŵr ar raddfa fach iawn arbed miliynau i’r diwydiant dŵr

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn wedi amlygu’r potensial am arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn (micro).  Gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2015

Gall mannau anodd eu pysgota ar wely’r môr fod yn llochesau ar gyfer y gath fôr sydd mewn perygl

Mae gwyddonwyr môr sy’n gweithio yn y Môr Celtaidd wedi darganfod lloches naturiol ar gyfer y forgath drwynfain, sydd mewn perygl enbyd.  Mae llawer o elasmobranciaid (siarcod a chathod môr) yn agored iawn i niwed gan orbysgota, ond dengys papur newydd yn y cylchgrawn mynediad agored PLOS ONE y gall ardaloedd bach ar wely’r môr lle ceir llai o bysgota na’r cyffredin gynnal poblogaethau mwy o’r rhywogaethau hyn.  

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2012

Gall microbiomau perfedd iach ddylanwadu ar bysgod a ffermir

Mae'n debyg ein bod i gyd wedi clywed neu ddarllen rhywbeth am sut y gall microbiome perfedd iach effeithio ar ein hiechyd yn gyffredinol. Mae microbiome perfedd yr un mor hanfodol i anifeiliaid a physgod ag yw i bobl.

Mae gennym ficrobiomau mewn gwahanol rannau o'n cyrff, ar ein croen, er enghraifft. 

Mae microbiomau yn cynnwys cymunedau o wahanol ficro-organebau, firysau a germau ac mae'r cymunedau hyn yn chwarae rhan bwysig yn y ffordd rydym yn gweithredu. Ceir hyd yn oed dystiolaeth i ddangos y gall biome perfedd gwael arwain at salwch neu afiechyd hyd yn oed.

Gan fod tua 45% o'r pysgod rydym yn eu prynu a'u bwyta'n fyd-eang yn dod o ffermydd pysgod, mae deall microbiome perfedd pysgod yn hanfodol i gyflenwi'r galw hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2020

Gall newid y defnydd o dir amaethyddol leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn aruthrol

Mae academydd o Brifysgol Bangor wedi cyfrannu at astudiaeth newydd sy'n cynnig syniadau newydd gwreiddiol a phwysig ynghylch sut i gyflawni ymrwymiadau’r Deyrnas Unedig i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae'r ymchwil wedi canfod trwy wneud  tir amaethyddol yn fwy cynhyrchiol y gellid  cynhyrchu mwy o fwyd a hefyd gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU yn sylweddol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2016

Gall organebau bychain iawn newid wyneb gwyddor arfordirol

Mae ymchwil wyddonol newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn, Nature Communications, dan arweiniad ymchwilwyr o Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad â gwyddonwyr o'r National Oceanography Centre yn Lerpwl a Phrifysgolion St. Andrews, Hull, Leeds a Plymouth, wedi darganfod bod siwgrau 'gludiog' a gynhyrchir gan ficro-organebau yn cael effaith eithriadol fawr ar symudiad tywod a mwd mewn amgylcheddau dŵr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2015

Gall paciau cefn bychan i wenyn roi gwybodaeth hanfodol

Mae project newydd cyffrous ar y gweill ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd i ddefnyddio ynni trydanol y gwenyn ei hun wrth greu teclyn ysgafn sy'n gweithredu dros gryn bellter i ddilyn hynt gwenyn.

Mae poblogaethau gwenyn, sy'n hanfodol i beillio planhigion a choed, yn dirywio'n gyflym ar hyn o bryd o ganlyniad i sawl peth, yn bla-leiddiaid a gwiddon varroa i enwi ond dau. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2015

Gall symud i ffwrdd oddi wrth gadwyni cyflenwi byd-eang ar ôl Covid roi hwb i economi Gogledd Cymru

Gall ymateb yn erbyn globaleiddio yn sgil argyfwng Covid-19 roi hwb i sector gweithgynhyrchu pwerus Gogledd Cymru gyda ffyniant mewn technolegau blaengar fel argraffu 3D yn rhoi hwb i'r adferiad, yn ôl arbenigwr.

Mae darlithydd economeg ym Mhrifysgol Bangor, Dr Edward Jones, yn rhagweld y bydd mwy o fusnesau a llywodraethau eisiau cael eu cyflenwadau yn agosach at adref wrth iddynt ddod allan o'r misoedd o gyfyngiadau symud digynsail.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2020

Gall tyfu tegeirianau Tsieineaidd ddiogelu rhywogaethau gwyllt

Mae holi pobl sydd eisiau prynu tegeirianau ynghylch beth sydd orau ganddynt wrth ddewis pa blanhigion i'w prynu wedi dangos bod llawer yn prynu tegeirianau gwyllt, sydd mewn perygl efallai, pryd y byddent yr un mor barod i brynu planhigion wedi'u tyfu'n fasnachol sy'n addas o ran lliw a phris.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2018

Gall y celfyddydau wella'r berthynas rhwng staff gofal dementia a phreswylwyr cartrefi gofal

Dangoswyd bod y celfyddydau yn cadarnhau sgiliau a hyder staff gofal dementia, gan alluogi cyfnewid ystyrlon gyda phreswylwyr a all fod yn greadigol, 'yn y foment', yn ddigymell ac yn fyrfyfyr.

Arweiniodd partneriaeth rhwng Canolfan Ymchwil DSDC Cymru Prifysgol Bangor (y grŵp ymchwil o Heneiddio a Dementia @ Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd), Dementia PositiveYmgynghoriaeth TenFiveTen a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint at sefydlu project ymchwil 18 mis a ddatblygodd a rhoi prawf ar Sgyrsiau Creadigol, rhaglen datblygu staff wedi'i seilio ar y celfyddydau ar gyfer gweithlu gofal dementia.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2019

Gall yfed gormod o ddiodydd siwgraidd bylu’n gallu i flasu a’n mwynhad ohonynt

Os ydy'ch plant yn sychedig- yna anogwch nhw i yfed dŵr- dyna’r neges iechyd glir sy’n deillio o ymchwil diweddar ar ddewis blas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2011

Gall ymdrechion gan gwmnïau mawr i ddiogelu bioamrywiaeth helpu neu niweidio pobl leol?

Pan fydd datblygiad diwydiannol mawr, fel mwyngloddiau, yn mynd i gael effaith anochel ar fioamrywiaeth, gall y cwmni fuddsoddi mewn diogelu (neu hyd yn oed creu) cynefin yn rhywle arall i wneud iawn. Gelwir hyn yn gwrthbwyso bioamrywiaeth ac mae'n syniad sy'n ennill cefnogaeth gynyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2017

Galwadau am reolaeth wrth i Lyffantod Asiaidd fynd ati i achosi llanast ym Madagascar

Er ein bod yn gwybod am y niwed a wnaeth y llyffant cansen an-frodorol i fywyd gwyllt brodorol Awstralia, mae'n ymddangos ein bod ni, fodau dynol, wedi llwyddo i wneud yr un camgymeriad eto.

Oni bai bod mesurau rheoli cyflym yn cael eu rhoi ar waith, mae llyffant an-frodorol yn mynd i achosi llanast ym Madagascar, sy'n gartref i lawer o rywogaethau unigryw nad ydynt i'w cael ond ar yr ynys.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2018

Galw am arbenigedd Seicoleg Chwaraeon Bangor ym Malaysia

Mae'r Athro Nicky Callow wedi cael ei gwahodd i Brifysgol Malaya (UM) yn Kuala Lumpur fel rhan o'u cynllun cadair wadd lle mae academyddion o bob rhan o'r byd yn cyflwyno gweithdai a seminarau yn y brifysgol. Mae UM ar frig y rhestr o brifysgolion ym Malaysia ac yn ôl rhestr QS o brifysgolion y byd mae yn y 150 uchaf (safle 29 yn Asia).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2016

Galw am setliad cyflym drwy drafodaeth i anghydfod pensiwn yr USS

Mae'r anghydfod cenedlaethol presennol yn deillio o newidiadau a gynlluniwyd i'r cynllun pensiwn cenedlaethol ar gyfer staff prifysgolion, a bydd y cynigion hynny yn effeithio ar nifer o staff Prifysgol Bangor.

Mae Prifysgol Bangor wedi datgan ei bod yn awyddus i weld setliad cyflym trwy drafodaeth i'r anghydfod hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2018

Galw ar fyfyrwyr i ddewis yn ddoeth y gaeaf hwn

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael eu hannog i wneud 'Dewis Doeth' ar gyfer triniaeth iechyd y gaeaf hwn yn dilyn ymgyrch genedlaethol ar y campws.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2013

Galwch heibio’r siop dros dro

Bydd siop wag yng Nghanolfan Siopa Deiniol yn cael bywyd newydd cyn bo hir lle caiff siopwyr ym Mangor gyfle i brynu anrhegion hyfryd a wnaed â llaw gan bobl ifanc Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2015

Game of Thrones: neither Arya Stark nor Brienne of Tarth are unusual — medieval romance heroines did it all before

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Raluca Radulescu o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail-gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2019

Gary Clifford o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ei roi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol arweinyddiaeth

Mae Gary Clifford, Rheolwr Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael, sydd wedi ei leoli yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor, wedi cyrraedd y rownd derfynol yn ngwobrau hir-sefydledig, a’r unig gystadleuaeth wedi ei neilltuo ar gyfer arweinyddiaeth.

Rhoddwyd Gary ar y rhestr fer yng nghategori Arweinyddiaeth Cymru am y Dyfodol, am ei rôl arweinyddiaeth uchelgeisiol wrth lywio’r Sefydliad drwy gyfnod o dyfiant cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae’n un o bedwar yn y categori yma.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Geiriadur Bangor

Mae Geiriadur Cymraeg Saesneg y BBC nôl yn fyw ar ei newydd wedd!

Pan dynnwyd Geiriadur y BBC o’u gwefan, yn sgil ymddeol eu hen feddalwedd, roedd llawer o bobl yn gweld ei golli. Er bod geiriaduron ar-lein eraill yn bodoli rhwng y Gymraeg a’r Saesneg erbyn hyn, roedd nifer o ddefnyddwyr, gan gynnwys dysgwyr, yn hoffi ei ryngwyneb syml, hawdd ei ddefnyddio. Roedd ei  gyfuniad o eirfa cyffredinol a’r termau technegol diweddaraf hefyd yn boblogaidd iawn.

Gofynnwyd i lunwyr gwreiddiol y Geiriadur, sef Uned Technolegau Iaith  yng Nghanolfan Bedwyr Prifysgol Bangor, a oedd modd iddyn nhw ei adfer, a’i gyhoeddi ar wefan y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Geiriadur Cymraeg ym mhobman! Lansio ap geiriaduron newydd a bysellfwrdd ffôn Cymraeg ar ben yr Wyddfa, 23 Hydref, 2012

Diolch i'r cynnydd mewn technoleg y blynyddoedd diwethaf, o heddiw ymlaen mi fydd hi'n bosib cario a defnyddio geiriadur Cymraeg i bobman. Bydd Ap Geiriaduron – sydd ar gael i’r iPhone, iPad ac Android – yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf ar ben yr Wyddfa er mwyn dangos pa mor gryno a defnyddiol y mae fel geiriadur i ddysgwyr, rheini, plant ac athrawon ym mhobman.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Gellir atal colli carbon o gorstiroedd mangrof ac felly arafu newid hinsawdd - medd gwyddonwyr Bangor

Mae gwyddonwyr yn honni y gellir rhoi terfyn ar ryddhau symiau peryglus o nwyon tŷ gwydr o gorstiroedd mangrof.

Mae tîm o ymchwilwyr, a arweinir gan Brifysgol Bangor, yn dweud bod ganddynt y potensial i roi terfyn ar ryddhau nwyon sy'n newid hinsawdd, megis carbon deuocsid, rhag cael eu gollwng o gorstiroedd mangrof os ydynt yn cael eu niweidio neu eu torri i lawr.  

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2016

Gêm Bêl-droed Elusennol i godi arian at Movember

Bydd staff o Brifysgol Bangor yn cystadlu mewn gêm bêl-droed elusennol i helpu  i godi arian tuag at Movember, elusen sy'n codi ymwybyddiaeth  ynghylch canser y brostad, canser y ceilliau ac iechyd meddwl, a chodi arian hanfodol at hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Gêm newydd i helpu pobl i yfed llai

Mae'r flwyddyn newydd yn adeg pan fyddwn yn ystyried gwneud newidiadau i'n ffordd o fyw. Ar ôl mwynhau gormodedd dros yr ŵyl, mae yfed llai o alcohol yn aml yn uchel ar y rhestr hon, ond gall grym ein hewyllys elwa o gael hwb bach i'n helpu i wneud y newidiadau hyn. Dengys ymchwil bod gêm newydd ar ffôn symudol gan is-gwmni Prifysgol Bangor Attention Retraining Technologies (ART) yn gallu gwneud hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015

Generation Beth yn datgelu cenhedlaeth sy’n gwerthfawrogi eu pleidlais ac yn teimlo’n Ewropeaidd

Mae S4C yn galw ar Gymry ifanc i rannu eu profiadau fel rhan o broject rhyngweithiol Ewropeaidd. Gwahoddir y darlithydd Dr Cynog Prys a myfyriwr doethuriaeth Shân Pritchard, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, i drafod a dadansoddi canfyddiadau’r project sydd â phartneriaid mewn 12 o wledydd Ewropeaidd.

Mae’r project arloesol hwn, sef ‘Generation Beth’ yn esblygiad o arolwg hynod o lwyddiannus a gynhaliwyd yn Ffrainc yn 2013 a elwir yn ‘Generation Quoi’. Y tro hwn, mae 12 o wledydd, gan gynnwys Cymru wedi ymuno â Ffrainc i greu digwyddiad gwirioneddol Ewropeaidd. Mae'r project yng Nghymru yn cael ei arwain gan S4C a'r cwmni cynhyrchu Cwmni Da.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2016

Genod yn cael cyfle i ddarganfod gwyddoniaeth

Nid yw dod o hyd i DNA rhinoseros, creu dillad clybio yn electronig na mynd drwy archwiliad diogelwch mewn Gorsaf Bŵer niwclear yn weithgareddau arferol bore Sadwrn i ferched 14 oed.

Ond yn sgil project ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Gyrfa Cymru, bu criw o ferched ifanc yn treulio eu Sadyrnau yn cael blas ar wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg a hynny mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2011

George Osborne yn cyfarfod â'r Food Dudes

Primary School pupils following a healthy eating project run by a Bangor University ‘spin-out’ social enterprise, met with UK Chancellor George Osbourne MP recently.

The children at St Vincent’s RC Primary school in Knutsford, Cheshire are following a new pilot programme of the Food Dudes project which is designed to improve healthy eating amongst children.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2013

Get better at managing multiple medicine use, warns report

Nid ydym wedi cyfieithu'r datganiad gan ei fod gan gorff allanol ac ar gyfer y wasg Brydeinig

Policy, medical training and clinical practice have failed to adapt to a significant increase in the number of patients taking multiple prescription drugs, according to a new report published by The King’s Fund and authored by an Honorary Clinical Senior Lecturer at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2013

Getting Welsh GPs to act more quickly on cancer symptoms

A research project at  Bangor University will look at early cancer diagnosis - a priority area for the Welsh Government, as late presentation of cancer is thought to significantly contribute to the relatively poor survival of Welsh cancer patients compared to the rest of the UK.  The award had been made to Professor Richard Neal from the University's North Wales Centre for Primary Care Research, himself a practicing G.P and a world-leader in the field of early cancer diagnosis.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Giraffes aren’t dangerous – but they will soon be endangered

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2015

Gleiderau tanddwr yn helpu gwella rhagolygon y tywydd

Bydd dulliau newydd o fesur y modd mae dyfroedd yn cymysgu o dan wyneb Cefnfor yr Iwerydd yn cael eu defnyddio i wella rhagolygon y tywydd. 

Mesurwyd tyrfedd y dŵr gan 'gleider' tanddwr a chyhoeddir canlyniadau'r ymchwil, dan arweiniad Natasha Lucas, ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor, mewn erthygl cyfnodolyn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2019

Gofal Iechyd Darbodus - Bangor yn ymchwilio i ffyrdd o gynorthwyo Llywodraeth Cymru

Ymwelodd dirprwyaeth o Lywodraeth Cymru â Phrifysgol Bangor i ymweld â Chanolfan Newid Ymddygiad Cymru  (WCBC) a thrafod agenda Gofal Iechyd Darbodus y llywodraeth. Mae Canolfan Newid Ymddygiad Cymru ar hyn o bryd yn ysgrifennu pennod ar gyfer yr e-lyfr Gofal Iechyd Darbodus (prudenthealthcare.org.uk) er mwyn cynorthwyo i ledaenu gwybodaeth am wyddor newid ymddygiad ym maes gofal iechyd darbodus.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2014

Gofalu am Rieni Maeth fel y gallant ofalu am y plant yn well

Mae cymysgfa o fwynhad a straen wrth fagu plant, ond wrth i wledydd Prydain wynebu argyfwng o ran nifer rhieni maeth sydd ar gael, mae un brifysgol yn canfod ffyrdd i wella lles personol a lleihau lefelau straen rhai sy’n cyflawni’r gwaith hwnnw ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Gofalwyr ifanc yn cael blas ar Brifysgol

Gwahoddwyd gofalwyr ifanc sy’n byw ar draws Gogledd Cymru i gael blas ar fywyd prifysgol ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Daeth saith ar hugain o bobl ifanc, rhwng 15-20 oed, i fwynhau’r profiad blasu preswyl cyntaf yng ngogledd Cymru a gafodd ei gynllunio'n benodol ar eu cyfer. Roedd hyn yn bartneriaeth rhwng Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac Action for Children.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2017

Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr yn arwain y DU wrth sicrhau ynni glân

Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr yw'r ardaloedd allweddol ar gyfer datblygu ymchwil a pheirianneg niwclear yn y DU, yn ôl adroddiad Archwilio a gomisiynwyd gan Lywodraeth y DU a gyhoeddwyd heddiw.

Dengys yr adroddiad nad oes gan unman arall yn Ewrop y fath arbenigedd niwclear, gyda mynediad heb ei ail i sgiliau byd-enwog ac arbenigedd arloesol mewn ymchwil a datblygu niwclear.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2019

Golf: the neuroscience of the perfect putt

 Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Andrew Cooke o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon Iechyd ac Ymarfer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2018

Golwg newydd ar Gymru yng Nghynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Diwylliant a Hanes Cymru Gogledd America

Bydd academyddion a myfyrwyr rhyngwladol sydd yn astudio Hanes Cymru yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon (25 - 27 Gorffennaf), wrth i’r Brifysgol groesawu 12fed cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Diwylliant a Hanes Cymru Gogledd America 2018. Cynhelir y gynhadledd hon bob dwy flynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2018

Golwg o’r newydd ar ryfeddodau pob dydd wrth i’r celfyddydau a gwyddoniaeth ddod at ei gilydd yn Pontio

Bydd cynllun arloesol Synthesis, sydd wedi ei arwain gan Pontio ac sy’n dod a’r celfyddydau a gwyddoniaeth ynghyd, yn cynnal diwrnod darganfod hwyliog i’r cyhoedd yn y ganolfan dydd Sadwrn nesaf 22 Mehefin rhwng 2-6pm.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2019

Gorsaf Ymchwil Prifysgol yn cael ymweliad brenhinol

Daeth y Dywysoges Frenhinol i ymweld â gorsaf ymchwil Henfaes Prifysgol Bangor yn Abergwyngregyn heddiw (Gwener, 27 Chwefror 2015).

Yn cadw cwmni i'r Dywysoges Anne, y Dywysoges Frenhinol, ar yr ymweliad  oedd Arglwydd Raglaw Gwynedd, Mr Edmund Seymour Bailey, a gwelodd nhw beth o'r gwaith ymchwil arloesol sy'n cael ei wneud yn y ganolfan ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2015

Gosod arwyddion newydd yn stadiwm Prifysgol Bangor

Heddiw (16 Hydref), dadorchuddiwyd arwyddion newydd Stadiwm Prifysgol Bangor, sef cartref Clwb Pêl-droed Dinas Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2015

Gosod plac i goffáu'r bardd, Tony Conran

Coffawyd cyflawniad Tony Conran fel llenor trwy osodiad Plac ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor.  Cynhaliwyd defod fer yn y Llyfrgell yn ddiweddar, pan ddarllenwyd cerddi i ddau gyfaill a chyn-gydweithwyr a oedd yn ei ysbrydoli  –  yr hwyr Athro John Danby a’r hwyr Athro Bedwyr Lewis Jones – gan Dyfan Roberts a John Griffiths, aelodau Corws Cerddi Conran.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

Gradd Addysg ym Mangor wedi arwain at lwyddiant pellach i entrepreneur ym maes addysg

Mae enillydd Gwobr Entrepreneuraidd genedlaethol yn dweud bod ei llwyddiant o ganlyniad i gwrs Meistr yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor.

Dyfarnwyd Gwobr Alumni Entrepreneuraidd y Cyngor Prydeinig  yn Azerbaijan i Ms Ayan Aliyeva, o Baku, Azerbaijan.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2018

Gradd ddwbl yn derbyn gwobr bwysig gan y Gymdeithas Cyfreithwyr Ffrengig-Brydeinig

Mae'r Prifysgol Bangor a Université Toulouse-Capitole wedi derbyn Gwobr Robertson-Horsington 2017 gan y Franco-British Lawyers Society (FBLS) am eu rhaglen gradd ddwbl: y Drwydded/Meistr 1 mewn Cyfraith Ryngwladol / LLB Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc.  

Mae'r cwrs arloesol, rhyngwladol hwn sy'n rhoi gradd ddwbl yn y gyfraith yn cael ei gynnig mewn partneriaeth gan Toulouse-Capitole, Ffrainc a Phrifysgol Bangor. Caiff myfyrwyr gyfle i dreulio dwy flynedd yn astudio'r gyfraith yn y ddwy wlad, gan arwain at dderbyn gradd LLB Brydeinig a gradd Meistr I Ffrengig ar ôl pedair blynedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2017

Graddedigion Bangor yn dathlu cyrraedd rhestr fer Gwobrau BAFTA Cymru

Mae tri o raddedigion cwrs MA Filmmaking Prifysgol Bangor yn dathlu'r mis yma wrth i'r cynhyrchiadau teledu y bu iddynt weithio arnynt gyrraedd rhestr fer BAFTA Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

Graddedigion Bangor - yn fwy bodlon na'r myfyriwr cyfartalog

Wrth i'r ymgiprys blynyddol am leoedd prifysgol ddechrau, bydd y myfyrwyr hynny sy'n troi eu golygon at Brifysgol Bangor yn falch o wybod y byddant yn ymuno â rhai o fyfyrwyr mwyaf bodlon Cymru.

Mae canlyniadau’r arolwg cenedlaethol diweddaraf ar foddhad myfyrwyr yn rhoi darlun cadarnhaol iawn o’r addysg a'r gofal a roddir i fyfyrwyr prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2011

Graddedigion Bangor yn gwneud gwahaniaeth ar broject World Challenge

Mae dau o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn gweithio ar broject amgylcheddol ym Madagascar, sydd ar restr fer ar gyfer World Challenge. Cystadleuaeth fyd-eang yw hon i ganfod projectau neu fusnesau bychain o amgylch y byd sydd wedi dangos mentergarwch ac arloesedd ar lefel sylfaenol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2010

Graddedigion Bangor yn lansio gwasanaeth DNA unigryw

Mae dau o raddedigion Bioleg Forol Prifysgol Bangor wedi lansio gwasanaeth storio DNA unigryw i berchnogion anifeiliaid anwes sy'n gallu ategu neu amnewid microsglodion.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Graddedigion Bangor yn mynd i'r Fringe

Bydd pedwar o raddedigion Prifysgol Bangor yn mynd â sioe sgets wreiddiol i ŵyl gomedi'r "fringe" yng Nghaeredin eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Graddedigion Gardd Fotaneg Frenhinol Kew yn heplu allan yn Botanical Beats

Gŵyl gerdd haf fwyaf Bangor, lle mae bandiau lleol, celfyddwyr ac arddangoswyr o fudiadau bywyd gwyllt lleol yn ymgasglu yng Ngardd Fotaneg Prifysgol Bangor yn Nhreborth i fwynhau cerddoriaeth, celf a bywyd gwyllt! Mae'n debyg taw dyma'r unig gyfuniad yn y byd o'i fath, yn cymysgu gŵyl gerdd a bio-amrywiaeth! Mae hyd yn oed gennym ni ein band ein hunain yn yr ardd! Y flwyddyn hon fe fyddwn yn cael ein helpu gan wirfoddolwyr arbennig o'r Ardd Fotaneg Brenhinol yn Kew!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Graddedigion Prifysgol Bangor yn uchel eu parch ymysg prif gyflogwyr

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos ymysg y 40 prifysgol orau yn y DU o ran cynhyrchu’r graddedigion gorau yn ôl arolwg rhyngwladol a gyhoeddwyd gan gylchgrawn y Times Higher.

Datgelodd yr arolwg, a ganolbwyntiodd yn bennaf  ar fusnesau a chwmnïau technoleg gwybodaeth a pheirianneg, pa brifysgolion yw’r rhai mwyaf poblogaidd ac uchel eu parch o ran darparu myfyrwyr o safon uchel i’w recriwtio.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Graddedigion yn sicrhau cyflogaeth yn ystod perthynas fusnes 20 mlynedd

Mae cwmni biotechnoleg a phrifysgol yn dathlu mwy na dau ddegawd o bartneriaeth a arweiniodd at nifer o gyfleoedd cyflogaeth i raddedigion.

Dechreuodd Bee Robotics a Phrifysgol Bangor weithio gyda'i gilydd gyntaf ym 1998 a bu'r berthynas yn allweddol i'r ddau sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2020

Gradd Fiofeddygol Bangor Ymysg y Gorau ym Mhrydain

Am y trydydd tro yn olynol, mae'r Sefydliad Gwyddor Fiofeddygol wedi achredu cwrs BSc Gwyddor Fiofeddygol Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor am gyfnod arall o bum mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2013

Graddio 2012

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Gradd plismona newydd gan Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn dechrau yn 2019/20

O fis Medi 2019, bydd Prifysgol Bangor, mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai (GLlM), yn cynnig gradd israddedig mewn Plismona Proffesiynol sydd wedi ei thrwyddedu gan y Coleg Plismona. Bydd hyn yn cyflwyno sgiliau i'r myfyrwyr y byddant eu hangen i weithio fel swyddogion heddlu ac mae'n adeiladu ar y Radd Sylfaen lwyddiannus iawn mewn Plismona a fu’n cael ei chynnig ers rhai blynyddoedd gan GLlM.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2019

Grant Ewropeaidd sylweddol i Ysgol y Gyfraith

Mae'r Athro Dermot Cahill o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Ceri Evans newydd sicrhau grant ymchwil gwerth 4 miliwn ewro (project WIT) ar y cyd gydag Uned Caffael Strategol Prifysgol Dinas Dulyn. Sicrhawyd y grant yn wyneb cystadleuaeth lem ryngwladol. Ac fe gaiff ei ariannu tan ddiwedd 2013 gan raglen Arloesedd a Chystadlu INTERREG Iwerddon/Cymru yr Undeb Ewropeaidd. Ysgol y Gyfraith Bangor fydd yn arwain y bartneriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2010

Grant gan Academi Frenhinol ar gyfer y ‘Photo-Electric Light Orchestra’

Mae project arloesol gan Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Prifysgol Bangor mewn partneriaeth â Chanolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol wedi sicrhau grant gwerth £30,000 gan y Royal Academy of Engineering fel rhan raglen 'Ingenious' yr Academi - rhaglen sy'n mynd ati i ymgysylltu'r cyhoedd gyda pheirianneg.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2019

Grant Loteri Cenedlaethol £1.7 m i warchod bywyd morol sydd o dan fygythiad

Datganiad gan Brifysgol Newcastle- nid yw ar gael yn Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2015

Grant nodedig ar gyfer ymchwil i Hanes Ewrop i hanesydd o Fangor

Yn ddiweddar, bu i’r Dr Katharine Olson, darlithydd mewn hanes canoloesol a modern cynnar ym Mangor, dderbyn Grant nodedig Bernadotte E. Schmitt am Ymchwil i Hanes Ewrop gan yr ‘American Historical Association’.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2012

Grant o Bwys gan AHRC wedi’i ddyfarnu i PRoMS – ‘Cynhyrchu a Darllen Ffynonellau Cerddoriaeth / The Production and Reading of Music Sources, 1480-1530’

Bydd llawysgrifau cerddoriaeth ac argraffiadau o ‘Oes Aur’ polyffoni yn dod o dan y chwyddwydr mewn project ymchwil tair-blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Grant Ymchwil Gwyddorau Eigion i astudio crychdonnau ar fflatiau llaid a thraethau

Mae banciau tywod a phonciau llaid yn ffurfio rhwystrau pwysig o amgylch ein harfordir. Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn arwain project ymchwil o bwys i asesu sut caiff y deunyddiau mân hyn eu symud gan gerrynt dŵr yn y parth arfordirol, a sut gallai’r symudiad hwn newid o ganlyniad i newid mewn hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2011

Grant Ymchwil i Ddeiliad Ysgoloriaeth y Coleg

Mae fyfyriwr ymchwil ym Mhrifsygol Bangor, sydd yn un o ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi sicrhau grant ymchwil uchel ei fri gwerth €5,000 gan Sefydliad Hydradeg Ewrop (European Hydration Institute neu’r EHI). O dan nawdd y Coleg mae Julian Owen yn fyfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer lle mae’n ymchwilio ym maes Ffisioleg Ddynol ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Greener but not cleaner? How trees can worsen urban air pollution

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2015

Gruffudd yn ennill Cadair arall

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor i’w longyfarch ar ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd 2014 ym Meirionnydd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2014

Grŵp cyntaf o raddedigion Nyrsio PGDip llwybr carlam dwy flynedd yn ymuno â gweithlu nyrsio Cymru

Mae'r garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio cyn-gofrestru ôl-radd o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi graddio a chofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fel nyrsys oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020

Grwpiau trafod a gemau geiriau o fudd i bobl â dementia

Gall gweithgareddau mor syml â grwpiau trafod strwythuredig a gemau geiriau fod o les i gof a meddwl pobl sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia, yn ôl adolygiad systematig dan arweiniad yr Athro Bob Woods, Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru ym Mhrifysgol Bangor. Canfu’r adolygiad hefyd bod lles y bobl dan sylw yn cynyddu o ganlyniad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2012

Grŵp i Gefnogi SEAFISH i wella dealltwriaeth o wyddor Bwyd Môr ym Mhrydain

Mae Michel Kaiser, Athro Ecoleg Cadwraeth y Môr ym Mhrifysgol Bangor, i gadeirio Grŵp Cynghori Gwyddonol (Science Advisory Group neu SAG). Wedi ei sefydlu gan Seafish, bydd SAG yn rhoi her a chefnogaeth wyddonol annibynnol o ansawdd uchel. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2015

Grŵp o Brifysgol Bangor i ymchwilio i salwch pen mynydd mewn taith i Fynyddoedd yr Himalaia

Yr wythnos hon, bydd academyddion o Brifysgol Bangor yn arwain taith i Fynyddoedd yr Himalaia fel rhan o broject ymchwil fydd yn edrych ar salwch cysylltiedig â bod ar ben mynyddoedd uchel. Bydd yr ymchwilwyr Dr Samuel Oliver a Dr Jamie Macdonald,  Gabriella Rossetti sy'n fyfyriwr PhD, a James Pollard sy'n fyfyriwr israddedig Gwyddorau Chwaraeon  - i gyd o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor - yn rhan o dîm o 55 o bobl a fydd yn cynnwys meddygon, gwyddonwyr ac achubwyr mynydd. Bydd y tîm yn dechrau'r daith ar 20 Mawrth ac yn dychwelyd ar 25 Ebrill.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Grŵp o Brifysgol Bangor yn dychwelyd o Fynyddoedd Himalaia

Mae academyddion o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith i Fynyddoedd Himalaia fel rhan o broject ymchwil i salwch cysylltiedig ag uchder.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2015

Guto’n ennill Gradd dosbarth 1af a Gwobr uchaf y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011

Gwahodd academydd o Fangor i banel rhyngwladol ar gael gwared ag is-gynhyrchion anifeiliaid

Efallai nad yw is-gynhyrchion anifeiliaid yn bwnc y mae llawer yn meddwl amdano, ond mae cael gwared â hwy’n ddiogel ac yn effeithiol yn hynod o bwysig o ran afiechydon, diogelwch bwyd a hyd yn oed newid hinsawdd. Crëir miliynau o dunelli o is-gynhyrchion o anifeiliaid bob blwyddyn yn sgil i diwydiant bwyd ac amaeth, ac mae’r mater yn dod yn fwyfwy pwysig ar lefel fyd-eang.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2012

Gwaith ar hanes hinsawdd y môr yn ennill medal bwysig

Dyfarnwyd Medal bwysig Lewis Penny i’r Dr Paul Butler o Ysgol Gwyddorau’r Eigion gan y Quaternary Research Association am ei ymchwil ar hanes yr hinsawdd forol. Mae’r wobr yn cydnabod ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’n dealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd yn y 2 filiwn o flynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2011

Gwaith arloesol Prifysgol yn cael ei amlygu wrth lansio’r fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi

The pioneering work of the Language Technologies Unit at Canolfan Bedwyr will be highlighted as the Welsh Language Board launches an online version of Geiriadur yr Academi, the Welsh Academy English-Welsh Dictionary.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012

Gwaith Celf un o Fyfyrwyr Celfyddyd Gain Dysgu Gydol Oes yw "Ffefryn y Cyhoedd"

Yn arddangosfa ddiweddar y Printmakers Council, ‘Freshly Pressed’, yn Craft Central, St John Smith’s Square, Llundain, y print mwyaf poblogaidd gan y cyhoedd oedd 'Aleppo' (torlun leino) o waith Jess Bugler, myfyriwr BA Anrhydedd Celfyddyd Gain yn Dysgu Gydol Oes.  

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2014

Gwaith gan gemegwyr ym Mhrifysgol Bangor yn gam tuag at ddatblygu technoleg i achub bywydau

Mae papur a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn amlinellu canlyniadau project ymchwil a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru sy'n dod â diagnosis cyflym a hawdd o'r diciâu (TB) gam yn nes. 

Mae'r diciâu yn un o glefydau mwyaf marwol y byd. Dim ond dwy flynedd yn ôl, heintiwyd 10.4 miliwn o bobl ledled y byd â'r diciâu a chafwyd 1.8 miliwn o farwolaethau cysylltiedig â'r diciâu. Yn 2015, roedd 35% o'r marwolaethau o ganlyniad i HIV oherwydd cyd-heintiad â'r diciâu.

Mae cemegwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn gweithio i ddatblygu citiau diagnosis cyflym a hawdd a all roi canlyniad ar unwaith (ar hyn o bryd anfonir samplau o waed i labordy, sy'n broses lawer rhy hir).

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2017

Gwaith hyfforddi ym maes dementia yn cael sylw mewn rhaglen ddogfen

Mae'r gwaith a wnaed i gefnogi a hyfforddi gofalwyr pobl â dementia, a gynhaliwyd gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ym Mhrifysgol Bangor yn cael sylw ar raglen Dementia: Making a Difference ar BBC 2 Wales heno (24.5.12) am 22.00

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2012

Gwaith myfyriwr Bangor i ymddangos yng Ngwyl BEAM

Mae gŵyl sy’n hyrwyddo technoleg greadigol o fewn Cerddoriaeth yn cynnwys arddangosfa o waith cyn fyfyriwr Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Gwaith myfyriwr i gyfrannu at herio sepsis

Mae cyfraddau sepsis ar gynnydd. Gall y cymhlethdod prin ond difrifol hwn, a all ddigwydd o ganlyniad i haint, fygwth bywydau.

Gobaith un myfyriwr cemeg yw y bydd ei gwaith ymchwil yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn yr haint hon.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2018

Gwaith ymchwil o'r Brifysgol yn cael ei arddangos mewn digwyddiad i ddathlu'r gwyddorau cymdeithasol mewn cymdeithas

Mae esiamlpau o waith ymchwil o Brifysgol Bangor yn cael eu hamlygu mewn cyhoeddiad newydd sy’n dathlu ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru.  Cyhoeddir 'Dadlau o Blaid y Gwyddorau Cymdeithasol Rhif 10:  Cymru' gan Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol a'i Hymgyrch dros Wyddor Gymdeithasol.

Mae'r cyhoeddiad yn cynnwys 14 o astudiaethau achos o ymchwil a wnaed gan sefydliadau yng Nghymru sydd wedi dylanwadu ar lywodraethau gwladol a rhyngwladol, yn ogystal â thynnu sylw at fanteision gwaith ymchwil i'r gwyddorau cymdeithasol ar gyfer polisi cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

Gwaith ymchwil Prifysgol Bangor o gymorth wrth warchod rhywogaeth newydd i’r rhestr gwarchod

Rydym yn ymwybodol bod masnachu a chludo ifori yn cael ei reoli’n dyn er mwyn gwarchod eliffantod, a bod cynnyrch a ddaw o anifeiliaid eraill fel corn y rhinoseros hefyd yn cael ei reoli’n llym mewn ymgais i roi stop ar y fasnach anghyfreithlon a potsio neu herwhela, sydd yn fygythiad i oroesiad rhai rhywogaethau.

Mae’r rhestr y rhai a geir eu gwarchod yn ymestyn y tu hwnt i’r anifeiliaid mwyaf adnabyddus yr ydym mor hoff ohonynt.

Y corff sy’n gyfrifol am reoleiddio a monitro’r fasnach mewn cynnyrch bywyd gwyllt yw CITES (neu Convention on the International Trade in Endangered Species), ac mae 183  gwlad yn ardystion iddo.

Mae grŵp rhywogaeth arall bellach wedi ymuno â’r rhestr yn dilyn cyfarfod CITES diweddar, sef cath fôr y diafol, ac o heddiw ( 4 Ebrill) ymlaen, bydd y rheoliadau newydd yn cael eu gweithredu.

Mae un fyfyrwraig o Brifysgol Bangor yn chwarae rhan mewn gwarchod cath fôr y diafol (devil ray) a’r gath fôr manta, sydd eisoes yn cael ei gwarchod.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2017

Gwaith ymchwilwyr Bangor yn dylanwadu ar adroddiad Tŷ’r Arglwyddi ar ddiffygion democratiaeth ddigidol

Mae cyngor dau ymchwilydd o Brifysgol Bangor wedi dylanwadu ar argymhellion adroddiad i ddemocratiaeth a thechnolegau digidol gan un o bwyllgorau Tŷ’r Arglwyddi.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2020

Gwaith yn dechrau ar gae 3G bob-tywydd

Mae’r gwaith wedi dechrau ar greu cae 3G bob-tywydd newydd ar safle Prifysgol Bangor yn Nhreborth.

Bydd y cae yn darparu cyfleusterau rygbi a phêl-droed drwy gydol y flwyddyn i dimau myfyrwyr yn ogystal â bod ar gael i'w llogi gan y gymuned leol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2019

Gwaith yn parhau ar Barc Gwyddoniaeth Menai

Bydd Parc Gwyddoniaeth Menai yn cymryd cam arall ymlaen yr wythnos hon wrth i waith archeoleg gychwyn ar y safle. Bydd y gwaith archaeoleg yn ffurfio rhan o’r cais cynllunio sydd i’w gyflwyno yn yr hydref. Mae’r cynllun, a fydd yn creu darpariaeth wyddonol o safon uchel ar gyfer busnesau a mentrau ymchwil yn gweithio at agor y drysau yn 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2014

Gwasanaethau Arlwyo ac Undeb y Myfyrwyr yn cydweithio er budd cynaladwyedd

Yn cyflwyno’r Lug a Mug- mygiau thermol buddiol ar gael i bawb sy’n gaeth i gaffein o gwmpas y Brifysgol, am £5 yn unig; ar ben hynny, nid yn unig y mwg a gewch am eich £5, ond HEFYD tocyn ar gyfer 5 paned o de/ coffi – pumpunt am fwg a phum diod? Mae’n swnio fel bargen go-iawn!

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2011

Gwasanaeth Diwrnod Cofio'r Holocost i'w gynnal ym Mhrifysgol Bangor

Cynhelir gwasanaeth i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2019 yn Neuadd Prichard-Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor rhwng 10.30 ac 11.30 o'r gloch y bore, ddydd Llun 28 Ionawr.

Thema gwasanaeth eleni yw 'Torn from Home' a bydd yn cynnwys cerddoriaeth a darlleniadau gan ysgolion lleol, aelodau o'r gymuned leol a'r cyngor lleol, Undeb y Myfyrwyr, y Tîm Caplaniaeth, a staff y brifysgol.

Cynhelir y gwasanaeth, sydd am ddim ac yn agored i'r cyhoedd, yn Neuadd Prichard-Jones ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau a bydd lluniaeth ysgafn ar gael wedi'r gwasanaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Gwasanaeth newydd arloesol i fyfyrwyr

Mae cydweithrediad arloesol rhwng Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor a Rhaglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru wedi cael ei roi ar y rhestr fer am wobr genedlaethol bwysig.

Yn wyneb y cynnydd mewn trallod, teimladau hunanladdol a hunan-niweidio ymysg myfyrwyr yn y DU, daeth Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor, rhan o Wasanaethau Myfyrwyr Bangor, ynghyd ag arbenigwyr o Raglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru i gynnig triniaeth sy'n cynnwys cefnogaeth ymarferol ac sy'n anelu at leihau'r risg o ymddygiad o'r fath. Mae'r project wedi cael ei roi ar y rhestr fer am un o wobrau y Times Higher Education, yn y dosbarth ‘Outstanding Support for Students’.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018

Gwasanaeth Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi papur briffio newydd gan academydd Prifysgol Bangor

Mae Gwasanaeth Ymchwil Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi papur briffio newydd ar Addysg a Gofal Plant Cynnar (ECEC) gan Dr David Dallimore o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd. Y papur briffio hwn yw'r cyntaf mewn cyfres o dri, gan ddarparu canllaw cyflym i addysg a gofal plentyndod cynnar (ECEC). Mae'n cyflwyno'r cysyniad o ECEC, yn gosod tystiolaeth ar gyfer gwahanol ymagweddau at ECEC ac yn cysylltu hyn â pholisi cyfredol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2019

Gweddnewid canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor

Yn dilyn gwaith uwchraddio gwerth £2.5m bydd canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor yn cael ei hailenwi'n Ganolfan Brailsford i anrhydeddu'r hyfforddwr beicio, Syr Dave Brailsford, a fagwyd ym mhentref Deiniolen gerllaw.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2014

Gwefan Bangor ymysg y gorau ym Mhrydain.

Mae darpar fyfyrwyr yn ystyried gwefan Prifysgol Bangor yn un o'r safleoedd gorau gan brifysgolion ym Mhrydain.

Mewn adroddiad yn y Times Higher Education (Dydd Iau, 19 Awst) gosodir gwefan Bangor ymysg y safleoedd mwyaf effeithiol, o ran rhoi'r wybodaeth angenrheidiol y mae ar ddarpar fyfyrwyr ei hangen wrth iddynt benderfynu ymhle i astudio.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2010

Gwefan Newydd

Mae Prifysgol Bangor wedi gweddnewid ei gwefan.

Cynlluniwyd y wefan, sy'n edrych yn ffres ac yn fodern, i'w defnyddio ar ffonau clyfar, tabledi a chyfrifiaduron ac mae'n cynnig profiad cyffrous a rhyngweithiol i bawb sy'n ymweld â'r safle.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2014

Gwefan newydd yn agor y drws i lenyddiaeth Gymraeg i bobl ifanc yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio gwefan newydd i agor y drws i lenyddiaeth Gymraeg i bobl ifanc yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2020

Gwefan Prifysgol Bangor ar restr fer i dderbyn gwobr

Mae gwefan Prifysgol Bangor wedi ei rhoi ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr Gwefan Orau yng Ngwobrau Marchnata blynyddol Heist.

Y rhain yw’r prif wobrau ym maes marchnata addysg uwch yng ngwledydd Prydain a chyhoeddir yr enillwyr mewn Seremoni Wobrwyo fis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2014

Gweinidog i Ddarlithio ym Mangor

Bydd Leighton Andrews AC, y Gweinidog newydd dros Wasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Iau 2 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2014

Gweinidog Iechyd yn annerch Llys Prifysgol Bangor

Bydd Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn annerch Cyfarfod Blynyddol Llys Prifysgol Bangor heddiw (Gwener 13 Ionawr 2012).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2012

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld ag Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor

Ymwelodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James AC, ag Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor ddydd Iau (16 Chwefror). Yn ystod yr ymweliad, tywyswyd y Gweinidog o amgylch labordai arloesol yr ysgol a chafwyd arddangosiad o waith Yr Athro Jianming Tang a’r Optical Communications Research Group (OCRG).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2017

Gweinidog Swyddfa Cymru, y Farwnes Randerson yn gweld ymchwil amgylcheddol arloesol yn ystod ei hymweliad â Bangor

Daeth Gweinidog Swyddfa Cymru, y Farwnes Randerson i Fangor (ddydd Iau 27 Tachwedd) i glywed am y gwaith ymchwil amgylcheddol cyffrous ac arloesol sy'n digwydd yno. Bu’r Farwnes Randerson yn ymweld ag Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor a’r Ganolfan Ecoleg & Hydroleg, sydd hefyd ar gampws y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Gweinidog yn agor cwmni deillio arloesol Prifysgol Bangor

Bu Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn Suprex yn ddiweddar (dydd Llun 10 Hydref) i  agor yn swyddogol gwmni technoleg arloesol a menter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Phytovation Cyf.   

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Gweinidog yn agor cwmni deillio arloesol Prifysgol Bangor

Bu Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn Suprex yn ddiweddar (dydd Llun 10 Hydref) i  agor yn swyddogol gwmni technoleg arloesol a menter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Phytovation Cyf.   

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Gweinidog yn clywed am addysg ac ymchwil ym maes iechyd

Bu’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i glywed am y datblygiadau diweddaraf yn ymwneud ag ymchwil y Brifysgol ym maes iechyd, addysg nyrsys a chysylltiadau â'r GIG.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2014

Gweinidog yn croesawu tri academydd o Fangor ymysg y tranche diweddaraf o wyddonwyr rhyngwladol Sêr Cymru

 Bu tri academydd o Fangor ymysg y tranche diweddaraf o Gymrodyr a Chadeiryddion ymchwil rhyngwladol i Gymru mewn derbyniad arbennig yng Nghaerdydd neithiwr [27 Chwefror 2017] i ddathlu buddsoddiadau Sêr Cymru ar ddechrau ail gyfnod y rhaglen.,

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017

Gweinidog yn torri’r tir mewn datblygiad sy’n torri tir newydd

Cymerodd Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) gam mawr ymlaen yr wythnos yma yn y gwaith o adeiladu’r Parc Gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf yng Nghymru wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, y Gweinidog Ken Skates ddod i'r safle ar Ynys Môn i dorri’r tir.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Gweinidog yn ymweld â chanolfan sy’n gefn i’r Gymraeg

Cafodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, gyfle i glywed am nifer o brojectau arloesol sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg wrth iddo ymweld â Chanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yn ddiweddar (17 Tachwedd 2011).

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2011

Gweinidog yn ymweld ag ysgolion sydd wedi cydweithio efo Prifysgol Bangor

Bu'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yn ymweld â thair ysgol gynradd sydd wedi cydweithio â Phrifysgol Brifysgol ar brojectau amrywiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf heddiw (9 Hydref 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2014

Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth y DU yn ymweld â’r Brifysgol

Croesawodd Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor Dr Thérèse Coffey AS yn ddiweddar, a gymerodd ran mewn paneli trafod gyda staff a myfyrwyr sy’n ymwneud â rhaglenni coedwigaeth yr Ysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2017

Gweithdy llwyddiannus am yrfaoedd yn y diwydiant niwclear

Daeth dros 70 o fyfyrwyr o nifer o wahanol ddisgyblaethau yn cynnwys peirianneg, cemeg, gwyddor amgylcheddol, busnes, y gyfraith, seicoleg a daearyddiaeth at ei gilydd mewn gweithdy a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Bangor i ddysgu am yrfaoedd yn y diwydiant niwclear. Cynhaliwyd y gweithdy mewn partneriaeth â Horizon Nuclear Power, National Skills Academy for Nuclear (NSAN), a'r rhaglen Nuclear Graduates Programme. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Gweithdy ‘MATLAB ar gyfer Seicoleg Arbrofol’ yn Profi’n Boblogaidd Iawn

Ar 26 a 27 Gorffennaf, cynhaliodd yr Ysgol Seicoleg weithdy deuddydd ar ‘MATLAB ar gyfer Seicoleg Arbrofol’. Gyda dim ond 18 o leoedd ar gael, mynegodd mwy na 150 o fyfyrwyr o wahanol rannau o’r DU ddiddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2012

Gweithdy seicoleg yn arwain at ddatblygu rhwydwaith i Gymru gyfan i ymchwilio i atal dirywiad ac anabledd gwybyddol yn gysylltiedig â henaint

Yn ddiweddar cynhaliodd yr Ysgol Seicoleg weithdy i drafod atal anabledd a dementia yn gysylltiedig â henaint (trefnwyd gan yr Athro Linda Clare). Daeth nifer dda o academyddion, gweithwyr iechyd proffesiynol, a chynrychiolwyr o sefydliadau gwirfoddol a llywodraeth leol i’r gweithdy.  Cafwyd y prif anerchiadau gan Dr Tony Jewell, Prif Swyddog Meddygol Cymru a Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac fe wnaethant gymryd rhan yn y trafodaethau dilynol.  

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2011

Gweithfeydd ynni amrediad llanw â’r potensial i greu ynni

Yn ddamcaniaethol, gellid darparu un rhan o dair o’r anghenion ynni byd-eang yn defnyddio amrediad llanw'r byd, yn ôl adolygiad cynhwysfawr newydd o weithfeydd ynni amrediad llanw.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2018

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Gwener - Diwrnod o Farddoniaeth, Cerddoriaeth a Ffilm

Diwrnod o Farddoniaeth, Cerddoriaeth a Ffilm

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Iau - Ychwaneg o gerddoriaeth ar Stondin Prifysgol Bangor ar Faes yr Eisteddfod

Ysgol Cerddoriaeth  Prifysgol Bangor sy’n trefnu’r arlwy ar gyfer dydd Iau pob blwyddyn ar ‘stondin’ Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod.  Eleni eto mae diwrnod llawn o weithgareddau at ddant pawb.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Llun

Bydd Ysgol y Gymraeg yn dathlu’r cyfle a gafodd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gydweithio â thri chwmni ym maes cyhoeddi Cymraeg, sef Gwasg y Bwthyn, Gwasg Carreg Gwalch, a Barn Cyf. Bydd tîm Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn arddangos rhai o uchafbwyntiau eu gwaith eleni. Un o’r cynnyrch mwyaf arloesol fydd yn cael ei ddangos fydd y system gyfieithu newydd, CyfieithuCymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithgareddau Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod

Mae Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at Eisteddfod brysur arall eto eleni. Mae staff y Brifysgol wedi darparu wythnos o weithgareddau ar y stondin sy’n adlewyrchu’r gweithgaredd, yr ymchwil a’r dysgu cyfrwng Gymraeg sy’n digwydd yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Gweithio ar y cyd i helpu i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ar ddechrau Tachwedd 2012, cafodd y prosiect ei lansio yn Y Rhyl a Wrecsam a gwelwyd y manteision yn syth.  Mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu bod llai o alwadau wedi'u gwneud i ystafell reoli'r heddlu o'r ardaloedd sy’n rhan o’r prosiect.

Meddai Arolygydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yr Heddlu, Michael Isaacs: “Mae’n bwysig iawn ein bod yn defnyddio ein hadnoddau i dargedu'r materion hynny sy’n achosi’r pryder mwyaf i gymunedau Gogledd Cymru ac mae’n galonogol clywed bod y cyhoedd wedi bod yn dweud wrthym yn barod eu bod yn gweld gwelliant yn eu cymdogaethau.”

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Gweithio i ddiogelu'r cyhoedd yn erbyn firysau a bacteria sy'n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau

Heddiw (14 Mawrth) yn y Royal Geographic Society yn Llundain mae gwyddonwyr sy'n gweithio i leihau'r risgiau i'r cyhoedd drwy ddod i gysylltiad â bacteria sy'n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau yn yr amgylchedd dŵr yn cyfarfod i rannu eu hymchwil a thrafod y camau nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2018

Gweld y Goleuni - Ysbrydoliaeth Syr John Timpson

Mae Syr John Timpson o Sefydliad Timpson a chyn Prif Weithredwr grŵp siopau’r stryd fawr, Timpson Group, yn ymweld â Phrifysgol Bangor i draddodi Darlith Goffa Anne Marie Jones 2019, ddydd Mawrth 12 Mawrth rhwng 12.30 - 1.30pm.

Cynhelir darlith Syr John gan y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth Ysgol Seicoleg y Brifysgol. Fe’i cynhelir yn Neuadd Reichel, Safle Ffriddoedd, Ffordd Ffriddoedd, Bangor ac mae croeso i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2019

Gweld yr anweledig: defnyddio gleiniau nano i wneud uwchlensys

Mae papur yn Science Advances (12 Awst) yn rhoi prawf o gysyniad newydd, gan ddefnyddio uwchlensys 3D solid newydd i dorri drwy raddfa pethau a oedd ond i'w gweld yn flaenorol drwy ficrosgop.  

Gan ddangos cryfder yr uwchlensys newydd, mae'r gwyddonwyr yn disgrifio gweld, am y tro cyntaf, y wybodaeth ei hun ar arwyneb DVD Blue Ray.  Nid yw'r wyneb sgleiniog hwnnw mor llyfn ag rydym yn ei ddychmygu.  Ni all microsgopau presennol weld yr hiciau sy'n cynnwys y data - ond nawr datgelir hyd yn oed y data ei hun. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2016

Gweledigaeth newydd o arfordir Gogledd Cymru fyddai'n harneisio pŵer, amddiffyn yr arfordir a hyrwyddo twristiaeth

Dychmygwch wal fawr oddi ar arfordir Gogledd Cymru yn estyn o Landudno allan i'r môr ac yna'n ôl i'r tir ger Prestatyn: hwylwyr dingi a tonfyrddwyr yn mwynhau'r dyfroedd llonydd o'i mewn, twristiaeth a diwydiannau cefnogi yn ffynnu a'r cymunedau lleol yn ddiogel o fygythiad llifogydd o'r môr.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2016

Gwella bridio pysgod trofannol o ganlyniad i gydweithio newydd

O ganlyniad i gydweithio newydd, bydd technegau arloesol yn galluogi rhai o’r prif acwaria sydd hefyd yn gyrchfannau twristiaeth fridio eu pysgod trofannol eu hunain.

Mae larfae nifer o rywogaethau pysgod mor fach fel na ellir ei gweld gyda’r llygad, ac mae eu bwyd hyd yn oed fwy meicrosgopig ei natur. Mae hyn yn ei gwneud yn her i’w bridio mewn tanc.

Ond mae  arbenigwyr dŵr amaethu (aquaculture) ym Mhrifysgol Bangor yn credu  y gallent helpu’r diwydiant acwaria i ddatblygu technegau i fagu eu pysgod riffiau cwrel eu hunain o larfae y maent wedi ei gasglu o’u acwaria.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2019

Gwella bywoliaethau dros 5m o deuluoedd yn India a Nepal

Mae dull newydd arloesol o fridio planhigion yn gwella bywoliaethau dros 5m o deuluoedd yn India a Nepal.

Datblygwyd y dull newydd hwn, sef bridio planhigion dethol, yn wreiddiol gan yr Athro John Witcombe ym Mhrifysgol Bangor, er mwyn cwrdd ag anghenion hysbys ffermwyr prin eu hadnoddau yng nghrastiroedd Gujarat, India.   Mae’r Athro'n gweithio gyda ffermwyr a defnyddwyr brodorol, gan gyflwyno priodweddau y mae ffermwyr yn gofyn amdanynt i rywogaethau reis ac India-corn a chan dynnu hefyd ar brofion rhywogaethau ar ffermydd a phrofiadau ffermwyr.  Mae’r dull hwn wedi cynhyrchu rhywogaethau reis ac India-corn newydd sydd wedi eu haddasu'n dda i ofynion a dymuniadau ffermwyr lleol, ac mae hyn yn ei dro yn golygu bod y gymuned ffermio'n fwy tebygol o'u mabwysiadu a'u lledaenu.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2014

Gwella cynhyrchiant Hyrddod a mynd i'r afael â throseddau

Mae Parc Gwyddoniaeth ar Ynys Môn yn mynd i'r afael â throseddau gwledig, drwy ddefnyddio dyfais IoT (y Rhyngrwyd Pethau) sydd wedi cael ei datblygu’n arbennig. Gan ddod â thechnoleg IoT ac arloesedd ynghyd, mae dyfais sydd yr un maint â bocs matsis wedi cael ei chreu sy’n gallu helpu i fynd i'r afael â dwyn defaid, cŵn yn poeni defaid, ac mae hyd yn oed yn gallu tracio patrymau paru hyrddod.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2019

Gwella gallu gofodol er mwyn helpu i gau'r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM

Bydd Prifysgol Bangor yn cyfrannu arbenigedd at broject Ewropeaidd newydd i wella galluoedd gofodol plant, gyda'r nod o helpu i gau'r bwlch rhwng y rhywiau ym maes gwyddoniaeth, peirianneg technoleg a mathemateg (STEM).

Mae disgyblion â lefelau uchel o allu gofodol yn llawer mwy tebygol o lwyddo mewn pynciau STEM, o fwynhau eu gwneud ac o'u dewis i'w hastudio ymhellach ac fel gyrfa o gymharu â disgyblion â gallu gofodol isel.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2020

Gwella Iechyd Meddwl efo Ymarfer Corff

Mae myfyrwraig doethuriaeth o Brifysgol Bangor wedi bod yn edrych ar y berthynas rhwng iechyd meddwl ac ymarfer corff. Yn wreiddiol o Whitstable yng Nghaint, mae Rhi Willmot newydd gwblhau ymchwil i sut y mae ymarfer corff yn lleihau straen ac yn gwella ein lles.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2019

Gwelwyd bod rhwystrau sylweddol yn atal diagnosis prydlon o ddementia a mynediad at gefnogaeth ôl-ddiagnostig mewn pum gwlad yn Ewrop

Yn ôl adroddiad a gyflwynwyd heddiw yn Senedd Ewrop mae rhwystrau arwyddocaol sy'n atal diagnosis prydlon o’r clefyd Alzheimer wedi'u gweld ledled Ewrop.

Cynhaliwyd yr astudiaeth, a ariennir gan Alzheimer Europe, mewn pum gwlad dan arweiniad yr Athro Bob Woods o Goleg Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor. Dyma oedd canfyddiadau'r astudiaeth:

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2018

Gwen Elin yn cipio Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2015

Nos Sul, Hydref 25, 2015 fe gipiodd y gantores Gwen Elin o Benllech, Ynys Môn Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2015 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Sefydliad y Glowyr y Coed Duon. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Gwen yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau’r Eisteddfod eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2015

Gwerddonau’r cefnforoedd: Sut y mae ynysoedd yn cynnal mwy o fywyd môr

Mae theori sydd wedi bodoli ers 60 o flynyddoedd ac sydd yn esbonio pam fo moroedd sy’n amgylchu ynysodd ac atolau yn cynnal mwy o fywyd gwyllt newydd ei brofi gan fiolegydd morol o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor, mewn cydweithrediad efo aelod o Weinyddiaeth Gefnforol ac Atmosfferig Cenedlaethol yr Unol Daleithiau.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2016

Gwersi mewn dwyieithrwydd: be all Corsica dysgu o Gymru?

Mae myfyriwr o Corsica yn ymweld ag Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar interniaeth i ddysgu am ddwyieithrwydd yng Nghymru. Bydd Petru Filippi, sy’n fyfyriwr Meistr ym Mhrifysgol Corsica, yn treulio 4 mis ym Mangor o dan oruchwyliaeth Dr Cynog Prys, Darlithydd mewn Cymdeithaseg ac arbenigwr mewn cynllunio ieithyddol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

‘Gwersylla Cartŵn’ - Dementia a’r Dychymyg yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd

Gall pobol sy’n mynd i ŵyl y Dyn Gwyrdd gadw llygad allan am gwpwl ‘rhithwir’ a fydd yn  ymweld â’r Ŵyl- sef Doris ac Ivor. Bydd y cwpl dirgel- eu gwersyll a selsig- i gyd ar ffurf cartŵn, yno o dan ofal yr artist ymchwil Carol Hanson, a fydd, ynghyd ag aelodau eraill o'r tîm Dementia a’r Dychymyg yn mynd i Ŵyl y Dyn Gwyrdd yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2015

Gwerthiant a defnydd o Brydlesau yng Nghymru

Er mwyn cefnogi polisïau Llywodraeth Cymru ar brydles yng Nghymru, mae ymchwilwyr yn chwilio am bobl sydd â phrydles preswyl hir, fel rhan o'u perchentyaeth neu forgais, i gwblhau holiadur ar-lein ynglŷn â’u profiadau a'u dealltwriaeth o brydlesi.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2019

Gwibdaith Amser a Hwyl Hanesyddol – ar gael yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell

Os ydych chi'n chwilio am dipyn o deithio amser ac antur hanesyddol, mae Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor yn ei ddarparu Hanner Tymor Hydref hwn, (26 Hydref a 3 Tachwedd) fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

Bydd Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor ar agor Dydd Sadwrn, 2 o Dachwedd 11-1 fel rhan o’r Ŵyl.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2019

Gwilwyr Autumnwatch i ddysgu am Frithyll Môr

Bydd  gwylwyr rhaglen Autumnwatch ar draws Prydain yn dysgu am broject sy’n gobeithio sicrhau dyfodol brithyll môr, ar raglen i’w ddarlledu  ar BBC 2 21.30 18.11.10.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2010

Gwirfoddoli yn ffordd o fyw i Elan

Mae Elan Môn Gilford, myfyrwraig o Lanfairpwll sydd yn ei blwyddyn gyntaf yn astudio Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, yn un o blith ond 20 o bobl ledled y byd sydd wedi derbyn Gwobr Etifeddiaeth Diana (Diana Legacy Award) am waith gwirfoddol.

Rhoddir y Wobr yn enw’r Dywysoges Diana i bobl ifanc sydd yn gosod esiampl wrth roi o’u gwirfodd er mwyn trawsnewid bywydau eraill. Mae’r wobr yn cydnabod pobl ifanc sydd yn mynd y tu hwnt i’w bywydau dyddiol hwy er mwyn creu a chynnal newid positif.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2017

Gwirfoddolwyr yn derbyn anrhydedd gan Yr Urdd

Heno, (nos Iau, 7 Mehefin) ym Mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, bydd Bryn Tomos, darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor, ynghyd â’i wraig, Marian Tomos, yn derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Gwirfoddolwyr yn derbyn anrhydedd gan Yr Urdd

Heno, (nos Iau, 7 Mehefin) ym Mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, bydd Bryn Tomos, darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor, ynghyd â’i wraig, Marian Tomos, yn derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Gwleidyddion o Gymru yn dysgu am waith ymchwil hollbwysig ar ganser ym Mangor

Rhoddwyd sylw i'r gwaith ymchwil arloesol ar ganser sy'n cael ei wneud yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol wrth i wleidyddion blaenllaw o Blaid Cymru ymweld yn ddiweddar â Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2016

Gwnaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor ddwyn bri ar enw Bangor yn Noson Wobrwyo Flynyddol UCM Cymru.

Nid yn unig gwnaeth Undeb Myfyrwyr Bangor ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond cawsant gymeradwyaeth uchel hefyd yng nghategori Undeb y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Gwneud defnydd llawn o blanhigion

Mae eiddew, sy’n tyfu’n helaeth yng Nghymru, yn un o nifer o blanhigion sy’n cael eu harchwilio am y cemegau mân ac echdynion a ffibrau gwerthfawr eraill maent yn eu cynnwys. Mae’r gwaith ymchwil yma’n  cael ei gynnal mewn bioburfa ar Ynys Môn a allai gynnig model ar gyfer creu gwaith yng nghefn gwlad yn y dyfodol. Bwriad yr ymchwil yw chwilio am ddeunyddiau amgen i gymryd lle cynnyrch a chynhwysion sy’n deillio o olew crai a  ddefnyddir yn y diwydiannau cynhyrchu ac adeiladu.

Canolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor sy’n gyfrifol am y gwaith yma o ddatblygu ffynonellau newydd ar gyfer cemegau mân a deunyddiau eraill. Mae’r Ganolfan yn canolbwyntio ar ganfod defnyddiau newydd ar gyfer adnoddau naturiol gwerthfawr sydd ar hyn o bryd yn cael eu hanwybyddu.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2013

Gwneud ei farc ar restr fer y British Education Awards

Mae Mark Barrow, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn gynharach eleni, wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr y British Education Award (BEA). Mae’r Gwobrau hyn yn hybu arbenigedd o fewn y gyfundrefn addysg ym Mhrydain ac yn dathlu unigolion sydd wedi rhagori o fewn y system addysg yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2018

Gwneud Gwahaniaeth i Fywydau Plant

Yn ystod Pasg 2012, bydd tîm o gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol Astudiaethau Plentyndod yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor yn bwrw 10 niwrnod yn Oradea, Rwmania, mewn partneriaeth ag elusen Rwmanaidd, People2People.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Gwnewch bopeth – gan gynnwys nofio â siarcod ‘rhithwir’ – yn Gymraeg!

Mae’n debyg mai "Ocean Rift", un o raglenni Profiad Realiti Rhithwir (VR) mwyaf poblogaidd y byd, yw’r rhaglen gyntaf i fod ar gael yn y Gymraeg ar gyfer unrhyw benwisg Profiad Realiti Rhithwir (VR).

Ocean Rift, a grëwyd gan Dr Llŷr Ap Cenydd, Darlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, oedd un o’r rhaglenni cyntaf i’w ryddhau a’i lansio ochr yn ochr â dyfais symudol Samsung Gear VR, ac mae wedi datblygu i fod yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd, gydag oodeutu 2.5 miliwn o lawrlwythiadau ers 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018

Gwobr arall i Lety Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Mae Neuaddau Preswyl myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi ennill ‘Best Student Halls’ gan ffynhonnell gwybodaeth o bwys i ddarpar fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2018

Gwobr arbennig iawn i'r Dr Sophie Williams

Derbyniodd darlithydd o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wobr arbennig oddi wrth fyfyrwyr Prifysgol Bangor. Wrth gyrraedd yr ystafell ddydd Gwener 29 Ebrill cafodd Dr Sophie Williams gymeradwyaeth fyddarol gan fyfyrwyr, cydweithwyr, teulu a ffrindiau. Ar ei hymweliad cyntaf o’r ysbyty ers deg mis roedd yn y Brifysgol i dderbyn gwobr am ei chyfraniad anhygoel i addysgeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2016

Gwobrau am effaith ymchwil Prifysgol Bangor

Mae tri phroject sydd wedi cael effaith eithriadol mewn meysydd gwahanol iawn i'w gilydd wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Effaith Ymchwil a Menter cyntaf Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwobrau BPS i fyfyrwyr PhD Seicoleg

Mae dwy fyfyrwraig ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg wedi ennill gwobrau a drefnwyd gan y BPS Division of Academics, Researchers and Teachers in Psychology (DART-P) ar y cyd â PsyPAG.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2019

Gwobrau dysgu dan arweiniad myfyrwyr 2012

Daeth dros ddau gant o fyfyrwyr, cynrychiolwyr cyrsiau a staff y Brifysgol at ei gilydd yn ddiweddar i ddathlu Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr, y cyntaf i’w gynnal ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2012

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2013

Cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Bangor y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs yn ddiweddar yn Neuadd PJ, a hynny am yr ail flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2013

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2014

Cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Bangor y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs yn ddiweddar yn Neuadd PJ, a hynny am y drydedd flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015

Cynhaliwyd y seremoni flynyddol yn dyfarnu Gwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â gwobrwyo Cynrychiolwyr Cwrs am y bedwaredd tro yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2016

Cynhaliwyd y 5ed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor. Mae enwebiadau wedi mwy na dyblu ers llynedd sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2016

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2017

Cynhaliwyd y chweched seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2018

Cynhaliwyd y seithfed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2018

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2020

Although the celebratory event was not held this year, the Students’ Union are pleased to have been able to announce the winners of this year’s SLTAs.

Organised by the Students’ Union, the SLTAs gives students the opportunity to show their support and appreciation to staff who have shown dedication and hard work throughout the students’ time at Bangor. The 2020 winners were selected by a panel of students from a pool of over 500 nominations.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2020

Gwobrau lu yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn

O'r tri o Brifysgol Bangor ar restr fer categorïau Saesneg a Chymraeg Gwobrau Llyfr y Flwyddyn Llenyddiaeth Cymru, llwyddodd dau i ennill gwobrau, ac Ifan Morgan Jones yn llwyddo i gipio Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn a Gwobr Barn y Bobl trwy bleidlais ar Golwg 360.

Cyhoeddwyd amser cinio ddydd Gwener 31 Gorffennaf fod Babel, nofel Ifan Morgan Jones, darlithydd newyddiaduraeth, wedi ennill categori nofel Gymraeg Llyfr y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2020

Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Bangor 2016

Mae Prifysgol Bangor am ddathlu rhagoriaeth yr ymchwil a gynhyrchir gan y Brifysgol mewn noson Wobrwyo newydd i’w chynnal yn y Brifysgol fis Rhagfyr, a newydd gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer y Gwobrau.

Bydd y Gwobrau newydd yn rhoi sylw haeddiannol i ymchwilwyr unigol a thimau ymchwil neilltuol y Brifysgol.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod Noson Wobrwyo sydd i’w chynnal yn Pontio, nos Lun Rhagfyr 5 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2016

Gwobrau'r Uchel Siryf i fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn y gymuned

Cyflwynwyd Gwobrau'r Uchel Siryf i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor am eu hymroddiad eithriadol i wirfoddoli dros eu cyfnod yn y Brifysgol. Cynhaliwyd y seremoni fawreddog ym mhresenoldeb y Canghellor, yr Is-Ganghellor a Chyngor y Brifysgol dan arweiniad Peter Harlech Jones, Uchel Siryf Ynys Môn a Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Gwobr bwysig i broject ymchwil o Brifysgol Bangor

Rhoddwyd gwobr bwysig i broject ymchwil, a gyllidwyd gan yr Undeb Ewropeaidd dan y rhaglen FrameWork7, ac a oedd yn cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Bangor.

Cafodd consortiwm ProMine, a oedd yn cynnwys gwyddonwyr o'r Ysgol Gwyddorau Biolegol (Yr Athro Barrie Johnson, a Dr. Barry Grail, Sabrina Hedrich a Catherine Kay), ei gyllido i gynhyrchu nwyddau newydd o adnoddau mwynau a deunyddiau gwastraff sydd i'w cael yn Ewrop.    Fel rhan o hyn fe wnaeth tîm Bangor ddatblygu dulliau newydd o adfer metelau a syntheseiddio mwynau o ddyfroedd gwastraff, gan ddefnyddio rhywogaethau newydd o ficro-organebau.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Gwobr bwysig i ysgolhaig o Fangor

Mae’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg yn falch iawn o gyhoeddi bod yr Athro Emeritws Tom Corns wedi derbyn Cymrodoriaeth yr Academi Brydeinig (FBA).  

Bob blwyddyn mae'r Academi Brydeinig yn ethol yn Gymrodyr hyd at 42 o ysgolheigion nodedig o'r DU sydd ennill amlygrwydd yn unrhyw gangen o'r dyniaethau a gwyddorau cymdeithas.  Yng ngeiriau'r Academi Brydeinig, mae cymrodyr yn ysgolheigion sydd 'wedi rhagori yn unrhyw un o'r canghennau astudio y mae'r Academi yn eu hyrwyddo.'  Y teitl hwn yw'r anrhydedd uchaf y gall ysgolhaig yn y celfyddydau a'r dyniaethau ei gael ym Mhrydain. 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2015

Gwobr bwysig yn cydnabod gwaith oes yr Athro John Witcombe o Brifysgol Bangor

Mae'r Athro John Witcombe, Cymrawd Cadeiriol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, wedi cael ei ddewis yn Amaethwr Datblygu y Flwyddyn am 2014 gan y Tropical Agriculture Association

Mae'r wobr a dderbyniodd John, sef un bwysicaf y TAA, yn cydnabod ei gyfraniad oes i faes amaethyddiaeth ar gyfer datblygu, ac yn arbennig ei gyfraniad i fridio planhigion.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

Gwobr Clybiau a Chymdeithasau Gorau i Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd Prifysgol Bangor fel y gorau yn y DU ar gyfer Clybiau a Chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUn eleni. Roedd y Brifysgol hefyd yn drydydd yn y DU yn y categori Llety ac yn drydydd yn y DU ar gyfer y Wobr Ryngwladol.

Mae'r anrhydedd diweddaraf yn gymeradwyaeth bellach i le myfyrwyr yng nghalon profiadau allgyrsiol y Brifysgol. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr, gan roi cyfleoedd iddynt ddatblygu ystod o sgiliau. Mae hefyd yn creu cymunedau a chyfleoedd i rwydweithio.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2019

Gwobr Fulbright yn gwireddu ymchwil Telyn Deires

Mae myfyrwraig o’r Unol Daleithiau newydd gychwyn ar radd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi iddi dderbyn Gwobr Fulbright uchel ei bri.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2018

Gwobr Genedlaethol i Nesta

Yn ddiweddar bu i fyfyrwraig doethuriaeth o Brifysgol Bangor ennill gwobr genedlaethol yng Nghynhadledd Flynyddol Prif Swyddog Nyrsio Cymru yng Nghaerdydd.

Bu i Nesta Roberts, 25 oed, o Gricieth, ennill ysgoloriaeth goffa nyrsio flynyddol Alun Islwyn Giles. Rhoddwyd y wobr tuag at ei hastudiaeth doethuriaeth, ac mae ar gyfer aelodau'r Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru, i hyrwyddo datblygu celf a gwyddoniaeth mewn nyrsio.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2013

Gwobr Goffa Duncan Tanner 2013

Graddiodd Martin Andrew Hanks 50, o Benmaenmawr, gydag MA mewn Hanes, gan dderbyn hefyd Wobr Duncan Tanner am y Traethawd Hir Gorau ar gyfer MA, yn dwyn y teitl ‘Can I Help You? The Early Life of Douglas Houghton’. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2013

Gwobr Goffa Llew Rees 2019

Mae'r Brifysgol wedi dyfarnu ei gwobr flynyddol am lwyddiant ym maes y campau, Gwobr Goffa Llew Rees, i Theo Schoebel, am flwyddyn eithriadol o lwyddiannau Karate ar lwyfannau domestig a rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2019

Gwobr Goffa Llew Rees yn cael ei rhoi i chwaraewr rygbi hynod addawol

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei Gwobr Goffa Llew Rees flynyddol i un o chwaraewyr rygbi addawol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Gwobr gyrfa cynnar o bwys yn cael ei ddyfarnu i fymyrwraig PhD

Myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor yw'r ferch gyntaf i ennill gwobr ryngwladol am ei gwaith rhagorol ym maes gwaddodeg môr.

Enillodd Megan Baker WOBR YMCHWIL RICHARD W. FAAS yr International Association of Sedimentologists a gwobr ariannol o €2000. Dyfernir gwobr Faas bob dwy flynedd i ymchwilydd ar ddechrau eu gyrfa.  Dyma hefyd y tro cyntaf i'r wobr hon gael ei rhoi i fyfyriwr PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2019

Gwobr Llyfr y Flwyddyn i ddarlithydd o Fangor

Mae Ifan Morgan Jones wedi ennill Gwobr Ffuglen Llyfr y Flwyddyn 2020 am ei nofel Babel.

Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn newyddiaduraeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau. Mae wedi ysgrifennu pedair nofel, ac fe enillodd y gyntaf ohonynt, Igam Ogam, wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008. Cwblhaodd ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2018 ar bwnc y wasg Gymraeg yn y 19eg ganrif a’r ymchwil hwnnw oedd sail ei nofel Babel.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2020

Gwobr Nobel i gynfyfyriwr Prifysgol Bangor

Mae’r Athro Robert Edwards FRS, a raddiodd o Brifysgol Bangor, wedi ennill Gwobr Nobel mewn Meddygaeth 2010.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2010

Gwobr nodedig yr Academi Brydeinig i ddarlithydd Bangor

Mae'r darlithydd o Brifysgol Bangor, Dr Helena Miguélez-Carballeira, o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern, wedi derbyn bron i £90,000 i gynnal project a fyddai'n cyflwyno achos dros astudio diwylliant a gwleidyddiaeth gyfoes Sbaen o safbwynt ôl-wladychol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Gwobr o’r Unol Daleithiau i arbenigwr mewn Heneiddio

Yr Athro Bob Woods o Brifysgol Bangor, arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei waith ar heneiddio a dementia, yw'r person cyntaf y tu allan i America i dderbyn Gwobr Americanaidd ddydd Iau 13 Hydref 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2011

Gwobr Rhydychen i Athro o Fangor

Mae Tony Bushell, Athro Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, wedi ennill ysgoloriaeth o fri ar gyfer ymwelydd, gan Goleg Sant Ioan, Rhydychen, i gwblhau astudiaeth yn ymwneud â rhethreg hunaniaeth Awstriaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2012

Gwobr Rhyngwladoli i Manuela

A dedicated member of staff from Bangor University’s International Education Centre received an award at an Internationalisation Awards ceremony recently.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2014

Gwobr ryngwladol i wyddonydd y gwlyptir o Fangor

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr ryngwladol fawr am y gwaith y mae'n ei wneud ar ddeall rhai o gynefinoedd pwysicaf y byd.

Enillodd yr Athro Chris Freeman o Brifysgol Bangor y wobr ar ôl cael enwebiadau gan wyddonwyr ledled y byd, a fu'n ei ganmol fel arweinydd yn ei faes.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2018

Gwobr Syr Geraint Evans yn cydnabod cyfraniad darlithydd a chyfansoddwr

Cyflwynwyd Gwobr Syr Geraint Evans 2013 Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru i Dr Guto Pryderi Puw, o Brifysgol Bangor, i gydnabod ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru, fel cyfansoddwr, darlithydd a Chyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gerdd Newydd Bangor yn ddiweddar (30 Tachwedd 2014) yng Nghlwb Caerdydd a’r Sir.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2014

Gwobrwyo Athrawon am ddatblygu sgiliau iaith

Yng nghwmni  Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Jerry Hunter, dathlwyd llwyddiant unigolion sydd wedi ymroi i ddefnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun eu gwaith.Cyflwynwyd tystysgrifau i ymarferwyr addysg o’r sectorau cynradd, uwchradd ac addysg bellach sydd wedi cwblhau cwrs y Cynllun Sabothol Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2015

Gwobrwyo cyfraniad at wyddorau chwaraeon ac ymarfer

Mae Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain (British Association of Sport and Exercise Sciences, neu BASES) yn falch o gael anrhydeddu Stuart Beattie, Darlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor ac aelod o’r Sefydliad Ymarfer Elît, gyda Chymrodoriaeth BASES i gydnabod ei gyraeddiadau proffesiynol gwerthfawr, ei sgiliau, ei wybodaeth a’i wasanaeth i BASES a’r gymuned gwyddorau chwaraeon ac ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2016

Gwobrwyo Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ei ymroddiad i gynrychioli ei gyd-fyfyrwyr yn ddiweddar

Enillodd David Loveday, 34, o Rotherhithe, Llundain y teitl "Cynrychiolydd Cwrs" blwyddyn 1 neu 2 Ede & Ravenscroft ynghyd â gwobr ariannol gwerth £1,000. Mae David yn gyn-fyfyriwr Coleg St Dunstans, Llundain, ac ar hyn o bryd mae yn ei drydedd flwyddyn ar y cwrs gradd Polisi Cymdeithasol a Throseddeg gyda Chyfiawnder Troseddol.
 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

Gwobrwyo datblygu Economi Werdd

Mae pedwar cwmni lleol sydd wedi bod yn canolbwyntio ar gynaladwyedd eu busnesau wedi ennill gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Dewiswyd y pedwar cwmni buddugol o blith dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol yng Nghymru  a fu’n cymryd rhan mewn project i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014

Gwobrwyo Effaith a Menter ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi gwobrwyo ei hacademyddion gorau a mwyaf blaengar yn ail Noson Wobrwyo Effaith ac Arloesi flynyddol y Brifysgol.

Mae’r Gwobrau’n cydnabod gwaith ymchwil a mentergarwch o ragoriaeth ar draws y sefydliad cyfan, sydd wedi gwneud cyfraniad o bwys tuag at wella lles economaidd a chymdeithasol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2014

Gwobrwyo gorau Bangor gydag Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2011

Gwobrwyo Gwyddonydd am ei waith ar hinsoddau’r gorffennol

Mae'r gymdeithas ddaearegol hynaf yn y byd, sef "The Geological Society of London", wedi cydnabod cyfraniad gwyddonol Dr Paul Butler o Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor trwy ddyfarnu gwobr y "2014 Lyell Fund" iddo.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2014

Gwobrwyo myfyrwyr am gefnogi eu cyfoedion

Mae dwy fyfyrwraig hŷn wedi eu gwobrwyo am gefnogi eu cyd-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Jodie Jackman a Dinah Jennings ill dwy wedi bod yn weithgar ac yn effeithiol fel rhan o Gynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol, sydd yn galluogi myfyrwyr i gynorthwyo a chefnogi myfyrwyr sy’n newydd i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2020

Gwobrwyo Myfyrwyr am Wirfoddoli

Cynhaliwyd seremoni flynyddol Gwobrau’r  Uchel Siryf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Gwobr yr Uchel Siryf yn cydnabod ac yn gwobrwyo ymdrechion gwirfoddoli gan fyfyrwyr Bangor fel unigolion ac mewn grwpiau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2012

Gwobrwyo myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Roedd pencampwr y byd sydd newydd ennill dwy fedal aur ymhlith y myfyrwyr a dderbyniodd wobrau ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013

Gwobrwyo Project sy’n helpu ffermwyr arbed arian a gwarchod yr amgylchedd

Mae project gan Brifysgol Bangor sy’n helpu ffermwyr yng Nghonwy i fod yn gynnil a gwarchod yr amgylchedd ar yr un pryd wedi’i gydnabod fel enghraifft o ymarfer da ar gyfer yr amgylchedd gan gangen Conwy Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW).

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2011

Gwobr yn Bar Uno yn ystod Serendipity!

Roedd y digwyddiad Serendipitiy 2 diweddar yng Nghanolfan Chwaraeon Maes Glas yn llwyddiant mawr, a bu i un myfyriwr adael gyda gwobr gwerth chweil!

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2011

Gwrandewch ar ein Seicolegwyr Chwaraeon heno ar Science Cafe

Wrth i ni nesáu at Gemau Olympaidd Llundain 2012  mae’r tîm  rhaglen Science Cafe Radio Wales  yn ymweld â Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff Phrifysgol Bangor i ddarganfod yr ymchwil a all roi’r athletwyr gorau ar y blaen wrth berfformio o dan straen digwyddiadau chwaraeon blaenllaw.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012

Gwrthbrofi’r cysylltiad rhwng gwenwyn nadroedd ac ysglyfaeth

Mae'r hyn oedd yn datblygu i fod yn rhagdybiaeth gyffredin ymhlith herpetolegwyr, sef bod cyfansoddiad gwenwyn nadroedd fel rheol yn adlewyrchu amrywiaeth eu hysglyfaeth, wedi cael ei wrthbrofi mewn un rhywogaeth gyffredin o nadroedd rhuglo Gogledd America.

Roedd nifer o astudiaethau diweddar wedi nodi cysylltiadau rhwng y math o ysglyfaeth a'r math o wenwyn a oedd wedi esblygu mewn rhywogaethau o nadroedd gwenwynig ledled y byd. Credwyd bod hyn yn adlewyrchu dethol naturiol er mwyn cael y gwenwyn gorau i wahanol fathau o ysglyfaeth, ac weithiau'n 'ras-arfau' esblygiadol rhwng rhywogaethau o nadroedd ac ysglyfaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2019

Gwybodaeth newydd am ymwrthedd i gyffuriau canser

Cyhoeddwyd ymchwil o labordy Dr Edgar Hartsuiker yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin, yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Bangor, yn rhifyn diweddaraf (29 Mai) y cyfnodolyn uchel ei barch Science Advances.

Mae llawer o gyffuriau canser yn lladd celloedd canser trwy rwystro dyblygiad eu deunydd genetig, sef y DNA. Un o'r cyffuriau hyn yw Gemcitabine, a ddefnyddir i drin canser y pancreas, y bledren a'r ysgyfaint, ymhlith eraill. Mae Gemcitabine yn dynwared un o flociau adeiladu DNA, diocsisytidin niwcleosid, ac yn cystadlu ag ef i integreiddio i DNA celloedd canser. Ar ôl iddo integreiddio, mae'n rhwystro'r DNA rhag dyblygu ac mae hynny'n rhwystro'r gell ganser rhag rhannu.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2020

Gwybodaeth newydd yn ei gwneud yn haws ‘meddwl yn fyd-eang a gweithredu’n lleol’ wrth gadw riffiau cwrel

Mae riffiau cwrel yn adnoddau hanfodol, yn fan bwydo i bysgod ac yn amddiffynfa naturiol i warchod arfordiroedd bregus. Ond, maent yn cyflawni sawl gwasanaeth ecosystem hanfodol arall yn ogystal.

Ond maent o dan fygythiad cynyddol oddi wrth ‘gannu’- lle mae’r algae symbiotig sydd yn byw o fewn y cwrel yn gadael oherwydd cynnydd yn nhymheredd y môr, gan amddifadu’r cwrel o ynni  ffotosynthetig a gwanhau hyfywdra'r holl rîff cwrel yn ei dro.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Gwyddoniaeth M-SParc; Cyflawnwyd ar amser ac o fewn y gyllideb

Agorwyd drysau M-SParc, Parc Gwyddoniaeth penodedig cyntaf Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi,  ar amser ac o fewn y gyllideb.

Bu’r cyfleuster £20m, a ariannwyd yn rhannol gan Gyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru yn cael ei ddatblygu ers 5 mlynedd ac ar Fawrth 1af daeth yr weledigaeth yn realiti - y cyfan ar amser ac o fewn y gyllideb.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2018

Gwyddonwyr Bangor yn cryfhau cysylltiadau â Rwsia i ymladd y newid yn yr hinsawdd

Bu gwyddonwyr o ogledd Cymru mewn seminar arloesol ar yr newid yn yr hinsawdd yn Siberia.

Gwahoddwyd dau wyddonydd o Brifysgol Bangor gan Gonswl Prydain yn Rwsia i draethu ynghylch eu hymchwil amgylcheddol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2020

Gwyddonwyr Bangor yn cyfrannu at ymdrechion i leihau dinistr amgylcheddol a thlodi ym Madagascar

Mae Prifysgol Bangor yn arwain astudiaeth ymchwil ar sut mae tlodi'n cysylltu'n agos â chyflwr yr amgylchedd mewn gwledydd megis Madagascar. Nod y project ymchwil yw helpu i ddeall y cysylltiadau rhwng tlodi a dinistrio coedwigoedd glaw trofannol ac mae'n dod â gwyddonwyr o Madagascar, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau a'r Iseldiroedd at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2013

Gwyddonwyr Bangor yn gofyn am gymorth i ganfod cnydau eiddew

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor yn cynnal dwy raglen ymchwil arloesol yn edrych ar wahanol ddefnyddiau ar gyfer eiddew brodorol ac yn gofyn am gymorth gan y cyhoedd wrth ddod o hyd i eiddew  sy’n ffrwytho ac sydd mewn mannau sy’n hawdd ei hel.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Gwyddonwyr Bangor yn ymchwilio sut orau i ofyn cwestiynau anodd

Mae gofyn i bobl a ydynt yn ymwneud ag unrhyw weithgaredd anghyfreithlon yn anodd, oherwydd mae’n bosib iawn na fydd rhai sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau felly eisiau taflu bai arnynt eu hunain. Mae rheoli adnoddau naturiol yn dibynnu’n aml ar ddylanwadu ar ymddygiad pobl, gan gynnwys ceisio atal gweithgareddau anghyfreithlon megis lladd rhywogaethau sydd dan warchodaeth. Fodd bynnag, mae meddwl am ffyrdd o gyflawni hynny’n anodd gan nad yw rhai sy’n torri’r gyfraith fel rheol eisiau datgelu pwy ydynt. Fe wnaeth gwyddonwyr yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth y Brifysgol lunio dull sensitif o ymchwilio er mwyn amcangyfrif faint o ffermwyr yn Ne Affrica oedd yn lladd anifeiliaid rheibus ar eu tir. Fe wnaethant ddarganfod bod bron 20% o ffermwyr wedi lladd llewpardiaid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, sy’n ffigwr eithriadol uchel o ystyried bod y rhywogaeth hon yn lleihau mewn rhan helaeth o’i thiriogaeth.                

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2011

Gwyddonwyr Carbon yn mynd dan ddaear i chwilio am atebion

Bydd labordy tanddaearol anarferol, sydd am fod yr unig un o’i fath ym Mhrydain, yn cychwyn gwaith ym Mhrifysgol Bangor nes ymlaen eleni, gan alluogi gwyddonwyr i ganfod mwy am garbon sydd yn y pridd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Gwyddonwyr gwlypdir Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn sioe BBC

Mae gwyddonwyr gwlypdir o Brifysgol Bangor wedi bod yn cymryd rhan mewn sioe BBC am un o gynefinoedd pwysicaf Cymru.

Ymddangosodd dau aelod o Grŵp Gwlypdiroedd Bangor y brifysgol ar gyfres boblogaidd Radio Wales,Science Café.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2015

Gwyddonwyr lleol ac athrawon yn uno i ddod â’r wyddoniaeth ddiweddaraf i Ysgol Uwchradd Bodedern

Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern (YUB), sydd yn gweithio ar broject gwyddonol arloesol ar newid hinsawdd, wedi bod yn ymweld â Phrifysgol Bangor i weithio yn y labordai, fel rhan o’u project: Antarctica, Newid Hinsawdd a Physgod Rhew.

Mae gwyddonwyr o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor wedi bod yn arwain y project o dan Grant Partneriaeth gan Y Gymdeithas Frenhinol, sef academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.  Maent wedi bod yn gweithio efo’r disgyblion ers mis Medi. Mae’r project wedi bod yn cyflwyno i’r disgyblion effeithiau newid hinsawdd ar anifeiliaid môr mewn rhan o’r byd lle mae newid amgylcheddol yn fygythiad arbennig i fioamrywiaeth a chynefinoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2012

Gwyddonwyr lleol ac athrawon yn uno i ddod â’r wyddoniaeth ddiweddaraf i Ysgol Uwchradd Bodedern

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern (YUB) ar Ynys Môn wedi cael ei dewis gan Y Gymdeithas Frenhinol, sef academi wyddoniaeth genedlaethol y DU, i dderbyn Grant Partneriaeth. Hon yw ail grant o’i bath yn unig i ddod i Ogledd Cymru a bydd yn galluogi i wyddonwyr lleol o Brifysgol Bangor weithio gydag athrawon o’r ysgol i roi project gwyddonol arloesol ar waith.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2012

Gwyddonwyr Morol Bangor yn cyfrannu at Gyngres Pysgodfeydd y Byd

Cafodd faner swyddogol Cyngres Pysgodfeydd Byd ei drosglwyddo i Brifysgol Bangor bedair blynedd  yn ôl ar ddiwedd y Gyngres ddiwethaf yn Yokohama, pan gymerodd yr Athro Michel Kaiser o Ysgol Gwyddorau Eigion yr awenau ar gyfer y 6ed Gyngres Pysgodfeydd Byd a fydd yn agor nesaf Dydd Mawrth 8 Mai yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Caeredin, Caeredin, Yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2012

Gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn prawf iechyd ar gefnforoedd ledled y byd

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor yn ymuno â gwyddonwyr morol o bob cwr o'r byd ar 21 Mehefin i gymryd rhan mewn project ymchwil byd-eang uchelgeisiol - Diwrnod Samplo'r Cefnforoedd.

Ceir 80% o'r holl fywyd ar y ddaear yng Nghefnforoedd y Byd sy'n ymestyn ar draws mwy na 70% o arwynebedd y byd.  Micro-organebau morol sy'n gyfrifol am y ffaith bod cylchredau elfennau'r byd yn rhedeg yn llyfn, ond mae llai na 1% ohonynt yn hysbys.  Bydd yr Ysgol Gwyddorau Biolegol yn ymuno a 150 o gyrff ymchwil o Ynys yr Iâ i Antarctica ac o Moreea (Polynesia Ffrengig) i Dde Affrica i astudio a chynnal prawf iechyd ar gefnforoedd y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2014

Gwyddonwyr o Fangor i Gryfhau Gwarchodfa Fôr Fwyaf y Byd

Mae arbenigedd o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor – Ysgol o fri rhyngwladol – yn mynd i gyfrannu at fonitro ac arolygu gwarchodfa fôr fwyaf y byd, sy’n amgylchynu rhes o ynysoedd bach iawn yn Nhiriogaeth Brydeinig Ynysfor Chagos yng Nghefnfor India.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2012

Gwyddonwyr o Fangor yn teithio i Periw i ymchwilio i fywyd yn yr awyr denau

Mae mynyddoedd yn mynd â'n hanadl i ffwrdd yn llythrennol, nid yn unig oherwydd y tirweddau dramatig a diwylliannau nodedig, ond oherwydd fod pob anadliad a gymerwn yn uchel i fyny yn cynnwys llai o ocsigen (a elwir yn hypocsia).  Mae hypocsia'n rhoi straen sylweddol ar yr ysgyfaint, y gwaed, y galon a'r pibelli gwaed wrth iddynt weithio gyda'i gilydd i ddiwallu angen y corff am ocsigen.  Mae gan ymchwilwyr o'r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer (Grŵp Ymchwil Eithafion) ym Mhrifysgol Bangor ddiddordeb arbennig mewn deall sut mae pobl yn ymaddasu i fywyd mewn awyr denau.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2018

Gwyddonwyr Prifysgol Bangor yn dianc rhag y gwres i ymchwilio i ddiflaniad rhew môr yn yr Arctig

Mae aelodau o Ysgol Gwyddorau Eigion y Brifysgol newydd ymuno â mordaith ymchwil i Gefnfor yr Arctig.  Mae’r swyddogion ymchwil Ben Powell a Ben Lincoln a'r fyfyrwraig PhD Suzie Jackson yn rhan o grwp ymchwil Ffiseg Cefnfor yr Ysgol.  Bydd Dr Tom Rippeth a myfyriwr PhD arall, Josh Griffiths, yn ymuno â nhw ymhen pythefnos.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2013

Gwyddonwyr Prifysgol Bangor yn ymddangos ar raglen Countryfile

Wrth sôn am riffiau mae'n bosibl iawn y bydd eich meddwl yn crwydro i foroedd trofannol gleision a'r Barriff Mawr enwog yn Awstralia.  Ond mae riffiau i'w cael mewn amrywiaeth o leoliadau - ac nid ydynt i gyd wedi'u gwneud o gwrel chwaith.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2013

Gwyddonwyr yn asesu potensial gwahanol ddiodydd o ran hydradu

Mae gwyddonwyr ym mhrifysgolion Stirling, Loughborough a Bangor yn galw am greu mynegai hydradiad i ddiodydd er mwyn helpu pobl i ddeall sut y gall gwahanol ddiodydd sicrhau bod gennych ddigon o hylif yn eich corff. 

Fe ddarganfu prawf ymchwil diweddar a brofodd effeithiau 13 o ddiodydd cyffredin ar gynhyrchu wrin a chydbwysedd hylifau, bod amryw o hylifau'n cael eu cadw yn yr corff am yr un amser â dŵr, os nad yn hirach na hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2016

Gwyddonwyr yn dod o hyd i aur mewn corsydd ym Mhrydain

Gallai  gwerth corsydd Prydain fod ar fin codi i’r entrychion, gan eu gwneud yr un mor werthfawr â thir fferm da.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2011

Gwyddonwyr yn galw am fwy o ymchwil i sut mae gweithgareddau dynol yn effeithio ar wely'r môr

Mae grŵp o wyddonwyr o'r Deyrnas Unedig, a gydlynir gan Brifysgol Southampton, wedi cyhoeddi ymchwil helaeth ar y ffordd mae diwydiant a newid amgylcheddol yn effeithio ar welyau ein moroedd. Fodd bynnag, dywedant bod angen gwneud mwy o waith i helpu i ddiogelu'r ecosystemau cymhleth hyn a'r manteision y maent yn eu rhoi i bobl at y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2017

Gwyddonwyr yn galw am weithredu i fynd i'r afael â bygythiad rhywogaeth coed ymledol i fan pwysig mewn bioamrywiaeth byd-eang

n ôl ymchwil newydd ar y cyd rhwng Landcare Research yn Seland Newydd, Prifysgolion Caergrawnt a Denver, a Phrifysgol Bangor, mae coeden ymwthiol sy'n frodorol i Awstralia yn awr yn achosi bygythiad difrifol i fan pwysig mewn bioamrywiaeth byd-eang.

Plannwyd y rhywogaeth hon, Pittosporum undulatum, a elwir yn oren ffug yn lleol, mewn gardd fotaneg yn y Blue Mountains yn Jamaica yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Fel mae'r enw lleol yn ei awgrymu, mae gan y goeden hon, sy'n tyfu'n gyflym a chyda dail sgleiniog, ffrwyth oren llachar yn cynnwys llawer o hadau bychain wedi'u gorchuddio â haen ludiog siwgwraidd.  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2018

Gwyddonydd blaenllaw i dderbyn Medal Frenhinol

Mae cemegydd Prydeinig blaenllaw a gychwynnodd ar ei yrfa ym Mhrifysgol Bangor yn un o dri sydd i dderbyn Medal Frenhinol eleni.

Mae Syr John Meurig Thomas Hon FREng FRS  i’w anrhydeddu gyda Medal Frenhinol  yn 2016 am ei waith  arloesol mewn cemeg catalytig,  ac yn arbennig ar waith catalydd heterogenaidd un-lleoliad, sydd wedi gwneud argraff fawr ar gemeg werdd, technoleg lân  a chynaliadwyedd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2016

Gwyddonydd Morol o’r radd gyntaf!

Mae gan un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Philip Hollyman, ddau reswm i ddathlu’r haf yma. Nid yn unig ydyw wedi graddio gyda gradd Dosbarth Gyntaf ond mae hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr IMarEST Wales Prize: Marine Scientist of the Year mewn cydnabyddiaeth o’i waith caled a’i lwyddiant academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2011

Gwyddonydd o Brifysgol Bangor yn derbyn doethuriaeth er anrhydedd gan brifysgol o Chile

Yn ddiweddar mewn seremoni yn yr Universidad de Magallanes (UMAG) dyfarnwyd 'doctor honoris causa' i Dr Shaun Russell, Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Treborth Prifysgol Bangor.

Mae'r UMAG yn ninas Punta Arenas ar  Gulfor Magellan yn ne Chile. Mae Dr Russell wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil botanegol yn y rhanbarth yn ystod yr 16 mlynedd diwethaf. Yn Tierrra del Fuego ceir amrywiaeth hynod eang o fwsoglau a llysiau'r afu, a ystyrir yn bryoffytau, ac fe wnaeth gwaith Dr Russell ar y planhigion bychain hyn - ond pwysig yn ecolegol - gyfrannu'n uniongyrchol at greu 'Gwarchodfa Biosffer Penrhyn yr Horn' yno yn 2005.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2019

Gwyddonydd o Fangor i helpu i warchod Bioamrywiaeth ym Môr y Caribî

Gan gydweithredu â Llywodraeth Ynysoedd y Cayman a’i phartner yn UDA, y Nature Conservancy, mae’r Ysgol Gwyddorau Eigion wedi lansio project gwerth £817,000 i warchod bioamrywiaeth môr Ynysoedd y Cayman, Tiriogaeth Dramor o eiddo’r DU yng nghanol y Caribî.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2010

Gŵyl Cymru-Tsieina i gael ei chynnal yn Pontio, Bangor

Bydd Gŵyl newydd wedi ei chynhyrchu a’i churadu gan Gwmni Theatr Invertigo a Pontio yn cael ei chynnal yn ystod penwythnos dathliadau blwyddyn newydd Tsieina (16-18 Chwefror 2018), a bydd yn archwilio’r cysylltiadau creadigol rhwng Cymru a Tsieina.

Bydd perfformiadau eclectig, digwyddiadau, ffilmiau, bwydlen arbennig Tsieinïaidd ym mwyty Gorad a gweithgareddau addas i’r teulu yn arddangos diwylliannau, ieithoedd a chelf y ddwy wlad. Y cyntaf o’i bath; bydd yr ŵyl amlieithog hon yn cynnig llwyfan i straeon newydd ac yn galluogi cydweithio rhwng cerddorion, dramodwyr ac artistiaid Cymraeg a Tsieineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2018

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

Mae Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru'n dychwelyd am y pedwerydd tro yn 2015, gyda chyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau yn Aberystwyth a Bangor Hydref 7-10.  Cynhelir digwyddiadau yn y ddwy brifysgol ac mewn mannau lleol.   Bydd beirdd rhyngwladol yn darllen eu gwaith wrth ochr llenorion o Gymru, gyda chyfieithiadau i’r Saesneg a’r Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2015

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru Dydd Llun 1af – Dydd Sul 7fed Hydref, 2012

Yr Hydref hwn gwelwn feirdd rhyngwladol  blaengar yn mentro i ogledd Cymru ac yn eu sgil daw ystod eang o ieithoedd, o'r iaith Roeg i’r Galiseg, i gynnal dialog â’r Gymraeg a’r Saesneg.  Bydd rhaglen anghyffredin, a drefnwyd gan Dr Zoe Skoulding o Brifysgol Bangor ar y cyd â Thŷ Cyfieithu Cymru, yn ymestyn y tu hwnt i Fangor i gwmpasu Machynlleth, Aberystwyth, a’r Wyddgrug. Bydd yn mynd â barddoniaeth ar daith gynhyrfus, gyda’r digwyddiadau y tro hwn yn cael eu cynnal nid yn unig mewn siopau llyfrau, llyfrgelloedd, amgueddfeydd a theatrau, ond hefyd ar bier Bangor ac yn siopau’r stryd fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2012

Gŵyl Ffilm Cymru a'r Byd yn Un yn cyrraedd Bangor

Ers iddo gael ei sefydlu, mae Gŵyl Ffilm Cymru a'r Byd yn Un (Wales One World Film Festival), wedi dathlu gydag angerdd a brwdfrydedd holl gyfoeth sinema'r byd.

Nod yr Ŵyl yw creu a chynnal gŵyl ffilm deithiol drwy Gymru sy'n dod ag ystod arbennig o ffilmiau bydeang i sinemàu ar draws y wlad, ac am y tro cyntaf yn ei hanes ar ddiwedd mis Mawrth, fe fydd yr Ŵyl yn partneriaethu â Sinema Pontio, yma ym Mangor rhwng 26 Mawrth a 1 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2020

Gwyl Ffilm Myfyrwyr Prydain

Mae project ar y cyd rhwng israddedigion ac ol-raddedigion yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei ddewis ar gyfer yr Ŵyl Ffilm Myfyrwyr Prydain ac yn cael ei darlledu yn Llundain, Bryste, Newcastle a Lerpwl yn ystod mis Ebrill. Llongyfarchiadau i'r tîm cynhyrchu ar y ffilm "31st May"

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Gŵyl Gerdd Newydd Bangor 12 – 15 Mawrth 2014

Wrth i Ŵyl Gerdd Newydd Bangor edrych ymlaen at ei  phedwaredd gŵyl ar ddeg o gerddoriaeth gyfoes, byddwn yn dathlu 450 mlwyddiant geni William Shakespeare. Gŵyl dros bedwar diwrnod fydd Gŵyl 2014, gyda nifer o ddigwyddiadau amrywiol megis cyngherddau, gweithdai, darlithoedd a chynhadledd INTER/actions.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2014

Gŵyl gerddoriaeth electronig

Cyfle i fans cerddoriaeth wrando ar gerddorion cenedlaethol yn chwarae offerynnau rhyfedd a gwahanol yn ystod gŵyl gerddoriaeth electronig.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Gŵyl gerddoriaeth o Fangor yn ennill gwobr

Dewiswyd gŵyl gerddoriaeth Prifysgol Bangor ar gyfer New Music Biennial y PRS ac mae’r ŵyl hefyd wedi ennill £20,000 i gomisiynu gwaith newydd gan Arlene Sierra.

Cynhelir yr INTER/actions Festival of Interactive Electronic Music ym Mangor y flwyddyn nesaf ac fe’i dewiswyd gan y PRS For Music Foundation i gomisiynu gwaith newydd gan y cyfansoddwr o America, Arlene Sierra.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC

Mae Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC yn ôl ym Mangor am ei hail flwyddyn. Mae’r wythnos o ddathlu gwyddoniaeth gymdeithasol yn digwydd yn flynyddol ar draws y DU. Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus y llynedd, mae Prifysgol Bangor eto eleni yn cynnal dau ddigwyddiad  er mwyn ymuno â’r dathliadau.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Gŵyl Hanes yn dod i Fangor

Bydd yr haneswyr blaenllaw David Starkey, Lucy Worsley, David Olusoga a Trevor Fishlock a welir yn rheolaidd ar y teledu yn ymuno ag arbenigwyr o Brifysgol Bangor ac o ledled y DU i gymryd rhan yn yr Ŵyl Hanes gyntaf a gynhelir ym Mangor ar 25 a 26  Hydref 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2019

Gwylio mwy o natur, gwylio llai o'r sgrin!

A allech chi roi eich dyfeisiau o'r neilltu a mwynhau natur?

Dyma'r cwestiwn y gofynnodd Labordy Cynaliadwyedd a Gardd Fotaneg Prifysgol Bangor i fyfyrwyr, staff a'r gymuned leol yr wythnos diwethaf fel rhan o ddathliad cenedlaethol prifysgolion y DU o'r Wythnos Mynd yn Wyrdd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2018

Gwyliwch y bwlch: Gwahaniaethau mewn agweddau at iechyd a gwella iechyd ar draws y gymdeithas yng Nghymru

Mae adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor yn amlygu gwahaniaethau amlwg o ran barn sy'n ymwneud ag iechyd rhwng pobl yng Nghymru yn dibynnu ar eu hoedran a'u cyflogaeth, a sut y maent yn byw eu bywydau.

Roedd pobl a ddywedodd eu bod yn teimlo'n iach yn fwy tebygol o gytuno (59 y cant) y dylai'r GIG wario llai ar drin salwch a mwy ar ei atal na'r rhai a ddywedodd eu bod yn teimlo'n llai iach (46 y cant) - a allai deimlo mwy o angen am driniaeth iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2019

Gŵyl R.S. Thomas, Aberdaron a Bangor

Mae gŵyl flynyddol sydd yn dathlu gwaith y bardd, R.S. Thomas a’i wraig, yr artist Mildred ‘Elsi’ Eldridge, i’w chynnal yn ei blwyf olaf, Aberdaron, ym mhen-draw penrhyn Llŷn, ar Fehefin 29 - 1 Gorffennaf.

Mae’r Athro Tony Brown, cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil R.S. Thomas Prifysgol Bangor wedi bod yn ymwneud â’r ŵyl ers sawl blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2018

Gŵyl Treborth yn codi dros £17,000 i Sophie

Croesawodd Gardd Fotaneg Treborth Ŵyl Gerdd Draig Beats yn ddiweddar, er mwyn codi arian ar gyfer addasiadau angenrheidiol i gartref Sophie Williams. Roedd Sophie yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor ac yn gadwraethwr angerddol, ond mae hi wedi’i pharlysu ar ôl dal haint feirol yr ymennydd, Enceffalitis Japaneaidd, dair blynedd yn ôl wrth gynnal ymchwil yn Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2018

Gŵyl Wyddoniaeth Bangor 2016

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor yn ôl am ei chweched blwyddyn. Mae'r ŵyl yn rhedeg o 11-20 Mawrth 2016, ac yn croesawu pawb i archwilio a thrafod gwyddoniaeth drwy gyfrwng sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd ac arddangosiadau o’r digwyddiadau a gynhelir YN RHAD AC AM DDIM.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2016

Gŵyl Wyddoniaeth Bangor yn llwyddiant ysgubol

Roedd cyfle i bobl o bob oedran ddathlu Wythnos Wyddoniaeth a Pheirianneg 2012 mewn steil yn ystôl ail Ŵyl Wyddoniaeth Bangor, a drefnwyd gan Brifysgol Bangor.

Denodd yr Ŵyl gannoedd o bobl i Fangor i fwynhau digwyddiadau a oedd yn amrywio o ddarlithoedd cyhoeddus, cystadlaethau, digwyddiadau ysgolion, diwrnodau darganfod gwyddoniaeth a thaith ddaeareg.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2012

Gwylwyr ledled Prydain i gael golwg ar fywyd o amgylch Y Fenai

Bydd gwylwyr teledu oriau brig ledled Prydain yn cael cyfle i ddod i wybod mwy am fywyd o amgylch Y Fenai gan fod cyfres boblogaidd ITV Cymru 'The Strait' i gael ei darlledu ar y sianel genedlaethol dan yr enw newydd 'The Island Strait' am 8.00pm ar ITV am bedair wythnos o 14 Medi.

Mae'r gyfres yn edrych ar fywydau pobl sy'n byw a gweithio ar Y Fenai - y culfor rhyfeddol sy'n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Cymru.  Ymysg yr unigolion a gaiff sylw yn y gyfres mae Dr Mike Roberts o Brifysgol Bangor.  Trwy lygaid nifer o ddynion a merched sy'n gweithio ar y culfor dramatig ac unigryw hwn, ac ar ei lannau, caiff gwylwyr gyfle i ddeall pa mor bwysig yw'r Fenai fel ased amgylcheddol. 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2018

Gŵyl yn arddangos ffilmiau byrion newydd

Bydd gŵyl ffilmiau mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor yn cynnal prynhawn yn arddangos ffilmiau byrion Ewropeaidd newydd gan wneuthurwyr ffilmiau ifanc.

Bydd y dangosiadau gan Ŵyl Ffilm Wicked Wales a British Film Institute Future Shorts yn cael eu cynnal ym Mhontio ddydd Mercher nesaf 23ain, 1 pm-5pm.

Bydd y dangosiadau yn cynnwys ffilmiau byrion rhyngwladol gan gynnwys rhaglenni dogfen, ffuglen ac animeiddio. Mae'r digwyddiad yn agored i fyfyrwyr a'r cyhoedd ac mae tocynnau am ddim ar gael yma.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2019

Gwynedd yn nodi diwrnod rhyngwladol i gofio’r Holocost

Cynhelir gwasanaeth yn Neuadd Powis, Prifysgol  Bangor dydd Gwener , 27 Ionawr 2012 fel rhan o Ddiwrnod Coffau’r Holocost.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2012

Gynhadledd Astudiaethau Celtaidd

Cynhelir y Gynhadledd Astudiaethau Celtaidd Gyntaf Bangor ym Mhrifysgol Bangor y benwythnos hon, y digwyddiad cyntaf o’i fath ym Mangor.  Mae’r gynhadledd ryngwladol sylweddol hon wedi denu ysgolheigion o bedwar ban y byd, gan gynnwys Rwsia, Siapan, Awstria, yr Iseldiroedd, Gwlad Pŵyl, Ffrainc, Gogledd America, Yr Alban, Iwerddon, Lloegr, a Chymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2012

Gyrfaoedd cynaliadwy mewn gwyddoniaeth i Gymru ac Iwerddon- Rhaglen Cynaliadwyedd Swyddi

Mae project gwerth €2.6 miliwn i ddatblygu a chynnal swyddi yn y sector sydd yn pontio cemeg a gwyddorau bywyd newydd ei gyhoeddi. Mae’r project, sy’n cael ei ariannu dan raglen Iwerddon Cymru 2007-2013 IVA INTERREG, yn cael ei reoli yng Nghymru gan Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor. Bydd y